اطلس جامع فرهنگی- قرآنی شهرستان بوکان
 
 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 ********** معرفی شهرستان بوکان  ***********

 

 ********** معرفی سازمان تبلیغات اسلامی ****

 

 **********  اطلس قــــرآنـــــی ****************

 

 ********** اطلس فـرهنـــگـــی ***************

 

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

بسم تعالی

حوزه نشریات فرهنگی (معرفی و منبع دهی کتب، مقالات، پایان نامه ها، پرونده ها و اسناد و...)

کتابهای چاپ شده

 کتب دینی- قرآنی، فقه و حدیث و...

کتب ادبی، شعر، داستان، چیروک، رمان و...

کتب علوم مختلف (سیاسی،روان شناسی، طبیعی، کامپیوتر و...)

کتب تاریخی، قومی، زبان کردی

کتب طنز، تفریح و سرگرمی، ورزشی

کتب کمک درسی و آموزشی

 کتب درباره بوکان (آمار و...)

مقاله ها

مقاله ها (لیست اول)

پایان نامه ها

پایان نامه ها (لیست اول)

پایان نامه ها (لیست دوم)

 پایان نامه ها (لیست سوم)

پیشینه تاریخی- فرهنگی بوکان

نقشه های تهیه شده از بوکان

نسخه های خطی

پرونده ها و اسناد تاریخی 1

پرونده ها و اسناد تاریخی 2

پرونده ها و اسناد تاریخی 3

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

پرونده ها و اسناد تاریخی در ارتباط با بوکان

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ت‍ع‍م‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ع‍ب‍د کلیمیان بوکان

‏منشا                           :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۴-۱۳۲۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۷۲ ص‌.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫واگ‍ذاری‌ م‍ع‍ب‍د ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ب‍وک‍ان‌ ب‍ه‌ اداره‌ اوق‍اف‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ع‍ب‍د از م‍ح‍ل‌ اج‍اره‌ آن‌.

‏توصیفگر                      :       ام‍اک‍ن‌ مذهبی
ساختمان‌ها
اج‍اره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اداری‌
ی‍ه‍ودی‍ان‌

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۶۷۹

‏محل در آرشيو               :       ۴۰۹ه‌۳آه‍۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۲۵۰۰۰۹

‏شماره مدرک                :       ۲۵۰۰۰۰۶۷۹

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       مشکل اصلاحات ارضی در بوکان با فروش املاک توسط مالکین[سند]

‏منشا                           :       ایران. ریاست جمهوری
Iran. Presidency

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۵ـ۱۳۴۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۷ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫مشکل‌اصلاحات ارضی‌در بوکان بافروش املاک توسط مالکین .

‏توصیفگر                      :       اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
اختلافات ملکی
م‍ال‍ک‍ان
ک‍ش‍اورزان‌

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۳۰/۸۰۳۲

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       طرح لوله‌کشی آب مشروب در بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۳ ـ ۱۳۴۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۳۱۸ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫طرح پروژه لوله‌کشی آب بوکان .

‏توصیفگر                      :       آب‌‌‌‌رسانی
لوله‌کشی
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌
مهندسان مشاور
Consulting engineers
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا
گ‍م‍رک‌
اعتبارات مالی
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۵۹۱۸

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       گزارشی از عملکرد فعالیت های آموزش و پرورش شهرستان بوکان[سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت آموزش و پرورش
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۶۱.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۴برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫گزارشی از فعالیت های آموزش و پرورش شهرستان بوکان

‏توصیفگر                      :       ایران.وزارت آموزش و پرور.اداره آموزش و پرورش شهرستان بوکان

‏توصیفگر                      :       آم‍وزش‌و‌ پ‍رورش‌ +
جناح‌های سیاسی
ج‍رم‌
دان‍ش‌آم‍وزان‌
ش‍ک‍ای‍ت‌
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
گ‍زارش‌ ه‍ا

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۹۷/۴۹۲۴۵

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       دادخواست میرزا آقاپناهی به وزارت فرهنگ در مورد موقوفات بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان اوقاف

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۱۹ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۵۳ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       دادخواست میرزا آقاپناهی به اداره فرهنگ مهاباد درخصوص آسیاب‌های موقوفی بوکان و بودجه مساجد متصرفی .

‏توصیفگر                      :       وزارت فرهنگ

‏توصیفگر                      :       مسجدها
وک‍لای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
دادخ‍واس‍ت‌

‏توصیفگر                      :       مهاباد
بوکان
آذربایجان غربی

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۴۸۸۱

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       طرح راه اندازی برق بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۳۵ـ۱۳۴۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۵۹۰ برگ.

‏يادداشت                      :       ‏‫تعدادی از برگ‌های پرونده به زبان انگلیسی است .

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫طرح برق بوکان.

‏توصیفگر                      :       بانک اعتبارات صنعتی
ایران. وزارت آب و برق
ایران. وزارت کشور
ایران. وزارت کار و امور اجتماعی
ایران. وزارت دارایی

‏توصیفگر                      :       آب
شهرداری
Municipal government
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
ب‍رق‌
روشنایی
Lighting
آگ‍ه‍ی‌ه‍ا
شهرسازی
City planning
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا
وام‌ها
ع‍وارض‌
اوراق بهادار
راه‌ه‍ا
آسفالت
ق‍رارداد ه‍ای‌ ک‍ار
م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
استانداری

‏توصیفگر                      :       بوکان
میاندوآب
فرانسه
کردستان
Kurdistan (Iran: Province)
بیجار
صومعه‌سرا
آذربایجان غربی

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۳۷۱۴

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       اعطای پاداش از محل هزینه‌های اداری به محمد صدقی کارمند ادراه اوقاف بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان اوقاف

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۳۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۷ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏اعطای پاداش به محمد صدقی کارمند اداره فرهنگ و اوقاف بوکان به علت تلاش برای پیشرفت امور اداره و وصول درآمد اوقاف از محل اعتبارات بودجه.

‏توصیفگر                      :       وزارت فرهنگ

‏توصیفگر                      :       ت‍ش‍وی‍ق‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا

‏توصیفگر                      :       مهاباد
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰-۷۱۲-۰۰۲۳-۱۰-۲۶

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۴۰۸۳

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ن‍ظارت‌ ب‍ر آس‍ی‍اب‌ه‍ای‌ م‍وق‍وف‍ه‌ در م‍ه‍اب‍اد و ب‍وک‍ان‌ ت‍وس‍ط اداره‌ اوق‍اف‌

‏منشا                           :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۱۸-۱۳۱۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۱ ص‌.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫ت‍ص‍رف‌ ق‍ب‍رس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ ف‍اق‍د ش‍ه‍رداری‌ و ن‍ظارت‌ ب‍ر آس‍ی‍اب‌ه‍ای‌ م‍وق‍وف‍ه‌ در م‍ه‍اب‍اد و ب‍وک‍ان‌ ت‍وس‍ط اداره‌ اوق‍اف‌.

‏توصیفگر                      :       سازمان اوقاف

‏توصیفگر                      :       آسیاب‌ها
م‍وق‍وف‍ات‌
قبرستان‌ها

‏توصیفگر                      :       مهاباد
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۹۵۹

‏محل در آرشيو               :       ۳۱۰و۳آه‍۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۳۸۰۰۳۶

‏شماره مدرک                :       ۲۵۰۰۰۰۹۵۹

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       طرح لوله‌کشی آب‌شرب بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۲ ـ ۱۳۴۷ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۰۳ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       طرح لوله‌کشی آب‌آشامیدنی بوکان و پرداخت بهای لوله و لوازم لوله‌کشی آب شهر بوکان ، حمل و تحویل آن ، صورت وضعیت بهای لوازم لوله‌کشی

‏توصیفگر                      :       وزارت آبادانی و مسکن

‏توصیفگر                      :       طرح‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌
راه‌ه‍ا
پ‍ل‌ه‍ا
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
خ‍ی‍اب‍ان‌ه‍ا و ک‍وچ‍ه‌ه‍ا
آب
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
مهندسان مشاور
Consulting engineers
کشتارگاه‌ها
اع‍ت‍ب‍ارات‌
استانداری
ب‍ه‍داش‍ت‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌
فاضلاب
آسفالت
مناقصه
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
وام‌ها
فرمانداری‌ها
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۳۶۷۰

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       صورت وضعیت برق بوکان[سند]

‏منشا                           :       مدیریت وبرنامه ریزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۳۸.۱۳۳۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۸۵برگ.

‏يادداشت                      :       تعدادی اوراق به انگلیسی

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫صورت وضعیت برق بوکان.

‏توصیفگر                      :       ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۸۶۲۸

*

‏عنوان                         :       ساخت پل بوكان

‏مشخصات ظاهری           :       ۴

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۲ش
مياندوآب
بوكان
مهاباد
رودخانه ها
راهها پلها

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۱۸۷۶

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۱ح۲آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۱۸۷۶

*

 

‏عنوان                         :       تامين آب شرب بوكان-۱۳۳۷ش-۱۳۴۲ش

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۴

‏توصیفگر                      :       بوكان
آب
بودجه
عمران
شهرداريها

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۳۸۴۹

‏محل در آرشيو               :       ۲۰۵ط۳‌آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۳۸۴۹

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ش‍ک‍ای‍ت‌ اداره‌ اوق‍اف‌ ب‍وک‍ان‌

‏منشا                           :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۱۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۰ص‌.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫‏ش‍ک‍ای‍ت‌ اداره‌ اوق‍اف‌ درم‍ورد ب‍خ‍ش‍ی‌ ازم‍وق‍وف‍ه‌ م‍س‍ج‍دج‍ام‍ع‌ ب‍وک‍ان‌ وآس‍ی‍اب‌ وقفی ت‍وس‍ط ی‍ک‍ی‌ ازکارکنان اوق‍اف‌ م‍ه‍اب‍اد.

‏توصیفگر                      :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏توصیفگر                      :       ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌
ش‍ک‍ای‍ت‌
م‍وق‍وف‍ات‌
م‍س‍ج‍د ه‍ا
دادگاهها
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌

‏توصیفگر                      :       مهاباد

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۱۸۹

‏محل در آرشيو               :       ۸۰۲ی‌۲آه‍۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۰۷۰۰۰۹

‏شماره مدرک                :       ۲۵۰۰۰۰۱۸۹

*

‏عنوان                         :       ساخت كشتارگاه در شهر بوكان-۱۳۳۵-۱۳۳۷ش

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۶

‏توصیفگر                      :       بوكان
كشتارگاه
عمران
بودجه
ساختمان‌وامورساختماني

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۳۸۴۸

‏محل در آرشيو               :       ۲۰۴ط۳ آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۳۸۴۸

*

‏عنوان                         :       خ‍روج‌ گ‍ن‍دم‌ از ان‍ب‍ار خ‍واروب‍ار ب‍وک‍ان‌ ت‍وس‍ط ی‍ک‍ی‌ از م‍ال‍ک‍ی‍ن‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۲ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۵ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۲ش‌
ب‍وک‍ان‌
غ‍ل‍ه‌ن‍ان‌
م‍ال‍ک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۱۳۶۰۰

‏محل در آرشيو               :       ۴۱۳ف‌۵آآ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۲۷۵۰۰۰۱

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۱۳۶۰۰

*

‏عنوان                         :       خ‍ل‍ع‌ س‍لاح‌ ژان‍دارم‍ه‍ا ت‍وس‍ط رئ‍ی‍س‌ دم‍وک‍رات‌ ب‍وک‍ان‌ /ش‌۱۳۲۴

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۴ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۱ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۴ش‌
ژان‍دارم‍ری‌
ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌
ح‍زب‌ دم‍ک‍رات‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ب‍وک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۳/۲۳۳۲

‏محل در آرشيو               :       ۷۳۸ظ۴ب‌آ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۱۷۰۱۴۶

‏شماره مدرک                :       ۲۹۳۰۰۲۳۳۲

*

‏عنوان                         :       ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ل‌ چ‍وب‍ی‌ ب‍وک‍ان‌ ب‍ع‍ل‍ت‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ ش‍دن‌ دراث‍ر س‍ی‍ل‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۱۸ش‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۱۸ش‌
راه‍ه‍ا پ‍ل‍ه‍ا
ح‍وادث‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ب‍وک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۳۳۰/۴۳۲

‏محل در آرشيو               :       ۶۱۴ب‌۱آص‌۱

‏شماره مدرک                :       ۳۳۰۰۰۰۴۳۲

*

‏عنوان                         :       اس‍ت‍ع‍لام‌ درم‍ورد ص‍ح‍ت‌ و س‍ق‍م‌ گ‍زارش‌ ت‍اس‍ی‍س‌ ح‍زب‌ ک‍وم‍ل‍ه‌ در م‍ه‍اب‍اد و ب‍وک‍ان‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۶ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۲ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۶ش‌
م‍ه‍اب‍اد
ب‍وک‍ان‌
ح‍زب‌ ک‍وم‍ل‍ه‌
ژان‍دارم‍ری‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۰/۸۴۶۸

‏محل در آرشيو               :       ۷۳۲ه‍۴آب‌۱

‏شماره مدرک                :       ۲۹۰۰۰۸۴۶۸

*

 

 

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       طرح‌های عمرانی[سند]

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۸ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       درخواست فرمانداری بوکان برای ساخت کشتارگاه در شهر مزبور .

‏توصیفگر                      :       ایران. وزارت آبادانی و مسکن

‏توصیفگر                      :       کشتارگاه‌ها
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اع‍ت‍ب‍ار

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۴۹۲۱

*

‏عنوان                         :       انعقاد قرارداد ساختمان پل چوبی بوکان بین وزارت راه وبهنمایندگی از طرف سازمان برنامه و پیمانکار مربوطه

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۱۵

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۴
عمران
قراردادها
آذربایجان غربی
راهها
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۱۹۳۶

‏محل در آرشيو               :       ۵۰۶ح۴آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۱۹۳۶

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       خبر‌نامه کومه‌له در مورد پیام ّصلح‌خمینیّ،اخباری از بمب‌گذاری و جنگ و درگیری پیشمرگان دمکرات و کومله با پاسداران و ارتش‌جمهوری‌اسلامی‌ایران در مریوان، سقز، مهاباد، بانه، بوکان، کامیاران و فیروزکوه[سند]

‏منشا                           :       ص‍ب‍ح‌ روان‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۱۵ - ، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍وی‍س‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۵۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۳برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫خبرنامه کومه‌له در مورد پیام صلح‌خمینی، تظاهرات مردم پنجو ین عراق،مرگ شاه؟،اخباری از بمب گذاری و جنگ و درگیری پیشمرگان دمکرات و کومله با پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران در مریوان،سقز،مهاباد، بانه،بوکان، کامیاران وفیروز‌کوه.

‏توصیفگر                      :       م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۹.
خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸
Khomeyni، Ruhollah , Leader and founder of IrI ، 1902 - 1989

‏توصیفگر                      :       حزب کومله
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

‏توصیفگر                      :       خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
اخبار
روس‍ت‍ا [۱]
تظاهرات
بمب
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
چریک‌ها
بمباران
اع‍ت‍ص‍اب‍ات‌
محاکمه‌های سیاسی
مهمات و تجهیزات جنگی
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ن‍ظام‍ی‌

‏توصیفگر                      :       کردستان
مریوان
سقز
مهاباد
بانه
بوکان
عراق
فیروزکوه
کامیاران

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۹۶/۱۸۹۵۴

*

‏عنوان                         :       طرح احداث پل در داخل شهر سنندج و ساخت راه بوكان -مهاباد

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۷

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۱ش
كردستان
سنندج
بوكان
مهاباد
راهها
امور ساختماني

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۵۷۰۴

‏محل در آرشيو               :       ۱۰۵ن۱آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۵۷۰۴

*

‏عنوان                         :       گ‍زارش‌ درخ‍ص‍وص‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ب‍ازاره‍ای‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍راغ‍ه‌ , م‍ی‍ان‍دواب‌ و ب‍وک‍ان‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۱۴ش‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۱۴ش‌
م‍راغ‍ه‌
ن‍پ‍ال‌
ب‍وک‍ان‌
ق‍اچ‍اق‌ , ق‍اچ‍اق‍چ‍ی‍ان‌
ب‍ازرس‍ی‌
ب‍ازار، ب‍ازاری‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۲۸۶۲۳

‏محل در آرشيو               :       ۷۰۴ص‌۱ب‌آ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۲۸۶۲۳

*

‏عنوان                         :       درخ‍واس‍ت‌ پ‍رداخ‍ت‌ ب‍ودج‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍وک‍ان‌ و ت‍اس‍ی‍س‌ م‍درس‍ه‌ م‍ن‍ض‍م‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۳۳ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۷ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۳ش‌
ب‍وک‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌، ام‍ورس‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
آم‍وزش‌ آم‍وزش‍ی‌
ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۷/۳۴۰۲۶

‏محل در آرشيو               :       ۲۰۹گ‌۵آپ‌۱

‏شماره فيش                  :       ۰۲۴۱۰۲۰۰

‏شماره مدرک                :       ۲۹۷۰۳۴۰۲۶

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

پرونده ها و اسناد تاریخی درباره بوکان

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       طرح سد کوروش کبیر[سند]

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۹ ـ ۱۳۵۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۳۱ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫طرح سد کوروش کبیر (زرینه رود) ، گزارشهای مقدماتی طرح پنج رودخانه مجاور زرینه رود و مطالعات خاکشناسی مناطق بوکان و مراغه ، مطالبات مهندسین مشاور جتین ـ کورتنی بابت طرح زرینه رود.

‏توصیفگر                      :       سازمان برنامه و بودجه
ایران. وزارت آب و برق
ایران. وزارت کشاورزی

‏توصیفگر                      :       ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
رودخ‍ان‍ه‌ه‍ا
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
آبیاری
طرح‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ب‍ودج‍ه‌
سدسازی
ارز
ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌
ت‍ص‍وی‍ب‌ن‍ام‍ه‌ها
اس‍ت‍خ‍دام‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
خ‍اک‌ش‍ن‍اس‍ی‌

‏توصیفگر                      :       میاندوآب
مراغه
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۷۹۰۲

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ش‍ک‍ای‍ت‌ از ت‍ص‍رف‌ م‍س‍ج‍د روس‍ت‍ا

‏منشا                           :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۳۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۸ص‌.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫ش‍ک‍ای‍ت‌ اه‍ال‍ی‌ روس‍ت‍ا ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ص‍رف‌ م‍س‍ج‍د ت‍وس‍ط یکی از اهالی.

‏توصیفگر                      :       ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
روس‍ت‍ا [۱]
م‍س‍ج‍د ه‍ا
ب‍وک‍ان‌

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۷۷۳

‏محل در آرشيو               :       ۱۰۲ه‍۵آه‍۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۲۹۰۰۱۲

‏شماره مدرک                :       ۲۵۰۰۰۰۷۷۳

*

‏عنوان                         :       قرارداد راجع به پرداخت حق الزحمه به شركت كامپاكس توسط سازمان برنامه براي مطالعه و عمليات جاده مياندوآب رضاييه

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۷۶

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۵
اروميه
سقز
بوكان
مياندوآب

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۳۴۵۲

‏محل در آرشيو               :       ۷۰۱ص۳آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۳۴۵۲

*

‏عنوان                         :       ت‍ق‍اض‍ای‌ م‍س‍اع‍دت‌ ب‍ا طای‍ف‍ه‌ م‍رح‍وم‌ (ف‍ی‍ض‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ی‍ک‌ ) و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ح‍دود و ام‍لاک‌ آن‍ه‍ا /

‏مشخصات ظاهری           :       ۱ص‌

‏توصیفگر                      :       س‍ق‍ز
طوای‍ف‌
ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌
ب‍وک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۳/۱۸۰۳

‏محل در آرشيو               :       ۷۴۴ظ۲ب‌آ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۱۲۰۰۶۳

‏شماره مدرک                :       ۲۹۳۰۰۱۸۰۳

*

‏عنوان                         :       ت‍وزی‍ع‌ س‍ه‍م‍ی‍ه‌ چ‍ای‌ اه‍ال‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ / ش‌۱۳۲۹

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۹ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۶ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۹ش‌
م‍ه‍اب‍اد
ب‍وک‍ان‌
ق‍ن‍دوش‍ک‍ر
چ‍ای‌
ع‍وارض‌
ک‍ردس‍ت‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۱۱۳۷۵

‏محل در آرشيو               :       ۷۱۲ظ۲آآ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۲۴۱۰۰۱۲

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۱۱۳۷۵

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ساختمان پل چوبی درمیاندوآب[سند]

‏منشا                           :       مدیریت وبرنامه ریزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۳۴.۱۳۳۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۵۹برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫صورت جلسه تحویل موقتی پل چوبی بوکان ،صورت وضعیت ودرخواست اعتباراضافی ازسوی کارگاه راهسازی آذربایجان وقراردادپل بوکان.

‏توصیفگر                      :       ایران. وزارت راه

‏توصیفگر                      :       طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
رودخ‍ان‍ه‌ه‍ا
راه‌ه‍ا
ت‍ام‍ی‍ن‌ اع‍ت‍ب‍ار
اع‍ت‍ب‍ارات‌
ق‍رارداد ه‍ا
راهسازی
پ‍ل‌ه‍ا

‏توصیفگر                      :       میاندوآب

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۸۷۱۰

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       سرشماری از کارگاههای کشور (مشخصات پایه ای بوکان)[سند]

‏منشا                           :       وزارت جهاد کشاورزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۵۴

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           قانونا دسترس‌پذیر نیست

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۳۲۲-۸۶۳-۰۰۱۷-۵-۲۱۰

‏وضعیت سندآرایی           :       سندآرایی قبلی

*

‏عنوان                         :       ت‍ق‍اض‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌ م‍طال‍ب‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ از اداره‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ /ب‍وک‍ان‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۵۱ش‌

‏توصیفگر                      :       ش‌۱۵۳۱
م‍راک‍زآم‍وزش‌ دول‍ت‍ی‌
ام‍وراداری‌ وم‍ال‍ی‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۷/۲۳۶۰۵

‏محل در آرشيو               :       ۲۰۲ظ۳آپ‌۱

‏شماره فيش                  :       ۰۱۷۷۰۰۵۹

‏شماره مدرک                :       ۲۹۷۰۲۳۶۰۵

*

‏عنوان                         :       ت‍وزی‍ع‌ ق‍ن‍د و ش‍ک‍ر و چ‍ای‌ در ش‍ه‍ره‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ و م‍وج‍ودی‌ ان‍ب‍ار آن‍ه‍ا / ش‌۱۳۲۹

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۹ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۳۲ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۹ش‌
م‍ی‍ان‍دوآب‌
م‍ی‍ان‍ه‌
ق‍ن‍دوش‍ک‍ر
چ‍ای‌
ب‍وک‍ان‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۱۴۷۵۳

‏محل در آرشيو               :       ۶۲۴ک‌۳آآ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۲۸۲۰۱۴۱

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۱۴۷۵۳

*

‏عنوان                         :       ارس‍ال‌ دون‍س‍خ‍ه‌ از ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ پ‍ل‌ ق‍ه‍رآب‍اد

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۰ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۲ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۰ش‌
راه‍ه‍ا پ‍ل‍ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
س‍ق‍ز
ب‍وک‍ان‌
ع‍م‍ران‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۳۳۰/۴۲۲

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۴ب‌۱آص‌۱

‏شماره مدرک                :       ۳۳۰۰۰۰۴۲۲

*

عنوان                         :       عمليات مربوط به لوله كشي آب شهرهاي كيوي بوكان واقع در آذربايجان

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۵۲

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۴ش
آذربايجان‌غربي
آذربايجان‌شرقي
ساختمان-امورساختماني
شركتهاي‌سهامي

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۴۸۰۵

‏محل در آرشيو               :       ۲۰۵ف۴آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۴۸۰۵

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ت‍ام‍ی‍ن‌ اع‍ت‍ب‍ار ج‍ه‍ت‌ ج‍ذب‌ م‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ ام‍ورت‍رب‍ی‍ت‍ی‌

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۶۴.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲ ص‌.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ درخ‍واس‍ت‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ج‍ل‍س‌ درخ‍ص‍وص‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اع‍ت‍ب‍ار ج‍ه‍ت‌ ج‍ذب‌ م‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ ام‍ورت‍رب‍ی‍ت‍ی‌.

‏توصیفگر                      :       ت‍ام‍ی‍ن‌ اع‍ت‍ب‍ار
ت‍ام‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
معلمان
ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ج‍ل‍س‌

‏توصیفگر                      :       بوکان
بندر ماهشهر

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۵۲۰

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۴ب‌۲آچ‌۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۰۵۲۰

*

‏عنوان                         :       ت‍اس‍ی‍س‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ و ی‍ا ان‍ت‍زاع‌ و ان‍ض‍م‍ام‌ دف‍ات‍ر گ‍م‍رک‍ی‌ از ح‍وزه‌ای‌ ب‍ه‌ ح‍وزه‌ دی‍گ‍ر /ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ / ش‌۱۳۱۳۱۳۲۸

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۱۳ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۱ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۱۳ش‌
۱۳۲۸ش‌
ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
س‍ن‍ن‍دج‌
م‍ه‍اب‍اد
گ‍م‍رگ‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍وراداری‌ وم‍ال‍ی‌
ن‍ف‍ت‌ ش‍ه‍ر
آب‍ادی‌ روس‍ت‍ا
ب‍وک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۴۶۴

‏محل در آرشيو               :       ۵۲۰آ۳آآ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۰۷۰۰۴۷

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۰۰۴۶۴

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ت‍ع‍م‍ی‍ر و حفاظت آث‍ارب‍اس‍ت‍ان‍ی‌

‏منشا                           :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۹ ـ ۱۳۵۹ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۵۶ برگ .‌

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           ۱۳۹۹.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ام‍اک‍ن‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ان‍ظارت‌ اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر و ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍ف‍اظت‌ آث‍ارب‍اس‍ت‍ان‍ی‌.

‏توصیفگر                      :       ام‍اک‍ن‌ مذهبی
آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اداری‌
اص‍ن‍اف‌

‏توصیفگر                      :       مهاباد
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۷۴۵

‏محل در آرشيو               :       ۴۰۴ه‌۴آه‍۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۲۸۰۰۰۲

‏شماره مدرک                :       ۲۵۰۰۰۰۷۴۵

*

‏عنوان                         :       ت‍ق‍اض‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ م‍س‍ت‍م‍ری‌ و ب‍ده‍ی‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ س‍ادات‌ ص‍ف‍اخ‍ان‍ه‌ /ق‌۱۳۳۸

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۳۸ق‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۵ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۸ق‌
۱۲۹۸ش‌
ادارات‌ دارای‍ی‌
ق‍ح‍طی‌ وخ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌
ام‍وراداری‌ وم‍ال‍ی‌
س‍ادات‌ آل‌ رس‍ول‌ (ص‌)
ب‍وک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۳/۲۴۶۵

‏محل در آرشيو               :       ۴۰۱ظ۵ب‌آ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۱۸۰۱۲۲

‏شماره مدرک                :       ۲۹۳۰۰۲۴۶۵

*

‏عنوان                         :       گ‍زارش‌ ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در زم‍ی‍ج‍ی‌ اق‍دام‍ات‌ م‍ح‍م‍درش‍ی‍دخ‍ان‌ وال‍ح‍اق‌ طای‍ف‍ه‌ ش‍ک‍اک‌ ب‍ه‌ وی‌ وع‍زی‍م‍ت‌ م‍لام‍ص‍طف‍ی‌ رازان‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍وک‍ان‌ /ش‌۱۳۲۵

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۵ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۱ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۵ش‌
ک‍ردس‍ت‍ان‌
س‍ق‍ز
ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌
طوای‍ف‌
ب‍ارزان‍ی‌ ، م‍لام‍ص‍طف‍ی‌ ()۱۳۵۸ ۱۲۸۰
م‍ح‍م‍د رش‍ی‍د ب‍ان‍ه‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۳/۴۷۵۹

‏محل در آرشيو               :       ۱۰۲غ‌۵ب‌آ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۳۳۰۰۷۶

‏شماره مدرک                :       ۲۹۳۰۰۴۷۵۹

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       شهید فیروز گلشنی[سند]

‏منشا                           :       بنیاد شهید انقلاب اسلامی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۶۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫برگ مشخصات شهید فیروز گلشنی از کارکنان بهداری شاجا ، شهادت توسط گروهک کومله.

‏توصیفگر                      :       گلشنی، فیروز، ‏‫۱۳۲۳ - ‏۱۳۶۱.

‏توصیفگر                      :       شهربانی جمهوری اسلامی ایران

‏توصیفگر                      :       شهیدان
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍خ‍ال‍ف‌[۱]
درگیری‌های نظامی

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۱۵/۴۷۶

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       حمایت از تجزیه کردستان[سند]

‏منشا                           :       حامد مصدق صدقی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۵۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫اعلامیه جبهه متحد کردستان به طرفداری از عز الدین حسینی وتجزیه کردستان وبرگزاری تظاهرات در سقز،مهاباد وبوکان.

‏توصیفگر                      :       عزالدین،حسینی

‏توصیفگر                      :       سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ایران. ارتش. نیروی هوایی

‏توصیفگر                      :       تجزیه‌طلبی

‏توصیفگر                      :       کردستان
مهاباد
سقز
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۹۶/۲۰۷۲۸

*

‏عنوان                         :       انجام عمليات نقشه برداري راه ساري - شاه پسند و . . .

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۰۴

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۸ش
۱۳۴۰ش
كرمان
بندرعباس
ساري
گرگان
بوكان
خوي
كرمانشاه
نقشه‌برداري
عكاسي
راهها-پلها
شركتهاي‌خارجي

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۵۱۴۰

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۲ك۳آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۵۱۴۰

*

‏عنوان                         :       پ‍رون‍ده‌ ام‍لاک‌ س‍ردش‍ت‌ خ‍ری‍داری‌ ش‍ده‌ از طای‍ف‍ه‌ پ‍ش‍ت‍دری‌ (ت‍ب‍ع‍ه‌ ع‍راق‌ ) و واگ‍ذار ش‍ده‌ ب‍ه‌ اه‍ال‍ی‌ س‍ردش‍ت‌ ، م‍س‍اع‍دت‌ م‍ام‍وری‍ن‌ ام‍ن‍ی‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ اق‍س‍اط م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ و ق‍ی‍م‍ت‌ ...

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۱۶ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۴۱ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۱۶ش‌
طوای‍ف‌
ات‍ب‍اع‌ خ‍ارج‍ی‌
ع‍راق‌
آب‍ادی‌ روس‍ت‍ا
ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌
س‍ردش‍ت‌
ب‍وک‍ان‌
م‍ه‍اب‍اد
خ‍ال‍ص‍ج‍ات‌
خ‍وان‍ی‍ن‌
اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌
ژان‍دارم‍ری‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۳۰/۱۰۶۵

‏محل در آرشيو               :       ۲۱۲پ‌۵آح‌۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۳۸۰۰۰۶

‏شماره مدرک                :       ۲۳۰۰۰۱۰۶۵

*

‏عنوان                         :       ت‍اس‍ی‍س‌ و ان‍ح‍لال‌ ش‍ع‍ب‌ گ‍م‍رک‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌ /ش‌۱۳۱۹۲۶

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۱۹ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۴۱ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۱۹ش‌
۱۳۲۶ش‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
ت‍ب‍ری‍ز
م‍ه‍اب‍اد
س‍ردش‍ت‌
اش‍ن‍وی‍ه‌
گ‍م‍رگ‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍وراداری‌ وم‍ال‍ی‌
ب‍وک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۴۵۳

‏محل در آرشيو               :       ۵۰۹آ۳آآ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۰۷۰۰۳۶

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۰۰۴۵۳

*

‏عنوان                         :       خ‍ری‍د گ‍ن‍دم‌ , دام‌ و اس‍ل‍ح‍ه‌ ت‍وس‍ط ات‍ب‍اع‌ ع‍راق‍ی‌ از ش‍ه‍ره‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍غ‍رب‍ی‌ و ق‍اچ‍اق‌ آن‌ ب‍ه‌ ع‍راق‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۱ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۸ص‌

‏توصیفگر                      :       ش‌۱۲۳۱
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
ب‍وک‍ان‌
ق‍اچ‍اق‌ , ق‍اچ‍اق‍چ‍ی‍ان‌
ع‍راق‌
م‍رز م‍رزب‍ان‍ی‌
ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌
غ‍ل‍ه‌ن‍ان‌
ات‍ب‍اع‌ خ‍ارج‍ی‌
ن‍اام‍ن‍ی‌
م‍ی‍ان‍دوآب‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۱۶۶۱۵

‏محل در آرشيو               :       ۳۰۱م‌۲آآ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۲۹۹۰۰۱۳

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۱۶۶۱۵

*

‏عنوان                         :       صورت مجلس مناقصه ساختمان و تكميل راه ديواندره ميرانشاه سقز بوكان و شرايط اداره كل ساختمان راه آهن در اين زمينه

‏مشخصات ظاهری           :       ۹۹

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۸
آذربايجان غربي
قيمتها
ساختمان
راهها

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۵۰۶۴

‏محل در آرشيو               :       ۳۰۲ك۱آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۵۰۶۴

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ص‍ورت‌ م‍وق‍وف‍ات‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ و اجاره آنها

‏منشا                           :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۷-۱۳۴۱.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۴۶ ص‌.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫ص‍ورت‌ م‍وق‍وف‍ات‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ درزم‍ی‍ن‍ه‌ وص‍ول‌ و ن‍ح‍وه‌ ص‍دور ق‍ب‍وض‌ اق‍س‍اطی‌ اج‍اره‌، ارس‍ال‌ ف‍رم‌ اج‍اره‌ن‍ام‍ه‌ و آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ درای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌.

‏توصیفگر                      :       ب‍ه‍ره‌ م‍ال‍ک‍ان‍ه‌
اج‍اره‌
بخشنامه‌ها
آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ها
آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ غ‍ی‍رب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ک‍ش‍اورزان‌
م‍وق‍وف‍ات‌
اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی
مهاباد
ارومیه
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۸۱۲

‏محل در آرشيو               :       ۸۰۳ه‍۵آه‍۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۳۲۰۰۱۱

‏شماره مدرک                :       ۲۵۰۰۰۰۸۱۲

*

‏عنوان                         :       س‍ف‍ر ک‍ن‍س‍ول‌ آم‍ری‍ک‍ا در م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۹ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۸ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۹ش‌
م‍اک‍و
ت‍ب‍ری‍ز
م‍راغ‍ه‌
م‍ی‍ان‍دوآب‌
م‍ه‍اب‍اد
س‍ن‍ن‍دج‌
ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر
آب‍ادان‌
اردب‍ی‍ل‌
ه‍م‍دان‌
ق‍زوی‍ن‌
ب‍وک‍ان‌
س‍ق‍ز
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ام‍ری‍ک‍ا
س‍ف‍را
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۰/۲۹۰۵

‏محل در آرشيو               :       ۱۰۲و۵آب‌۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۰۵۰۰۰۲

‏شماره مدرک                :       ۲۹۰۰۰۲۹۰۵

*

‏عنوان                         :       گ‍زارش‌ از ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا: ح‍م‍ل‍ه‌ ال‍وار ب‍ه‌ ب‍روج‍رد، ح‍م‍ل‍ه‌ب‍ه‌ اردوی‌ س‍ردار ع‍ش‍ای‍ر، ت‍ح‍ری‍ک‍ات‌ ه‍واداران‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آق‍ا س‍ی‍م‍ی‍ت‍ق‍و /ش‌۱۳۰۱

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۰۱ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۵ص‌

‏توصیفگر                      :       ش‌۱۰۳۱
م‍ی‍ان‍ه‌
م‍راغ‍ه‌
ب‍وک‍ان‌
س‍ق‍ز
ش‍ی‍راز
ب‍روج‍رد
اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌
آب‍ادی‌ روس‍ت‍ا
س‍م‍ی‍ت‍ق‍و (اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آق‍ا، )۱۳۰۹
ص‍ول‍ت‌ ال‍دول‍ه‌ق‍ش‍ق‍ائ‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ()۱۳۱۱ ۱۲۵۲

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۳/۴۵۸۸

‏محل در آرشيو               :       ۴۰۲غ‌۴ب‌آ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۳۲۰۰۷۹

‏شماره مدرک                :       ۲۹۳۰۰۴۵۸۸

*

‏عنوان                         :       ل‍زوم‌ ت‍س‍ری‍ع‌ در ارس‍ال‌ گ‍زارش‍ات‌ آم‍اری‌ و گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍اره‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و راه‌ش‍وس‍ه‌آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ ون‍ح‍وه‌وص‍ول‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ردرآم‍د از ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ا واش‍خ‍اص‌ ذی‍ن‍ف‍ع‌ درت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ۰۰۰

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۱۹ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۵ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۱۹ش‌
وزارت‌ راه‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
ع‍م‍ران‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
راه‍ه‍ا پ‍ل‍ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌
ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌
م‍ال‍ی‍ات‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
ب‍وک‍ان‌
م‍ی‍ان‍دوآب‌
اوض‍اع‌ ج‍وی‌
ک‍ارگ‍ران‌
ک‍ن‍س‍رس‍ی‍وم‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۳۳۰/۴۴۴

‏محل در آرشيو               :       ۸۰۴ب‌۱آص‌۱

‏شماره مدرک                :       ۳۳۰۰۰۰۴۴۴

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ارجاع شکایت مردم در مورد مسائل مختلف به ایالت آذربایجان توسط وزارت دربار[سند]

‏منشا                           :       ایران. ریاست جمهوری
Iran. Presidency

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۰۹ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۷ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫ارجاع شکایات مردم درمورد مسائل مختلف به ایالت آذربایجان توسط وزارت دربار.

‏توصیفگر                      :       ایران. وزارت دربار شاهنشاهی

‏توصیفگر                      :       اختلافات ملکی
شهرداری
ی‍ه‍ودی‍ان‌
خ‍ی‍اب‍ان‌ه‍ا و ک‍وچ‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍ره‌ م‍ال‍ک‍ان‍ه‌
م‍ال‍ک‍ان
ت‍وق‍ی‍ف‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
ح‍ق‍وق‌

‏توصیفگر                      :       آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
ماکو
مراغه
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۳۰/۸۰۴۸

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       شکایات و تقاضای کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با وزارت آموزش و پرورش [سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت آموزش و پرورش
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۷۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۲ برگ.

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           ‏‫۱۴۱۰.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫نامه‌هایی مبنی بر شکایات و تقاضاهای کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به وزارت آموزش و پرورش درخصوص تقاضای انتقال استخدام و شکایت از عدم‌پرداخت حقوق و غیره.

‏توصیفگر                      :       ایران. وزارت آموزش و پرورش
دانشگاه ارومیه
Daneshgah Orumiyeh = University of Orumiyeh
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh

‏توصیفگر                      :       معلمان
ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
نوسازی
م‍دارس‌
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
س‍طوح‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌[۱]
گ‍زی‍ن‍ش‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
اس‍ت‍خ‍دام‌

‏توصیفگر                      :       ارومیه
بوکان
سلماس
مهاباد

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۹۷/۴۷۵۱۸

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       شکایات و تقاضاهای کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به وزارت آموزش و پرورش [سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت آموزش و پرورش
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۷۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۳۴ برگ.

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           ‏‫۱۴۱۰.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫مکاتباتی درخصوص شکایات کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به وزارت آموزش و پرورش مبنی‌بر کسر حقوق ، تقاضای انتقال و درخواست مساعدت و غیره.

‏توصیفگر                      :       ایران. وزارت آموزش و پرورش
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh

‏توصیفگر                      :       معلمان
ان‍ت‍ق‍ال‌
ش‍ه‍دا
س‍طوح‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌[۱]
گ‍زی‍ن‍ش‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‌آم‍وزان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا

‏توصیفگر                      :       بوکان
بانه
نقده
خوی

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۹۷/۴۷۵۱۳

*

‏عنوان                         :       اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ه‍اب‍اد و درگ‍ی‍ری‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دو ح‍زب‌ ت‍وده‌ و ک‍وم‍ل‍ه‌ در ای‍ن‌ ش‍ه‍ر

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۴ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۵۱ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۴ش‌
م‍ه‍اب‍اد
ح‍زب‌ ک‍وم‍ل‍ه‌
ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ام‍ور س‍ی‍اس‍ی‌
خ‍ودم‍خ‍ت‍اری‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ن‍اام‍ن‍ی‌
م‍ال‍ی‍ات‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
خ‍ل‍ع‌ س‍لاح‌
م‍ی‍ان‍دوآب‌
ب‍وک‍ان‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ن‍ظام‍ی‌
ع‍راق‌
ت‍رک‍ی‍ه‌
م‍رز م‍رزب‍ان‍ی‌
ورودوخ‍روج‌ غ‍ی‍رم‍ج‍ازاش‍خ‍اص‌
ح‍زب‌ ت‍وده‌
ت‍وق‍ی‍ف‌ اش‍خ‍اص‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۱۶۹۹۹

‏محل در آرشيو               :       ۴۰۹ن‌۱آآ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۳۰۷۰۰۱۰

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۱۶۹۹۹

*

‏عنوان                         :       گ‍زارش‍ات‌ اداره‌ م‍ال‍ی‍ه‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ از اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍ج‍ارت‌ در س‍طح‌ م‍ن‍طق‍ه‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۱۰ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۰۵ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۱۰ش‌
م‍راغ‍ه‌
اردب‍ی‍ل‌
آس‍ت‍ارا
ص‍ای‍ی‍ن‌ دژ
ب‍وک‍ان‌
خ‍وی‌
اروم‍ی‍ه‌
م‍ه‍اب‍اد
س‍راب‌
س‍ردش‍ت‌
ه‍ش‍ت‍رود
م‍اک‍و
م‍رن‍د
آذرش‍ه‍ر
اه‍ر
خ‍ل‍خ‍ال‌
ش‍ب‍س‍ت‍ر
اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اداق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍ج‍ارت‌ داخ‍ل‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۱۷۴۰۳

‏محل در آرشيو               :       ۴۰۱ن‌۵آآ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۳۱۵۰۰۰۴

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۱۷۴۰۳

*

‏عنوان                         :       ورود ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و غ‍ی‍رس‍ی‍اس‍ی‌ آم‍ری‍ک‍اب‍ه‌آذرب‍ای‍ج‍ان‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       داردن‍

‏مشخصات ظاهری           :       ۳۵ص‌

‏توصیفگر                      :       آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
ت‍ب‍ری‍ز
م‍رن‍د
خ‍وی‌
اروم‍ی‍ه‌
ج‍ل‍ف‍ا
م‍راغ‍ه‌
م‍ی‍ان‍دوآب‌
م‍ه‍اب‍اد
ب‍وک‍ان‌
س‍ق‍ز
س‍ن‍ن‍دج‌
ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
آس‍ت‍ارا
اه‍ر
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ام‍ری‍ک‍ا
س‍ف‍را
ات‍ب‍اع‌ خ‍ارج‍ی‌
ژان‍دارم‍ری‌
ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌
وزارت‌ ک‍ش‍ور
م‍ی‍س‍ی‍ون‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۰/۲۹۹۸

‏محل در آرشيو               :       ۱۹۵و۵آب‌۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۰۵۰۰۹۵

‏شماره مدرک                :       ۲۹۰۰۰۲۹۹۸

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       رسیدگی به موقوفات شهرستانهای استان آذربایجان غربی[سند]

‏منشا                           :       سازمان اوقاف

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۵۴ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۸۷ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       واگذاری تصدی امور اوقافی مساجد ، تکایا و مدارس در بوکان با نظارت روحانیان و تعیین موقعیت رقبات موقوفه در قریه سنگاباد و رسیدگی به شکوائیه رعایا در خصوص تصرف املاک و محصولاتی موقوفی از سوی برخی از متصدیان در مهاباد ، سردشت و میاندوآب .

‏توصیفگر                      :       م‍وق‍وف‍ات‌
روستا‌‌ها
ملک
‏‫تصرف عدوانی
درآم‍ده‍ا[۱]
‏‫شکایت‌ها

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی
مهاباد
میاندوآب
سردشت
تکاب
خوی

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۵۰۱۹

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       مکاتبات مربوط به ادارات اوقاف مهاباد و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی آذربایجان‌غربی در مورد وصول و تخفیف اجاره‌‌بهای قریه وقفی شهر یکند موقوفه مسجد جامع مهاباد ، و...[سند]

‏منشا                           :       سازمان اوقاف

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۳ ـ ۱۳۴۷ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۸۳ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       مکاتبات مربوط به ادارات اوقاف مهاباد و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی آذربایجان‌غربی در مورد وصول و تخفیف اجاره‌‌بهای قریه وقفی شهر یکند موقوفه مسجد جامع مهاباد ، قبوض و صورت‌های دریافت اجاره‌بهای موقوفه از کشاورزان ، و... .

‏توصیفگر                      :       سازمان اوقاف
بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشاورزی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

‏توصیفگر                      :       روس‍ت‍ا [۱]
م‍وق‍وف‍ات‌
اج‍اره‌
ب‍اغ‌ه‍ا
درآم‍ده‍ا[۱]
اجاره‌بها
ک‍ش‍اورزان‌
وام‌ها
غله
م‍ال‍ک‍ان
وقف عام
وقف خاص

‏توصیفگر                      :       مهاباد
بوکان
آذربایجان غربی

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۵۴۲۴

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       شکایات‏ و تقاضاهای کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به وزارت آموزش و پرورش [سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت آموزش و پرورش
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۷۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۲ برگ.

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           ‏‫۱۴۱۰.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫مجموعه نامه‌هایی مبنی‌بر شکایات و تقاضاهای کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به وزارت آموزش و پرورش درخصوص تقاضای انتقال ، شکایت از عدم ثبت‌نام در دانشسرا ، تقاضای ماموریت تحصیلی با حقوق و غیره.

‏توصیفگر                      :       ایران. وزارت آموزش و پرورش
ایران. مجلس شورای اسلامی
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh

‏توصیفگر                      :       اس‍ت‍خ‍دام‌
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
گ‍زی‍ن‍ش‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍طوح‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌[۱]
م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‌آم‍وزان‌
معلمان

‏توصیفگر                      :       سلماس
شاهین‌دژ
خوی
چای‌پاره
ارومیه
بوکان
میاندوآب
سردشت

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۹۷/۴۷۵۱۷

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

پرونده ها و اسناد تاریخی در ارتباط با بوکان

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ت‍ع‍م‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ع‍ب‍د کلیمیان بوکان

‏منشا                           :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۴-۱۳۲۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۷۲ ص‌.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫واگ‍ذاری‌ م‍ع‍ب‍د ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ب‍وک‍ان‌ ب‍ه‌ اداره‌ اوق‍اف‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ع‍ب‍د از م‍ح‍ل‌ اج‍اره‌ آن‌.

‏توصیفگر                      :       ام‍اک‍ن‌ مذهبی
ساختمان‌ها
اج‍اره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اداری‌
ی‍ه‍ودی‍ان‌

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۶۷۹

‏محل در آرشيو               :       ۴۰۹ه‌۳آه‍۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۲۵۰۰۰۹

‏شماره مدرک                :       ۲۵۰۰۰۰۶۷۹

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       مشکل اصلاحات ارضی در بوکان با فروش املاک توسط مالکین[سند]

‏منشا                           :       ایران. ریاست جمهوری
Iran. Presidency

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۵ـ۱۳۴۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۷ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫مشکل‌اصلاحات ارضی‌در بوکان بافروش املاک توسط مالکین .

‏توصیفگر                      :       اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
اختلافات ملکی
م‍ال‍ک‍ان
ک‍ش‍اورزان‌

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۳۰/۸۰۳۲

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       طرح لوله‌کشی آب مشروب در بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۳ ـ ۱۳۴۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۳۱۸ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫طرح پروژه لوله‌کشی آب بوکان .

‏توصیفگر                      :       آب‌‌‌‌رسانی
لوله‌کشی
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌
مهندسان مشاور
Consulting engineers
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا
گ‍م‍رک‌
اعتبارات مالی
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۵۹۱۸

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       گزارشی از عملکرد فعالیت های آموزش و پرورش شهرستان بوکان[سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت آموزش و پرورش
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۶۱.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۴برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫گزارشی از فعالیت های آموزش و پرورش شهرستان بوکان

‏توصیفگر                      :       ایران.وزارت آموزش و پرور.اداره آموزش و پرورش شهرستان بوکان

‏توصیفگر                      :       آم‍وزش‌و‌ پ‍رورش‌ +
جناح‌های سیاسی
ج‍رم‌
دان‍ش‌آم‍وزان‌
ش‍ک‍ای‍ت‌
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
گ‍زارش‌ ه‍ا

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۹۷/۴۹۲۴۵

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       دادخواست میرزا آقاپناهی به وزارت فرهنگ در مورد موقوفات بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان اوقاف

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۱۹ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۵۳ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       دادخواست میرزا آقاپناهی به اداره فرهنگ مهاباد درخصوص آسیاب‌های موقوفی بوکان و بودجه مساجد متصرفی .

‏توصیفگر                      :       وزارت فرهنگ

‏توصیفگر                      :       مسجدها
وک‍لای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
دادخ‍واس‍ت‌

‏توصیفگر                      :       مهاباد
بوکان
آذربایجان غربی

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۴۸۸۱

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       طرح راه اندازی برق بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۳۵ـ۱۳۴۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۵۹۰ برگ.

‏يادداشت                      :       ‏‫تعدادی از برگ‌های پرونده به زبان انگلیسی است .

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫طرح برق بوکان.

‏توصیفگر                      :       بانک اعتبارات صنعتی
ایران. وزارت آب و برق
ایران. وزارت کشور
ایران. وزارت کار و امور اجتماعی
ایران. وزارت دارایی

‏توصیفگر                      :       آب
شهرداری
Municipal government
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
ب‍رق‌
روشنایی
Lighting
آگ‍ه‍ی‌ه‍ا
شهرسازی
City planning
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا
وام‌ها
ع‍وارض‌
اوراق بهادار
راه‌ه‍ا
آسفالت
ق‍رارداد ه‍ای‌ ک‍ار
م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
استانداری

‏توصیفگر                      :       بوکان
میاندوآب
فرانسه
کردستان
Kurdistan (Iran: Province)
بیجار
صومعه‌سرا
آذربایجان غربی

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۳۷۱۴

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       اعطای پاداش از محل هزینه‌های اداری به محمد صدقی کارمند ادراه اوقاف بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان اوقاف

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۳۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۷ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏اعطای پاداش به محمد صدقی کارمند اداره فرهنگ و اوقاف بوکان به علت تلاش برای پیشرفت امور اداره و وصول درآمد اوقاف از محل اعتبارات بودجه.

‏توصیفگر                      :       وزارت فرهنگ

‏توصیفگر                      :       ت‍ش‍وی‍ق‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا

‏توصیفگر                      :       مهاباد
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰-۷۱۲-۰۰۲۳-۱۰-۲۶

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۴۰۸۳

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ن‍ظارت‌ ب‍ر آس‍ی‍اب‌ه‍ای‌ م‍وق‍وف‍ه‌ در م‍ه‍اب‍اد و ب‍وک‍ان‌ ت‍وس‍ط اداره‌ اوق‍اف‌

‏منشا                           :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۱۸-۱۳۱۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۱ ص‌.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫ت‍ص‍رف‌ ق‍ب‍رس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ ف‍اق‍د ش‍ه‍رداری‌ و ن‍ظارت‌ ب‍ر آس‍ی‍اب‌ه‍ای‌ م‍وق‍وف‍ه‌ در م‍ه‍اب‍اد و ب‍وک‍ان‌ ت‍وس‍ط اداره‌ اوق‍اف‌.

‏توصیفگر                      :       سازمان اوقاف

‏توصیفگر                      :       آسیاب‌ها
م‍وق‍وف‍ات‌
قبرستان‌ها

‏توصیفگر                      :       مهاباد
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۹۵۹

‏محل در آرشيو               :       ۳۱۰و۳آه‍۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۳۸۰۰۳۶

‏شماره مدرک                :       ۲۵۰۰۰۰۹۵۹

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       طرح لوله‌کشی آب‌شرب بوکان[سند]

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۲ ـ ۱۳۴۷ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۰۳ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       طرح لوله‌کشی آب‌آشامیدنی بوکان و پرداخت بهای لوله و لوازم لوله‌کشی آب شهر بوکان ، حمل و تحویل آن ، صورت وضعیت بهای لوازم لوله‌کشی

‏توصیفگر                      :       وزارت آبادانی و مسکن

‏توصیفگر                      :       طرح‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌
راه‌ه‍ا
پ‍ل‌ه‍ا
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
خ‍ی‍اب‍ان‌ه‍ا و ک‍وچ‍ه‌ه‍ا
آب
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
مهندسان مشاور
Consulting engineers
کشتارگاه‌ها
اع‍ت‍ب‍ارات‌
استانداری
ب‍ه‍داش‍ت‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌
فاضلاب
آسفالت
مناقصه
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
وام‌ها
فرمانداری‌ها
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۳۶۷۰

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       صورت وضعیت برق بوکان[سند]

‏منشا                           :       مدیریت وبرنامه ریزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۳۸.۱۳۳۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۸۵برگ.

‏يادداشت                      :       تعدادی اوراق به انگلیسی

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫صورت وضعیت برق بوکان.

‏توصیفگر                      :       ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۸۶۲۸

*

‏عنوان                         :       ساخت پل بوكان

‏مشخصات ظاهری           :       ۴

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۲ش
مياندوآب
بوكان
مهاباد
رودخانه ها
راهها پلها

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۱۸۷۶

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۱ح۲آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۱۸۷۶

*

 

‏عنوان                         :       تامين آب شرب بوكان-۱۳۳۷ش-۱۳۴۲ش

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۴

‏توصیفگر                      :       بوكان
آب
بودجه
عمران
شهرداريها

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۳۸۴۹

‏محل در آرشيو               :       ۲۰۵ط۳‌آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۳۸۴۹

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       ش‍ک‍ای‍ت‌ اداره‌ اوق‍اف‌ ب‍وک‍ان‌

‏منشا                           :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۱۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۰ص‌.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫‏ش‍ک‍ای‍ت‌ اداره‌ اوق‍اف‌ درم‍ورد ب‍خ‍ش‍ی‌ ازم‍وق‍وف‍ه‌ م‍س‍ج‍دج‍ام‍ع‌ ب‍وک‍ان‌ وآس‍ی‍اب‌ وقفی ت‍وس‍ط ی‍ک‍ی‌ ازکارکنان اوق‍اف‌ م‍ه‍اب‍اد.

‏توصیفگر                      :       سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

‏توصیفگر                      :       ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌
ش‍ک‍ای‍ت‌
م‍وق‍وف‍ات‌
م‍س‍ج‍د ه‍ا
دادگاهها
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌

‏توصیفگر                      :       مهاباد

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۵۰/۱۸۹

‏محل در آرشيو               :       ۸۰۲ی‌۲آه‍۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۰۷۰۰۰۹

‏شماره مدرک                :       ۲۵۰۰۰۰۱۸۹

*

‏عنوان                         :       ساخت كشتارگاه در شهر بوكان-۱۳۳۵-۱۳۳۷ش

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۶

‏توصیفگر                      :       بوكان
كشتارگاه
عمران
بودجه
ساختمان‌وامورساختماني

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۳۸۴۸

‏محل در آرشيو               :       ۲۰۴ط۳ آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۳۸۴۸

*

‏عنوان                         :       خ‍روج‌ گ‍ن‍دم‌ از ان‍ب‍ار خ‍واروب‍ار ب‍وک‍ان‌ ت‍وس‍ط ی‍ک‍ی‌ از م‍ال‍ک‍ی‍ن‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۲ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۵ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۲ش‌
ب‍وک‍ان‌
غ‍ل‍ه‌ن‍ان‌
م‍ال‍ک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۱۳۶۰۰

‏محل در آرشيو               :       ۴۱۳ف‌۵آآ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۲۷۵۰۰۰۱

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۱۳۶۰۰

*

‏عنوان                         :       خ‍ل‍ع‌ س‍لاح‌ ژان‍دارم‍ه‍ا ت‍وس‍ط رئ‍ی‍س‌ دم‍وک‍رات‌ ب‍وک‍ان‌ /ش‌۱۳۲۴

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۴ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۱ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۴ش‌
ژان‍دارم‍ری‌
ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌
ح‍زب‌ دم‍ک‍رات‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ب‍وک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۳/۲۳۳۲

‏محل در آرشيو               :       ۷۳۸ظ۴ب‌آ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۱۷۰۱۴۶

‏شماره مدرک                :       ۲۹۳۰۰۲۳۳۲

*

‏عنوان                         :       ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ل‌ چ‍وب‍ی‌ ب‍وک‍ان‌ ب‍ع‍ل‍ت‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ ش‍دن‌ دراث‍ر س‍ی‍ل‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۱۸ش‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۱۸ش‌
راه‍ه‍ا پ‍ل‍ه‍ا
ح‍وادث‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ب‍وک‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۳۳۰/۴۳۲

‏محل در آرشيو               :       ۶۱۴ب‌۱آص‌۱

‏شماره مدرک                :       ۳۳۰۰۰۰۴۳۲

*

‏عنوان                         :       اس‍ت‍ع‍لام‌ درم‍ورد ص‍ح‍ت‌ و س‍ق‍م‌ گ‍زارش‌ ت‍اس‍ی‍س‌ ح‍زب‌ ک‍وم‍ل‍ه‌ در م‍ه‍اب‍اد و ب‍وک‍ان‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۶ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۲ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۶ش‌
م‍ه‍اب‍اد
ب‍وک‍ان‌
ح‍زب‌ ک‍وم‍ل‍ه‌
ژان‍دارم‍ری‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۰/۸۴۶۸

‏محل در آرشيو               :       ۷۳۲ه‍۴آب‌۱

‏شماره مدرک                :       ۲۹۰۰۰۸۴۶۸

*

 

 

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       طرح‌های عمرانی[سند]

‏منشا                           :       سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۸ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       درخواست فرمانداری بوکان برای ساخت کشتارگاه در شهر مزبور .

‏توصیفگر                      :       ایران. وزارت آبادانی و مسکن

‏توصیفگر                      :       کشتارگاه‌ها
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اع‍ت‍ب‍ار

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۲۰/۱۴۹۲۱

*

‏عنوان                         :       انعقاد قرارداد ساختمان پل چوبی بوکان بین وزارت راه وبهنمایندگی از طرف سازمان برنامه و پیمانکار مربوطه

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۱۵

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۴
عمران
قراردادها
آذربایجان غربی
راهها
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۱۹۳۶

‏محل در آرشيو               :       ۵۰۶ح۴آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۱۹۳۶

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       خبر‌نامه کومه‌له در مورد پیام ّصلح‌خمینیّ،اخباری از بمب‌گذاری و جنگ و درگیری پیشمرگان دمکرات و کومله با پاسداران و ارتش‌جمهوری‌اسلامی‌ایران در مریوان، سقز، مهاباد، بانه، بوکان، کامیاران و فیروزکوه[سند]

‏منشا                           :       ص‍ب‍ح‌ روان‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۱۵ - ، م‍ص‍ح‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍وی‍س‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۵۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۳برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫خبرنامه کومه‌له در مورد پیام صلح‌خمینی، تظاهرات مردم پنجو ین عراق،مرگ شاه؟،اخباری از بمب گذاری و جنگ و درگیری پیشمرگان دمکرات و کومله با پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران در مریوان،سقز،مهاباد، بانه،بوکان، کامیاران وفیروز‌کوه.

‏توصیفگر                      :       م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۹.
خمینی، روح الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸
Khomeyni، Ruhollah , Leader and founder of IrI ، 1902 - 1989

‏توصیفگر                      :       حزب کومله
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

‏توصیفگر                      :       خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
اخبار
روس‍ت‍ا [۱]
تظاهرات
بمب
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
چریک‌ها
بمباران
اع‍ت‍ص‍اب‍ات‌
محاکمه‌های سیاسی
مهمات و تجهیزات جنگی
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ن‍ظام‍ی‌

‏توصیفگر                      :       کردستان
مریوان
سقز
مهاباد
بانه
بوکان
عراق
فیروزکوه
کامیاران

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۹۶/۱۸۹۵۴

*

‏عنوان                         :       طرح احداث پل در داخل شهر سنندج و ساخت راه بوكان -مهاباد

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۷

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۱ش
كردستان
سنندج
بوكان
مهاباد
راهها
امور ساختماني

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۵۷۰۴

‏محل در آرشيو               :       ۱۰۵ن۱آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۵۷۰۴

*

‏عنوان                         :       گ‍زارش‌ درخ‍ص‍وص‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ب‍ازاره‍ای‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍راغ‍ه‌ , م‍ی‍ان‍دواب‌ و ب‍وک‍ان‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۱۴ش‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۱۴ش‌
م‍راغ‍ه‌
ن‍پ‍ال‌
ب‍وک‍ان‌
ق‍اچ‍اق‌ , ق‍اچ‍اق‍چ‍ی‍ان‌
ب‍ازرس‍ی‌
ب‍ازار، ب‍ازاری‍ان‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۴۰/۲۸۶۲۳

‏محل در آرشيو               :       ۷۰۴ص‌۱ب‌آ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۴۰۰۲۸۶۲۳

*

‏عنوان                         :       درخ‍واس‍ت‌ پ‍رداخ‍ت‌ ب‍ودج‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍وک‍ان‌ و ت‍اس‍ی‍س‌ م‍درس‍ه‌ م‍ن‍ض‍م‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۳۳ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۷ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۳ش‌
ب‍وک‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌، ام‍ورس‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
آم‍وزش‌ آم‍وزش‍ی‌
ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۷/۳۴۰۲۶

‏محل در آرشيو               :       ۲۰۹گ‌۵آپ‌۱

‏شماره فيش                  :       ۰۲۴۱۰۲۰۰

‏شماره مدرک                :       ۲۹۷۰۳۴۰۲۶

*

‏عنوان                         :       مطالعه فني و نقشه برداري جهت راهسازي جاده سقز-بوكان-رضائيهو پرداخت هزينه ها

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۳۶

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۱-۱۳۴۳ش
اروميه
سقز
بوكان
راهها
شركتهاي ايراني خارجي

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۲۹۳۵

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۳ژ۵آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۲۹۳۵

*

‏عنوان                         :       ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ دوره‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‍م‍ل‍ی‌ در ح‍وزه‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‍ه‌ ب‍وک‍ان‌ /(ب‍وک‍ان‌ ۱۳۳۹ش‌)

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۳۹ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۶۵ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۹ش‌
ب‍وک‍ان‌
ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍ظارت‌ ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌
ح‍زب‌ م‍ل‍ی‍ون‌
طای‍ف‍ه‌ف‍ی‍ض‌ ال‍ل‍ه‌ب‍ی‍گ‍ی‌
ح‍زب‌ م‍ردم‌ (م‌ : اس‍دال‍ه‌ ع‍ل‍م‌)

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۳/۵۱۹۵

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۳ف‌۳ب‌آ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۴۱۰۰۰۳

‏شماره مدرک                :       ۲۹۳۰۰۵۱۹۵

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       ‏‫ اصلاحات ارضی روستای بوکان از توابع تبریز در آذربایجان شرقی[سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت کشاورزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫سند واگذاری اراضی روستای بوکان از یوسف ساسانی به اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی ، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱تبریز.

‏توصیفگر                      :       سازمان امور اراضی
اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی شهر تبریز
ثبت کل‌ اسناد و املاک

‏توصیفگر                      :       س‍ن‍د م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
ب‍ی‍ع‌
اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
ث‍ب‍ت‌ ام‍لاک‌
روستا‌‌ها

‏توصیفگر                      :       تبریز
آذربایجان شرقی

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۲۰/۵۵۴۷

*

‏عنوان                         :       مطالعه فني راههاي ميانه -ماسوله-فومن-رشت و قرارداد مرحله يك خدمات مهندسي جاده بوكان به رضائيه

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۱۱

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۰-۱۳۴۲ش
وزارت راه
بوكان
رضائيه
ميانه
ماسوله

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۲۹۳۶

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۴ژ۵آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۲۹۳۶

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       شهید جمشید قربانی[سند]

‏منشا                           :       بنیاد شهید انقلاب اسلامی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۶۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           ‏‫۱۴۰۶.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫برگ مشخصات شهید جمشید قربانی از کارکنان مرکز آموزش شاجا، شهادت توسط ضدانقلاب در بوکان.

‏توصیفگر                      :       قربانی، جمشید، ‏‫۱۳۴۲ - ‏۱۳۶۲.

‏توصیفگر                      :       شهربانی جمهوری اسلامی ایران

‏توصیفگر                      :       شهیدان
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
درگیری‌های نظامی
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍خ‍ال‍ف‌[۱]

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۱۵/۵۱۵

*

‏عنوان                         :       ش‍ک‍ای‍ت‌ م‍ال‍ک‌ و زارع‍ی‍ن‌ ق‍ری‍ه‌ ت‍رک‍م‍ان‌ ک‍ن‍دی‌ ب‍وک‍ان‌ در راب‍طه‌ ب‍ا اج‍رای‌ ق‍ان‍ون‌ اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۴۵ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۶۶ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۵ش‌
۱۳۴۹ش‌
اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
م‍ال‍ک‍ان‌
آب‍ادی‌ روس‍ت‍ا
ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌
ب‍وک‍ان‌
م‍ه‍اب‍اد

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۳۰/۳۶۹۷

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۹ح‌۲آح‌۱

‏شماره مدرک                :       ۲۳۰۰۰۳۶۹۷

*

‏عنوان                         :       پ‍رون‍ده‌ اخ‍ذ ت‍ع‍ه‍د از م‍ال‍ک‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍وک‍ان‌ درخ‍ص‍وص‌ پ‍رداخ‍ت‌ ب‍ده‍ی‌ و م‍ازاد غ‍ل‍ه‌ خ‍ود / آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۶ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۴۷ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۶ش‌
م‍ال‍ک‍ان‌
آم‍ار
ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌
م‍ال‍ی‍ات‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
غ‍ل‍ه‌ن‍ان‌
ب‍وک‍ان‌
آب‍ادی‌ روس‍ت‍ا
ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۶۰/۹۵۱

‏محل در آرشيو               :       ۱۰۸پ‌۲آخ‌۱

‏شماره مدرک                :       ۲۶۰۰۰۰۹۵۱

*

‏عنوان                         :       ب‍ودج‍ه‌س‍ال‌ ۱۳۳۷ اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ه‍اب‍اد ب‍خ‍ش‌ ب‍وک‍ان‌ و س‍ردش‍ت‌

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۳۷ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۰ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۷ش‌
ب‍وک‍ان‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ب‍ودج‍ه‌
س‍ردش‍ت‌
ح‍ق‍وق‌، م‍س‍ت‍م‍ری‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
آم‍وزگ‍اران‌
م‍ه‍اب‍اد

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۷/۲۴۴۸۸

‏محل در آرشيو               :       ۲۱۳ع‌۱آپ‌۱

‏شماره فيش                  :       ۰۱۸۳۰۱۶۱

‏شماره مدرک                :       ۲۹۷۰۲۴۴۸۸

*

‏عنوان                         :       طرح برق بوكان و اعطاي وام به شهرداري آن براي رفع نقص از نيروگاه

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۰۷

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۴ش
۱۳۵۰ش
بوكان
برق
طرحهاي‌توسعه
كارخانه‌ها
وام
شهرداريها

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۳۱۶۶

‏محل در آرشيو               :       ۶۰۲ش۱‌آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۳۱۶۶

*

‏عنوان                         :       امتداد راه بوكان به رضائيه جهت حمل مواد نفتي به آذربايجان غربي و تركيه

‏مشخصات ظاهری           :       ۵

‏توصیفگر                      :       ۱۳۳۲ش
اروميه
مياندوآب
بوكان
راهها
عمران
نقشه برداري
مواد نفتي
حمل و نقل زميني

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۳۴۱۷

‏محل در آرشيو               :       ۸۱۰ص۲آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۳۴۱۷

*

عنوان                         :       ساخت كشتارگاه و غسالخانه -ايجاد شبكه برق و آسفالت خيابان پهلوي در بوكان و تامين اعتبارات مورد نياز آن-۱۳۳۵-۱۳۴۱ش

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۶۶

‏توصیفگر                      :       بوكان
معابرعمومي
عمران
بودجه
برق
شهرداريها
كشتارگاه
غسالخانه

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۳۸۴۷

‏محل در آرشيو              :       ۲۰۳ط۳‌آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۳۸۴۷

*

‏عنوان                         :       ادام‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ ت‍ع‍دادی‌ از م‍ام‍وری‍ن‌ ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌ و ژان‍دارم‍ری‌ ب‍وک‍ان‌ در ک‍لاس‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ دوره‌ دوم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ و ت‍ق‍اض‍ای‌ اخ‍ذ ام‍ت‍ح‍ان‌ از آن‍ان‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ذک‍ور

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۵۱ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۳ص‌

‏توصیفگر                      :       ش‌۱۵۳۱
ب‍وک‍ان‌
آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌
ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌
ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌
ژان‍دارم‍ری‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۷/۳۴۲۶۹

‏محل در آرشيو               :       ۲۳۰ل‌۱آپ‌۱

‏شماره فيش                  :       ۰۲۴۴۰۰۳۶

‏شماره مدرک                :       ۲۹۷۰۳۴۲۶۹

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       شهید سیدناصر میرزا‌پور[سند]

‏منشا                           :       بنیاد شهید انقلاب اسلامی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۶۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           ‏‫۱۴۰۶.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫شهید سید‌ناصر میرزاپور از کارکنان شهربانی کردستان ، شهید درگیری با ضدانقلاب در بوکان.

‏توصیفگر                      :       میرزاپور، سید‌ناصر، ‏‫ - ‏۱۳۶۴.

‏توصیفگر                      :       شهربانی جمهوری اسلامی ایران

‏توصیفگر                      :       شهیدان
درگیری‌های نظامی
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍خ‍ال‍ف‌[۱]
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌

‏توصیفگر                      :       کردستان
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۱۵/۷۲۸

*

‏عنوان                         :       شرح عمليات مطالعه -نقشه برداري و ساخت راههاي مياندواب به تبريزو سقز به بوكان

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۳۹

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۳ش
آذربايجان شرقي
مياندوآب
تبريز
سقز
بوكان
بناب
طرحهاي توسعه
نقشه
شركتهاي ايراني خارجي
مناقصه ها
پلها

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۲۹۲۱

‏محل در آرشيو               :       ۱۰۷ژ۵آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۲۹۲۱

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       اسیر صفر‌علی اعظمی[سند]

‏منشا                           :       بنیاد شهید انقلاب اسلامی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۶۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           ‏‫۱۴۰۶.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫برگ مشخصات اسیر صفر علی اعظمی از کارکنان شهربانی میاندوآب ، محل اسارت نزدیک میاندوآب و بوکان.

‏توصیفگر                      :       اعظمی، صفر‌علی

‏توصیفگر                      :       شهربانی جمهوری اسلامی ایران

‏توصیفگر                      :       اسیران جنگی
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌

‏توصیفگر                      :       میاندوآب
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۱۵/۷۳۴

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       اسیر احد کبیری[سند]

‏منشا                           :       بنیاد شهید انقلاب اسلامی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۶۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           ‏‫۱۴۰۶.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫برگ مشخصات اسیر احد کبیری از کارکنان شهربانی میاندوآب ، محل اسارت میان راه بوکان و میاندوآب.

‏توصیفگر                      :       کبیری، احد، ‏‫۱۳۲۷ - ‏

‏توصیفگر                      :       شهربانی جمهوری اسلامی ایران

‏توصیفگر                      :       اسیران جنگی
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌

‏توصیفگر                      :       میاندوآب
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۱۵/۷۳۵

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       شهید قادر سالمی[سند]

‏منشا                           :       بنیاد شهید انقلاب اسلامی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۶۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           ‏‫۱۴۰۶.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫برگ مشخصات شهید قادر سالمی از کارکنان وزارت نیرو در میاندوآب ، محل شهادت در جاده میاندوآب - بوکان درحین انجام وظیفه.

‏توصیفگر                      :       سالمی، قادر، ‏‫۱۳۲۸ - ‏۱۳۶۰.

‏توصیفگر                      :       ایران. وزارت نیرو

‏توصیفگر                      :       شهیدان
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌

‏توصیفگر                      :       میاندوآب
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۱۵/۹۴۱

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       مکاتبات و قرارداد خرید با شرکت ماشین‌آلات فابریک بوکان آر . ولف[سند]

‏منشا                           :       خادم ، جعفر

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۹۶۱م.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۶۵ برگ.

‏یادداشتهای مربوط به بسته بندی...      :           سطح دسترسی عمومی است اما مطابق با قوانین آیین‌نامه دسترسی به اسناد ، فعلا نمایش مجاز نیست

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫مکاتبات و قرارداد خرید با شرکت ماشین‌آلات فابریک بوکان آر . ولف ، لیست قیمتها ، لوازم و نصب.

‏توصیفگر                      :       ق‍رارداد ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا
ماشین‌آلات

‏توصیفگر                      :       فرانسه

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۲۹۶/۲۱۰۱۴

‏شماره مدرک                :       ‎۲‎۳‎۹‎۰‎۱‎۱‎۶

*

‏عنوان                         :       خ‍س‍ارات‌ وارده‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ورود ن‍ی‍روه‍ای‌ ش‍وروی‌ در ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۲۰ش‌ (م‍رن‍د، اردب‍ی‍ل‌، ب‍وک‍ان‌، ت‍ب‍ری‍ز ۱۳۲۰۲۱ش‌)

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۲۰ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۲۷ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۲۰ش‌
ش‌۱۲۳۱
م‍رن‍د
ت‍ب‍ری‍ز
اردب‍ی‍ل‌
وق‍ای‍ع‌ ش‍ه‍ری‍ور ۲۰
ات‍ح‍اد ج‍م‍اه‍ی‍ر ش‍وروی‌
ن‍ی‍روی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌
ب‍خ‍ش‍داری‌، ب‍خ‍ش‍داران‌
خ‍س‍ارات‌ ج‍ن‍گ‍ی‌
س‍رق‍ت‌
آب‍ادی‌ روس‍ت‍ا
آم‍ار
وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌
ش‍ه‍رب‍ان‍ی‌
وزارت‌ ک‍ش‍ور
ج‍زی‍ره‌ه‍ن‍گ‍ام‌
ب‍وک‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۳/۳۴۳۵

‏محل در آرشيو               :       ۶۲۶ع‌۴ب‌آ۱

‏شماره فيش                  :       ۰۰۲۴۰۰۹۲

‏شماره مدرک                :       ۲۹۳۰۰۳۴۳۵

*

‏عنوان                         :       رسيدگي به محاسبات شركت كامپساكس در خصوص احداث راههاي ساري گرگان و بوكان -رضائيه و رونوشت تصويب نامه عوارض شهرداري و . . .

‏مشخصات ظاهری           :       ۳۲۵

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۲ش
راهها-پلها
ساختمان-امورساختماني
گرگان
اروميه
ساري
بوكان
شهرداريها
تصويب‌نامه‌ها
عوارض
شركتهاي‌ايراني-خارجي

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۴۱۰۳

‏محل در آرشيو               :       ۴۰۳ظ۴‌آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۴۱۰۳

*

‏عنوان                         :       ص‍ورت‌ اس‍ام‍ی‌ آم‍وزگ‍اران‌ ع‍ش‍ای‍ری‌ م‍ه‍اب‍اد ، گ‍زارش‌ رئ‍ی‍س‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍وک‍ان‌ درم‍ورد پ‍ی‍ش‍ب‍رد ام‍ورآم‍وزش‍ی‌ ، ت‍ق‍اض‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍ودج‍ه‌ و ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‌ زن‍دگ‍ی‌ طلاب‌ و ۰۰۰

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ۱۳۴۹ش‌

‏مشخصات ظاهری           :       ۳ص‌

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۹ش‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
م‍ه‍اب‍اد
م‍ی‍ان‍دوآب‌
پ‍ی‍ران‍ش‍ه‍ر
ب‍وک‍ان‌
آم‍وزگ‍اران‌
آب‍ادی‌ روس‍ت‍ا
ای‍لات‌
آم‍وزش‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌، ام‍ورس‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
اخ‍ت‍لاف‍ات‌ م‍ال‍ی‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
دان‍ش‌ آم‍وزان‌
روح‍ان‍ی‍ون‌
ورزش‌ ورزش‍ک‍اران‌

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۹۷/۲۴۲۰۱

‏محل در آرشيو               :       ۲۱۴ظ۵آپ‌۱

‏شماره فيش                  :       ۰۱۸۱۰۰۶۹

‏شماره مدرک                :       ۲۹۷۰۲۴۲۰۱

*

‏عنوان                         :       پرداخت حق الزحمه تکمیل عملیات مطالعاتی راههای در دست اقدام ( بوکان - رضائیه - اغلو - میاندوآب - خوی - تبریز - میانه - خلخال - رشت ) واسترداد مالیات بر حقوق کارمندان خارجی شرکت اتکو

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۸۵

‏توصیفگر                      :       ۱۳۴۳-۱۳۴۲ش
بوکان
گیلان
رشت
ارومیه
فومن
میانه
میاندوآب
خوی
تبریز
راهها - پلها
عمران
مالیات مستقیم
شرکتهای خارجی
شرکتهای خصوصی
نقشه

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ۲۲۰/۲۰۰۵

‏محل در آرشيو               :       ۳۰۱خ۲‌آچ۱

‏شماره مدرک                :       ۲۲۰۰۰۲۰۰5

*

‏سطح توصیف                :       پرونده

‏عنوان                         :       طرح‌های کوچک تامین آب کشاورزی استان آذربایجان‌غربی[سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت نیرو. امور آب

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۸۱ .

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۵ برگ .

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫گزارش مهندسین مشاور آشناب درخصوص طرح‌های سدهای خراسانه بوکان ، زاویه‌سکمن‌آباد خوی و سنجاق مهاباد جهت تامین آب کشاورزی استان آذربایجان‌غربی .

‏توصیفگر                      :       سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
ایران. وزارت نیرو

‏توصیفگر                      :       طرح‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
سدها
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا
آب‌‌‌‌رسانی
ک‍ش‍اورزی‌
سد خراسانه بوکان
سد زاویه
سد سنجاق مهاباد

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۷۰/۷۱۵

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       ‌‏‫ اصلاحات ارضی روستای خروسانه از توابع مهاباد در آذربایجان غربی[سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت کشاورزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫سند واگذاری اراضی روستای خروسانه از اسماعیل حسامی به اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی ، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ بوکان.

‏توصیفگر                      :       سازمان امور اراضی
اداره کل کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی آذربایجان غربی
ایران. وزارت دادگستری. اداره کل ثبت اسناد و املاک

‏توصیفگر                      :       س‍ن‍د م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
ب‍ی‍ع‌
اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
ث‍ب‍ت‌ ام‍لاک‌
روستا‌‌ها

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی
مهاباد
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۲۰/۶۵۲۵

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       ‌‏‫ اصلاحات ارضی روستای قلعه‌چی از توابع مهاباد در آذربایجان غربی[سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت کشاورزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫سند واگذاری اراضی روستای قلعه‌چی از محمد رحیم‌دادخواه به اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی ، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ بوکان.

‏توصیفگر                      :       سازمان امور اراضی
اداره کل کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی آذربایجان غربی
ایران. وزارت دادگستری. اداره کل ثبت اسناد و املاک

‏توصیفگر                      :       س‍ن‍د م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
ب‍ی‍ع‌
اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
ث‍ب‍ت‌ ام‍لاک‌
روستا‌‌ها

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی
مهاباد
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۲۰/۶۵۲۶

*

‏سطح توصیف                :       برگ

‏عنوان                         :       ‌‏‫ اصلاحات ارضی روستای قروشا از توابع مهاباد در آذربایجان غربی[سند]

‏منشا                           :       ایران. وزارت کشاورزی

‏تاریخ /دوره ایجاد            :       ‏‫۱۳۴۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱ برگ.

‏دامنه و محتوا                :       ‏‫سند واگذاری اراضی روستای قروشا از محمد حسامی به اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی ، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ بوکان.

‏توصیفگر                      :       سازمان امور اراضی
اداره کل کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی آذربایجان غربی
ایران. وزارت دادگستری. اداره کل ثبت اسناد و املاک

‏توصیفگر                      :       س‍ن‍د م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
ب‍ی‍ع‌
اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
ث‍ب‍ت‌ ام‍لاک‌
روستا‌‌ها

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی
مهاباد
بوکان

‏مركز نگهداري سند         :       مرکز اسناد تهران

‏شماره بازیابی                :       ‏‫۳۲۰/۶۵۲۹

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

ادبی، داستان و رمان و چیروک و شعر

‏*عنوان و نام پديدآور      :       م‍ری‍ش‍ک‍ه‌ ق‍ول‍ه‌/ ری‍ک‍خ‍راوی‌ ع‍م‍ر خ‍س‍روی‌ (ج‍ام‍ه‌ردی‍ی‌)

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: ع‍م‍ر خ‍س‍روی‌، ۱۳۷۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۳ ص‌.م‍ص‍ور

‏شابک                         :       ‎964-350-855-2

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ک‍ردی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ات‌

‏شناسه افزوده                :       خ‍س‍روی‌، ع‍م‍ر

‏شناسه افزوده                :       ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر

‏رده بندی دیویی            :       دا۵۹۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۷۹-۱۱۰۴۴

*عنوان و نام پديدآور          :           م‍ه‌روک‍ه‌ و ب‍زن‍وک‍ه‌/ ری‍ک‍خ‍راوی‌ ع‍م‍ر خ‍س‍روی‌ (ج‍ام‍ه‌ ردی‍ی‌)

‏مشخصات نشر              :       ب‍وک‍ان‌: ع‍م‍ر خ‍س‍روی‌، ۱۳۷۹.

‏مشخصات ظاهری          :       ۱۸ ص‌.م‍ص‍ور

‏شابک                        :       ‎964-350-854-4

‏وضعیت فهرست نویسی   :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                     :       ک‍ردی‌

‏يادداشت                     :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                       :       داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ات‌

‏شناسه افزوده               :       خ‍س‍روی‌، ع‍م‍ر

‏شناسه افزوده               :       ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر

‏رده بندی دیویی           :       دا۵۹۰

‏شماره کتابشناسی ملی    :       م‌۷۹-۱۱۰۴۵

‏عنوان و نام پديدآور        :       م‍ه‌روک‍ه‌ و ب‍زن‍وک‍ه‌/ ری‍ک‍خ‍راوی‌ ع‍م‍ر خ‍س‍روی‌ (ج‍ام‍ه‌ ردی‍ی‌)

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: ع‍م‍ر خ‍س‍روی‌، ۱۳۷۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۸ ص‌.م‍ص‍ور

‏شابک                         :       ‎964-350-854-4

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ک‍ردی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ح‍ی‍وان‍ات‌

‏شناسه افزوده                :       خ‍س‍روی‌، ع‍م‍ر

‏شناسه افزوده                :       ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر

‏رده بندی دیویی            :       دا۵۹۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۷۹-۱۱۰۴۵

*

‏سرشناسه                     :       پ‍ش‍ی‍و، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

‏عنوان و نام پديدآور        :       دی‍وان‍ی‌ دوک‍ت‍ورع‍ه‌ ب‍دول‍لاپ‍ه‌ ش‍ی‍و: ا - ش‍ه‌ ون‍ی‍ه‌ ل‍ی‍ت‍ان‌ ت‍وره‌ ن‍ه‌ ب‍م‌ .../ ک‍وک‍ردن‍ه‌وه‌ ش‍ارام‍ی‌ ق‍اره‌م‍ان‍ی‌، ش‍اروخ‍ی‌ ئ‍ه‌ رژه‌ن‍گ‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: ارژن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۰.

‏مشخصات ظاهری           :       [۳۱۱] ص‌

‏شابک                         :       ‎964-06-0054-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ک‍ردی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏شناسه افزوده                :       ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ص‍ح‍ح‌

‏شناسه افزوده                :       ارژن‍گ‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ص‍ح‍ح‌

‏رده بندی کنگره             :       PIR۳۲۵۶/س‌۶۴۳پ‌۵ ۱۳۸۰

‏رده بندی دیویی            :       ۹ف‍ا۸/۲۱پ‌۴۷۲د ۱۳۸۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۰-۷۴۴۳

*

‏سرشناسه                     :       ک‍ری‍م‌ م‍ج‍اور، رض‍ا، - ۱۳۵۷

‏عنوان و نام پديدآور        :       ژان‍ی‌ ژی‍ان‌/ م‍ول‍ف‌ رض‍ا ک‍ری‍م‌ م‍ج‍اور (ت‍اپ‍و)

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: رض‍ا ک‍ری‍م‌ م‍ج‍اور، ۱۳۸۲.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۹۹

‏شابک                         :       ‎964-06-3638-x

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ک‍ردی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       PIR۳۲۵۶/س‌۷۴۳ک‌۴۵ ۱۳۸۲

‏رده بندی دیویی            :       ۹ف‍ا۸/۲۱ک‌۵۱۳ژ

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۲-۲۰۴۴۶

*

‏سرشناسه                     :       س‍ال‍م‌، زم‍ان‍ه‌

‏عنوان و نام پديدآور        :       س‍ف‍ی‍د پ‍ی‍ش‍ون‍ی‌/ زم‍ان‍ه‌ س‍ال‍م‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: زم‍ان‍ه‌ س‍ال‍م‌، ۱۳۸۲.

‏مشخصات ظاهری           :       ۶۸ ص‌.م‍ص‍ور

‏شابک                         :       ‎964-06-3259-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       PIR۸۰۸۷/ال‍ف‌۴س‌۷ ۱۳۸۲

‏رده بندی دیویی            :       ۳ف‍ا۸[ج‌]/۶۲س‌۲۲۵س‌

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۲-۱۹۸۶۳

*

‏سرشناسه                     :       ح‍ق‌ن‍اس‌، اح‍م‍د

‏عنوان و نام پديدآور        :       وه‌رزی‌ ن‍ه‍ی‍ن‍ی‌/ ش‍ی‍ع‍ر ئ‍ه‌ح‍م‍ه‌دح‍ه‌ق‍ن‍اس‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: اح‍م‍د ح‍ق‌ن‍اس‌، ۱۳۸۲.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۶۵

‏شابک                         :       ‎964-06-3564-2

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ک‍ردی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       PIR۳۲۵۶/س‌۷۴۳ح‌۷

‏رده بندی دیویی            :       ۹ف‍ا۸/۲۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۲-۲۰۶۵۱

*

‏سرشناسه                     :       ح‍ک‍م‍ت‍ی‌، ک‍ری‍م‌، - ۱۳۵۱

‏عنوان و نام پديدآور        :       ئ‍اوی‍ن‍ه‌ ی‍ی‍ک‌ ن‍ی‍گ‍ا: ش‍ی‍ع‍ر/ ک‍ه‌ری‍م‌ ح‍ی‍ک‍م‍ه‌ ت‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: ک‍ری‍م‌ ح‍ک‍م‍ت‍ی‌، ۱۳۸۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ۷۲ ص‌؛ ۱۱‎ x۲۱س‌.م‌

‏شابک                         :       ‎964-06-5457-4

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       ش‍ع‍ر س‍وران‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       PIR۳۲۵۶/س‌۷۴۳ح‌۷۶ ۱۳۸۳

‏رده بندی دیویی            :       ۹ف‍ا۸/۲۱ح‌۷۲۴ی‌

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۳-۲۴۵۳۴

*

سرشناسه                     :       رض‍وی‌، ح‍ام‍د، - ۱۳۵۳

‏عنوان و نام پديدآور        :       اف‍س‍وس‌ ک‍ه‌ اف‍س‍ان‍ه‌ ب‍ود/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍ام‍د رض‍وی‌ ( ه‍اوری‌)

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌ : ح‍ام‍د رض‍وی‌ ، ۱۳۸۴.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۹۵

‏شابک                         :       ‎964-06-7912-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏موضوع                        :       داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       PIR۸۰۷۵/ض‌۸۶۱۷ال‍ف‌۷ ۱۳۸۴

‏رده بندی دیویی            :       ۳ف‍ا۸/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۴-۳۴۳۸۶

*

‏سرشناسه                     :       ک‍وچ‍ری‌، ک‍ی‍وان‌، - ۱۳۵۴

‏عنوان و نام پديدآور        :       ای‍ن‌ ج‍ا آب‍ه‍ا ن‍ی‍ز ت‍ش‍ن‍ه‌ان‍د/ ک‍ی‍وان‌ ک‍وچ‍ری‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌ : ک‍ی‍وان‌ ک‍وچ‍ری‌ ، ۱۳۸۴.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۴۶

‏شابک                         :       ‎964-06-8035-4۱۰۰۰۰ ری‍ال‌ :

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏يادداشت                      :       ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر.

‏موضوع                        :       ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       PIR۸۱۸۴/و۳۶ال‍ف‌۹ ۱۳۸۴

‏رده بندی دیویی            :       ۱ف‍ا۸/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۴-۳۸۸۶۳

*

‏سرشناسه                     :       آذرب‍ان‍ی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، - ۱۳۵۸

‏عنوان و نام پديدآور        :       ل‍ح‍ظه‌ دی‍دار/ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ آذرب‍ان‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌ : ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ آذرب‍ان‍ی‌ ، ۱۳۸۴.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۱۱۹

‏شابک                         :       ‎964-06-8207-1

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏موضوع                        :       داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       PIR۷۹۲۹/ذ۳۷۳ل‌۳ ۱۳۸۴

‏رده بندی دیویی            :       ۳‌ف‍ا۸/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۴-۴۷۱۸۹

*

‏سرشناسه                     :       خسروی، سعدالدین ، ۱۳۳۸ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       دیاری یه ک/شیعر بومنالانی کورد سعده‌دین خوسره‌وی .

‏مشخصات نشر               :       بوکان: سعدالدین خسروی، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫[۲۰] ص.:مصور(رنگی).

‏شابک                         :       ‏‫978-964-06-8123-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       گروه سنی : ب

‏موضوع                        :       شعرکردی .

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹ ک‏‫خ۵۵۱ د ی / ت ک ۱۳۸۵

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۵-۴۷۹۸۴

*

‏سرشناسه                     :       پرهیزی، عبدالخالق

‏عنوان و نام پديدآور        :       قلعه زنگه و قلمرو بغداد، یا، شه‌نگه‌ی شارویران (بحثی در شاهنامه‌شناسی)/عبدالخالق پرهیزی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: عبدالخالق پرهیزی، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ۷۱ ص.

‏شابک                         :       ‏‫964-06-9229-8

‏يادداشت                      :       فیپا

‏عنوان دیگر                   :       شه‌نگه‌ی شارویران

‏عنوان دیگر                   :       بحثی در شاهنامه‌شناسی

‏موضوع                        :       فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. شاهنامه. زنگه -- نقد و تفسیر.

‏موضوع                        :       فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. شاهنامه -- شخصیتها.

‏موضوع                        :       زنگه (اساطیر ایرانی).

‏شناسه افزوده                :       فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. شاهنامه. برگزیده. شرح

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۴۴۹۶‏‫/پ۴ق۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۱/۲۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۵-۲۳۴۳۰

*

‏سرشناسه                     :       پرهیزی، عبدالخالق

‏عنوان و نام پديدآور        :       به یانی کوردی/عه بدولخالق په‌رهیزی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: عبدالخالق پرهیزی، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ۸۳ ص.

‏شابک                         :       ‏‫964-06-9228-X

‏يادداشت                      :       فیپا

‏موضوع                        :       کردی -- معانی و بیان.

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶‏‫/آ۲۴۳پ۴

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۱۰۰۹

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۵-۲۳۴۴۷

*

‏سرشناسه                     :       پرهیزی، عبدالخالق، ۱۳۴۱ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       خولیای بی‌ناوی وفه راموشی (کومه‌له شیعر)/عه‌ بد ولخالق په‌رهیزی

‏مشخصات نشر               :       بوکان: عبدالخالق پرهیزی، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۴۰ ص

‏شابک                         :       ‏‫964-06-9227-1

‏يادداشت                      :       فیپا

‏موضوع                        :       شعر سورانی -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶‏‫س۷۴۳پ۳۶

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۵-۲۳۳۹۷

*

‏سرشناسه                     :       بهرامی، نرمین، ۱۳۶۰ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       قاصدک/نرمین بهرامی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: نرمین بهرامی، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۱۵ ص.

‏شابک                         :       :‏‫978-964-04-0182-8

‏وضعیت فهرست نویسی    :      

‏يادداشت                      :       فیپا

‏موضوع                        :       شعر فارسی --قرن ۱۴.

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۷۹۷۲/ه‍۸۴۴‏‫/ق۲۱۳۸۵

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۱/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۵-۴۵۰۶۲

*

‏سرشناسه                     :       خسروی ، سعدالدین ، ۱۳۳۸ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       دو وچ‍ه رخ‍ه‌ چ‍کوله/ نو و سه و سعده دین خوسره وی .

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: س‍ع‍دال‍دی‍ن‌ خ‍س‍روی‌، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۳ ص‌.:م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌).

‏شابک                         :       ‏‫964-06-5151-6

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ی‍پ‍ا.

‏يادداشت                      :       بالای عنوان : شعر برای کودکان

‏يادداشت                      :       عنوان به فارسی : دوچرخه کوچک

‏يادداشت                      :       گروه سنی : ب

‏موضوع                        :       ش‍ع‍ر ک‍ردی‌.

‏شناسه افزوده                :       خ‍س‍روی‌، س‍ع‍دال‍دی‍ن‌، - ۱۳۳۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹ک‏‫خ۵۵۱ د ۱۳۸۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۳-۲۲۳۱۸

*

‏سرشناسه                     :       م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۵۳

‏عنوان و نام پديدآور        :       ت‍اخ‍ر زه‌م‍ان‌: ک‍وم‍ه‌ ل‍ه‌ش‍ی‍ع‍ر/ ع‍ه‌ل‍ی‌ م‍ح‍ه‌ م‍ه‌ دزاده‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌ : ع‍ه‌ل‍ی‌ م‍ح‍ه‌م‍ه‌دزاده‌ ، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۶۱

‏شابک                         :       ‎964-06-7524-5

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ک‍ردی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏موضوع                        :       ش‍ع‍ر ک‍ودک‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       PIR۳۲۵۶/آ۲۴۳م‌۲۷

‏رده بندی دیویی            :       ۹‌ف‍ا۸/۲۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۵-۷۱۰۱

*

‏سرشناسه                     :       غلامعلی، علی، ۱۳۵۴ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       پادشای ته‌نیایی/مولف علی غلامعلی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: علی غلامعلی، ۱۳۸۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ۹۸ ص.

‏شابک                         :       ‏‫964-06-5804-9

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏موضوع                        :       داستان‌های کوتاه کردی -- ایران -- قرن ۱۴.

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶/س۷۴۵‏‫غ۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا ۹/۲۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۰‎۵‎۵‎۵‎۶‎۰

*

‏سرشناسه                     :       بیگ‌دللر، پریسا، ۱۳۶۶ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       حادثه، احساس، موج، دریا/پریسا بیگ‌دللر.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: پریسا بیگ‌دللر، ۱۳۸۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ۹۵ ص.

‏شابک                         :       :‏‫978-964-04-0545-1

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       شعر فارسی -- قرن ۱۴.

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۷۹۸۰/ی۶۶۵‏‫ح۲ ۱۳۸۶

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۱/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫۱۰۲۵۱۵۳

*

‏سرشناسه                     :       احمدزاده، سلیمان

‏عنوان و نام پديدآور        :       دروغ‌ها هم واقعیت بودند/مولف سلیمان احمدزاده.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: سوله‌یمان ئه‌حمه‌درازده، ۱۳۸۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ۹۶ ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-964-04-0685-4

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏يادداشت                      :       دروکانیش راسته قینه بوون.

‏عنوان روی جلد             :       دروکانیش راسته قینه بوون.

‏موضوع                        :       شعر کردی -- قرن ۱۴.

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶/س۷۴۳‏‫الف۲۳۶۳

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا ۹/۲۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۰‎۵‎۶‎۵‎۰‎۴

*

‏سرشناسه                     :       چلبی، ارسلان، ‏‫۱۳۶۴ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       ‏‫سه مای سه رسامی: شیعر‏‫/ ئه‌رسه‌لان چه‌له‌بی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان‏‫: ارسلان چلبی‏‫،۱۳۸۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۵۱ص.

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       شعر کردی -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶ /س۷۴۳‏‫چ۷ ۱۳۸۷

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۵‎۸‎۴‎۰‎۸‎۶

*

‏سرشناسه                     :       هیراتا، شاگا

‏عنوان و نام پديدآور        :       هیلکه‌ی زیرین و مه یمونی سیحرباز= تخم مرغ طلایی و میمون جادویی/مولف شاگاهیرتا ؛ ترجمه به فارسی بیژن نامجو ؛ ترجمه از فارسی به کردی رحیم کامیابی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو، ‏‫۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۲ ص.:‏‫مصور (رنگی).

‏شابک                         :       ‏‫۹۰۰۰ ریال :‏‫978-600-91154-4-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       فارسی- کردی

‏يادداشت                      :       گروه سنی:ج.

‏موضوع                        :       داستان‌های تخیلی

‏موضوع                        :       داستان‌های حیوانات

‏شناسه افزوده                :       نامجو، بیژن، ۱۳۳۳ -، مترجم

‏شناسه افزوده                :       کامیابی، رحیم، ۱۳۴۲ -، مترجم

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫دا۱۳۰‏‫ھ۹۳۲ھ۱۳۸۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۹‎۱‎۲

*

‏سرشناسه                     :       هیراتا، شاگا

‏عنوان و نام پديدآور        :       کوریژگه ی دارشکین و دیوی سی چاو=دیو سه چشم و پسرک هیزم شکن/مولف شاگاهیرتا ؛ ترجمه به فارسی بیژن نامجو ؛ ترجمه از فارسی به کردی رحیم کامیابی

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو‏‫، ‏‫۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۳ص:‏‫مصور (رنگی).

‏شابک                         :       ‏‫۹۰۰۰ ریال :‏‫978-600-91154-5-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       فارسی - کردی.

‏يادداشت                      :       گروه سنی: ب.

‏موضوع                        :       داستان‌های تخیلی

‏شناسه افزوده                :       نامجو، بیژن، ۱۳۳۳ -، مترجم

‏شناسه افزوده                :       کامیابی، رحیم، ۱۳۴۲ -، مترجم

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫دا۱۳۰‏‫ھ۹۳۲ک ۱۳۸۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۹‎۱‎۵‎۲‎۸‎۷

*

‏سرشناسه                     :       ج‍وه‍ری‌، ج‍واد، ‏‫۱۳۱۵ - ‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       قه‌زا و قه‌ده‌ر/ نووسه‌ر جه‌واد جه‌وهه‌ری.

‏مشخصات نشر               :       بوکان : زانکو‏‫ ، ۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۶۸ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-91154-1-9

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏موضوع                        :       داستان‌های کوتاه کردی -- ایران -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶/س‌۷۴۵‏‫ج۸۸ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۹‎۱‎۶‎۴‎۳‎۱

*

‏سرشناسه                     :       مجیدپور، شیلر، ‏‫۱۳۴۹ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       شانس«مینی‌مال»/شلیر مجیدپور ؛ مترجم محمد‌سعید نجاری.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: ئاسو‏‫، ۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۷۴ص.

‏شابک                         :       ‏‫‫978-964-04-3667-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی

‏موضوع                        :       داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴

‏موضوع                        :       ‏‫کمینه‌گرایی (ادبیات)

‏موضوع                        :       Minimalism (Literature)

‏شناسه افزوده                :       ن‍ج‍اری‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، ‏‫۱۳۳۵ -‏، مترجم

‏رده بندی کنگره             :       ۹۱۶‏‫PIR۸۲۰۳/ج‏‫ش۲ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۳/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۷‎۷‎۵‎۷‎۲‎۰

*

‏سرشناسه                     :       خسروی، سعدالدین، ۱۳۳۸ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       دوعای چوله‌که/ شیعر بومنالان سه‌عده‌دین خوسره‌وی؛ نیگاره‌کان سه‌حه‌ رعه‌بدو للازاده.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: سعدالدین خسروی‏‫، ‏‫۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏۳۵ ص.: مصور (رنگی).

‏فروست                        :       دیاری؛ ۳.

‏شابک                         :       ‏‫978-964-04-3211-2

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏يادداشت                      :       عنوان به فارسی: دعای گنجشک.

‏يادداشت                      :       گروه سنی: ب.

‏موضوع                        :       شعر کردی

‏شناسه افزوده                :       عبدالله‌زاده، سحر، ۱۳۷۳ - ،تصویرگر.

‏شناسه افزوده                :       دعای گنجشک؛ فارسی.

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹ک‏‫خ۵۵۱د ۱۳۸۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۶‎۹‎۴‎۲‎۷‎۲

*

‏سرشناسه                     :       خسروی، سعدالدین، ۱۳۳۸ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       بابوله/ شیعر بومنالان سه عده دین خوسره‌وی؛ نیگاره‌کان سه‌حه‌رعه بدوللازاده.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: سعدالدین خسروی‏‫، ‏‫۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏۳۵ ص.: مصور (رنگی).

‏فروست                        :       دیاری؛ ۲.

‏شابک                         :       ‏‫978-964-04-3210-5

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏يادداشت                      :       عنوان به فارسی: ساندویج.

‏يادداشت                      :       گروه سنی: ب.

‏موضوع                        :       شعر کردی

‏شناسه افزوده                :       عبدالله‌زاده، سحر، ۱۳۷۳ - ،تصویرگر.

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹ک‏‫خ۵۵۱ب ۱۳۸۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۶‎۹‎۴‎۲‎۸‎۰

*

‏سرشناسه                     :       گ‍ردی‍گ‍لان‍ی‌، ام‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۴۹ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       که‌له‌شیری ورگن/نووسینه‌و‌ه‌ی ئه‌مین گه ردیگلانی ؛ وینه‌کیش کاوه شیخی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: انجمن دوستداران یادگارهای تاریخی ایزمیرتو، ‏‫۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۰ ص.:مصور(رنگی).

‏فروست                        :       زاروک؛ ۲

‏شابک                         :       :‏‫978-964-04-5080-2

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی

‏يادداشت                      :       گروه سنی:الف،ب.

‏موضوع                        :       داستان‌های تخیلی

‏شناسه افزوده                :       شیخی،کاوه، ۱۳۶۱- ، تصویرگر

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫دا۱۳۰‏‫گ۳۲۹ک ۱۳۸۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۹‎۷‎۶‎۹‎۲‎۳

*

‏سرشناسه                     :       گراس، روت بلو
Gross, Ruth Belov

‏عنوان و نام پديدآور        :       زاروک: شایی مشکه بور/ دوباره وتنه وه‌ی ئه‌م ئه فسانه‌یه روسبیلوف گراس؛ وینه کیش سوزن سوان؛ وه‌ر گیرانی سه عید سه لیمی بابامیری

‏مشخصات نشر               :       بوکان: انجمن دوستداران یادگارهای تاریخی ایزیرتو‏‫، ۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۸ص.‏‫: مصور (رنگی).

‏شابک                         :       ‏‫۱۰۰۰۰ریال‏‫‏‫978-964-04-3923-9:

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی- انگلیسی

‏يادداشت                      :       ‏‫عنوان اصلی: The mouse's wedding , c1972

‏يادداشت                      :       گروه سنی: ب، ج

‏موضوع                        :       شعر کردی

‏موضوع                        :       موش‌ها -- شعر

‏شناسه افزوده                :       سوآن، سوزان،‏‫ ‏‫۱۹۴۴ - م.‏‏، تصویر‌گر

‏شناسه افزوده                :       Swan, Susan

‏شناسه افزوده                :       سلیمی بابامیری، سعید، ‏‫۱۳۵۲ -‏، مترجم

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹ک‏‫گ۲۵۲ز ۱۳۸۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۸‎۱‎۴‎۴‎۷‎۹

*

‏سرشناسه                     :       باشبلاقی، هيوا، ۱۳۶۴-

‏عنوان و نام پديدآور        :       یادگاری از دل/ هیوا باشبلاقی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو‏‫، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۶ ص.

‏شابک                         :       ‏‫۱۰۰۰۰ ریال‏‫978-600-91154-6-4 :

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       نامه‌های عاشقانه -- ایران

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۷۹۶۳/الف۵۸۲‏‫ی۲ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۶/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۰‎۰‎۴‎۰

*

‏سرشناسه                     :       ش‍ک‍اری‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۴۵ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       ‏‫سیمای ‌ئه‌ وین‏‫/ یه‌حیا شکاری( ته‌نیا ).

‏مشخصات نشر               :       بوکان‏‫: زانکو‏‫، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۸۵ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-91723-0-6

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       شعر کردی -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶ /س۷۴۳‏‫ش۸۴ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۱‎۴‎۳‎۵‎۴‎۶

*

‏سرشناسه                     :       محمودنژاد، فرزانه، ‏‫۱۳۶۸ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       هیرو/ فرزانه محمودنژاد.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو‏‫، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۸۶ ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-91723-2-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۸۲۰۳ /ح۸۸۸‏‫ھ۹ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۳/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۱‎۸‎۶‎۹‎۰‎۲

*

‏سرشناسه                     :       شرفی، سمیرا، ‏‫۱۳۷۰ - ‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       رها/نویسنده سمیرا شرفی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو، ‏‫۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۸ص.

‏شابک                         :       ‏‫‫978-600-91723-4-4

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       داستان‌های کوتاه فارسی -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۸۱۲۳ /ر۶۷۶۳‏‫ر۹ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۳/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۱‎۸‎۶‎۹‎۰‎۵

*

‏سرشناسه                     :       ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، طاه‍ر، ‏‫۱۳۴۷ - ‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       هه لو و ریوی/هونراوه تاهیر حوسه‌ینی(ته‌نیا).

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو، ‏‫۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۲ ص.:مصور( رنگی).

‏شابک                         :       ‫978-600-91723-3-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی

‏يادداشت                      :       گروه سنی: ب.

‏موضوع                        :       شعر کردی

‏موضوع                        :       شعر کودکان

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹ک‏‫ح۵۷۷۵ھ ۱۳۸۹

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۱‎۸‎۶‎۹‎۱‎۰

*

‏سرشناسه                     :       ش‍ک‍اری‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۴۵ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       هاوری/نووسه‌ر یه‌حیا شکاری (ته‌نیا).

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو، ‏‫‏۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏۹۶ ص.

‏شابک                         :       978-600-91723-9-9

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏موضوع                        :       کلمات قصار

‏موضوع                        :       نکته‌گویی‌ها و گزینه‌‌گویی‌ها

‏رده بندی کنگره             :       ‫PN۶۰۹۵ /ف۲‏‫ش۷۴ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸۰۸/۸۸۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۲‎۱‎۰‎۴‎۹‎۶

*

‏سرشناسه                     :       پ‍ره‍ی‍زی، ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌

‏عنوان و نام پديدآور        :       رسکان(دیوانی‌ شیعر)/ عه‌بدولخالق په‌رهیزی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: عبدالخالق پرهیزی‏‫، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۳۵۰ ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-964-06-9227-1

‏يادداشت                      :       کردی.

‏موضوع                        :       شعر سورانی -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶ /س۷۴۳‏‫پ۳۶۳ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۰‎۸‎۷‎۲‎۴‎۷

*

‏سرشناسه                     :       ح‍اج‌س‍ی‍دج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌، ‏‫۱۳۲۴ - ‏

‏عنوان قراردادی              :       بامداد خمار . کردی.

‏عنوان و نام پديدآور        :       به‌ره‌به‌‌‌یانی خومار/فه‌تتانه حاجی‌سه‌ید جوادی(یه‌روین). ؛ وه‌رگیر فه‌وزیه قوره‌یشی بوکانی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: فوزیه قریشی بوکانی‏‫، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۹۴ص.

‏شابک                         :       ‏‫‫978-964-04-5914-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۸۰۱۳/الف۳۴۳‏‫ب۹۰۳۸۶ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۳/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۰‎۹‎۱‎۶‎۹‎۷

*

‏سرشناسه                     :       بخت‌‌‌آذر، سیامند

‏عنوان و نام پديدآور        :       کووپه قاورمه/ نووسینه‌و‌ه‌ی سیامه ند به ختازه ر ؛ وینه‌کیش کاوه شیخی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: انجمن دوستداران یادگارهای تاریخی ایزمیرتو‏‫، ‏‫۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۴ ص.:مصور(رنگی).

‏فروست                        :       زاروک؛ ۳.

‏شابک                         :       ‏‫۱۵۰۰۰ ریال :‏‫978-964-04-6756-5

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی

‏يادداشت                      :       گروه سنی:ب.

‏موضوع                        :       داستان‌های تخیلی

‏شناسه افزوده                :       شیخی، کاوه، ‏‫۱۳۶۱ -‎، تصویر‌گر

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫دا۱۳۰‏‫ب۳۳۹ک۱۳۸۹

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۲‎۳‎۶‎۷‎۰‎۱

*

‏سرشناسه                     :       ن‍ی‍س‍اری‌، ص‍لاح‌، ۱۳۴۴ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       دیاری/ نووسه‌ر سه لاح نیساری.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: آژوان، ‏‫۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۰ ص.: مصور(رنگی)،عکس

‏شابک                         :       ‏‫۱۲۰۰۰ ریال :‏‫978-600-92036-2-8

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی

‏يادداشت                      :       گروه سنی:ب،ج.

‏موضوع                        :       شعر کردی

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹ک‏‫ن۹۱۲د ۱۳۹۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۳‎۴‎۰‎۵‎۴‎۴

*

‏سرشناسه                     :       ن‍ی‍س‍اری‌، ص‍لاح‌، ۱۳۴۴ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       سه یده وان/نووسه‌ر سه لاح نیساری.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: آژوان، ‏‫۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۴ ص.: مصور(رنگی)،عکس

‏شابک                         :       ‏‫۱۲۰۰۰ ریال :‏‫978-600-92036-3-5

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی

‏يادداشت                      :       گروه سنی:ب،ج.

‏موضوع                        :       داستان‌های آموزنده

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫دا۱۷۷‏‫ن۹۱۲س ۱۳۹۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۳‎۴‎۰‎۵‎۴‎۶

*

‏سرشناسه                     :       احمدی، خالند، ۱۳۴۹ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       کوتره باریکه/نووسه ر خالند ئه‌حمه‌دی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: آژوان، ‏‫۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۲ ص.: مصور(رنگی)،عکس

‏شابک                         :       ‏‫978-600-92036-8-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی

‏يادداشت                      :       اصل کتاب حاضر به زبان فارسی است و کتاب حاضر از متن فارسی آن تحت عنوان " کبوتر لاغر" به کردی برگردانده شده است.

‏يادداشت                      :       گروه سنی:ب.

‏موضوع                        :       شعر کردی

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹ک‏‫الف۲۸۴۳ک ۱۳۹۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۳‎۹‎۳‎۹‎۰‎۴

*

‏سرشناسه                     :       احمدی، خالند، ۱۳۴۹ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       یاله کوک : کورته چیروک وهونراوه‌ی وه رگیردراو/نووسین و هونراوه‌ی خالند ئه حمه‌دی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: آژوان، ‏‫۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۳۸ ص.: مصور(رنگی)

‏شابک                         :       ‏‫978-600-92036-7-3

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی

‏يادداشت                      :       اصل کتاب حاضر به زبان فارسی است و کتاب حاضر از متن فارسی آن به کردی برگردانده شده است.

‏يادداشت                      :       گروه سنی:ب،ج.

‏موضوع                        :       داستان‌های کوتاه -- مجموعه ها

‏موضوع                        :       شعر کودکان -- مجموعه‌ها

‏موضوع                        :       شعر کردی

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫دا۸۰۸/۸۳‏‫الف۲۸۳۵ی ۱۳۹۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۳‎۹‎۳‎۹‎۱‎۳

*

‏سرشناسه                     :       احمدی، خالد، ۱۳۴۰ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       ورده واله/نووسه‌ر خالند ئه حمه‌دی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: آژوان، ‏‫۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۴ ص.: مصور(رنگی)،عکس

‏شابک                         :       ‏‫978-600-92036-6-6

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی

‏يادداشت                      :       گروه سنی: ب،ج.

‏موضوع                        :       شعر کردی

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹ک‏‫الف۲۸۴۳و ۱۳۹۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۳‎۹‎۳‎۹‎۱‎۸

*

‏سرشناسه                     :       شکرزاده، سیدلطیف، ‏‫۱۳۶۷ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       ده‌نگی خودا: کومه‌له‌ چیروک/ نووسه‌ر سه‌یدله‌تیف شوکرزاده.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو‏‫،‌ ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۶۴ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-6291-00-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏موضوع                        :       داستان‌های کوتاه کردی -- ایران -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶ /س۷۴۵‏‏‫ش۸ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۴‎۱‎۴‎۹‎۵‎۵

*

‏سرشناسه                     :       زهرابی، محمدسلیم، ‏‫۱۳۴۵ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       وانه‌ی ژیان (درک زندگی) .../ نویسنده محمدسلیم زهرابی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان : زانکو‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۴۲۰ ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-6291-01-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی - فارسی.

‏موضوع                        :       داستان‌های کردی -- قرن ۱۴

‏موضوع                        :       داستان‌های فارسی -- ترجمه شده از کردی

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶ /س۷۴۵‏‫ز۹ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۵۲۴۸۵۱

*

‏سرشناسه                     :       ترغه، محمد، ‏‫۱۳۵۴ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       مینی‌مالیزم: کومله‌ وتار/ نووسین و وه‌رگیرانی محه‌مد ته‌ره‌غه.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: کازیوه‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۳۲۳ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-92419-2-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏موضوع                        :       ‏‫کمینه‌گرایی (ادبیات)

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PN۳۳۵۳‏‫‏‫/ت۴م۹ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸۰۸/۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۵۴۴۷۹۳

*

‏سرشناسه                     :       ملکی، پیمان، ‏‫۱۳۶۷ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       مرگ کوچک/ پیمان ملکی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: انتشارات کازیوه‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۶۰ ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-92419-3-4

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       شعر فارسی -- قرن ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۸۲۲۳ /ل۷۵۶۳‏‫م۴ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۱/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۵۴۴۷۴۱

*

‏سرشناسه                     :       ت‍ودوروف‌، ت‍زوت‍ان‌، ۱۹۳۹ - م‌.
Todorov, Tzvetan

‏عنوان و نام پديدآور        :       ‏‫بوتیقای پیکهاته خواز‏‫/ تزوتان تودوروف‏‫؛ وه‌رگیرانی موحه‌مه‌د ته‌ره‌غه.

‏مشخصات نشر               :       ‏‫بوکان: انتشارات کازیوه‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۴۵ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-92419-1-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       ‏‫کتاب حاضر از متن فارسی اثر تحت عنوان "ب‍وطی‍ق‍ای‌ س‍اخ‍ت‍ارگ‍را" به کردی برگردانده شده است.

‏یادداشت                      :       ‏‫واژه‌نامه.

‏عنوان دیگر                   :       ‏‫ب‍وطی‍ق‍ای‌ س‍اخ‍ت‍ارگ‍را.

‏موضوع                        :       نقد ادبی

‏موضوع                        :       ‏‫ساختارگرایی (تحلیل ادبی)

‏شناسه افزوده                :       ترغه، محمد، ‏‫۱۳۵۴ -‏، مترجم

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PN۱۰۴۳‏‫/ت۹ب۹ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸۰۸/۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۵۷۱۰۲۰

*

‏سرشناسه                     :       ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌، ‏‫۱۹۲۹ - م.‏
Kundera, Milan

‏عنوان قراردادی              :       ‏‫زندگی جای دیگری است (رمان) .کردی

‏عنوان و نام پديدآور        :       له‌ش و گیان/ میلان کوندرا؛ وه‌رگیرانی محه‌مه‌د ته‌ره‌غه.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: انتشارات کازیوه‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۰۷ ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-92419-0-3

‏يادداشت                      :       ‏‫عنوان اصلی: Život je jinde, 1979.‎

‏يادداشت                      :       کت‍اب‌ ح‍اض‍ر نخستین‌بار ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "زن‍دگ‍ی‌ ج‍ای‌ دی‍گ‍ری‌ اس‍ت‌ (رم‍ان‌)" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍ان‍ت‍ه‌آ م‍ه‍اج‍ر‌ک‍ن‍گ‍رل‍و ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ن‍وی‍ر در س‍ال‌ ۱۳۷۷ ترجمه و م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.

‏عنوان دیگر                   :       ‏‫زن‍دگ‍ی‌ ج‍ای‌ دی‍گ‍ری‌ اس‍ت‌ (رم‍ان‌).

‏موضوع                        :       داستان‌های چک -- قرن ۲۰م

‏موضوع                        :       داستان‌های چک -- قرن ۲۰م -- ترجمه‌شده به کردی

‏شناسه افزوده                :       طرغه، محمد، ‏‫۱۳۵۴ -‏، مترجم

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PG۵۰۳۹/۲۷ /و۹‏‫ز۹۷ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸۹۱/۸۶۳۵۴

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۵۷۱۱۳۰

*

‏سرشناسه                     :       س‍ی‍ل‍ورس‍ت‍ای‍ن‌، ش‍ل‌، ‏‫ ‏‫۱۹۳۲ - ‏۱۹۹۹م.‏
Silverstein, Shel

‏عنوان و نام پديدآور        :       لافکادیو: ئه و شیره‌ی گولله‌ی به گولله جواب داوه/ نوسه رو وینته‌کینش ش‍ل‌ س‍ی‍ل‍وریست‍ان‌. ؛ وه‌رگیران عه‌زیز مه‌حموودپوور.

‏مشخصات نشر               :       تهران: کوله‌پشتی، ‏‫۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۱۰ ص.: مصور. 

‏شابک                         :       ‏‫۲۲۰۰۰ ریال‏‫:‏‫978-600-5816-95-2‎‏

‏يادداشت                      :       کردی

‏يادداشت                      :       عنوان اصلی: . ‎Lafcadio, the lion who shot back

‏موضوع                        :       داستان‌های آمریکایی -- قرن ۲۰م.

‏موضوع                        :       داستان‌های کردی -- قرن ۱۴

‏شناسه افزوده                :       م‍ح‍م‍ودپ‍ور، ع‍زی‍ز، مترجم

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PS۳۵۶۳ /ی۸۴‏‫ل۲۰۴۷ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸۱۳/۵۴

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۴‎۷‎۴‎۴‎۹‎۲

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

کتب تاریخی- قومی، دستور زبان کردی، کردستان و...

*سرشناسه                   :       اف‍خ‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، - ۱۳۰۱

‏عنوان و نام پديدآور        :       ت‍اری‍خ‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ادب‌ م‍ک‍ری‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اب‍راه‍ی‍م‌ اف‍خ‍م‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: اب‍راه‍ی‍م‌ اف‍خ‍م‍ی‌، [۱۳۷۰؟] -.

‏مشخصات ظاهری           :       ج‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ج‍ل‍د دوم‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍دی‌ س‍ق‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌

‏مندرجات                     :       ج‌. ۱. ب‍وک‍ان‌ .-- ج‌. ۲. م‍ه‍اب‍اد و س‍ردش‍ت‌ و اش‍ن‍وی‍ه‌ .--

‏موضوع                        :       م‍ک‍ری‌

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫DSR۷۲ /م۷‏‫الف۷ ۱۳۷۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۹۵۵/۹۸۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۷۰-۱۲۳

‏*عنوان و نام پديدآور      :       اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌: ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌/ ک‍ارف‍رم‍ا س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ ب‍ازس‍ازی‌ و ن‍وس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍زده‌ ک‍ش‍ور؛ م‍ج‍ری‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

‏مشخصات نشر               :       ت‍ه‍ران‌: س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ ب‍ازس‍ازی‌ و ن‍وس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍زده‌ ک‍ش‍ور، ۱۳۷۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ۲. ج‌م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

‏فروست                        :       (س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ ب‍ازس‍ازی‌ و ن‍وس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍زده‌ ک‍ش‍ور؛ [ج‌] ۵، ۶. ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ب‍ازس‍ازی‌ و ن‍وس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍زده‌ ک‍ش‍ور؛ ج‌. ۱، ۲)
س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ ب‍ازس‍ازی‌ و ن‍وس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍زده‌ ک‍ش‍ور؛ ج‌. ۵، ۶

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏موضوع                        :       ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- ب‍ازس‍ازی‌

‏موضوع                        :       ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -- ب‍ازس‍ازی‌

‏موضوع                        :       ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- ب‍وک‍ان‌ -- ب‍ازس‍ازی‌

‏موضوع                        :       ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- خ‍س‍ارات‌ و خ‍راب‍ی‍ه‍ا

‏شناسه افزوده                :       س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ ب‍ازس‍ازی‌ و ن‍وس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍زده‌ ک‍ش‍ور

‏شناسه افزوده                :       ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)

‏رده بندی کنگره             :       DSR۱۶۴۰/س‌۲ ۶-۵.ج ۱۳۷۷‌

‏رده بندی دیویی            :       ۹۵۵/۰۸۴۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۱-۳۹۵۱۲

*

‏سرشناسه                     :       حسن‌زاده، یوسف، ۱۳۶۰ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       یادگارهای تاریخی بوکان/به کوشش یوسف حسن‌زاده، نادر فرجی، پروین قادرنژاد ؛ مترجم بخش انگلیسی علی‌ اکبر وحدتی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: انجمن دوستداران یادگارهای تاریخی ایزپرتو، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۱، 11ص .:نقشه.

‏فروست                        :       ایزپرتو؛ ۱

‏شابک                         :       ‏‫۱۵۰۰۰ ریال :‏‫978-964-04-0140-8

‏وضعیت فهرست نویسی    :      

‏يادداشت                      :       فی‍پا

‏يادداشت                      :       فارسی - انگلیسی

‏يادداشت                      :       ص. ع. به انگلیسی:Introducing the historical monuments of Boukan

‏موضوع                        :       بوکان -- آثار تاریخی .

‏شناسه افزوده                :       فرجی، نادر، ۱۳۵۶ -

‏شناسه افزوده                :       قادرنژاد، پروین ، ۱۳۶۰ -

‏شناسه افزوده                :       وحدتی، علی‌اکبر، ۱۳۵۷ - مترجم

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫DSR۲۰۷۵/و۷۵۱۳۸۵ ‏‫ح۵

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۹۵۵/۳۳۵

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۵-۴۴۴۳۶

*

‏سرشناسه                     :       حسن‌زاده، یوسف، ۱۳۶۰ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       مجموعه آثار تاریخی - فرهنگی مهاباد/ به کوشش یوسف حسن‌زاده؛ شورای نویسندگان (به ترتیب حروف الفبا) محمود پدرام...[و دیگران]؛ مترجم بخش انگلیسی محمد رمضانی؛ مترجم بخش کردی علی اسماعیل‌نژاد.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: انجمن دوستداران یادگارهای تاریخی ایزیرتو، ‏‫۱۳۸۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫[۹۶] ص.:مصور، نقشه‏‫؛ ۲۰×۲۰ س‌م.

‏فروست                        :       ایزیرتو؛ ۲.

‏شابک                         :       ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‏‫978-964-04-2031-7:

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       مهاباد -- آثار تاریخی.

‏شناسه افزوده                :       پدرام، محمود، ۱۳۲۸ -

‏شناسه افزوده                :       رمضانی، محمد، ۱۳۴۹ - ،مترجم.

‏شناسه افزوده                :       اسماعیل‌نژاد، علی، ۱۳۶۱ - ،مترجم

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫DSR۲۱۲۱/ھ۳‏‫ح۵ ۱۳۸۷

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۹۵۵/۳۳۵۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۲‎۶‎۳‎۲‎۷‎۳

*

‏سرشناسه                     :       عبدالهی، خالید، ۱۳۵۳ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       با خومان رینوسی زمانی کوردی فیربینخالید عه‌بدوللاهی، سلیمان عه‌بدی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو، ‏‫‏‏۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏‏۴۸ ص.:مصور، جدول.

‏شابک                         :       ‏‫‏‏۱۰۰۰۰ ریال:‏‫978-600-91154-8-8

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏یادداشت                      :       واژه نامه. 

‏موضوع                        :       کردی -- ریشه‌شناسی

‏موضوع                        :       کردی -- راهنمای آموزشی

‏شناسه افزوده                :       عبدی ، سلیمان ،۱۳۵۴-

‏رده بندی کنگره             :       PIR۳۲۵۶/س۷۲ع۹ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی            :       ۹فا۴/۱ک

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۹‎۶

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

نقشه های تهیه شده از شهرستان بوکان

‏وضعیت نمایه سازی        :       فیپا

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۱۸۳۷۷۴۹

‏عنوان و نام پديدآور        :       نقشه مصور گردشگری و فرهنگی شهر بوکان[نقشه]= Picturial tourism and cultural map of Bokan City/ طراح و تهیه‌کننده شورش خالدی؛ تهیه، تدوین، تنظیم و گرد‌آوری مطالب منوچهر جهانی؛ گرافیست شورش خالدی، قانع مجیدی

‏مقیاس                        :       ‏‫۷۱۴۲: ۱

‏وضعيت نشر                  :       بوکان: شرکت مهندسین مشاور سنور هیوای میدیا، ۱۳۸۸

‏مشخصات ظاهری           :       ۱ نقشه: رنگی؛ ۱۰۷×۱۴۰ س‌م.

‏شماره استاندارد بين المللي کتاب (ISBN          :           :9789640441510

‏يادداشت                      :       ‏‫نقشه حاوی فهرست اسامی، شماره تلفن و موقعیت جغرافیایی مدارس، مراکز فرهنگی، هنری و مطبوعاتی، مراکز دیدنی، تاریخی، پارکها، بانکها، مساجد، مراکز بهداشتی- درمانی، ادارات و اماکن عمومی است که محل آنها مشخص شده، «نام قدیمی محله های شهر بوکان» ، بدون مقیاس و در قطع ۷×۱۱ سانتی‌متر، «نقشه موقعیت شهر بوکان در ایران» ، بدون مقیاس و در قطع ۷×۶ سانتی‌متر و «نقشه موقعیت شهر بوکان در استان» ، بدون مقیاس و در قطع ۵×۷ سانتی‌متر، «تصویر ماهواره‌ای شهر بوکان در سال ۲۰۰۹» ، بدون مقیاس و در قطع ۶×۹ سانتی‌متر، «عکس هوایی شهر بوکان در سال ۱۳۳۴ ه. شمسی» ، بدون مقیاس و در قطع ۶×۹ سانتی‌متر

‏توصیفگر                      :       ج‍اذب‍ه‌ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
مناطق تاریخی
م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا

‏توصیفگر                      :       بوکان
آذربایجان غربی

‏شناسه افزوده                :       خالدی، شورش، ‏‫۱۳۵۸ -‏، گرافیست
جهانی، منوچهر، ‏‫۱۳۵۲ -‏، تنظیم‌کننده
مجیدی، قانع، ‏‫۱۳۶۴ -، گرافیست

‏شناسه افزوده                :       شرکت مهندسین مشاور سنور هیوای میدیا

*

‏وضعیت نمایه سازی        :       نمایه‌سازی قبلی

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۱۸۹۵۸۴۳

‏عنوان و نام پديدآور        :       بوکان[نقشه]

‏مقیاس                        :       ۵۰۰۰۰: ۱

‏وضعيت نشر                  :       تهران: سازمان جغرافیایی کشور، ۱۳۵۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ۱نقشه: رنگی؛ ۷۵×۵۷س.م

‏فروست                        :       (سازمان جغرافیایی کشور؛ برگ‎5263 III، سری‎K753)

‏شماره واسپاری قانونی      :       ۲ن

‏يادداشت                      :       به انضمام " راهنمای نقشه‌های مجاور" در قطع ۵×۴س.م
این نقشه توسط سازمان جغرافیایی کشور و باهمکاری اداره نقشه برداری ارتش امریکا از روی عکسهای هوایی سال ۱۳۳۴ بطریق فتوگرامتری تهیه شده است

‏توصیفگر                      :       بوکان
آذربایجان غربی
نقشه‌ها
فتوگرامتری هوایی
منحنی های میزان
ایران

*

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏عنوان و نام پديدآور        :       بوکان= BUKAN[نقشه]/سازمان نقشه برداری

‏مقیاس                        :       ۱:۲۵۰۰

‏وضعيت نشر                  :       تهران: سازمان نقشه برداری، ۱۳۳۹

‏مشخصات ظاهری           :       ۱ نقشه:مصور ٬سیاه و سفید؛۹۱×۷۰

‏يادداشت                      :       تبدیل شده از عکسهایی هوایی سال ۱۳۳۶

*

‏وضعیت نمایه سازی        :       نمایه‌سازی قبلی

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م۸۳-۳۷۱۹۹

‏عنوان و نام پديدآور        :       نقشه راهنمای استان آذربایجان غربی[نقشه] = ‎nretsew] ibrahG .- najdiabrazA e-natsO fo pam ediuG[

‏مقیاس                        :       ۱۰۰۰۰۰۰: ۱

‏وضعيت نشر                  :       تهرا: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، [ ۱۳ ].

‏مشخصات ظاهری           :       ۱نقشه: سیاه‌و سفید؛ قطع: ۲۵ x ۴۳ س.م در برگ ۶۳ x ۴۸ س.م

‏فروست                        :       (موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب‌؛‎Map No . 262)

‏يادداشت                      :       حاوی نقشه‌های " موقعیت استان آذربایجان غربی در کشور ایران" ، " تقسیمات اداری استان آذربایجان غربی"، شاهپور، نقده، ماکو، خوی، میاند و آب، بوکان، پیرانشهر، مهاباد و تصاویری از استان آذربایجان غربی

‏توصیفگر                      :       ایران
آذربایجان غربی
نقشه‌ها
جاده‌ه

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۴-۴۳۳۶۲

‏عنوان و نام پديدآور        :       نقشه راهنمای شهر بوکان[نقشه]‏‫map of Bookan =

‏مقیاس                        :       ۱:۲۰۰۰۰۰۰

‏وضعيت نشر                  :       تهران‏‫: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب‏‫‏‏‏‏‏‏، [۱۳xx].

‏مشخصات ظاهری           :       ۱ نقشه:رنگی؛۱۲ × ۱۸ س‌م.؛ روی برگ ۸۳ × ۵۹ س‌م.

‏فروست                        :       موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب؛ 296.

‏توصیفگر                      :       ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا
راه‍ن‍م‍اه‍ا

‏توصیفگر                      :       بوکان
ایران
آذربایجان غربی

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۴-۴۳۳۶۲

‏عنوان و نام پديدآور        :       نقشه راهنمای شهر بوکان[نقشه]‏‫map of Bookan =

‏مقیاس                        :       ۱:۲۰۰۰۰۰۰

‏وضعيت نشر                  :       تهران‏‫: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب‏‫‏‏‏‏‏‏، [۱۳xx].

‏مشخصات ظاهری           :       ۱ نقشه:رنگی؛۱۲ × ۱۸ س‌م.؛ روی برگ ۸۳ × ۵۹ س‌م.

‏فروست                        :       موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب؛ 296.

‏توصیفگر                      :       ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا
راه‍ن‍م‍اه‍ا

‏توصیفگر                      :       بوکان
ایران
آذربایجان غربی

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

نسخه های خطی قدیمی

‏شماره بازیابی                :       ۵-۹۵۴۸

‏سرشناسه                     :       ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۹۵۳ -‏۱۰۳۱ق.

‏عنوان و نام پديدآور        :       تشریح الافلاک[نسخه خطی]

‏وضعیت استنساخ            :       قریه حمامیان (بوکان کردستان): کاتب : عبدالله سعیدی، شب دوشنبه ربیع الاول فی ۱۵/۰۷/۱۳۲۶

‏آغاز ، انجام ، انجامه         :       آغاز:بسمله ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النار . . .
انجام:. . . خط سمت القبله و هی الی خلاف جهة الظل تم .
انجامه:تم با نامل الحقیر غفرالله لی ولوالدی بحرمة محمد و اله الطاهرین اجمعین عبدالله سعیدی تحریر در شب دوشنبه ربیع الاول در قریه حمامیان فی ۱۵/۰۷/۱۳۲۶ .

‏مشخصات ظاهري           :       ۴۴ صفحه ، ۸ سطر ، اندازه سطور : ۹۰ × ۱۵۰؛ قطع : ۱۹۰ × ۲۳۰+اوراق توضیحات متن لابلای صفحات .

‏يادداشت مشخصات ظاهری       :       نوع و درجه خط:نسخ .
نوع کاغذ:فرنگی حنائی .
نوع و تز ئینات جلد:پوست حیوان (احتمالاً بره) ، چند تکه ، آستر کاغذ روزنامه اشکال نجومی و سیارات و عنوان کتاب و نام مؤلف روی جلد به سرخی و آبی و سیاه نوشته شده است . پشت جلد اشکال نجومی کشیده شده است .
تزئینات متن:علائم و نشانیها به سرخی ، اشکال هندسی و نجومی به سرخی و سیاه .

‏خصوصيات نسخه موجود  :       حواشی اوراق:حواشی مفصل در توضیحات مربوط به متن با نشان « منه » دارد . و یادداشتی به امضای محمد محمد شاهی به تاریخ ۴/۵/۱۳۳۷ شمسی که برای سرور خود جناب ملا عبدالله در قریه بالک مریوان نوشته شده است . ( بالای ص. ۴۲ ) .

‏معرفی نسخه                 :       ‏‫رساله مختصری ایست در علم هیئت مشتمل بر مقدمه و پنج فصل و خاتمه ، به شرح زیر مقدمه‌العالم‌الجسمانی کرة منضدّة من ثلث عشرة کرة ص ۲ ، الفصل‌الاول فی الدوائر العظام و الصغار ص ۷ ، الفضل الثانی فی صور افلاک السبع ص ۱۴ ، الفصل الثالث فی بیان الحرکات و ما.... ص ۲۱ ، الفصل الرابع فیما یتعلق بالارض و اختلاف اوضاع بقاعها ص ۲۷ ، الفصل‌الخامس فی الصبح والشفق ص ۳۵ خاتمه فی استخراج خط نصف النهار و .... ص ۳۷. این رساله مورد توجه دانشمندان علم هیئت قرار گرفته است و شروح و حواشی زیادی بر آن نگاشته اند . مؤلف نیز حاشیه ای بیش از دو برابر اصل نیز بر آن نگاشته است . این اثر بارها در ایران و خارج از ایران به چاپ رسیده است .

‏توضیحات نسخه             :       نسخه بررسی شده .خرداد ۱۳۸۸ .نسخه آسیب دیده ، خشک شدگی در جلد ، پارگی اوراق از شیرازه . افتادگی در متن (بین صفحات ۲۳ - ۲۷ قبلی ) ، وصالی ، پاشیدگی مرکب و آثار لکه دارد .

‏يادداشت کلی                :       زبان : عربی .

‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها     :       ف ملی شماره های ۶۷۰۰ ، ۱۲۵/۸ ، ۷۳۹۸ و ..... ، ف مجلس شماره های جلد ۴ ص ۲۲۳ ، ج ۵ ، ص ۲۸۴ و .....

‏صحافي شده در اين مجلد:        :       صحیفه / شیخ بهائی، قریه حمامیان (بوکان کردستان): ۱۳۲۶ .

‏موضوع                        :       نجوم اسلامی -- قرن ۱۱ ق.
علم هیأت -- قرن ۱۱ ق.

‏شناسه افزوده                :       س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، کاتب

‏شناسه افزوده                :       پیرانی ، علی اکبر ، فروشنده

*

‏شماره بازیابی                :       ۵-۹۵۴۸

‏سرشناسه                     :       ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۹۵۳ -‏۱۰۳۱ق.

‏عنوان و نام پديدآور        :       صحیفه[نسخه خطی]/بهاءالدین محمد عاملی

‏وضعیت استنساخ            :       قریه حمامیان (بوکان کردستان): کاتب : عبدالله سعیدی، رمضان ۱۳۲۶

‏آغاز ، انجام ، انجامه         :       آغاز:بسمله ارتفعت درجات جبروتک من احاطة افها مناالقاصرة .....
انجام:..... و رصدت بلوغ الشمس الی ذلک الارتفاع و نصبت مقیاسا فظله فی هذالوقت هو .....
انجامه:ولیکن هذا اخرما اردناه ایراده فی هذالاوراق و الصلوة ....... تمت از دست شرمنده عبدالله سعیدی در قریه حمامیان لدی الحضرت الاستاد المعظم الملاعلی الولوی ؟ ادام الله اقباله فی الدارین فی عید رمضان ۱۳۲۶ .

‏مشخصات ظاهري           :       از ص. ۴۶ - ۶۵ ، ۸ سطر ، اندازه سطور : ۹۰ × ۱۵۰؛ قطع : ۱۹۰ × ۲۳۰

‏يادداشت مشخصات ظاهری       :       نوع کاغذ:فرنگی حنایی .
نوع و درجه خط:نسخ .
نوع و تز ئینات جلد:پوست حیوان (احتمالاً بره) ، چند تکه ، آستر کاغذ روزنامه اشکال نجومی و سیارات و عنوان کتاب و نام مؤلف روی جلد به سرخی و آبی و سیاه نوشته شده است . پشت جلد اشکال نجومی کشیده شده است .

‏خصوصيات نسخه موجود  :       یادداشت های مربوط به نسخه :در انتهای متن (ص ۶۵) یادداشتی بدین مضمون « اول عقد که خیلی مشئوم بود کردم در مورخه ۱۲۳۷ حاضر شد » نوشته شده است . [احتمالاً از کاتب نسخه ] .

‏معرفی نسخه                 :       مؤلف مختصر و زبده ی قواعد اسطرلاب را در این رساله نگاشته و در اختصار کوشیده تا بتوان آن را در یک صفحه نوشت . و از این جهت نام آن را صفیحه نهاده است . در بعضی از نسخ و منابع « صحیفه » نوشته شده است . این رساله با عناوین « اشاره ، اشاره » می باشد ، که می گویند مؤلف آن را به جهت اشاره بعضی از دوستان نگاشته و برخی می گویند به گفته شاه عباس صفوی نوشته شده است . این رساله توسط شاگرد مؤلف شیخ جواد بن سعد کاظمی شرح شده است و شرحهای دیگری هم بر آن نوشته اند .

‏توضیحات نسخه             :       نسخه بررسی شده .

‏يادداشت کلی                :       زبان : عربی .

‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها     :       ف ملی شماره های ۲/۲۴۲۴و ۲۱۳۳۶ ، مرعشی ، شماره های ۶۹۶ و ۵۹۶۳ و ۶۱۱۰ و . . . . ، ملک ج۵ ، ۱۳۱ ، ج۶ ، ۳۱۰ .

‏صحافي شده با :             :       تشریح الافلاک / شیخ بهائی، قریه حمامیان (بوکان کردستان)، ۱۳۲۶ ق.۱۷۳۵۵۵۴

‏عنوانهای ديگر               :       الصفیحه .
صحیفه در اسطرلاب .
الصفیحة فی الاسطرلاب .

‏موضوع                        :       اسطرلاب -- قرن ۱۱ ق.

‏شناسه افزوده                :       س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، کاتب

‏شناسه افزوده                :       پیرانی ، علی اکبر ، فروشنده

 

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

کمک درسی، دروس دانشگاهی و..

‏*سرشناسه                   :       ب‍وک‍ان‍ی‌، رض‍ا، - ۱۳۵۹

‏عنوان و نام پديدآور        :       راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍ت‍اب‌ ع‍رب‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌/ رض‍ا ب‍وک‍ان‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌ : رض‍ا ب‍وک‍ان‍ی‌ ، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۱۲ ص‌.ج‍دول‌

‏شابک                         :       ‎964

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏موضوع                        :       زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‍ی‌)

‏موضوع                        :       زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا (راه‍ن‍م‍ای‍ی‌)

‏موضوع                        :       زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (راه‍ن‍م‍ای‍ی‌)

‏رده بندی کنگره             :       PJ۶۲۰۳/ب‌۸۶۴ر۲

‏رده بندی دیویی            :       ۴۹۲/۷۵۰۷۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۵-۷۷۸

*

‏سرشناسه                     :       تابناک، محمدصدیق، ‏‫۱۳۵۱ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       آموزش ریاضی ۳ رشته‌ی تجربی سال سوم دبیرستان/ مولف محمدصدیق تابناک.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: محمدصدیق تابناک، ‏‫‏‏۱۳۸۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۰۲ ص.‏‏:جدول، نمودار‏‫؛ ۵/۲۰×۲۹س‌م.

‏شابک                         :       ‏‫۲۷۰۰۰ ریال‏‫:‏‫978-964-04-2039-3

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فاپا

‏يادداشت                      :       عنوان دیگر: ریاضی ۳ سال سوم رشته‌ی تجربی .

‏عنوان دیگر                   :       ریاضی ۳ سال سوم رشته‌ی تجربی .

‏موضوع                        :       ریاضیات -- ‏‫راهنمای آموزشی (متوسطه)

‏موضوع                        :       ریاضیات -- ‏‫مسایل، تمرین‌ها و غیره (متوسطه)

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫‏QA۱۳۹‏‫/ت۲آ۸ ۱۳۸۷

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫‏‏‫۵۱۰/۷۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۲‎۶‎۶‎۸‎۳‎۵

*

‏سرشناسه                     :       تابناک، محمدصدیق، ‏‫۱۳۵۱ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       آموزش جبر و احتمال رشته‌ی ریاضی‌ فیزیک سال سوم دبیرستان/ مولف محمدصدیق تابناک.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: محمدصدیق تابناک، ‏‫۱۳۸۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ۹۲ ص.: مصور‏‫؛۵/۲۰×۲۹س‌م.

‏شابک                         :       ‏‫۲۷۰۰۰ ریال‏‫978-964-04-2038-6:

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فاپا

‏يادداشت                      :       عنوان دیگر: جبر و احتمال سال سوم رشته ریاضی‌ .

‏عنوان دیگر                   :       جبر و احتمال سال سوم رشته ریاضی‌ .

‏موضوع                        :       جبر‏‫ -- راهنمای آموزشی (متوسطه)

‏موضوع                        :       جبر‏‫ -- مسائل، تمرین‌ها و غیره (متوسطه)

‏موضوع                        :       احتمالات -- ‏‫راهنمای آموزشی (متوسطه)

‏موضوع                        :       احتمالات -- ‏‫مسائل، تمرین‌ها و غیره (متوسطه)‏

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫QA۱۵۷‏‫/ت۲آ۸ ۱۳۸۷

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۵۱۲/۰۰۷۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۲‎۶‎۷‎۱‎۳‎۷

*

‏سرشناسه                     :       تابناک، محمدصدیق، ‏‫۱۳۵۱ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       آموزش آمار و مدلسازی(تابناک) سال دوم ریاضی و انسانی و سوم تجربی/ مؤلف محمدصدیق تابناک.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: محمدصدیق تابناک، ‏‫‫‏‏۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۶۵ ص.‏‏: جدول، نمودار؛ ‏‫۲۲×۲۹ س‌م.

‏شابک                         :       ‏‫‏۲۰۰۰۰ ریال‏‫: ‏‫978-964-04-3692-9

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       آمار‏‫ -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)

‏موضوع                        :       آمار‏‫ -- مسائل، تمرین‌ها و غیره (متوسطه)

‏موضوع                        :       الگوهای خطی (آمار)‏‫ -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)

‏موضوع                        :       الگوهای خطی (آمار) -- مسائل، تمرینها و غیره (متوسطه)

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫LB۳۰۶۰/۲۶‏‫/ت۱۲۵آ۸ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫‏‏‫۳۷۳/۲۳۰۷۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۷‎۷‎۰‎۵‎۹‎۹

*

‏سرشناسه                     :       باپیری، داود، ‏‫۱۳۵۵ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       کتاب کار و خودآموز شیمی سال اول: شرح کامل درس، سوالات کار در کلاس .../ تالیف و گردآوری داود باپیری.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: داود باپیری، ‏‫‏۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏[۱۵۸] ص.: مصور، جدول، نمودار.

‏شابک                         :       ‏‫‫978-964-04-5821-1

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏یادداشت                      :       کتابنامه: ص. [۱۵۸].

‏موضوع                        :       شیمی--‏‫ ‏‫راهنمای آموزشی (متوسطه)

‏موضوع                        :       شیمی‏‫ -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)

‏موضوع                        :       شیمی--‏‫ مسائل، تمرین‌ها و غیره (متوسطه)

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫QD۴۲‏‫/ب۱۴ک۲ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۵۴۰/۷۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۰‎۸‎۲‎۰‎۱‎۰

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

ورزشی، تفریح و سرگرمی

‏سرشناسه                     :       ت‍وت‍ون‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۴۱

‏عنوان و نام پديدآور        :       ک‍ارات‍ه‌ دو (راه‌ ک‍ارات‍ه‌)/ م‍ح‍م‍دت‍وت‍ون‍چ‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌ : م‍ح‍م‍دت‍وت‍ون‍چ‍ی‌ ، ۱۳۸۴.

‏مشخصات ظاهری           :       ۶۷ ص‌.م‍ص‍ور

‏شابک                         :       ‎964-06-8204-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ردی‌ - ف‍ارس‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏موضوع                        :       ک‍ارات‍ه‌

‏رده بندی کنگره             :       GV۱۱۱۴/۳/ت‌۹۳گ‌۲

‏رده بندی دیویی            :       ۷۹۶/۸۱۵۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۴-۴۷۱۹۰

*

‏سرشناسه                     :       باشبلاقی، هیوا،۱۳۶۶-

‏عنوان و نام پديدآور        :       دنیای SMS و خنده / هیوا باشبلاقی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان : زانکو‏‫، ۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۱۶ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-91154-7-1

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       پیام‌های کوتاه تلفنی

‏رده بندی کنگره             :       PN۶۱۴۷/ب۲د۹ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی            :       ۸۰۸/۸۷

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۹‎۵‎۶‎۳‎۹‎۳

*

‏سرشناسه                     :       قدرتی، حامد، ۱۳۵۸ -، گردآورنده

‏عنوان و نام پديدآور        :       ‏‫خنده و پیکه‌نین‏‫/ حامد قدرتی.

‏مشخصات نشر               :       ‏‫بوکان‏‫: زانکو‏‫، ۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۷۴ص.

‏شابک                         :       ‏‫۱۲۰۰۰ ریال‏‫: 978-600-91154-2-6

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       لطیفه‌های فارسی -- مجموعه‌ها

‏موضوع                        :       طنز فارسی -- مجموعه‌ها

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۴۳۲۳‏‫/ق۴خ۹ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۷/۰۰۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۹‎۳‎۰‎۲‎۶‎۴

*

‏سرشناسه                     :       ق‍ری‍ش‍ی‌، سید‌ی‍اس‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۸ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       هه‌زار ده‌م بی‌که‌نین/ نووسه‌ر یاسین قوره‌یشی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان : زانکو‏‫ ، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۲۴ص. : مصور. 

‏شابک                         :       ‏‫۲۰۰۰۰ريال : ‏‫978-600-91154-9-5

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏موضوع                        :       طنز کردی

‏موضوع                        :       کاریکلماتور

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶ /‏‫ب۶۴۷‏‫ق۴۴ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۷

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۰‎۰‎۴‎۰‎۵‎۴

*

‏سرشناسه                     :       زارع‌زاده، محمد، ۱۳۳۹-

‏عنوان و نام پديدآور        :       بزه‌ی لثو/ محه‌ممه‌د زارع‌زاده، حامید قودره‌تی‌ئه حمه‌دئاباد.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو‏‫، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۰۴ ص.

‏شابک                         :       ‏‫۲۵۰۰۰ ریال: ‏‫978-600-91723-1-3

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی - فارسی.

‏موضوع                        :       لطیفه‌های کردی

‏موضوع                        :       لطیفه‌های فارسی -- قرن ۱۴ -- مجموعه‌ها

‏شناسه افزوده                :       قدرتی، حامد، ۱۳۵۸ -

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶‏‫/س۷۴۷ز۲ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۹/۲۸۲۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۱‎۷‎۴‎۴‎۸‎۴

*

‏سرشناسه                     :       ق‍ری‍ش‍ی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌

‏عنوان و نام پديدآور        :       قسه‌ی خوش بو پیکه نین/یاسین قریشی، حامد قدرتی‌احمدآباد.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو، ‏‫۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۶۴ ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-91723-7-5

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       کردی.

‏موضوع                        :       لطیفه‌های کردی -- قرن ۱۴

‏شناسه افزوده                :       قدرتی، حامد، ۱۳۵۸ -

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۳۲۵۶ /س۷۴۷‏‫ق۴ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ۶۲‏‫۸فا۹/۲۸۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۲‎۲‎۱‎۸‎۰‎۸

*

‏سرشناسه                     :       قدرتی، حامد، ۱۳۵۸ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       لبخندها و پیامکها/حامد قدرتی‌احمدآباد.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو، ‏‫‏۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۶۰ ص.

‏شابک                         :       ‏‫‏۱۲۰۰۰ ریال:‏‫978-600-91723-8-2

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       لطیفه‌های فارسی -- مجموعه‌ها

‏موضوع                        :       طنز فارسی -- مجموعه‌ها

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۴۳۲۳‏‫‫/ق۴ل۲ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۷/۰۰۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۱‎۸‎۸‎۱‎۱‎۴

*

‏سرشناسه                     :       قدرتی، حامد، ۱۳۵۸ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       بمب خنده!/ حامد قدرتی‌احمدآباد.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو‏‫، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۶۴ ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-91723-6-8

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       لطیفه‌های فارسی -- مجموعه‌ها

‏موضوع                        :       طنز فارسی -- مجموعه‌ها

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۴۳۲۳‏‫/ق۴ب۸ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ۸فا۷/۰۰۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۲‎۳‎۸‎۲‎۲‎۵

*

‏سرشناسه                     :       ق‍ری‍ش‍ی‌، سید‌ی‍اس‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۸ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       نیش و نوش: مجموعه کاریکاتور و کاریکلماتور/ نویسنده سیدیاسین قریشی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو، ‏‫‏۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏۱۱۲ ص.: مصور (بخشی رنگی).

‏شابک                         :       ‏‫978-600-91723-5-1

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       طنز فارسی -- قرن ۱۴

‏موضوع                        :       کاریکاتور‌ها و کارتون‌ها

‏موضوع                        :       کاریکلماتور

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫PIR۸۱۷۴ /ر۸۸۶‏‫ن۹ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۸فا۷/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫‎۲‎۲‎۳‎۸‎۲‎۳‎۰

*

‏سرشناسه                     :       قدرتی، حامد، ۱۳۵۸ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       خواندنی‌ها/ حامد قدرتی‌احمدآباد.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: آژوان‏‫، ‏‫۱۳۹۰ -

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۲.ج.: مصور (بخشی رنگی). 

‏شابک                         :       ‏‫978-600-92036-4-2

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       مسائل متفرقه

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫AC۱۲۷‏‫/ق۳۴خ۹ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۰۸۹/فا

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۳‎۵‎۰‎۹‎۴‎۲

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

مقالات در ارتباط با بوکان

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران۸۲-۳۷۴۰۲

‏عنوان و نام پديدآور        :       ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌

‏منشا مقاله                    :       ، ن‍گ‍اه‌ آذر، ش‌ ۱۰، (ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲): ص‌ ۳ - ۴.

‏توصیفگر                      :       ب‍وک‍ان‌

‏توصیفگر                      :       اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

‏توصیفگر                      :       زن‍ان‌

‏توصیفگر                      :       ج‍م‍ع‍ی‍ت‌

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران۸۲-۳۷۶۸۷

‏سرشناسه                     :       ک‍ردپ‍ور، م‍س‍ع‍ود

‏عنوان و نام پديدآور        :       ب‍وک‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ی‍ا ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌/ ک‍ردپ‍ور، م‍س‍ع‍ود

‏منشا مقاله                    :       ، ت‍وس‍ع‍ه‌، (۱ آذر ۱۳۸۲): ص‌ ۸.

‏توصیفگر                      :       ب‍وک‍ان‌

‏توصیفگر                      :       آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

‏توصیفگر                      :       ت‍ق‍س‍ی‍م‍ات‌ ک‍ش‍وری‌

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران

‏سرشناسه                     :       عبدالهی، امیر

‏عنوان و نام پديدآور        :       مسجد جامع حمامیان بوکان/امیر عبدالهی، نادر فرجی

‏منشا مقاله                    :       مسجد ،ش ۱۳۰ ، مهر ۱۳۸۷ : ص ۵۶ - ۵۹

‏توصیفگر                      :       مسجد حمامیان‏‫ ‏‫(بوکان، آذربایجان غربی)

‏توصیفگر                      :       م‍س‍ج‍د ه‍ا

‏توصیفگر                      :       ایران

‏شناسه افزوده                :       فرجی، نادر، ۱۳۵۶ -

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران

‏سرشناسه                     :       سوداگر، لیلا

‏عنوان و نام پديدآور        :       شناسائی و مطالعه فنی آثار فلزی به دست آمده از منطقه بوکان/لیلا سوداگر

‏منشا مقاله                    :       موزه‌‌ها ،ش ۴۴ ، تابستان ۱۳۸۵ : ص ۵۷ - ۶۲

‏توصیفگر                      :       ص‍ن‍ای‍ع‌ ف‍ل‍ز ک‍اری‌

‏توصیفگر                      :       بوکان

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران۸۳-۲۸۲۷۴

‏عنوان و نام پديدآور        :       م‍ه‍ن‍دس‌ م‍ی‍ن‍ائ‍ی‌ ش‍ه‍ردار ب‍وک‍ان‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا اع‍ت‍م‍اد

‏منشا مقاله                    :       ، اع‍ت‍م‍اد، (۲۱ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۳): ص‌ ۱۲.

‏توصیفگر                      :       م‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌

‏توصیفگر                      :       ش‍ه‍رداران‌

‏توصیفگر                      :       ش‍ه‍رداری‌ه‍ا

‏توصیفگر                      :       ب‍وک‍ان‌

‏توصیفگر                      :       آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران

‏سرشناسه                     :       ک‍اظم‍ی‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۴ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       عوامل ومتغیرهای مؤثربر تبیین بخش مرکزی شهرهای میانی( مورد مطالعه: شهر بوکان)/غلامرضا کاظمیان، خدر فرج‌کرده، اکبر پرهیزکار

‏منشا مقاله                    :       مدرس علوم‌انسانی(برنامه‌ریزی و آمایش فضا) ،ش ۶۲ ، پاییز ۱۳۸۸ : ص ۱۹۷ - ۲۲۵

‏توصیفگر                      :       ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌

‏توصیفگر                      :       ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌[۱]

‏توصیفگر                      :       ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

‏توصیفگر                      :       اش‍ت‍غ‍ال‌

‏توصیفگر                      :       تبیین

‏توصیفگر                      :       ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌

‏توصیفگر                      :       ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌

‏توصیفگر                      :       ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ری‌

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏شناسه افزوده                :       فرج‌کرده، خدر

‏شناسه افزوده                :       پرهیزگار، اکبر، ‏‫۱۳۲۸ -

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران

‏سرشناسه                     :       سحابی، جلیل

‏عنوان و نام پديدآور        :       بررسی تأثیر بعد فرهنگی جهانی شدن بر هویت قومی : ( مطالعه موردی جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهرستان بوکان )/جلیل سحابی، هاشم آقابیگ‌پوری

‏منشا مقاله                    :       مطالعات ملی ،ش ۴۱ ، ۱۳۸۹ : ص ۱۳۵ - ۱۵۳

‏توصیفگر                      :       جهانی‌شدن

‏توصیفگر                      :       ف‍ره‍ن‍گ‌

‏توصیفگر                      :       هویت

‏توصیفگر                      :       ه‍وی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

‏توصیفگر                      :       ت‍ح‍ولات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

‏توصیفگر                      :       س‍ی‍اس‍ت‌

‏توصیفگر                      :       ق‍وم‌ گرایی

‏توصیفگر                      :       ج‍وان‍ان‌

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏شناسه افزوده                :       آقابیگ‌پوری، هاشم

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران

‏سرشناسه                     :       حسن‌زاده، یوسف، ‏‫۱۳۶۰ - ‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       تاملی بر هنر مانایی بر اساس سه آجر منقوش لعابدار از قلایچی بوکان/یوسف حسن‌زاده

‏منشا مقاله                    :       باستان‌شناسی و تاریخ ،ش ۳۹، ۴۰ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۵ : ص ۴۱ - ۵۰

‏توصیفگر                      :       پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اختی

‏توصیفگر                      :       م‍ان‍ا

‏توصیفگر                      :       ه‍ن‍ر[۱]

‏توصیفگر                      :       ح‍ک‍وم‍ت‌

‏توصیفگر                      :       ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ +

‏توصیفگر                      :       آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌

‏توصیفگر                      :       آش‍وری‌ه‍ا

‏توصیفگر                      :       نقش‌برجسته‌ها

‏توصیفگر                      :       ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌

‏توصیفگر                      :       ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

‏توصیفگر                      :       م‍ک‍ت‍ب‌ ه‍ای‌ ه‍ن‍ری‌

‏توصیفگر                      :       آجر و آجرسازی

‏توصیفگر                      :       موقعیت‌ جغرافیایی

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی

‏توصیفگر                      :       تپه قلایچی

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران

‏شماره بازیابی                :       ۸۵-۲۹۷۵۶

‏سرشناسه                     :       کرامت، محمد

‏عنوان و نام پديدآور        :       شگفتی‌های آفرینش در سهولان/محمد کرامت

‏منشا مقاله                    :       ایران ، ۲۰ آبان ۱۳۸۵: : ص ۱۲

‏توصیفگر                      :       غ‍ار ه‍ا

‏توصیفگر                      :       ایران

‏توصیفگر                      :       غار سهولان

‏توصیفگر                      :       مهاباد

‏توصیفگر                      :       کردستان

‏توصیفگر                      :       بوکان

*

‏نمایه سازی قبلی            :       نمایه سازی قبلی

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران ۸۵-۲۰۰۱۹

‏سرشناسه                     :       آقازاده، سعید

‏عنوان و نام پديدآور        :       سهولان غاری ناشناخته و شگفت‌انگیز/سعید آقازاده

‏منشا مقاله                    :       جام‌جم ، ۱۵ تیر ۱۳۸۵: : ص ۱۴

‏توصیفگر                      :       غ‍ار ه‍ا

‏توصیفگر                      :       آذربایجان غربی

‏توصیفگر                      :       مهاباد

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏توصیفگر                      :       روستای عیسی

‏توصیفگر                      :       غار سهولان

*

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران۸۰-۱۷۹۰۷

‏سرشناسه                     :       ص‍ال‍ح‍ی‌، ...

‏عنوان و نام پديدآور        :       م‍ه‍اج‍رت‌ ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌؟!/ ص‍ال‍ح‍ی‌، ...

‏منشا مقاله                    :       ، ک‍ار و ک‍ارگ‍ر، (۲۸ م‍ه‍ر ۱۳۸۰): ص‌ ۹.

‏توصیفگر                      :       م‍ه‍اج‍رت‌ داخ‍ل‍ی‌

‏توصیفگر                      :       ج‍وان‍ان‌

‏توصیفگر                      :       ب‍وک‍ان‌

‏توصیفگر                      :       ب‍ی‍ک‍اری‌

‏توصیفگر                      :       ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا

*

حسن پور، حسن (1391) وضعيت و جايگاه مشاركت و عوامل موثر بر آن در برنامه ريزي روستايي: مطالعه موردي؛ جمعيت روستايي شهرستان بوكان، فصلنامه مهندسي نقشه برداري، دورسنجي و علوم جغرافيايي سپهر شماره 81 بهار.
لینک مستقیم. کلیک فرمایید.

+ |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

علوم (سیاسی، جامعه شناسی ، روان شناسی، طبیعی، کامپیوتر، پزشکی، )

‏سرشناسه                     :       ب‍ن‌ن‍ب‍ی‌، م‍ال‍ک‌، ۱۹۷۳ - ۱۹۰۵

‏عنوان و نام پديدآور        :       دم‍ک‍راس‍ی‌ در اس‍لام‌/ م‍ال‍ک‌ ب‍ن‌ن‍ب‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز م‍ول‍ودی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز م‍ول‍ودی‌، ۱۳۸۱.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۵۵

‏شابک                         :       ‎964-360-626-0۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-360-626-0۲۵۰۰ری‍ال‌

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       م‍ت‍ن‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ م‍ال‍ک‌ ب‍ن‌ن‍ب‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در س‍ال‌ ۱۹۶۰ ب‍ه‌ص‍ورت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ ب‍اع‍ن‍وان‌ "ت‍ام‍لات‌" در ب‍ی‍روت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌"

‏يادداشت                      :       ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ت‍ام‍لات‌.

‏یادداشت                      :       ن‍م‍ای‍ه‌

‏موضوع                        :       آزادی‌ (اس‍لام‌) -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا

‏شناسه افزوده                :       م‍ول‍ودی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز، ۱۳۴۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌

‏رده بندی کنگره             :       BP۲۳۰/۱۴/ب‌۹ت‌۲۰۴۱ ۱۳۸۱

‏رده بندی دیویی            :       ۲۹۷/۴۸۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۰-۸۰۳

*

‏سرشناسه                     :       م‍ح‍م‍دپ‍ور، رح‍م‍ن‌، - ۱۳۴۰

‏عنوان و نام پديدآور        :       م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و ب‍ی‍وک‍ل‍ی‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ات‍اه‍و "ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌ رود"/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ رح‍م‍ن‌ م‍ح‍م‍دپ‍ور

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: رح‍م‍ن‌ م‍ح‍م‍دپ‍ور، ۱۳۸۲.

‏مشخصات ظاهری           :       ث‌،۱۵۵ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

‏شابک                         :       ‎964-06-4329-7

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در اص‍ل‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د - دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز) اس‍ت‌

‏يادداشت                      :       پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:"‎Rahman Mohammadpur. The study of environmental and bioclimatic phenomenons of the Tatahou's district " Simineh river's basin.

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏یادداشت                      :       ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۵۵ - ۱۵۴

‏موضوع                        :       ح‍وض‍ه‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌رود -- اوض‍اع‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌

‏موضوع                        :       اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍وض‍ه‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌رود

‏رده بندی کنگره             :       QH۵۴۱/۲۶۴/ال‍ف‌۹م‌۳

‏رده بندی دیویی            :       ۵۷۷/۲۲۰۹۵۵

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۲-۳۴۶۷۵

*

‏سرشناسه                     :       ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۵۹

‏عنوان و نام پديدآور        :       طل‍وع‌ زن‍دگ‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ۱۳۸۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۱۲۸

‏شابک                         :       ‎964-06-4790-x

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       خ‍ودس‍ازی‌

‏موضوع                        :       رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌

‏موضوع                        :       ع‍ش‍ق‌

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BF۶۳۷/خ۹ح‌۵ ۱۳۸۳

‏رده بندی دیویی            :       ۱۵۸/۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۳-۵۳۴۶

*

‏سرشناسه                     :       عبدالله‌نژاد، محمد، ‏‫۱۳۵۳ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       ژن‍ت‍ی‍ک‌ آس‍ان‌ / مولف م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ن‍ژاد.

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ن‍ژاد‏‫، ۱۳۸۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ۹۸ ص‌.: مصور، ج‍دول‌ ، ن‍م‍ودار.

‏شابک                         :       ‏‫۱۰۰۰۰ری‍ال‌‏‫ : ‎964-06-5605-4

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فاپا

‏يادداشت                      :       عنوان روی جلد:ژن‍ت‍ی‍ک‌ آس‍ان‌ : س‍اده‌ت‍ری‍ن‌ روش‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ وش‍ج‍ره‌ن‍ام‍ه‌ دوره‌ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ و ک‍ن‍ک‍ور.

‏عنوان روی جلد             :       ژن‍ت‍ی‍ک‌ آس‍ان‌ : س‍اده‌ت‍ری‍ن‌ روش‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ وش‍ج‍ره‌ن‍ام‍ه‌ دوره‌ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ و ک‍ن‍ک‍ور.

‏موضوع                        :       ژنتیک -- ‏‫راهنمای آموزشی (متوسطه)

‏موضوع                        :       ژنتیک -- مسائل، تمرین‌ها و غیره

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫QH۴۴۰/۳‏‫/ع‌۲ژ۹ ۱۳۸۳

‏رده بندی دیویی            :       ۵۷۶/۵

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۳-۲۶۸۸۶

*

‏سرشناسه                     :       رشیدی، رحیم، ‏‫۱۳۶۰ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       نصب و راه‌اندازی شبکه‌های کامپیوتری از مبتدی تا پیشرفته / تالیف رحیم رشیدی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: ‏‫دانشگاه آزاد اسلامی( بوکان)‏‫، ‏‫۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۶۵۰ ص.: مصور.

‏شابک                         :       ‏‫‏۷۰۰۰۰ ریال‏‫ ‏‫: ‏‫978-964-223-264-2

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       شبکه‌های کامپیوتری

‏شناسه افزوده                :       دانشگاه آزاد اسلامی. واحد بوکان

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫TK۵۱۰۵/۵‏‫‏‫/ر۵ن۶ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۰۰۴/۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۷‎۳‎۵‎۷‎۸‎۸

*

‏سرشناسه                     :       امین آوه، کامران،۱۳۴۲-

‏عنوان و نام پديدآور        :       سالم زیستن آموختنی است! : مجموعه مقالات پزشکی اجتماعی/ کامران امین آوه.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو، ‏‫‏۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏۸۴ص.:مصور(رنگی).

‏شابک                         :       ‏‫۱۸۰۰۰ ریال‏‫:‏‫‏‏978-600-91154-3-3

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏یادداشت                      :       کتابنامه.

‏عنوان دیگر                   :       مجموعه مقالات پزشکی اجتماعی

‏موضوع                        :       سلامتی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫‏RA۷۷۶‏‫/الف۷۷س۲ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫‏۶۱۳

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۸‎۷‎۱‎۳‎۶‎۵

*

‏سرشناسه                     :       محمد کریمییوسف‏‫۱۳۵۷ -‏‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       سازمان تولیدی چابک (رویکرد تکاملی)/یوسف محمدکریمی.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: دانشگاه آزاد اسلامی (بوکان)، ‏‫‏۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏د، ‏‫‏۲۲۰ ص.:جدول، نمودار. 

‏شابک                         :       ‏‫978-964-223-793-7‏‫‏۴۰۰۰۰ ریال:

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏يادداشت                      :       ‏‫ص.ع. به انگلیسی: Yousef MohammadKarimi. Agile Manufacturing Organization (Evolutionary Approach).

‏یادداشت                      :       کتابنامه 

‏موضوع                        :       تولید انعطاف‌پذیر

‏موضوع                        :       تولید -- برنامه‌ریزی

‏موضوع                        :       مهندسی تولید

‏موضوع                        :       تولید -- فرایندها -- مدیریت

‏شناسه افزوده                :       دانشگاه آزاد اسلامی. واحد بوکان

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫TS۱۵۵/۶۵‏‫/م۳س۲ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۶۷۰/۴۲۷

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۹‎۹‎۱‎۱‎۸‎۸

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

کتب درباره بوکان (آمار و ...)

‏*سرشناسه                   :       مرکز آمار ایران

‏عنوان و نام پديدآور        :       س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ف‍وس‌ و م‍س‍ک‍ن‌، ۱۳۷۵: ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ آب‍ادی‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور: اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌:شهرستان بوکان/ م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌.

‏مشخصات نشر               :       ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌‏‫، ۱۳۷۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫[ب‍ی‍س‍ت‌ و دو، ۳۲] ص‌.:ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار؛۲۲×۲۹س‌م.

‏فروست                        :       س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ف‍وس‌ و م‍س‍ک‍ن‌ ۱۳۷۵؛۱۶-۶.

‏شابک                         :       ‏‫۴۵۰۰ ری‍ال‌‏

‏يادداشت                      :       چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ف‍وس‌ و م‍س‍ک‍ن‌، ۱۳۷۵: ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌: ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌" م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.

‏عنوان دیگر                   :       س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ف‍وس‌ و م‍س‍ک‍ن‌، ۱۳۷۵: ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌: ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌.

‏عنوان دیگر                   :       ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ آب‍ادی‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور: اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌.

‏موضوع                        :       م‍س‍ک‍ن‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍وک‍ان‌ -- آم‍ار

‏موضوع                        :       آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -- س‍رش‍م‍اری‌، ۱۳۷۵

‏موضوع                        :       ب‍وک‍ان‌ -- س‍رش‍م‍اری‌، ۱۳۷۵

‏موضوع                        :       ب‍وک‍ان‌ -- ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- آم‍ار

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫HA۴۵۷۰/۲‏‫الف‏‫/ی‌۹آ۴۴۳ ۱۳۷۵‏

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۳۰۴

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۷۷-۱۶۹۰۶

‏*سرشناسه                   :       م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌

‏عنوان و نام پديدآور        :       س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ف‍وس‌ و م‍س‍ک‍ن‌، ۱۳۷۵: ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌: ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌/ م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌

‏مشخصات نشر               :       ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، ۱۳۷۶.

‏مشخصات ظاهری           :       [چ‍ه‍ل‌ و چ‍ه‍ار، ۲۹۶] ص‌.ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

‏فروست                        :       (س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ف‍وس‌ و م‍س‍ک‍ن‌، ۱۳۷۵؛ ۳ - ۱۶)

‏شابک                         :       ۱۰۰۰۰ری‍ال‌

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏عنوان دیگر                   :       ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌: ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌

‏موضوع                        :       آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -- س‍رش‍م‍اری‌، ۱۳۷۵

‏موضوع                        :       ب‍وک‍ان‌ -- س‍رش‍م‍اری‌، ۱۳۷۵

‏موضوع                        :       ب‍وک‍ان‌ -- ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- آم‍ار

‏موضوع                        :       م‍س‍ک‍ن‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍وک‍ان‌ -- آم‍ار

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫HA۴۵۷۰/۲ /ی۹آ۴۴۳ ۱۳۷۵

‏رده بندی دیویی            :       ۳۰۴

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۷۷-۶۷۷۹

*

‏سرشناسه                     :       محمدیان، رحمان،۱۳۲۲-

‏عنوان و نام پديدآور        :       بوکان له سه‌ده‌ی بیسته‌مدا/نوویسین و ئاماده‌کاریی ره‌حمان محمه‌ممه‌دیان.

‏مشخصات نشر               :       تهران: کوله پشتی‏‫، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ۴۱۶ص.:مصور‏‫؛‏‫۱۷×۲۴س‌م.

‏شابک                         :       ‏‫‫978-600-5816-09-9

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       بوکان -- تاریخ -- قرن ۱۴

‏موضوع                        :       بوکان -- سرگذشتنامه

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫DSR۲۰۷۵/و۷۵‏‫م۳ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۹۵۵/۳۳۵

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۰‎۶‎۶‎۱‎۸‎۷

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

پایان نامه

*عنوان: بررسي ميزان شيوع اختلالات اضطرابي در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي شهر بوكان
نام دانشجو: مطلبي، مهرداد
موضوع ها: روانشناسي  علوم انساني
کليدواژه ها: اضطراب  دانش‌آموز  بوكان  دبستان
استاد راهنما: دادخواه، اصغر
دانشگاه: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
سال اخذ مدرک: 1378

نسخه دیجیتال(1)

*عنوان: بررسي تاثير بازخورد در ارزشيابي تكويني بر پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان بوكان در سال تحصيلي 821381
نام دانشجو: كرد، بهمن
موضوع ها: علوم انساني  علوم تربيتي
کليدواژه ها: ارزشيابي  پيشرفت تحصيلي  دانش آموز  بوكان  پايه 5(ابتدايي)  علوم تجربي (كتاب درسي)  پسر
استاد راهنما: محسن پور، بهرام
دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم
دانشکده: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
سال اخذ مدرک: 1381

نسخه دیجیتال(1)                            

*عنوان: بررسي روند رسوبگذاري در مخزن سد بوكان ‏‎"‎‏با استفاده از مدل كامپيوتري ‏‎"HEC6‎‏
نام دانشجو: دريكوندي، خسرو
موضوع ها: كشاورزي  آبياري و زهكشي
کليدواژه ها: رسوب گذاري  مخزن سد  سد بوكان (مياندوآب)  آبشناسي  مدل رياضي ‏‎HEC6‎‏  انتقال رسوب
استاد راهنما: جهانگير، عيسي
دانشگاه: دانشگاه اروميه
سال اخذ مدرک: 1380

نسخه دیجیتال(1) 

*عنوان: الگوي ساماندهي فضايي سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي: حوزه ايل‌گورك در بخش مركزي شهرستان بوكان)
نام دانشجو: طنازي، رضا
موضوع ها: جغرافيا  علوم انساني
کليدواژه ها: الگوي سكونتگاهي  ساماندهي  روستا  مطالعه موردي  بوكان (آذربايجان غربي)  حوزه ايل‌گورك  توسعه روستايي  برنامه‌ريزي
استاد راهنما: كريمي‌پور، يدالله
دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا
سال اخذ مدرک: 1382

نسخه دیجیتال(1)      

*عنوان: اثرات مهاجرت بر ساختار روستايي شهرستان بوكان از انقلاب اسلامي تا كنون
نام دانشجو: شادبان، سعيد
موضوع ها: جغرافيا  علوم انساني
کليدواژه ها:
استاد راهنما: رحماني، بيژن
دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم زمين، گروه جغرافيا
سال اخذ مدرک: 1383

نسخه دیجیتال(1)        

بستن  *عنوان: نقش طرح تكريم در تحول اداري از ديدگاه كاركنان شبكه بهداشت و درمان بوكان و ارائه‌ي راهكارهاي اجرائي1383
نام دانشجو: لطيفي قرميش، كمال
موضوع ها: مديريت خدمات بهداشتي و درماني  علوم پزشكي
کليدواژه ها:
استاد راهنما: خالصي، نادر
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، دانشكدة مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي
سال اخذ مدرک: 1383

نسخه دیجیتال(1)          

*عنوان: بررسي علل و پيامدهاي فضائي مهاجرت روستايي دهستان ايل گورك شهرستان بوكاناز انقلاب اسلامي تا كنون
نام دانشجو: آردم، خضر
موضوع ها: علوم پايه 
کليدواژه ها:
استاد راهنما: سجادي، ژيلا
دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي.دانشكده علوم زمين.گروه جغرافيا
سال اخذ مدرک: 1384

نسخه دیجیتال(1)               

*عنوان: نقش افزايش اشتغال و درآمد بر تثبيت جمعيت روستايي (مورد: دهستان بهي فيض اله بيگي شهرستان بوكان)
نام دانشجو: حسن‌پور بغده كندي، حسن
موضوع ها: علوم انساني  جغرافيا
کليدواژه ها:
استاد راهنما: رحماني فضلي، عبدالرضا
دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي.دانشكده علوم زمين
سال اخذ مدرک: 1384

نسخه دیجیتال(1)   

*عنوان: ارزيابي كاربري اراضي شهري در طرح جامع بوكان
نام دانشجو: عزيزي، صلاح الدين
موضوع ها: علوم پايه  علوم زمين
کليدواژه ها:
استاد راهنما: بندريان، اسفنديار
دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان.دانشكده علوم زمين.گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
سال اخذ مدرک: 1385

نسخه دیجیتال(1)    

*عنوان: بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فارشناختي بر منبع كنترل، دانش فراشناختي و انگيزش پيشرفت در دانش آموزان پس سال سوم راهنمايي شهرستان بوكان
نام دانشجو: مصطفائي، علي
موضوع ها: علوم انساني  روانشناسي
کليدواژه ها:
استاد راهنما: حسيني نسب، داوود
دانشگاه: دانشگاه تبريز.دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال اخذ مدرک: 1385

نسخه دیجیتال(1)

*عنوان: افزايش مدول Al2O3/SiO2 نمونه كانسنگ بوكسيت بوكان با كاربرد روشهاي فرآوري، و مدلسازي ليچينگ (انحلال) آن در شرايط اسيدي
نام دانشجو: عبداللهي، هادي
موضوع ها: فني و مهندسي 
کليدواژه ها:
استاد راهنما: نوع پرست، محمدكلاهدوزان، محمد
دانشگاه: دانشگاه تهران.دانشكده فني
سال اخذ مدرک: 1384

نسخه دیجیتال(1)

*عنوان: جايگاه تغذيه در فرهنگ مردم كردستان از ديدگاه انسان شناسي (مطالعه موردي شهرستان بوكان)
نام دانشجو: قادرپور، يعقوب
موضوع ها: علوم انساني 
کليدواژه ها:
استاد راهنما: فرخ‌نيا، رحيم
دانشگاه: دانشگاه بوعلي سينا.دانشكده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1385

نسخه دیجیتال(1)    

*عنوان: تغييرات و تحولات فرهنگي و اجتماعي در شهرستان بوكان
نام دانشجو: مينائي، عزيز
موضوع ها: علوم انساني
کليدواژه ها:
استاد راهنما: فرخ‌نيا، رحيم
دانشگاه: دانشگاه بو علي سينا.دانشكده ادبيات و علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1385

نسخه دیجیتال(1)     

*عنوان: عملكرد مديريت شهري در گسترش فيزيكي شهر بوكان
نام دانشجو: ضيافتي، كاوه
موضوع ها: علوم پايه 
کليدواژه ها:
استاد راهنما: فني، زهره
دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي.دانشكده علوم زمين
سال اخذ مدرک: 1385

نسخه دیجیتال(1)      

*عنوان: تهيه مدل بهره برداري بهينه از مخزن سد بوكان به روش برنامه ريزي پوياشبكه عصبي مصنوعي
نام دانشجو: آمريان، مصطفي
موضوع ها: آبياري و زهكشي  كشاورزي
کليدواژه ها: بهره‌برداري  بهينه‌سازي  سد بوكانسدزاينده رود  شبكه عصبي مصنوعي  مخزن  منابع آب  سد زاينده‌رود
استاد راهنما: محمدي، كورش
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده كشاورزي
سال اخذ مدرک: 1362

نسخه دیجیتال(1)      

*عنوان: ساماندهي فضايي سكونتگاههاي روستايي : «شهرستان بوكان ، بخش سيمينه »
نام دانشجو: زكالاب، علي
موضوع ها: جغرافيا  علوم انساني
کليدواژه ها: روستا  توسعه سازماني  بوكان  مسكن  طراحي
استاد راهنما: بخشنده نصرت، عباس
دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم تهران ، دانشكده ادبيات و علوم انساني ، گروه جغرافيا
سال اخذ مدرک: 1382

نسخه دیجیتال(1)        

*عنوان: پيامدهاي توسعه كالبديجمعيتي شهر بوكان
نام دانشجو: يعقوبي، حسين
موضوع ها: جغرافيا  علوم انساني
کليدواژه ها: توسعه كالبدي  توسعه شهري  جمعيت  بوكان
استاد راهنما: چاوشي، اسماعيلكريمي، يدالله
دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا
سال اخذ مدرک: 1382

نسخه دیجیتال(1) 

*عنوان: بررسي اندوميكوريزاي گونه هاي گياهي غالب منطقه حفاظت شده بوكان(آذربايجان غربي)
نام دانشجو: عبداله زاده، گلاله
موضوع ها: علوم گياهي  علوم پايه
کليدواژه ها: اندوميكوريزا  منطقه حفاظت شده  بوكان (آذربايجان غربي)  گونه غالب  همزيستي(گياه)
استاد راهنما: زارع مايوان، حسن
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي
سال اخذ مدرک: 1382

نسخه دیجیتال(1)

عنوان: ساخت و هنجاريابي مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي در شهرستان هاي مهاباد و بوكان در سال 1386
نام دانشجو: همتي، آزاد
موضوع ها: علوم انساني 
کليدواژه ها:
استاد راهنما: دلاور، علي
دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي.دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
سال اخذ مدرک: 1386

نسخه دیجیتال(1)

*

عنوان: عوامل و متغيرهاي موثر در تبيين بخش مركزي شهرهاي مياني(مورد مطالعه: شهر بوكان)
نام دانشجو: فرج‌كرده، خدر
موضوع ها: علوم انساني 
کليدواژه ها:
استاد راهنما: كاظميان، غلامرضا
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس.دانشكده علوم انساني
سال اخذ مدرک: 1386

نسخه دیجیتال(1) 

*عنوان: ارائه منحني‌هاي فرمان بهره‌برداري مخازن ذخيره با روش ماتريس احتمالي براي سدهاي بوكان، مهاباد و شهر چاي در استان آذربايجان غربي
نام دانشجو: ساعي، وريا
موضوع ها: كشاورزي 
کليدواژه ها:
استاد راهنما: منتصري، مجيد
دانشگاه: دانشگاه اروميه.دانشكده كشاورزي.گروه مهندسي آب
سال اخذ مدرک: 1386

نسخه دیجیتال(1)    

*عنوان: تحولات در خدمات رساني سكونتگاههاي روستايي در راستاي ساماندهي فضايي مطالعه موردي: دهستان ايل گورك شهرستان بوكان (از انقلاب اسلامي تاكنون)
نام دانشجو: مامه،حسين
کليدواژه ها: برنامه‌ريزي روستايي  Rural planning  عمران روستايي  Community development  توزيع جغرافيايي  Geographical distribution  خدمات‌دهي  Servicing  تجزيه و تحليل فضايي  Spatial Analysis
استاد راهنما: ضياء توانا،محمدحسن
دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي
دانشکده: دانشکده علوم زمين
سال اخذ مدرک: 1385

*عنوان: مهاجرت هاي روستا  شهري و تاثير آن در توسعه فضايي شهرها (مطالعه موردي: شهر بوكان)
نام دانشجو: پري،لقمان
کليدواژه ها: مهاجرت  Migration  توسعه شهري  Urban Development  سياست شهري  Urban Policy  جمعيت شهري  Urban population  مهاجرت از روستا به شهر  Rural to Urban Migration
استاد راهنما: هاديلي،بهمن
دانشگاه: دانشگاه تبريز
دانشکده: دانشکده علوم انساني و اجتماعي
سال اخذ مدرک: 1387

*عنوان: عملكرد فضائي كاربري‌هاي آموزشي در شهر بوكان (مطالعه موردي: مدارس راهنمايي)
نام دانشجو: حمه جاني جانبلاغي،ناصر
کليدواژه ها: کاربري زمين  Land use  ارزيابي عملکرد  Performance evaluation  نهادهاي آموزشي  Educational institutions  تجزيه و تحليل فضايي  Spatial Analysis  توزيع مکاني  Spatial distribution  مکان‌يابي  Location  مدرسه راهنمايي  Junior High Schools  تحليل شبکه  Network analysis  پلي‌گونالز  Polygon ales  منطق فازي  Fuzzy logic  سيستم اطلاعات جغرافيايي  Geographic information system
استاد راهنما: رضويان،محمدتقي
دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي
دانشکده: دانشکده علوم زمين
سال اخذ مدرک: 1388

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

پایان نامه درباره بوکان

 بررسي عوامل اقتصادي و مديريتي موثر بر تمايل به سرمايه گذاري کشاورزان در سيستم هاي آبياري تحت فشار باراني (مطالعه موردي: شهرستان بوکان)

حسين زاد جواد،خياط شيركوه احمد،حياتي باب اله

گروه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز

دانش کشاورزي  1387; 18(4):29-37.

كليد واژه: آب، تمايل به سرمايه گذاري، سيستمهاي آبياري تحت فشار (باراني)، عوامل اقتصادي و مديريتي، کشاورزان، مدل لاجيت

آب يکي از مهمترين و اصلي ترين نهاده ها در توليد محصولات کشاورزي مي باشد. با توجه به محدوديت هاي منابع آبي کشور به نظر مي رسد يکي از راهکارهاي اساسي در جهت بالابردن توليد محصولات کشاورزي افزايش آب قابل دسترس از طريق صرفه جويي و استفاده بهينه از آن باشد. از جمله مهمترين اين راهکارها بکارگيري سيستم هاي آبياري تحت فشار است. با توجه به روند کند توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار در خيلي از مناطق کشور در مطالعه حاضر سعي شده است تا به بررسي برخي از عوامل اقتصادي و مديريتي موثر بر تمايل کشاورزان به سرمايه گذاري در سيستمهاي آبياري باراني در شهرستان بوکان که يکي از مناطق مستعد کشاورزي کشور است، پرداخته شود. در اين مطالعه از مدل لاجيت براي تعيين اثر متغيرهاي اقتصادي و مديريتي روي تمايل کشاورزان به سرمايه گذاري در سيستمهاي آبياري باراني استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نياز از طريق طراحي پرسشنامه و مراجعه به کشاورزان منطقه که به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند، گرد آوري شد. نتايج نشان مي دهد که از بين عوامل مورد مطالعه نوع منبع آب، نوع مالکيت زمين و شرکت در جلسات توجيهي ترويجي به ترتيب با 7.9، 9.9 و 6.3 درصد، بيشترين اثرات را در تمايل به سرمايه گذاري کشاورزان در سيستم هاي آبياري تحت فشار ايجاد مي کنند.

* طراحي پارک طبيعي با استفاده از شاخص هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي (مطالعه موردي: کوه سياه«برده ره ش» بوکان»

 حسين زاده دلير كريم،شهابي هيمن،قاجري نعمت،شهابي هيوا

فضاي جغرافيايي  بهار 1390; 11(33):27-45.

كليد واژه: سيستم اطلاعات جغرافيايي، پارک هاي طبيعي، مناطق تفرج، مناطق غير قابل تفرج، منطقه کوه سياه بوکان

منطقه مورد مطالعه پارک طبيعي کوه سياه است که در اطراف شهرستان بوکان واقع گرديده و وسعت آن بالغ بر 52 هکتار و ارتفاع آن از سطح درياي آزاد از 1360 تا 1370 متر در نوسان است. شيب عمومي کوه سياه از 12 درصد به بالا مي باشد. در اين تحقيق ابتدا مناطق برنامه ريزي براي تفريح و مناطق غير قابل برنامه ريزي مشخص گرديد. سپس براي مناطق قابل برنامه ريزي براي تفريح با توجه به جاده هاي اصلي و فرعي موجود، تيپ هاي درختي و در مواردي با دخالت نظر طراح واحدهاي ارزيابي انتخاب شده است. فاکتورهايي به عنوان عوامل ارزيابي واحدها تعيين گرديدند و براي هر يک از عوامل فوق مدل مربوط به آن با توجه به شرايط رويشگاهي مشخص و ارايه گرديد. تشريح هر واحد جداگانه انجام و با تشکيل جدول مربوطه، نمرهاي کمي و کيفي براي آن منظور و با جمع بندي نمرات مربوطه، توان هر يک از واحدهاي تعيين و در پايان با وصل نمودن واحدهاي مربوط به طبقات، نقشه طبقه بندي توان تفريحي تهيه شده است.

اصل مقاله دراینجا

*

عوامل و متغيرهاي موثر بر تبيين بخش مرکزي شهرهاي مياني (مورد مطالعه: شهر بوکان)

 كاظميان غلام رضا،فرج كرده خدر،پرهيزكار اكبر

مديريت شهري، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران

برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني)  پاييز 1388; 13(3 (پياپي 62)):197-225.

كليد واژه: تبيين بخش مرکزي، بوکان، شهرهاي مياني، بوکان

بخش مرکزي شهرها بسته به شرايط و ويژگيهاي خاص هر شهر و در سطوح مختلف شهري به عنوان پهنه اي که مهمترين و برترين فعاليتها را در خود جاي داده است، در شهرهاي مختلف داراي ويژگيهاي متفاوت است. با اين حال علي رغم اهميت اين بخش از شهر، تحقيقات انجام شده در مورد آن بيشتر با تاکيد بر شهرهاي بزرگ و عمدتا با هدف حل مشکل صورت پذيرفته است.
بنابراين در اين تحقيق چارچوبي متشکل از عوامل تاريخي (هسته اصلي شهر، مرحله بندي گسترش تاريخي شهر، عناصر شاخص و نمادين شهر)، اقتصادي (بازار شهر، ارزش زمين و سرقفلي واحدهاي تجاري، فعاليت موسسات مالي، بيمه و تامين اجتماعي، تراکم اشتغال)، اداري (فعاليت مراکز اداري دولتي و عمومي)، اجتماعي (تراکم جمعيت در ساعات خاصي از روز، فضاهاي عمومي شهر، برگزاري مراسم اجتماعي، تراکم مراکز فرهنگي، تراکم جمعيت، فعاليتهاي پذيرايي شهر)، ترافيکي (تعداد سفرهاي جذب شده درون شهري، سهولت دسترسي، نقطه کانوني براي ترافيک، تراکم ايستگاههاي حمل ونقل درون شهري) و کالبدي- فضايي (تراکم ساختماني، بافت قديمي، معماري مجزا، ساختار و الگوي توسعه شهر، الگو و ترکيب کاربري اراضي) ارايه شده است. سپس با تحليل فضاي شهري بوکان به عنوان يکي از شهرهاي مياني ايران، نقش هر کدام از عوامل مزبور در شکل گيري بخش مرکزي آن بررسي شد.
بررسيها نشان داد که در شهر بوکان از ميان مجموعه عوامل تاثيرگذار بر بخش مرکزي، عوامل تاريخي و اقتصادي داراي نقش بيشتري بوده، کارکرد اداري آن در طول سالهاي گذشته غير متمرکز شده و همچنين تنوع کارکردي و فعاليتي مهمترين وجه تمايز بخش مرکزي شهر بوکان از ساير قسمتهاي آن مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان داد که بخش مرکزي شهر بوکان، که هسته تاريخي آن نيز محسوب مي شود، مهمترين و برترين فعاليتهاي شهر را در خود جاي داده است و بر اين اساس با در برگرفتن طيف گسترده اي از فعاليتهاي مختلف، داراي کارکردهاي مختلفي بوده و محدوده آن از اين لحاظ با ساير قسمتهاي شهر تفاوت اساسي دارد.

اصل مقاله دراینجا

*

مديريت زباله هاي بيمارستاني در بيمارستان هاي بوکان، مهاباد، سقز و مياندوآب در سال 1384

حبيب زاده سعيد،اديب حسامي محمد،محمودي فر يوسف

مديريت سلامت  زمستان 1385; 9(26):57-62.

مقدمه: بيمارستان ها از منابع توليد زباله در شهرها به حساب مي آيند. بخش مهمي از مواد زايد بيمارستان ها را زباله هاي مخاطره آميز تشکيل مي دهد. اگر جداسازي، جمع آوري، حمل و دفع آن به صورت مناسب انجام نگيرد، نه تنها سبب لطمه به سلامتي کارکنان و بيماران خواهد شد بلکه به صورت غيرمستقيم بر سلامتي انسان ها و جامعه اثر سو خواهد داشت. بر همين اساس مديريت زباله در بيمارستان هاي بوکان، مهاباد، مياندوآب، سقز مورد بررسي قرار گرفت.

روش بررسي: اين تحقيق به روش توصيفي به وسيله يک وارسي نامه (چک ليست) و مشاهده مستقيم در سال 1384 صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه بيمارستان هاي عمومي شهرهاي بوکان، مهاباد، مياندوآب و سقز مي باشد.

يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد علي رغم اين که جداسازي زباله صورت مي گرفت ولي جداسازي به صورت کامل و 100 درصد نبود. در بعضي مواقع زباله ها به صورت مختلط بودند. حمل زباله در 75درصد موارد به وسيله تريلي و در 25درصد موارد به وسيله چرخ دستي بود. 50 درصد بيمارستان ها داراي زباله سوز بودند. اما در اين بيمارستان ها براساس مشاهدات کيفيت کار زباله سوزها زياد مطلوب نبود. در 25 درصد موارد زباله هاي عفوني به صورت جداگانه و در 25 درصد موارد جهت سوزاندن به بيمارستان ديگر منتقل مي شد. در هيچ کدام از بيمارستان ها سيستم سرماساز براي زباله ها وجود نداشت و در همه بيمارستان ها نحوه انتقال زباله به خارج از بيمارستان در 50 درصد موارد توأم با ساير زباله هاي شهري توسط شهرداري دفن مي شد و در 50 درصد موارد نيز به صورت جداگانه دفن مي شد.

نتيجه گيري: نظارت مستقيم و مداوم بر مديريت زباله هاي بيمارستاني داراي اهميت ويژه اي ست و بر همه مسوولان است که با تدابير ويژه به اهميت موضوع پي برده و آن را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند

اصل مقاله دراینجا

 *مطالعات کاني شناسي و ژئوشيميايي عناصر خاکي کمياب (REE) در نهشته بوکسيتي پرمو - ترياس شمال خاوري بوکان، شمال باختري ايران

  عابديني علي،كلاگري علي اصغر،حاجي عليلو بهزاد،جهانگيري احمد

گروه زمين شناسي، دانشکده علوم طبيعي، دانشگاه تبريز، کد پستي: 51664

بلورشناسي و كاني شناسي ايران  پاييز 1387; 16(3):459-472.

نهشته بوکسيتي پرمو - ترياس شمال خاوري بوکان، به شکل چينه سان در مرز بين سازندهاي روته و اليکا گسترش و تکامل يافته و شامل 4 واحد سنگي مجزاست. اين نهشته تحت تاثير فرايندهاي زمين ساختي و ريخت شناسي قرار گرفته است. بررسيهاي کاني شناسي و ژئوشيميايي نشان مي دهند که در طي فرايندهاي هوازدگي، دو ساز و کار آهن زدايي و آهن زايي نقش بارزي در تشکيل کانيهاي دياسپور، بوهميت، هماتيت، گوتيت، کائولينيت، پيروفيليت، کلينوکلر، ايليت، مونت موريلونيت، آناتاز، روتيل، آلبيت، سانيدين، کوارتز، و کلسيت در اين نهشته ايفا کرده اند. با توجه به شواهد صحرايي و يافته هاي کاني شناسي و ژئوشيميايي، بازالتها (که هنوز بقايايي از آنها در طول برخوردگاه اين نهشته با سنگ بستر کربناته موجود است) سنگ مادر اين نهشته هستند. الگوي توزيع REE (هنجار شده به کندريت و سنگ مادر بازالتي) همراه با تغييرات ناهنجاريهاي Eu و Ce و (La/Yb)N، تفکيک  HREEها را طي فرايندهاي بوکسيتي شدن نشان مي دهند. ملاحظات ژئوشيميايي بيشتر نشان مي دهند که تمرکزهاي  LREEها با کانيهاي هماتيت، گوتيت، اکسيدهاي منگنز،Cerianite  و فسفاتهاي ثانويه (Rhabdophane، Vitusite،Gorceixite  و Monazite)، و تمرکز  HREEها با کاني هاي رسي، روتيل، آناتاز، زيرکن، Euxenite  و Fergusonite رخ داده اند. تلفيق نتايج حاصل از بررسيهاي کاني شناسي و ژئوشيميايي پيشنهاد مي کنند که علاوه بر فاکتورهايي چون تغييرات pH آبگونهاي عامل هوازدگي، پتانسيل يوني، ترکيب شيميايي سنگ مادر و تثبيت در کانيهاي مقاوم، فرايندهاي جذب سطحي نيز نقش مهمي در غني شدگي  REEها طي لاتريتي شدن متوسط تا شديد در گستره مورد مطالعه ايفا کرده اند.

كليد واژه: بوکسيت، سنگ مادر، ژئوشيمي عناصر REE، آهن زدايي، کانيهاي ميزبان، شمال خاوري بوکان

اصل مقاله دراینجا

* مطالعه ميزان آلودگي هاي گاو، گوسفند و بز به کنه هاي ايکسوديده در دامداري هاي اطراف شهرستان بوکان (مقاله كوتاه)

 يخچالي محمد،عزيزي كامل

مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)  زمستان 1386; 3(4 (مسلسل 17)):100-105.

اين مطالعه در سال 1382 در دامداري هاي اطراف شهرستان بوکان (استان آذربايجان غربي) بر روي 342 راس گاو، 145 راس گوسفند و 105 راس بز انجام شد. ميزان شيوع آلودگي به کنه هاي سخت (ايکسوديده) 33.78 درصد بود. توزيع فراواني آلودگي در گاو 18.32 درصد، گوسفند 31.03 درصد و بز 88.57 درصد تعيين گرديد. کل تعداد کنه هاي جدا شده 995 عدد بود که از گاو، گوسفند و بز به ترتيب 441، 310 و 244 عدد جدا شد. کنه هاي سخت شناسايي شده در گاو شامل يک جنس با تنوع گونه اي هيالوما دتريتوم (50 درصد)، هيالوما آسياتيکوم آسياتيکوم (25 درصد) و هيالوما آناتوليکوم آناتوليکوم (25 درصد) بود. در گوسفند دو جنس با تنوع گونه اي ريپي سفالوس سانگوينوس (85.7 درصد) و همافيزاليس اينرميس (14.3 درصد) و در بز نيز دو جنس با تنوع گونه اي ريپي سفالوس سانگوينوس (62.5 درصد) و همافيزاليس اينرميس (37.5 درصد) شناسايي شدند. ميانگين تعداد کنه به هر راس گاو 1.3، گوسفند 2.14 و بز 2.32 عدد تعيين گرديد. نتايج نشان داد که بيشترين ميزان آلودگي به کنه سخت در ناحيه پستان و کشاله ران گاو (58.40 درصد)، گوش گوسفند (54.14 درصد) و گوش بز (67.5 درصد) بود. در صورتي که کمترين ميزان آلودگي در ناحيه سر و گردن گاو (2.85 درصد)، کارتيه هاي پستان و کشاله ران گوساله (8.76 درصد) و کارتيه هاي پستان و کشاله ران بز (10.07 درصد) مشاهده گرديد

كليد واژه: کنه هاي ايکسوديده، گاو، گوسفند، بز، بوکان

* کيفيت زندگي و عوامل موثر بر آن در کارکنان ادارات دولتي شهرستان بوکان، سال 1388

 عبداله پور ابراهيم،سليمي يحيي،نجات سحرناز،جرجران شوشتري زهرا

تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، گروه اپيدميولوژي و آمار حياتي، تهران، ايران

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه  فروردين و ارديبهشت 1390; 22(1):40-47.

پيش زمينه و هدف: کيفيت زندگي کارکنان دولت به علت قرار داشتن اين قشر در معرض عوامل استرس ‌زاي محيطي، اجتماعي - اقتصادي و شغلي از اهميت زيادي برخوردار است. هدف اين مطالعه تعيين کيفيت زندگي کارکنان ادارات دولتي شهرستان بوکان و برخي از عوامل موثر بر آن مي‌ باشد و نتايج آن مي ‌تواند به عنوان اطلاعات پايه براي مطالعات بعدي مورد استفاده سياست گذاران سلامت قرار گيرد.

مواد و روش کار: در مطالعه حاضر 462 نفر از کارکنان ادارات دولتي شهرستان بوکان پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت را تکميل نمودند. نمونه گيري به صورت خوشه ‌اي صورت پذيرفت و به هر حيطه بر اساس دست نامه سازمان جهاني بهداشت امتيازي معادل 0 تا 100 داده شد. متغيرهاي نهايي باقيمانده در مدل رگرسيون خطي چند متغيره نيز با استفاده از نرم افزار SPSS17 تعيين شدند.

يافته ‌ها: ميانگين چهار بعد تشکيل دهنده کيفيت زندگي (سلامت جسماني، رواني، اجتماعي و محيطي) کارکنان ادارات دولتي شهرستان بوکان به ترتيب 66.9، 61.64، 67.8 و 51.5 بدست آمد. عوامل تاثيرگذار در هر حيطه به ترتيب سطح تحصيلات و وجود بيماري همراه در بعد سلامت جسماني، وضعيت استخدامي در بعد سلامت روان، وضعيت منزل مسکوني و تعداد سال‌ هاي سابقه شغلي در بعد سلامت محيط و وضعيت تاهل در بعد سلامت اجتماعي بود.

بحث و نتيجه گيري: از آنجايي که مطالعه حاضر براي اولين بار در زيرگروه کارکنان ادارات دولتي در سطح کشور انجام پذيرفته است نتايج آن مي ‌تواند ضمن فراهم آوردن اطلاعات مفيدي در زمينه کيفيت زندگي در اين زيرگروه از جامعه، فرضيه هايي در مورد برخي از عوامل موثر بر آن ارائه دهد

كليد واژه: کيفيت زندگي، کارکنان دولت، سازمان بهداشت جهاني، بوکان

اصل مقاله دراینجا

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

پایان نامه

ارشد جغرافیا

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫‏۲۵۱۲۴۵۰

‏پدیدآور                       :       جهان‌پور، اسعد

‏عنوان و نام پديدآور        :       ‏‫گسترش کالبدی شهر بوکان و اثرات آن در دگرگونی کاربری اراضی پیرامون (در دوره ۱۳۸۵-۱۳۳۵) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ دانشجو اسعد جهان‌پور ؛ استاد راهنما مصطفی طالشی ؛ استاد مشاور اسماعیل علی‌اکبری.

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری.

‏محل و سال اخذ مدرک    :       تهران‏‫‏، ۱۳۸۹.

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه      :       دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه جغرافیا.

‏مشخصات نشر               :       ‏‫‏۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏[۲۰۴] ورق: مصور (بخشی‌رنگی)، جدول، نمودار (بخشی‌رنگی)، نقشه ( بخشی‌رنگی).

‏يادداشت                      :       چکیده: فارسی- انگلیسی.

‏یادداشت                      :       ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۹۵-۲۰۳.

‏شناسه افزوده                :       طال‍ش‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۴۳ -، استاد‌ راهنما

‏شناسه افزوده                :       علی‌اکبری، اسماعیل، ‏‫۱۳۴۶ -‎، استاد مشاور

‏توصیفگر                      :       ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌
کاربری اراضی
اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌

‏توصیفگر                      :       بوکان

‏شناسه افزوده                :       دانشگاه پیام‌ نور. مرکز تهران. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی. گروه جغرافیا

*

ارشد تحقیقات آموزشی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۲۴۴۲۵

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۱۰۶۹۱۳۳

‏پدیدآور                       :       صدقی‌ بوکانی٬ ناصر

‏عنوان و نام پديدآور        :       رابطه ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان‌های بوکان و مهاباد در سال تحصیلی ۸۴ - ۸۳[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر ناصر صدقی‌ بوکانی ؛ استاد راهنما فتاح ناظم ؛ استاد مشاور حسن‌پاشا شریفی

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           ‏‫( کارشناسی ارشد ) : تحقیقات آموزشی

‏مشخصات نشر               :       رودهن، ۱۳۳۸۴

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۲۹ ورق:جدول٬ نمودار٬ پرسشنامه

‏يادداشت                      :       چکیده : فارسی- انگلیسی

‏یادداشت                      :       کتابنامه : ص. ۱۲۸ - ۱۲۹

‏شناسه افزوده                :       ناظم٬ فتاح٬ استاد راهنما

‏شناسه افزوده                :       ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌‌پ‍اش‍ا، ۱۳۱۲ - ، استاد مشاور

‏توصیفگر                      :       هوش هیجانی

م‍دی‍ری‍ت‌ م‍دارس‌

ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ار

مدیران

توصیفگر                      :       ایران

کردستان
مهاباد
بوکان

‏شناسه افزوده                :       دانشگاه آزاد اسلامی ( رودهن ). دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

‏چکيده                        :       ‏‫تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه سطح دهنیت فلسفی و هوش هیجانی با سلامت سازمانی مدارس آنان در مدارس شهرستانهای مهاباد و بوکان انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۱۵۰ نفر مدیر ( زن و مرد ) و ۴۵۰ نفر معلم ( زن و مرد ) است که معلمان به شیوه تصادفی ساده و مدیران به طور نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای اندازه گیری سطح ذهنیت فلسفی مدیران براساس مدل اسمیت که دارای ۳۰ گویه که ۳ مقیاس ( جامعیت٬ تعمق٬ انعطاف پذیری را اندازه گیری می کند و همچنین برای اندازه گیری سطح هوش هیجانی مدیران از آزمون٬ سوالی بار - اون برای اندازه گیری میزان سلامت مدارس از پرسشنامه ۴۴ سوالی که توسط دکتر علاقه بند تهیه و تنظیم گردیده است استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون٬ ضریب همبستگی پیرسون٬ آزمون ‏t‏ گروههای مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داده است که : رگرسیون متغیر ملاک ( سلامت سازمانی مدارس ) از روی متغیرهای هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی مدیران از لحاظ آماری معنی دار است و سهم هوش هیجانی مدیران در این پژوهش بیشتر از سهم ذهنیت فلسفی مدیران در تبیین سلامت سازمانی مدارس آنان موثر بوده است. بین هوش هیجانی مدیران با سلامت سازمانی رابطه معنی داری بدست آمده است. بین هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی مدیران رابطه معنی داری وجود دارد. بین رابطه هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی ( جامعیت٬ تعمق٬ انعطاف پذیری ) با سلامت سازمانی٬ بیشترین رابطه بین بعد جامعیت با سلامت سازمانی از لحاظ آماری معنادار بوده است. بین سلامت سازمانی مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنا داری وجود دارد و مدارس دخترانه نسبت به مدارس پسرانه از سلامت سازمانی بالاتری برخوردار بوده اند. بین ذهنیت فلسفی مدیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندار. بین هوش هیجانی مدیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران زن از میانگین بالاتری نسبت به مدیران مرد برخوردار بوده اند. در خصوص بررسی رابطه ( تجزیه مدیریتی٬ مدرک تحصیلی و سابقه خدمت ) مدیران با سلامت سازمانی از لحاظ آماری رابطه معناداری مشاهده نگردید

*

ارشد آموزش پرستاری

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۲۳۶۰۱

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۱۰۵۴۱۷۴

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۲۳۶۰۱.

‏پدیدآور                       :       ادیب‌حسامی٬ محمد.

‏عنوان و نام پديدآور        :       بررسی عادات رفتاری بیماران مبتلا به تب مالت مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بوکان در سال ۱۳۷۴[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهش و نگارش محمد ادیب‌حسامی ؛ استاد راهنما وجیهه ارتقایی ؛ استاد آمار اصغر حمیدی.

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           ‏‫( کارشناسی ارشد ) : آموزش پرستاری٬ گرایش داخلی - جراحی.

‏مشخصات نشر               :       تبریز.، ۱۳۷۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫و٬ [ ۱۴۰ ] ورق:جدول٬ پرسشنامه.

‏يادداشت                      :       چکیده : فارسی- انگلیسی.

‏یادداشت                      :       کتابنامه : ص. ۱۳۳.

‏شناسه افزوده                :       ارتقایی٬ وجیهه٬ استاد راهنما.

‏توصیفگر                      :       تب مالت.
ب‍ی‍م‍اران‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
رفتار بهداشتی.
رفتار تغذیه ای.
رف‍ت‍ار

‏توصیفگر                      :       ایران.
آذربایجان غربی.
بوکان.

‏شناسه افزوده                :       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز٬ دانشکده پرستاری و مامایی.

‏چکيده                        :       ‏‫این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی عادات رفتاری بیماران مبتلا به تب مالت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بوکان انجام گرفته و شامل یک هدف کلی و سه هدف ویژه در مورد عادات رفتاری مبتلایان به تب مالت می باشد. اهداف ویژه عبارتند از : بررسی و تعیین عادات رفتاری مبتلایان به تب مالت در مورد بهداشت فردی٬ بررسی و تعیین عادات مبتلایان به تب مالت در مورد بهداشت مواد غذایی و عادات غذایی و بررسی و تعیین عادات رفتاری مبتلایان به تب مالت در مورد بهداشت محیط. محیط پژوهش این مطالعه مراکز بهداشتی درمانی شهر بوکان و واحدهای مورد پژوهش را به تعداد ۷۰ بیمار مبتلا به بت مالت که بیماری آنها توسط آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی مسجل شده بود تشکیل می دهند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ۲۳ درصد واحدهای مورد پژوهش در گروه سنی ۳۹ - ۳۰ سال قرار دارند و ۵۱ درصد آنها بیسواد٬ ۶۴ درصد کم درآمد ۷۰٪ سابقه ابتلا به بیماری را در خانواده ذکر نموده اند و ۷۱ درصد نمونه ها روستایی بودند ۷۳ درصد واحدهای مورد پژوهش با حیوانات و دامها و تماس مستقیم ۷۰٪ بعد از تماس هیچ اقدامی برای تعویض لباس انجام نداده اند ۶۳ درصد بدون دستکش و پیشبند مشمعی اقدام به گرفتن زایمان دامها کرده اند ۵۱ درصد اصلا از ماسک و چکمه در هنگام کار با دامها استفاده ننموده اند ۶۴ درصد اکثر مواقع از مواد لبنی و بیشترین مواد لبنی ۴۱ درصد پنیر و شیر و ۷۱ درصد پنیر از شیر نجوشیده درست کرده اند در طول شبانه روز ۵۷ درصد از مواد لبنی یک وعده استفاده و ۷۴٪ از پنیر تازه کمتر از یکماه بیشترین استفاده را کرده اند و ۸۵ درصد سبزیها و میوه ها را با آب ساده تمیز کرده اند ۷۳ درصد دامداری به طریق سنتی و غیر بهداشتی داشتند ۶۴ درصد دامها در طویله کنار محل زیست در یک حیاط بودند ۵۳ درصد هیچ اقدامی را برای از بین بردن لاشه حیوانات مرده یا بیمار انجام نداده اند و ۵۷ درصد مواد زاید زایمان دامها را بدون هیچ اقدامی در خارج از منزل دور انداخته اند

*

فنی مهندسی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۲۱۹۰۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایران۴۱۶۶۷۱

‏پدیدآور                       :       ح‍م‍ه‌ ج‍ان‍ی‌، ی‍وس‍ف‌

‏عنوان و نام پديدآور        :       م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - گ‍ردش‍گ‍ری‌ غ‍ارآب‍ی‌ س‍ه‍ولان‌ (م‍ه‍ای‍اد)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ی‍وس‍ف‌ ج‍م‍ه‌ ج‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د خ‍وش‍ن‍وی‍س‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ه‍م‍ا ای‍رن‍ی‍ا ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ق‍زوی‍ن‌۱۳۷۹

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۲۴ ص‌، م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار

‏يادداشت                      :       ‎The Cultural ahol tourism site of the Saholan waters Cave (mahabad)

‏شناسه افزوده                :       خ‍وش‍ن‍وی‍س‌، اح‍م‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

‏شناسه افزوده                :       ای‍ران‍ی‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ه‍م‍ا، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏شناسه افزوده                :       دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

‏چکيده                        :       ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

ج‍ه‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر، ام‍روزه‌ در ت‍لاش‌ اس‍ت‌ ت‍ا از ک‍وچ‍ک‍ت‍ری‍ن‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ... خ‍ود ب‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ن‍ح‍و اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رده‌ و از آن‍ه‍ا ج‍ه‍ت‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ن‍م‍ای‍د م‍ا ن‍ی‍ز ب‍ا ای‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ف‍رض‌ و ب‍ه‌ واس‍طه‌ ه‍م‍راه‍ی‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ و اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ای‍د ام‍ک‍ان‍ات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ خ‍ود را ب‍ه‌ ف‍ع‍ل‍ی‍ت‌ رس‍ان‍ی‍ده‌ و آن‍ه‍ا را ب‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍م‍ک‍ن‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌ ع‍رض‍ه‌ ن‍م‍ائ‍ی‍م‌، ی‍ک‍ی‌ از اس‍ت‍ع‍داده‍ا و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ در ک‍ش‍ورم‍ان‌ غ‍ار آب‍ی‌ س‍ه‍ولان‌ م‍ی‌ب‍اش‍د غ‍ار آب‍ی‌ س‍ه‍ولان‌ در چ‍ه‍ار ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ م‍ح‍ور ارت‍ب‍اطی‌ م‍ه‍اب‍اد - ب‍وک‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ردن‍ش‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ واق‍ع‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ج‍اذب‍ه‌ ف‍وق‌ال‍ع‍اده‌ ای‍ن‌ غ‍از ه‍م‍راه‌ ب‍ا طب‍ی‍ع‍ت‌ زی‍ب‍ا و آب‌ و ه‍وای‌ ع‍ال‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍زو پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ ب‍س‍ی‍ار ق‍وی‌ ب‍رای‌ ای‍ج‍اد ی‍ک‌ م‍رک‍ز گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍ش‍ور م‍ی‌ب‍اش‍د، و در رس‍ال‍ه‌ ح‍اض‍ر ک‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - گ‍ردش‍گ‍ری‌ غ‍ارآب‍ی‌ س‍ه‍ولان‌ ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در پ‍ی‌ خ‍ل‍ق‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ف‍ول‍ک‍ل‍وری‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ وق‍وع‌ پ‍روژه‌ در آن‌ ل‍ح‍اظ ش‍ده‌ ب‍اش‍د در راس‍ت‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ه‍دف‍ی‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ گ‍س‍ت‍رده‌ م‍ی‍دان‍ی‌ (ش‍ام‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍وزی‍ع‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌، ب‍ررس‍ی‌ و اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ آم‍اری‌ داده‌ه‍ا، ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ س‍ای‍ت‌ م‍ورد ن‍ظر و ...) م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اک‍ول‍وژی‍ک‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ک‍ال‍ب‍دی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ذک‍ور ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ و در ه‍ر ب‍خ‍ش‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا آن‌ ب‍خ‍ش‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‍ی‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. خ‍ص‍وص‍ا در ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍طری‌ پ‍روژه‌ را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ده‍د م‍طال‍ع‍ات‌ وس‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ا وج‍ود م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍س‍ی‍ار ان‍دک‌ در اب‍ع‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ردم‌ ک‍رد (دی‍ن‌، م‍ذه‍ب‌، آداب‌ و رس‍وم‌، زب‍ان‌، خ‍ط، ل‍ب‍اس‌، ش‍ع‍ر و ادب‍ی‍ات‌) ص‍ورت‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍روژه‌ و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اص‍ول‌ ک‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ب‍وم‌ ت‍دوی‍ن‌ گ‍ردی‍ده‌ و ب‍ر اس‍اس‌ ای‍ن‌ اص‍ول‌ چ‍ن‍د گ‍زی‍ن‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ پ‍س‌ از ب‍ررس‍ی‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا، گ‍زی‍ن‍ه‌ ب‍رت‍ر ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ ن‍ه‍ای‍ی‌‎(Concept) ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ و م‍راح‍ل‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ و ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌‎AutoCAd 14، پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍وه‍ای‌ م‍ن‍ظری‌ و ح‍ج‍م‍ی‌ و س‍ان‍ت‌ س‍اک‍ت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌

*

معماری و شهرسازی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۲۴۸۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایرانم‌۸۳-۲۰۴۷۸

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۲۴۸۰

‏پدیدآور                       :       ک‍دخ‍دا م‍ح‍م‍دی‌، ام‍ی‍ر

‏عنوان و نام پديدآور        :       طراح‍ی‌ م‍رک‍ز ش‍ه‍ر ق‍دی‍م‌ ب‍وک‍ان‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍رس‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ (ح‍وض‍خ‍ان‍ه‌ی‌ ب‍زرگ‌، م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ و ق‍ل‍ع‍ه‌ی‌ س‍ردار)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ام‍ی‍ر ک‍دخ‍دا م‍ح‍م‍دی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ه‍دی‌ ح‍ج‍ت‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دص‍اب‍ر ب‍اق‍ری‍ان‌

‏مشخصات نشر               :       ق‍زوی‍ن‌[]۱۳۸۱

‏مشخصات ظاهری           :       [۱۶۷] ورق‌.: م‍ص‍ور، ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌، ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ (ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍اش‍ده‌)

‏شناسه افزوده                :       ح‍ج‍ت‌، م‍ه‍دی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

‏شناسه افزوده                :       ب‍اق‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍اب‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر                      :       طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌
ب‍وک‍ان‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌
ن‍وس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌
طراح‍ی‌ پ‍روژه‌
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا
۱۱. ف‍ض‍اس‍ازی‌

‏شناسه افزوده                :       دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌

‏چکيده                        :       ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

م‍وض‍وع‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ درای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ درب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌ ش‍ه‍ر ق‍دی‍م‌ ب‍وک‍ان‌ درج‍ه‍ت‌ ب‍ازگ‍ردان‍دن‌ آن‌ ب‍ه‌ اق‍ت‍داری‌ ک‍ه‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ داش‍ت‍ه‌ و ام‍روزه‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ب‍خ‍ش‌، ش‍ه‍ر ب‍دان‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د اس‍ت‌ ای‍ن‌ م‍رک‍ز م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍رچ‍ن‍د ف‍ض‍ا ب‍وده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در اث‍ر م‍داخ‍لات‍ی‌ ن‍اب‍ج‍ا ک‍ه‌ در زم‍ان‍ه‍ای‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍ه‌ م‍اص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌، ب‍اع‍ث‌ ت‍ض‍ع‍ی‍ف‌ ای‍ن‌ م‍رک‍ز ش‍ده‌ اس‍ت‌ م‍رک‍ز ق‍دی‍م‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از ف‍ض‍اه‍ای‍ی‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ح‍وض‍خ‍ان‍ه‌ی‌ ب‍زرگ‌ ک‍ه‌ چ‍ش‍م‍ه‌ی‌ پ‍رآب‍ی‌ ب‍وده‌، ع‍ام‍ل‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ و ه‍وی‍ت‌ ش‍ه‍ر م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ش‍ده‌ اس‍ت‌، م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ ک‍ه‌ م‍رک‍ز دی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍وده‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ک‍ه‌ م‍رک‍ز ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ ب‍وده‌ و ب‍رروی‌ ت‍پ‍ه‌ای‌ در ک‍ن‍ار م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ و ح‍وض‍خ‍ان‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ردو ب‍خ‍ش‌ اس‍ت‌، ب‍خ‍ش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ب‍خ‍ش‌ م‍داخ‍ل‍ه‌، در ب‍خ‍ش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ب‍ه‌ س‍والات‍ی‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ م‍رک‍ز ش‍ه‍ر ق‍دی‍م‌ ب‍وک‍ان‌ درچ‍ه‌ س‍طح‍ی‌ و چ‍گ‍ون‍ه‌ ع‍م‍ل‌ م‍ی‌ک‍رده‌ اس‍ت‌ و دی‍گ‍ر ای‍ن‍ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍رک‍ز ام‍روزه‌ در ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ا ک‍ل‌ ش‍ه‍ر ب‍وک‍ان‌ در چ‍ه‌ س‍طح‍ی‌ و ن‍ق‍ش‍ی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌؟ در ب‍خ‍ش‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ دو م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، ی‍ک‍ی‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ای‍ن‌ م‍رک‍ز ب‍ع‍ن‍وان‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ی‌ب‍ای‍د چ‍گ‍ون‍ه‌ ص‍ورت‌ گ‍ی‍رد و م‍س‍ال‍ه‌ دی‍گ‍ر ای‍ن‍ک‍ه‌ ن‍ظام‍ده‍ی‌ ای‍ن‌ ف‍ض‍ا (در ش‍ک‍ل‌، ع‍م‍ل‍ک‍رد و م‍ع‍ن‍ا) م‍ی‌ب‍ای‍د از چ‍ه‌ ان‍گ‍اره‌ و اص‍ول‍ی‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍د م‍رک‍ز ش‍ه‍ر ب‍ع‍ن‍وان‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍پ‍ن‍ده‌ی‌ ش‍ه‍ر ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍م‌ در رش‍د ش‍ه‍ر و م‍ردم‌ آن‌ ش‍ه‍رب‍ازی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د، ب‍رای‍ن‌ اس‍اس‌ رش‍د و ت‍ح‍ول‌ م‍رک‍ز، اص‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ م‍رک‍ز ب‍ص‍ورت‌ ی‍ک‌ ک‍ل‍ی‍ت‌ و م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ع‍ن‍اص‍ر، رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ی‍دا ک‍ن‍د. ای‍ن‌ م‍رک‍ز درج‍ه‍ت‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ ان‍س‍ان‌ از ع‍ن‍اص‍ر م‍ت‍ع‍دد در وح‍ی‌، ذه‍ن‍ی‌ و ج‍س‍م‍ی‌ (ب‍ه‌ ت‍ب‍ع‌ از م‍راک‍ز س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ ان‍س‍ان‌) ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ش‍ود. ف‍ض‍ا در چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍رای‍طی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از اج‍زاآ ب‍وده‌ ک‍ه‌ ه‍رک‍دام‌ از آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ان‍دازه‌ی‌ خ‍ود و در س‍رج‍ای‌ خ‍ود ک‍ل‍ی‍ت‍ی‌ واح‍د را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ده‍ن‍د ک‍ه‌ در ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍اه‍دف‌ خ‍اص‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ی‌ی‍اب‍ن‍د ای‍ن‌ ن‍ظام‌ ام‍ک‍ان‌ ب‍رق‍راری‌ رواب‍ط چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ را ب‍رای‌ ان‍س‍ان‌ (ارت‍ب‍اط ب‍ا خ‍دا، ارت‍ب‍اط ب‍ا دی‍گ‍ران‌، ارت‍ب‍اط ب‍ا طب‍ی‍ع‍ت‌ و ارت‍ب‍اط ب‍ا خ‍ود) را ف‍راه‍م‌ م‍ی‌س‍ازد، ای‍ن‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ب‍ع‌ از ش‍رای‍ط م‍ک‍ان‍ی‌ و ف‍ض‍ای‍ی‌ دارای‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ه‌ خ‍ود ب‍وده‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ اص‍ل‌ (ه‍وی‍ت‌ و ت‍م‍ای‍ز) خ‍ود را در اج‍زاآ و ع‍ن‍اص‍ر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ی‌ م‍رک‍ز ب‍روز م‍ی‌ده‍د در پ‍ای‍ان‌ اه‍داف‍ی‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ ب‍دن‍ب‍ال‌ آن‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ را م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍ر ب‍ی‍ان‌ ک‍رد ای‍ج‍اد ت‍ع‍ام‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ردم‌ ش‍ه‍ر ب‍ا م‍ح‍ی‍ط پ‍ی‍رام‍ون‍ش‍ان‌، رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍اک‍ن‍ان‌ ش‍ه‍ر، س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ م‍ج‍دد ف‍ض‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ و ن‍ظام‌ ده‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر و ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ م‍ورد ن‍ی‍از ب‍ا اش‍ک‍ال‌ س‍ازگ‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ درب‍اف‍ت‌

*

مدیریت آموزشی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۳۱۹۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ایرانم‌۸۳-۱۷۴۴۶

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۳۱۹۶

‏پدیدآور                       :       ح‍س‍ن‌ زاده‌ ح‍م‍ام‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د

‏عنوان و نام پديدآور        :       راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ره‍ب‍ری‌ (راب‍طه‌ م‍دار - وظی‍ف‍ه‌ م‍دار) م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍دارس‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وک‍ان‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ زاده‌ ح‍م‍ام‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا س‍ت‍ی‍لا ع‍لاق‍ب‍ن‍داس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍ع‍ف‍ر اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌س‍رخ‌

‏مشخصات نشر               :       م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌۱۳۸۱

‏مشخصات ظاهری           :       [۱۴۸] ورق‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌

‏یادداشت                      :       ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۴۴ - ۱۳۹ ورق‌

‏شناسه افزوده                :       ع‍لاق‍ب‍ن‍د، س‍ت‍ی‍لا، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

‏شناسه افزوده                :       اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌س‍رخ‌، ج‍ع‍ف‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

‏توصیفگر                      :       ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ره‍ب‍ری‌
رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
م‍ع‍ل‍م‍ان‌
م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌

‏شناسه افزوده                :       دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

‏چکيده                        :       ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ درص‍دد ب‍ررس‍ی‌ ن‍وع‌ س‍ب‍ک‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر م‍دارس‌ ه‍س‍ت‍ی‍م‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ از آن‍ج‍ا ک‍ه‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ اف‍راد ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ام‍ک‍ان‌ پ‍ذی‍ر ن‍ب‍وده‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ ش‍ام‍ل‌ ۲۵۶ ن‍ف‍ر م‍ع‍ل‍م‌ و ۶۰ م‍درس‍ه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و ب‍ا روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ه‌ای‌ (س‍ه‍م‍ی‌) و ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ان‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: در پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ن‍وع‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ب‍وده‌ و روش‌ آن‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ی‍ک‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ۳۹ س‍وال‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از س‍وال‌ ۱ ت‍ا ۲۰ م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍ن‍ج‍ش‌ س‍ب‍ک‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ دو گ‍وی‍ه‌ راب‍طه‌ م‍داری‌ و وظی‍ف‍ه‌ م‍داری‌ اس‍ت‌ و از س‍وال‌ ۲۱ ت‍ا ۳۹ م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍ن‍ج‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: م‍دی‍ران‍ی‌ ک‍ه‌ از س‍ب‍ک‌ راب‍طه‌ م‍دار در م‍دارس‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ا، ن‍گ‍رش‌ م‍س‍اع‍د و م‍طل‍وب‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ آن‍ان‌ و ب‍ران‍گ‍ی‍خ‍ت‍ن‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ک‍ار، اح‍ت‍رام‌ ب‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ا و ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‍ش‍ان‌ ب‍اع‍ث‌ اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ی‌ش‍ون‍د. ول‍ی‌ م‍دی‍ران‍ی‌ ک‍ه‌ از س‍ب‍ک‌ وظی‍ف‍ه‌ م‍دار در م‍دارس‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ت‍م‍رک‍ز در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ا، م‍ش‍خ‍ص‌ ن‍م‍ودن‌ ح‍دود وظای‍ف‌ ش‍غ‍ل‍ی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ دق‍ی‍ق‌ و ج‍زئ‍ی‌ ب‍ر ک‍ارک‍ن‍ان‌ و ام‍ور، ب‍ی‌ت‍وج‍ه‍ی‌ ب‍ه‌ رواب‍ط ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍اع‍ث‌ ک‍اه‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ی‌ش‍ون‍د

*

مدیریت خدمات بهداشتی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۲۴۴۴۰

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۱۰۶۷۷۲۳

‏پدیدآور                       :       لطیفی‌قرمیش٬ کمال

‏عنوان و نام پديدآور        :       نقش طرح تکریم در تحول اداری از دیدگاه کارکنان شبکه بهداشت و درمان بوکان و ارائه‌ی راهکارهای اجرائی - ۱۳۸۳[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر کمال لطیفی‌قرمیش ؛ استاد راهنما نادر خالصی ؛ استاد مشاور فربد عبادی‌فردآذر

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           ‏‫( کارشناسی ارشد ) : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

‏مشخصات نشر               :       تهران، ۱۳۸۳

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏VII‏٬ [ ۳۵۱ ] ورق

‏يادداشت                      :       چکیده : فارسی- انگلیسی

‏یادداشت                      :       کتابنامه : ص. ۲۴۲ - ۲۵۱

‏شناسه افزوده                :       خالصی٬ نادر٬ استاد راهنما

‏شناسه افزوده                :       عبادی‌فردآذر٬ فربد٬ استاد مشاور

‏توصیفگر                      :       اص‍لاح‍ات‌ اداری‌
احترام و تکریم
رضایت شغلی
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

‏توصیفگر                      :       ایران
بوکان
کردستان

‏شناسه افزوده                :       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران٬ دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

‏چکيده                        :       ‏‫نظام داری کشور از آسیب ها و مشکلات اساسی که بیشتر آن در بخش نیروی انسانی قرار دارد٬ در رنج شدیدی است. یکی از شاخص های سنجش کارآمدی و رشد و توسعه از جمله در بخش بهداشت و درمان٬ رضایت مردم از خدمات دستگاه های دولتی است٬ و مؤلفه هایی از قبیل سرعت٬ صحت و دقت در کار مراجعین٬ چگونگی برخورد با آنها٬ و اطلاع رسانی مناسب٬ از جمله اهداف » نقش طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری « و مهم ترین عواملی هستند که باعث دگرگونی و بهبود اوضاع اداری می شوند. اهدافی که تحقق آنها جز با خواست و اراده نیروی انسانی ممکن نمی گردد. این مطالعه به شیوه ی مقطعی در پاییز سال ۱۳۸۳ انجام شد. تعداد ۲۹۴ نفر از کارکنان شاغل در واحد های مختلف شهری و روستایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان در رسته های مختلف فنی و پشتیبانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. اطلاعات حاصل با استفاده از تدوین پرسشنامه ای که اعتبار و روایی آن ارزیابی گردید٬ جمع آوری شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار ‏SPSS‏ و روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. در تحلیل داده ها حداکثر امتیاز ممکن برای نقش طرح تکریم در تحول اداری در هر یک از ابعاد مدنظر در پژوهش ۱۰۰ و حداقل صفر منظور گردید. بیشترین تاثیر طرح تکریم بر تحول اداری در بین ابعاد مختلف پژوهش از دیدگاه افراد تحت بررسی مربوط به تحول در وضعیت هماهنگی و ارتباطات سازمانی می باشد. پس از آن به ترتیب؛ تحول در فرایند کنترل و ارزشیابی تحول در نحوه ی ارائه ی خدمات تغییر فرهنگ سازمانی تحول در نحوه ی بکارگیری منابع و تحول در سبک مدیریت و رهبری در رتبه های چهارم تا ششم قرار می گیرند. در کل میانگین امتیاز نقش طرح تکریم در بهبود اوضاع اداری بدست آمد که کمتر از حد متوسط است و افراد تحت مطالعه آن را طراحی یک سونگر که فقط به تامین منافع و جلب رضایت ارباب رجوع توجه داشته و موجب دردسر بیشتر برای کارکنان است. توصیف نموده اند. با توجه به نتایج پژوهش٬ بازنگری در محتوای تئوریکی مصوبه ی طرح تکریم به منظور تامین خواسته های کارکنان٬ ارتقای میزان آگاهی و انگیزه در آنها برای مشارکت و درگیر شدن در اجرای طرح٬ و به کارگیری مدیریت علمی و کارآمد در عمل ضروری است

*

ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۲۷۷۴۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۱۰۶۴۷۶۲

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۲۷۷۴۶

‏پدیدآور                       :       محمدرش، ناصر.

‏عنوان و نام پديدآور        :       بررسی میزان اعتماد مردم شهرستان بوکان به رسانه های همگانی ( رادیو، تلویزیون ) و عوامل موثر بر آن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر ناصر محمدرش ؛ استاد راهنما محمدعلی خسروی ؛ استاد مشاور علی ملک‌پور.

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           ( کارشناسی ارشد ) : پژوهش علوم اجتماعی.

‏مشخصات نشر               :       رودهن، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۲۸ ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه.

‏يادداشت                      :       چکیده.

‏یادداشت                      :       کتابنامه : ص. ۱۲۵- ۱۲۸.

‏شناسه افزوده                :       خسروی، محمدعلی، استاد راهنما.

‏شناسه افزوده                :       ملک‌پور، استادمشاور.

‏توصیفگر                      :       رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
اع‍ت‍م‍اد
ف‍راوان‍ی‌ (آم‍ار)
اخ‍ب‍ار[۱]
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا
رسانه های بیگانه.

‏توصیفگر                      :       ایران.
بوکان.
آذربایجان غربی.

‏شناسه افزوده                :       دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی.

‏چکيده                        :       ‏‫موضوع پژوهش حاضر، بررسی میزان اعتماد مردم شهرستان بوکان به رسانه های همگانی ( رادیو و تلویزیون ) و عوامل موثر بر آن است. حجم نمونه این تحقیق ۴۰۰ نفر است. و با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای، داده ها گرد آوری شده اند. ابتدا به بررسی مفهوم اعتماد در رسانه ها پرداخته و سپس به بررسی و نقد آرای مطروحه پرداخته شده است. نظر به اینکه نظریه های موجود هر کدام متغیرهای خاصی را مطرح کرده و ابعادی را تبیین نموده اند و از آنجایی که یک نظریه و یا چشم انداز نمی تواند تصویر جامعی از واقعیت جهان پیجیده اجتماعی ارایه دهد، بنابراین از سوی محقق یک دیدگاه ترکیبی جهت غنای نظری فهم بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد مردم به رسانه های همگانی، اتخاذ گردید. بدین منظور از نظریات دورکیم، فوکویاما، لومان، مازلو، جمیزکلمن، گامبتا و رویکرد کارگردگرایی ساختاری در تبیین عوامل موثر بر اعتماد به رسانه های همگانی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشانگر این است که اعتماد مخاطبان به اخبار، تفسیر ها و مطالب داخلی رسانه های خبری کشور، بیش از اعتماد آنان به اخبار، تفسیرها و مطالب خارجی رسانه های خبری کشور می باشد. در بین رادیوهای خارجی زبان بیگانه، بیشترین میزان اعتماد پاسخگویان در اخبار، تفسیرهاو مطالب ایران مربوط به رادیو آمریکا و کمترین آن مربوط به رادیو اسراییل می باشد و در بخش اخبار تفسیرها و مطالب خارجی بیشترین میزان اعتماد به پاسخگویان مربوط به رادیو بی. بی. سی و کمترین آن نیز مربوط به رادیو اسراییل است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل دو متغیره پژوهش بیانگر این است که متغیرهای اجرای دقیق قانون در جامعه اعتماد به نظام سیاسی، احساس امنیت و اطمینان فرد و کارکرد اجتماعی رسانه ها با اعتماد به رسانه های همگانی رابطه معنی داری وجود دارد، در حالیکه بین انسجام و همبستگی اجتماعی واعتماد به رسانه های همگانی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین در بین متغیرهای زمینه های زمینه ای بین جنس و اعتماد به رسانه ها تفاوت معنی داری وجود دارد در حالی که بین متغیرهای زمینه ای دیگر یعنی وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال با اعتماد به رسانه های همگانی رابطه معنی داری وجود نداشته است و دو متغیر زمینه ای دیگر، یعنی سن و میزان تحصیلات با اعتماد به رسانه ها همبستگی معنی داری ندارند. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی چند متغیره نشان می دهد که حدود ۵۹ درصد تغییرات تابع توسط متغیرهای ملاک ( اجرای دقیق قانون در جامعه، اعتماد به نظام سیاسی، احساس امنیت و اطمینان فرد و کارکرد اجتماعی رسانه ها) تبیین می شود.

*

ارشد باستان شناسی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۵۷۴۰۳

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۳۱۳۳۲۸

‏عنوان و نام پديدآور        :       مطالعات باستان جانورشناسی تپه قالایچی بوکان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر مسعود نظام‌آبادی ؛ استاد راهنما مسعود آذرنوش ؛ استاد مشاور مرتضی حصاری

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): باستان‌شناسی دوره تاریخی

‏مشخصات نشر               :       تهران، ۱۳۸۷

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۶۶ورق: مصور (بخشی رنگی)، جدول، نقشه (بخشی رنگی)، نمودار

*

ارشد جمعیت شناسی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۴۵۴۹۵

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۱۶۴۳۱۴۰

‏عنوان و نام پديدآور        :       بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر باروری در شهرستان بوکان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/گردآورنده آزاد کرمی ؛ استاد راهنما حبیب‌اله زنجانی ؛ استاد مشاور بهرنگ صدیقی

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): جمعیت شناسی

‏مشخصات نشر               :       رودهن، ۱۳۸۷

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۲۵ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه

*

ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۵۸۰۹۹

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۳‎۸‎۸‎۱‎۶‎۴

‏عنوان و نام پديدآور        :       تحلیل توسعه فیزیکی شهر بوکان (۱۳۵۸- ۱۳۳۵ ) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]نگارش بایزید بیاضی:استادراهنما نفیسه مرصوصی:استادمشاور نادر پروین

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی‌ارشد): جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری

‏مشخصات نشر               :       تهران، ۱۳۸۸

‏مشخصات ظاهری           :       [۱۸۳]ورق: مصور، جدول، نقشه، نمودار

*

ارشد جغرافیا و برنامه ریزی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۶۰۲۳۹

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۱۸۰۷۵۹

‏عنوان و نام پديدآور        :       بررسی تاثیر حاشیه‌نشینی برروند توسعه فیزیکی شهر بوکان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر آزاد محمدپور ؛ استاد راهنما اکبر پرهیزگار ؛ استاد مشاور حسین مجتبی‌زاده خانقاهی

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           کارشناسی ارشد: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

‏مشخصات نشر               :       تهران، تابستان ۱۳۸۸

‏مشخصات ظاهری           :       ل، [۱۵۷] ورق.:جدول، نمودار.

*

ارشد مردم شناسی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۴۸۰۸۴

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۱۷۸۷۱۵۲

‏عنوان و نام پديدآور        :       مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر علی رزمان ؛ استاد راهنما مجید ارائی‌نژاد ؛ استاد مشاور عسگری‌نوری

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): مردم‌شناسی

‏مشخصات نشر               :       تهران، ۱۳۸۸

‏مشخصات ظاهری           :       ی، ۱۶۵ورق:جدول، نقشه، نمودار

*

ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۵۲۹۴۱

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۰۳۴۶۸۱

‏عنوان و نام پديدآور        :       بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی موثر بر مهاجرت درون استانی (مورد شهر بوکان)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده انور بوکانی‌سردره ؛ استاد راهنما حسین‌ پرویز اجلالی ؛ استاد مشاور رضا فاضل

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): پژوهش علوم‌اجتماعی

‏مشخصات نشر               :       تهران، ۱۳۸۸

‏مشخصات ظاهری           :       ل، ۱۶۴ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه

*

ارشد آموزش زبان فارسی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۵۳۴۴۹

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۰۶۱۰۱۱

‏عنوان و نام پديدآور        :       کاربرد و تاثیر فنآوری‌های جدید در آموزش زبان فارسی در مقطع راهنمایی شهرستان بوکان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش بهنام بهشتی‌اوغول‌بیگ ؛ استاد راهنما بلقیس روشن ؛ استاد مشاور داود کریم‌زادگان‌مقدم

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): آموزش زبان فارسی

‏مشخصات نشر               :       [تهران]، ۱۳۸۸

‏مشخصات ظاهری           :       ح، [۱۲۹]ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه

*

ارشد علوم گیاهی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۵۵۸۵۷

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۱۸۰۲۶۷

‏عنوان و نام پديدآور        :       بررسی تنوع گونه‌ای گیاهی در منطقه کوهستانی طرغه بوکان- آذربایجان غربی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش ارسلان رحمه ؛ [استادان] راهنما یونس عصری، غلامرضا بخشی‌خانیکی ؛ استاد مشاور حسین معروفی

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): علوم گیاهی

‏مشخصات نشر               :       تهران، ۱۳۸۸

‏مشخصات ظاهری           :       ذ، ۱۳۳ورق:مصور (بخشی رنگی)، جدول، نقشه، نمودار

*

ارشد برنامه ریزی آموزشی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۵۳۲۲۶

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۰۴۷۲۷۹

‏عنوان و نام پديدآور        :       بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مرکز بوکان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر کمال محبوبی ؛ استاد راهنما پری نازبنی‌سی ؛ استاد مشاور بهارک شیرزاد‌کبریا

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): برنامه‌ریزی آموزشی

‏مشخصات نشر               :       رودهن، ۱۳۸۸

‏مشخصات ظاهری           :       [صفحه‌شمار گوناگون]:جدول، پرسشنامه

*

ارشد جامعه شناسی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۵۰۳۰۴

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۱۸۴۲۹۲۱

‏عنوان و نام پديدآور        :       ‏‫بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انواع قانون‌گریزی در بین کارکنان دولت در شهر بوکان (سال ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۸)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/مولف عبدالله ناصری ؛ استاد راهنما محمد رضایی ؛ استاد مشاور امیر ملکی

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): جامعه‌شناسی

‏مشخصات نشر               :       تهران، ۱۳۸۸

‏مشخصات ظاهری           :       ۱۲۳، ۴ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه

*

ارشد جامعه شناسی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۵۷۰۸۲

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۲۸۱۰۴۹

‏عنوان و نام پديدآور        :       بررسی ارزشهای سنتی- مدرن در حوزه خانواده در شهر بوکان (سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/مؤلف عمر خضرنژاد ؛ استاد راهنما محمدجواد زاهدی‌مازندرانی

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): جامعه‌شناسی

‏مشخصات نشر               :       تهران، ۱۳۸۹

‏مشخصات ظاهری           :       ه، [۱۳۵]ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه

*

ارشد زمین شناسی

‏شماره بازیابی                :       ۵۱-۵۷۹۰۷

‏وضعیت نمایه سازی        :       اطلاعات ثبت

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۳۶۶۰۰۵

‏عنوان و نام پديدآور        :       چینه‌شناسی نهشته‌های پرمین در برش سرچاوه، شرق بوکان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش عرب حسامی ؛ اساتید راهنما مهین محمدی‌کمجانی، رحیم شعبانیان

‏جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن       :           (کارشناسی ارشد): زمین‌شناسی، گرایش چینه‌شناسی- فسیل‌شناسی

‏مشخصات نشر               :       تهران، ۱۳۸۹

‏مشخصات ظاهری           :       ک، [۱۷۱]ورق: مصور، جدول، نقشه

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

کتب دینی

‏-سرشناسه                   :       اف‍خ‍م‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌، - ۱۲۸۹

‏عنوان و نام پديدآور        :       ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ج‍زه‌ای‌ آس‍م‍ان‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍ی‌ و روح‍ان‍ی‌ و ج‍اودان‍ی‌ و ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ م‍طال‍ب‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ق‍رآن‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر/ ه‍ادی‌ اف‍خ‍م‌زاده‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: ه‍ادی‌ اف‍خ‍م‌زاده‌، ۱۳۵۷.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۵۰

‏شابک                         :       ب‍ه‍ا:۱۵۰ری‍ال‌

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏موضوع                        :       ق‍رآن‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌

‏موضوع                        :       ق‍رآن‌ و ع‍ل‍وم‌

‏رده بندی کنگره             :       BP۶۵/۳/ال‍ف‌۷ق‌۴

‏رده بندی دیویی            :       ۲۹۷/۱۸۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۶۴-۲۰۹۹

‏-سرشناسه                   :       ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۱۷

‏عنوان و نام پديدآور        :       ارث‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‌ ش‍اف‍ع‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ "ب‍وک‍ان‌"

‏مشخصات نشر               :       س‍ن‍ن‍دج‌: ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‎ ;ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌، ۱۳۷۲.

‏مشخصات ظاهری           :       ۲۳۵ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار

‏شابک                         :       ب‍ه‍ا:۲۲۰۰ری‍ال‌

‏یادداشت                      :       ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۵

‏موضوع                        :       ارث‌ (ف‍ق‍ه‌)

‏موضوع                        :       ف‍ق‍ه‌ ش‍اف‍ع‍ی‌

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۱۹۷‏‫/ح۴۵الف۴ ۱۳۷۲

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۳۷۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۷۳-۲۲۰

*

‏سرشناسه                     :       ج‍وه‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌

‏عنوان و نام پديدآور        :       ه‍دی‍ه‌ی‌ ک‍وردس‍ت‍ان‌ (ری‌ و ش‍وی‍ن‍ی‌ م‍وس‍ول‍م‍ان‍ی‍ی‌)/ ه‍ه‌ ل‍ب‍ه‌ س‍ت‍ی‌ ج‍ه‌ ن‍اب‍ی‌ م‍ه‌ لام‍وح‍ه‌ م‍م‍ه‌ دح‍ه‌س‍ه‌ ن‍ی‌ ج‍ه‌ وه‍ه‌ ری‍ی‌؛ ئ‍ام‍اده‌ک‍راو ع‍وم‍ه‌ری‌ خ‍وس‍ره‌وی‌ ج‍ام‍ه‌ردی‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: ع‍م‍رخ‍س‍روی‌، ۱۳۸۲.

‏مشخصات ظاهری           :       ی‌، [۲۹] ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌؛ ۱۱‎ x۱۷س‌م‌

‏شابک                         :       ‎964-06-3464-6

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ک‍ردی‌.

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏يادداشت                      :       ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ری‌ وش‍وی‍ن‍ی‌ م‍وس‍ول‍م‍ان‍ی‌.

‏یادداشت                      :       ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۲۹ - ۲۴

‏عنوان دیگر                   :       ری‌ وش‍وی‍ن‍ی‌ م‍وس‍ول‍م‍ان‍ی‌.

‏عنوان دیگر                   :       ری‌ وش‍وی‍ن‍ی‌ م‍وس‍ول‍م‍ان‍ی‌

‏موضوع                        :       ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏موضوع                        :       ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏شناسه افزوده                :       خ‍س‍روی‌، ع‍م‍ر، . - ۱۳۳۲

‏رده بندی کنگره             :       PIR۳۲۵۶/آ۲۴۳ج‌۹

‏رده بندی دیویی            :       ۹ف‍ا۸/۲۱ج‌۸۷۹ه‍

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۲-۱۴۲۷۸

*

‏سرشناسه                     :       ع‍لای‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌، - ۱۳۲۱

‏عنوان و نام پديدآور        :       اح‍ک‍ام‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ع‍ادات‌ زن‍ان‌ ی‍ا (ح‍ی‍ض‌، ن‍ف‍اس‌، اس‍ت‍ح‍اض‍ه‌) ک‍ه‌ ص‍ح‍ت‌ ن‍م‍از و روزه‌ و ح‍ج‌ و اک‍ث‍ر ع‍ب‍ادات‌ م‍ت‍وق‍ف‌ ی‍ا م‍رب‍وط ب‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ن‌ اح‍ک‍ام‌ م‍ی‌ب‍اش‍د/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌ ع‍لائ‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌ ع‍لائ‍ی‌، ۱۳۸۲.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۲۵

‏شابک                         :       ‎964-06-3904-4

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       ق‍اع‍دگ‍ی‌ (ف‍ق‍ه‌)

‏موضوع                        :       ف‍ق‍ه‌ ش‍اف‍ع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۱۸۹‏‫/ع۷۸الف۳ ۱۳۸۲

‏رده بندی دیویی            :       ۲۹۷/۳۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۲-۲۵۲۰۳

*

‏سرشناسه                     :       ع‍لای‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌، - ۱۳۲۱

‏عنوان و نام پديدآور        :       ح‍ک‍م‌ ن‍ان‌ م‍رده‌ از دی‍دگ‍اه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌ ع‍لای‍ی‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌ ع‍لای‍ی‌، ۱۳۸۲.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۵۵

‏شابک                         :       ‎964-06-3903-6

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       م‍ردگ‍ان‌ (ف‍ق‍ه‌)

‏موضوع                        :       ف‍ق‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴

‏موضوع                        :       ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌ و ت‍دف‍ی‍ن‌، م‍راس‍م‌ -- ای‍ران‌

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۱۸۵/۹‏‫/ع۸ح۸ ۱۳۸۲

‏رده بندی دیویی            :       ۲۹۷/۳۵۲۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۲-۲۵۶۵۲

*

‏سرشناسه                     :       خ‍ال‍د، خ‍ال‍دم‍ح‍م‍د
‎Khalid, Khalid Muhammad

‏عنوان و نام پديدآور        :       ... و اب‍وب‍ک‍ر آم‍د.../ ن‍وش‍ت‍ه‌ خ‍ال‍دم‍ح‍م‍د خ‍ال‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د م‍ع‍ص‍وم‌ م‍وس‍وی‍ان‌ ص‍ف‍اخ‍ان‍ه‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: م‍ح‍م‍دم‍ع‍ص‍وم‌ م‍وس‍وی‍ان‌ ص‍ف‍اخ‍ان‍ه‌، ۱۳۸۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۸۸

‏شابک                         :       ‎964-06-5150-8

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ "خ‍ل‍ف‍اآ ال‍رس‍ول‌، ۱۹۹۴ م‌" اس‍ت‌

‏يادداشت                      :       ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ع‍رب‍ی‌: وج‍اآ اب‍وب‍ک‍ر....

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏یادداشت                      :       ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌

‏موضوع                        :       اب‍وب‍ک‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ح‍ق‍اف‍ه‌، ۵۱ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۳ق‌.

‏موضوع                        :       اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا ق‌۴۱

‏شناسه افزوده                :       م‍وس‍وی‍ان‌ ص‍ف‍اخ‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍دم‍ع‍ص‍وم‌، ۱۳۵۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌

‏رده بندی کنگره             :       DS۳۸/۱/خ‌۱۷خ‌۸۰۴۲۶

‏رده بندی دیویی            :       ۹۵۳/۰۲۰۹۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۳-۲۳۶۰۵

*

‏سرشناسه                     :       خ‍ال‍د، خ‍ال‍دم‍ح‍م‍د
‎Khalid, Khalid Muhammad

‏عنوان و نام پديدآور        :       در ح‍ض‍ور ع‍م‍ر/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ خ‍ال‍دم‍ح‍م‍د خ‍ال‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د م‍ع‍ص‍وم‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: م‍ح‍م‍د م‍ع‍ص‍وم‌ م‍وس‍وی‍ان‌ ص‍ف‍اخ‍ان‍ه‌، ۱۳۸۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۱۵۰

‏شابک                         :       ‎964-06-5445-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: خ‍ل‍ف‍اآ ال‍رس‍ول‌.

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       ع‍م‍رب‍ن‌ خ‍طاب‌، ۴۰ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۲۳ق‌. -- داس‍ت‍ان‌

‏شناسه افزوده                :       م‍وس‍وی‍ان‌ ص‍ف‍اخ‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍د م‍ع‍ص‍وم‌، ۱۳۵۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌

‏رده بندی کنگره             :       BP۳۰/خ‌۲د۴

‏رده بندی دیویی            :       ۲۹۷/۹۴۶۴

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۳-۳۰۶۱۳

*

‏سرشناسه                     :       ع‍زی‍زی‌ ب‍رده‌رش‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۱۲

‏عنوان و نام پديدآور        :       آی‍ا س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ ح‍رام‌ اس‍ت‌؟/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ م‍لام‍ح‍م‍د ع‍زی‍زی‌ (ب‍ه‌رده‌ ره‌رش‍ی‌)؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ح‍م‍ودی‍ان‌ (زم‍زی‍ران‍ی‌)

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌: م‍ح‍م‍د ع‍زی‍زی‌ ب‍رده‌رش‍ی‌، ۱۳۸۳.

‏مشخصات ظاهری           :       ص‌ ۷۲

‏شابک                         :       ‎964-06-4631۴۵۰۰ری‍ال‌

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ت‍وت‍ن‌ ک‍ی‍ش‍ان‌ ن‍اره‌ وای‍د.

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.

‏موضوع                        :       س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد

‏موضوع                        :       س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌

‏موضوع                        :       س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ (ف‍ق‍ه‌)

‏شناسه افزوده                :       م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۴۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌

‏رده بندی کنگره             :       HV۵۷۴۰/ع‌۴ت‌۹۰۴۱ ۱۳۸۳

‏رده بندی دیویی            :       ۳۶۲/۲۹۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۳-۱۴۲۷

*

‏سرشناسه                     :       ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌

‏عنوان و نام پديدآور        :       ف‍ت‍اوای‌ روز: ش‍ام‍ل‌ ۱۲۰ س‍وال‌ و ج‍واب‌ م‍ه‍م‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ مختلف/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ "بوک‍ان‌".

‏مشخصات نشر               :       س‍ن‍ن‍دج‌: انتشارات ک‍ردس‍ت‍ان‌‏‫‏، ۱۳۸۴.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫‏۳۰۰ ص‌.

‏شابک                         :       ‏‫‏۱۵۰۰۰ری‍ال‌:‏‫‎9647638604

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فاپا

‏یادداشت                      :       ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۸۳.

‏موضوع                        :       اس‍لام‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا.

‏موضوع                        :       اس‍لام‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌.

‏موضوع                        :       ف‍ت‍واه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌.

‏موضوع                        :       ف‍ت‍واه‍ای‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌.

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۱۲/ح‌۵ف‌۲

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۰۷۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۳-۲۳۶۱۱

*

‏سرشناسه                     :       رح‍ی‍م‌زاده‌، ص‍م‍د، - ۱۳۶۴

‏عنوان و نام پديدآور        :       ان‍س‍ان‌ و ش‍راف‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ه‌ ص‍م‍د رح‍ی‍م‌زاده‌

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌ : ص‍م‍درح‍ی‍م‌ زاده‌ ، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ج‌ ۲

‏وضعیت فهرست نویسی    :       ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏يادداشت                      :       ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏یادداشت                      :       ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌

‏موضوع                        :       ان‍س‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌

‏موضوع                        :       ان‍س‍ان‌ (اس‍لام‌)

‏رده بندی کنگره             :       BP۱۰۴/الف۸ر۳ ۱۳۸۵

‏رده بندی دیویی            :       ۲۹۷/۱۵۹

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۵-۱۳۳۰۸

*

‏سرشناسه                     :       ش‍ن‍گ‍ه‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۹ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       ح‍ق‌ال‍ی‍ق‍ی‍ن‌ : ویژه اهل سنت/ مولف م‍ه‍دی‌ ش‍ن‍گ‍ه‌.

‏مشخصات نشر               :       ب‍وک‍ان‌ : م‍ه‍دی‌ ش‍ن‍گ‍ه‌ ‏‫، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۴۴ ص.

‏شابک                         :       ‏‫۱۱۰۰۰ ریال‏‫: ‎964-06-8321-3

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فاپا

‏موضوع                        :       قرآن -- ادعیه.

‏موضوع                        :       اهل سنت -- عقاید.

‏موضوع                        :       اح‍ادی‍ث‌ اهل سنت -- قرن ۱۴.

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۲۰۶/۵‏‫/ش۸۶ح۷ ۱۳۸۵

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۴۱۴

‏شماره کتابشناسی ملی     :       م‌۸۵-۹۵۴

*

‏سرشناسه                     :       رسول‌زاده، ابوبکر، ۱۳۳۰ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       چراغ دل‌ها، یا، سراج القلوب/مولف ابوبکر رسول‌زاده.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: ابوبکر رسول‌زاده، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری           :       ۵۸ ص.؛۱۱ × ۱۷س‌م.

‏شابک                         :       :‏‫978-964-04-0401-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏یادداشت                      :       کتابنامه به صورت زیرنویس.

‏موضوع                        :       دعاها.

‏موضوع                        :       مناجات.

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۲۶۷/۸/ر۵۱۴‏‫چ۴

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۷۷

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۵-۴۷۶۹۹

*

‏سرشناسه                     :       رسول‌زاده، ابوبکر، ۱۳۳۰ -

‏عنوان و نام پديدآور        :       گلزارحیات (معجزات و دستور آیات)/مولف ابوبکر رسول‌زاده.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: ابوبکر رسول‌زاده، ۱۳۸۶.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫b، ‪‫۱۴۰ص.

‏شابک                         :       :‏‫978-964-04-0400-3

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏یادداشت                      :       کتابنامه: ص. ۱۳۹ - ۱۴۰؛ همچنین به صورت زیرنویس

‏موضوع                        :       قرآن -- اعجاز.

‏موضوع                        :       قرآن -- سوره‌های و آیه‌ها ، خواص.

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۸۶‏‫/ر۵۴گ۸ ۱۳۸۵

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۱۵۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‏‫م۸۵-۴۷۶۹۷

*

‏سرشناسه                     :       معماری، رحیم، ‏‫۱۳۵۲ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       ‏‫میزگردی با قرآن/ رحیم معماری.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو‏‫، ۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری           :       ۸۸ ص.

‏شابک                         :       ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‏‫: 978-600-91154-0-2

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏یادداشت                      :       کتابنامه: ص.۸۸.

‏موضوع                        :       قرآن -- پرسش‌ها و پاسخ‌ها

‏موضوع                        :       قرآن .برگزیده‌ها --ترجمه‌ها

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۶۵/۲‏‫/م۵۶م۹ ۱۳۸۸

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۱۰۷۶

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۱‎۸‎۳‎۳‎۹‎۸‎۰

*

‏سرشناسه                     :       صالحیان‌ راد، ابراهیم، ‏‫۱۳۲۰ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       دانش و بینش علوم حدیث از دیدگاه اهل سنت / تالیف ابراهیم صالحیان‌راد.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: ابراهیم صالحیان‌راد‏‫، ۱۳۸۹.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۳۸ ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-964-04-5761-0

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏یادداشت                      :       کتابنامه: ص. ۱۳۹ - ۱۴۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.

‏موضوع                        :       حدیث -- تاریخ

‏موضوع                        :       اصحاب صحاح سته -- سرگذشتنامه

‏موضوع                        :       احادیث اهل سنت

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۱۰۶/۵‏‫/ص۲د۲ ۱۳۸۹

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۲۹

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۰‎۸‎۹‎۶‎۴‎۴

*

‏سرشناسه                     :       دانش‌آموز، عبدالواحد، ‏‫۱۳۵۲ - ‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       تحقیقاتی در اسلام‌شناسی/ تالیف عبدالواحد دانش‌آموز.

‏مشخصات نشر               :       بوکان: آژوان‏‫،۱۳۹۰ -‏

‏مشخصات ظاهری           :       ج.

‏شابک                         :       978-600-92036-5-9

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       اسلام شناسی

‏موضوع                        :       اسلام -- بررسی و شناخت

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۲۲۹‏‫/د۲ت۳ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۴۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۴‎۲‎۴‎۵‎۳‎۷

*

‏سرشناسه                     :       محمدیان، لقمان، ‏‫۱۳۶۵ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       آیات الله: نشانه‌های خدا در اعجاز علمی قرآن و سنت/ مولف لقمان محمدیان" مهاجر".

‏مشخصات نشر               :       بوکان: زانکو‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۱۸۲ص.

‏شابک                         :       978-600-6291-02-4

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       قرآن -- اعجاز

‏موضوع                        :       قرآن -- علوم قرآنی

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۸۶‏‫/م۲۸۴آ۹ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۱۵۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ‎۲‎۴‎۸‎۱‎۸‎۶‎۱

*

‏سرشناسه                     :       محمدیان، لقمان، ‏‫۱۳۶۵ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       قواعد‌المیراث/ تحقیق و تالیف لقمان محمدیان «هاجر» .

‏مشخصات نشر               :       بوکان : زانکو‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۱۲ ص.: جدول.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-6291-03-1

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       ارث (فقه)

‏موضوع                        :       ارث

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۱۹۷‏‫/م۳۳ق۹ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۳۷۸

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۵۹۲۲۲۸

*

‏سرشناسه                     :       محمدیان، لقمان، ‏‫۱۳۶۵ -‏

‏عنوان و نام پديدآور        :       نسخه‌های بیداری/ لقمان محمدیان ( مهاجر ).

‏مشخصات نشر               :       بوکان : زانکو‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری           :       ‏‫۲۴۸ص.

‏شابک                         :       ‏‫978-600-6291-04-8

‏وضعیت فهرست نویسی    :       فیپا

‏موضوع                        :       اسلام -- مسائل متفرقه

‏موضوع                        :       اخلاق اسلامی

‏رده بندی کنگره             :       ‏‫BP۱۱‏‫/م۳۵۲ن۵ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی            :       ‏‫۲۹۷/۰۲

‏شماره کتابشناسی ملی     :       ۲۵۹۲۲۶۷

*

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

در آغاز هزاره اول پیش از میلاد، مخلوطی از طوایف قفقازی و آریایی به نام «ماننا» در جلگه جنوبی دریاچه ارومیه سکونت داشتند که برای نخستین بار در سده نهم پیش از میلاد در سالنامه های آشوری از ایشان نام برده شده است. بیشتر پژوهشگران معتقدند که «مانناها» شامل اتحادیه ای از اقوام منطقه بودند و خود نیز از گذشته جزئی از سازمان حکومتی لولوبی ها و گوتی ها را تشکیل می دادند. آنان با پیروزی بر دیگر اتحادیه های منطقه، دولت «مانناها» را پایه ریزی کردند و پایتخت ایشان شهر «ایزیرتو» در نزدیکی بوکان- سقز کنونی بوده است. در سده هشتم پیش از میلاد دولت «مانناها» از حکومت های مقتدر منطقه محسوب می شد و از نواحی جنوب شرقی دریاچه ارومیه تا حدود جنوب غربی دریای خزر و از طرف غرب از حدود مراغه تا بوکان و سقز امروزی را تحت سلطه خود داشت.

آشوری ها در فرصت های مختلف برای غارت و چپاول به سرزمین «مانناها» یورش می بردند و در پی ویرانگری خود، جمعی را به اسارت می گرفتند. حضور صنعتگران و هنرمندان در میان این اسیران، غنیمتی گران بها برای آشوریان به شمار می رفت زیرا از وجود آنان در کار رونق شهرهای آشور و به ویژه «نینوا» بهره می جستند. با وجود پیوند های بسیار نزدیک فرهنگی  بین «مانناها» و اورارتوها، بر سر گسترش منطقه زیر نفوذ سیاسی یکدیگر، بین آنان نیز درگیری هایی صورت می پذیرفت. در سده هفتم پیش از میلاد پس از شکست در جنگ با «آشور بانیپال»، سرزمین «مانناها» تحت سلطه آشور در آمده و بدین ترتیب حکومت ایشان منقرض می شود.

«مانناها» در خلق آثار هنری در زمینه معماری، فلزکاری، سفالگری و به ویژه آثار تزیینی طلا و آجرهای نقش دار، از هنر و اعتبار والایی برخوردار بودند. تا کنون از سه محل باستانی زیویه، حسنلو و «قلایچی» آثار با ارزشی که به نام «مانناها» شهرت دارد به دست آمده است. آثار هنری و پر ارزش کشف شده در «زیویه» و «حسنلو» از نظر نشان دادن پیشرفت های خیره کننده فرهنگ و تمدن فلات ایران در هزاره نخست پیش از میلاد دارای اهمیتی بنیادین هستند. 

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

عزیزخان مکری سردارکلّ؛ ستاره‌ای درخشان در آسمان صدارت و وزارت در عهد ناصری

رسول پیروتی کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان

«ما تاریخی بسیار طولانی داریم امّا حافظه تاریخی ما بسیار کوتاه است»

چکیده:
سردار عزیزخان مکری نمونه‌ای است از مردان ولایت مکری که زندگی سخت و تربیت عشیره‌ای دامنه‌های زاگرس از آنها مردمانی با اراده و دارای روحیه نظامی‌بالایی ساخته است. سردار در شهر مرزی سردشت از ولایت مکری چشم به جهان گشوده و از این گوشه ایران خود را به دربار سلاطین قاجاری در تهران رسانیده و از هفت خوان فامیل بازی و اشراف سالاری‌های قدرت گذشته و به قله مناصب و قدرت در دستگاه قاجاری دست یافته است.

سردار مکری در مسایلی چون محاصره هرات، سرکوب شورش شیراز در سال 1256ه.ق/1219ه.ق به دوران فریدون‌میرزا والی فارس و شورش سال1264 ه.ق/1226ه.ق مردم فارس بر علیه نظام‌الدوله حاکم آن ایالت نقش مهمی ‌داشته و با نشان دادن توانمندی‌هایش مطلوب و برگزیده امیرکبیر می‌شود. ‌میرزا تقی‌خان امیرکبیر او را در مقام معاونت خود و فرماندهی کل نیروهای ایران قرار ‌دهد. 

سپس سردار کل فتنه بابی‌های زنجان را در سال 1266ه.ق/1228ه.ق سرکوب و به عنوان نماینده ناصرالدین‌شاه پادشاه ایران در شهر ایروان به دیدار الکساندر نیکلاویچ ولیعهد روسیه می‌رود. سردار کل که اهل سواد و دارای خط خوبی بوده، توانایی علمی ‌بخصوص در علوم نظامی‌ داشته که این توانمندی موجب می‌شود به عنوان مدیر مدرسه دارالفنون انتخاب شود.

پس از قتل امیرکبیر سردار کل یکی از معدود افرادی است که در مقابل عوامل بیگانه و درباریان فاسد مقاومت کرده است. دشمنان سردار برای دوره کوتاهی توفیق می‌یابند و سردار بزرگ کرد را عزل می‌کنند اما سردار از مقاومت خود دست بر نمی‌دارد و دوباره به قدرت دست می‌یابد. عزیزخان در دوره پیشکاری‌اش در ایالت آذربایجان امنیت کاملی برای مردم آن دیار فراهم کرده آثاری فراوان از خود به یادگار گذاشته است.

اهمیت مسئله‌ و پیشینه‌ی آن:

مطالعه زندگی مردان بزرگ هر ملّت و سرزمینی یکی از جذّاب‌ترین کارهای فرزندان آن ملّت و سرزمین است. کردها که از همان ابتای تاریخ قلّه‌های غرب و شمال غرب فلات ایران را در اختیار خود داشته‌اند و برای حفظ این قلّه‌های عزّت و شکوه تلاش بسیار نموده‌اند. امّا آن چنان که باید نتوانسته‌اند زندگی مردان دلاور و شجاع خود را برای آیندگان مکتوب کنند به همین دلیل فرزندان این ملّت همیشه در حسرت شناخت دلاورانشان مانده‌اند.
معرفی سردار کلّ و پایمردیهای او،‌ نوشیدن آبی زلال است در بیابانی خشک و لم یزرع. زندگی سردار کلّدر لای متنهای معاصر مانده است در احکام ابلاغی، گزارشهای نظامی، در تشویقات و ترفیعات و امّا فرزندان ولایت مکری سردار را تنها از روایاتی مختصر که از پدران خود شنیده‌اند سردار را می‌شناسند. امّا واقعیّت سردار در مرکز اسناد و در منابع دست اول دوره قاجار دست نخورده باقی مانده است. در سالهای گذشته عباس اقبال آشتیانی در مجلّه یادگار مقاله‌ای درباره زندگی سردار نوشته و در کتاب تاریخ مشاهیر کرد و کتاب شرح حال رجال ایران نیز زندگی سردار بصورت مختصری نگارش یافته است.امّا سردار منتظر کارهای تحقیقاتی بیشتری است تا او را به عنوان یکی از الگوهای خدمت و کاردانی به فرزندان مکریان معرفی کنند.

مقدمه :
هیزیش بروگش سفیر پروس در دربار ناصرالدین‌شاه در کتاب "سفری به دربار سلطان صاحب‌قران " چنین حکایت می‌کند: قبل از حرکت من از پروس ( آلمان کنونی) به سوی ایران،‌ترجمه آثار شاعری ایرانی به نام‌میرزا شفیع به زبانهای اروپایی غوغایی در محافل ادبی آلمان و سایر کشورهای اروپا بر پا کرده بود.اما بدبختانه هموطنان این شاعر به کلی او را از یاد برده بودند و او را نمی‌شناختند. و همچنین در تفلیس مدیر یک داروخانه شیشه‌ای دارو به من داد و گفت: این داروی ایرانی ضدحشره است آن را بگیر که در طول مسافرت به ایران برای رفع حشرات به دردتان می‌خورد. با تعجب گفتم: ما داریم به ایران می‌رویم این دارو را همانجا خواهیم یافت. گفت: نه اشتباه می‌کنید،در ایران حشره زیاد است ولی داروی ضد حشره نیست،‌ این دارو اسمش ایرانی است و گر نه در قفقاز ساخته می‌شود و در ایران وجود ندارد.

حیرت‌زده با خود گفتم که عجب ماجرایی است، ‌در ایران شاعری وجود داشته که هیچ ایرانی او را نمی‌شناسد ولی اشعارش در اروپا غوغا به پا می‌کند و در قفقاز دارویی به نام داروی ایرانی وجود دارد که باز هم ایرانیها از آن بی‌اطلاع و بی‌بهره هستند. خود حال حکایت مفصل بخوان از این مجمل.

سردار عزیزخان مکری که عناوینی چون سردار کل عساکر ایران، وزارت جنگ، ‌آجودان‌باشی و ریاست مدرسه مبارکه دارالفنون را درکارنامه وزین لشکری و کشوری خود داشت از نادر مردان تاریخ ایران است که در شرایط سخت و روزهای صعب پس از امیرکبیر تسلیم دربار و خدمتگذار بیگانه نشد این مرد بزرگ نزدیک به چهل سال (1287ه.ق -1253ه.ق) در مشاغل عمده لشکری و کشوری در مقام خدمت به مملکت خود بوده و به دلیل کفایت و کاردانی نام و آوازه فراوان یافته است1 نوشته‌ای که پیش رو دارید، می‌خواهد زندگی این سردارکرد مکری رااز روی منابع دست اول و کتب و مقالاتی که از آنها بهره گرفته‌اند نشان دهد.

سرزمین‌های کردنشین:

شمال اردلان و جنوب و غرب دریاچه ارومیه که ولایت مکری را هم در برمی‌گیرد در میان کوهستانهای زاگرس، در شمال غرب ایران به دلیل نزدیکی به بین‌النهرین و حضور اقوام و نژادهای مختلفی چون سکاها، ماناها و مادها و حملات آشوری و اورارتویی و متعاقباً شهرهای مدفونی چون حسنلو، ایزیرتو، موساسیر یا همرانو از هزاره‌های قبل از میلاد از اهمیت خاص برخوردار بوده است. این سرزمین همیشه بهترین سواره نظام را برای حکومتها تأمین می‌کرد و«بزرگترین عشیره‌های کرد ایران مانند، ‌منگور، ‌مامش، زرزا، گورک، ‌پیران، سویسنی، بیگزاد، ‌آلان و دهبکری در این ناحیه نشیمن داشتند. زیستگاه جغرافیایی این دسته از کردان به دلیل کوههای بلند و راههای سخت و صعب‌العبور نوعی از زندگی را بر آنها تحمیل می‌کرد که کارکرد سیاسی اجتماعی آنها را در تاریخ ایران و منطقه اهمیت ویژه‌ای می‌داد»2 بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این منطقه از کردستان بیشتر عشیره‌های کوچنده و نیمه کوچنده زندگی می‌کردند و محل زندگی آنها مناطق عشیره‌ای به حساب می‌آمده است. ‌ ولایت مکری در این ناحیه‌ی ایران واقع شده است که « از شمال به دریاچه‌ی ارومیه و جلگه‌های ناحیه‌ی سلدوز از شرق به جلگه‌های میاندوآب و تکاب، از جنوب به سرحد عراق و خاک پشدر و از مغرب به مرزهای ایران و عراق محدود می‌شود»3 این منطقه اتحادیه‌ی نیرومندی داشت و بهترین سواره نظام حکومت را تأمین می‌کرد.

این منطقه از دوران اقتدار صفویان به میدان اصلی جنگ میان ایران و عثمانی تبدیل شد عشایر مکری در عصر رویارویی قزلباشها و ترکان عثمانی زمانی جانب ایران و گاهی جانب باب عالی را می‌گرفتند مهمترین رویداد مربوط به این دوره مقاومت یکی از سرداران مکری امیر بیگ معروف به میر زرین‌دست در برابر قزلباشها در قلعه‌ی دم دم است.«حماسه و مقاومت جنگجویان کرد و خشونت بی‌رحمانه و زیاد از حد قزلباشها در ترانه‌های کردان مکری باقی مانده است»4

در دوره‌های بعد و در جنگهای مابین ایران و روسیه که در دوره اول قاجاریه روی داد،‌کردها شرکت فعال داشتند این خود یکی از عواملی بود که دخالت عثمانی‌ها را در مناطق سنی‌نشین که پیامد تقابل شیعه و سنی در جنگهای صفوی-عثمانی بود کم می‌کرد. ایل مکری توانایی نظامی‌ بالایی داشت. در حالی که رسماً از او خواسته می‌شد،‌200 سوار برای دولت مرکزی بسیج کند، در عمل به سهولت می‌توانست 4هزار سوار به میدان آورده و باز هم نیرو به قدر کافی برای برداشت محصول و دفاع از منطقه داشته باشد.5 با همه این شرایط ایل مکری و دیگر مردمان این منطقه هرگاه حاکمان کردی چون یحیی‌خان چهریقی و عزیزخان مکری بر آنها حکومت می‌کردند آرامش بیشتری را تجربه می‌کردند و اطاعت و تمکین آنها بیشتر شده است در غیر این‌صورت و بخصوص هنگامی‌که حاکمان ترک با افزایش مالیات بر مردمان این منطقه فشار می‌آوردند، مقابله ایل با دولت مرکزی امری حتمی ‌بود. ‌
عزیزخان قبل از صدارت امیرکبیر

عزیزخان بن محمد‌خان بن سام بیگ بن محمود بیگ بن مراد بیگ بن صارم بیگ بن قباد‌خان بن شیخ حیدر مکری6 در حدود سال 1207 ه.ق / 1171 ه.ش در منطقه‌ی سردشت تولد یافته است «بعد از تحصیلات مقدماتی زیر نظر علمای محلی و به توصیه پدر که از خوانین معتبر اهل مکری بود همراه با برادر بزرگش فرج‌خان راهی تبریز شد»7 پس از مرگ برادر بزرگش به دلیل اینکه درس خوانده و خوش خط بوده و کلامی‌ نافذ داشته با درباریان محمد‌شاه‌ قاجار ارتباط پیدا کرده و به وسیله‌ی آنان به درجه یاوری8 در فوج(هنگ) ششم تبریز وارد شده است. ‌
نویسنده حدیقه الشعراء توانایی و کفایت عزیزخان را در ابتدای اقامت در تبریز چنین می‌نویسد« فی‌الجمله از اقران خود برتری داشت.»9 و در این سالها که محمد تقی‌خان فراهانی مشهور به امیرکبیر نیز در تبریز بود درمورد رابطه او با سردار چنین می‌نویسد «با‌ میرزا تقی‌خان اتابک خصوصیت و الفتی داشت.»10

در موقع حمله محمد‌شاه‌ به هرات با درجه سرهنگی فوج ششم از فرماندهان سپاهی محسوب می‌شد که هرات را در محاصره گرفت. در 15 رمضان سال 1253ه.ق /1216 ه.ش که هرات در محاصره لشکریان محمد‌شاه‌ بود و به طور دائم به قلعه شهر حمله می‌شد یار محمد‌خان وزیر کامران‌میرزا امیر یاغی هرات امان خواست و درخواست کرد که محمد‌شاه‌ قاجار کسی را به داخل شهر بفرستد تا محصورین با او مذاکره کنند. ‌

به امر محمد‌شاه‌ عزیزخان مکری سرهنگ به داخل شهر رفته به مدت دو روز با یار محمد‌خان و کامران‌میرزا مذاکره کرد. 11 بعد با درخواستهای آن دو نفر و جمعی از سران افغان به میان اردوی محمد‌شاه‌ برگشت و معلوم شد که محمد‌شاه‌ و کامران‌میرزا می‌خواهند با وعده و فرستادن پول پیشکش قشون ایران را از محاصره هرات منصرف کنند و آنان کماکان در هرات به استقلال باقی باشند.‌ شاه‌ پیشنهاد آنها را نپذیرفت و حمله به آنجا از طرف سپاهیان ایران همچنان ادامه یافت.

عزیزخان در این مأموریت لیاقت و کاردانی خود را به پادشاه ایران نشان داد به همین دلیل ازآن به بعدارزش بیشتری در درباریافت و به قول نادر‌میرزا«پس از آن وجیه تر شد. »12 محمد حسن‌خان اعتمادالسلطنه که خود در دوره عزیزخان زندگی می‌کرد و آثار متعددی درباره آن دوران نوشته است در "مآثرالآثار" دلیل انتخاب وی را برای مذاکره با شورشیان هرات سواد و مذهب سنی عزیزخان می‌داند. «چه هم بالنسبه اهل سواد بود و هم تمایلی به تسنن داشت.» 13

عزیزخان ضمن گزارش خود به محمد‌شاه‌ به وی گفته بود که هدف کامران‌میرزا و یار محمد‌خان از مذاکره با نیروهای ایران وقت‌گذرانی بوده تا بتواند از کمک نیروهای انگلیس استفاده کنند. بعدها چون معلوم شد نظر عزیزخان صائب بود مورد توجه پادشاه قرار گرفته و به قول نادر‌میرزا وجیه‌تر شد. عزیزخان سردار پس از جنگ هرات در تهران بود و با یکی از افراد صاحب‌نفوذ در دربار محمد‌شاه‌ به نام‌میرزا نظر علی حکیم باشی قزوینی« که عارف‌مآب و صاحب دعوی بوده و ادعای درویشی می‌نمود روابط نزدیک داشته و به وی ارادت می‌ورزید.»14
در سال 1256ه.ق / 1219ه.ش ولایت فارس بر فریدون‌میرزا والی فارس شوریدند و محمد‌شاه‌‌میرزا نبی‌خان قزوینی امیر دیوان را مأمور رسیدگی و حل قضیه کرده در این شرایط‌میرزاعلی حکیم‌باشی قزوینی عزیزخان سردار را به‌میرزا نبی‌خان قزوینی که دوست و باجناقش بود معرفی کرده و از وی خواست که او را با خود به شیراز ببرد.‌میرزا نبی‌خان عزیزخان را جزو همراهانش با خود به شیراز برد و او را رئیس همراهان و ریش‌سفید در‌خانه خود نمود و چون خیلی زرنگ و پرکار بود طرف توجه او واقع شد.15 در سالهای حضور‌میرزا نبی‌خان در شیراز عزیزخان مکری همچنان با او بود و پس از بازگشت به تهران در سال 1259 ه.ق / 1222 ه.ش‌میرزا نبی‌خان خود به عنوان والی فارس انتخاب شد این بار بدون هیچ تأملی با شناختی که از عزیزخان و توانمندیهایش داشت وی را باز با خود به شیراز برد. اما پس از مدتی در سال 1260 هـ.ق/ 1223 هـ.ش ‌میرزا نبی‌خان از ولایت فارس معزول گشته به جای او حسین‌خان مقدم مراغه‌ای به این مقام منصوب شد. حسین‌خان که از تبریز با عزیزخان آشنایی داشت او را در همان شغل سابق ابقا، کمی‌ بعد او را تحویلدار نظام کرد و سرهنگی فوج چهارم تبریز را نیز به عهده او گذاشت.16 و«حراست مملکت فارس به وی مفوض بود.»17حکومت حسین‌خان در شیراز تا سال 1264 هـ..ق/ 1226 هـ.ش که محمد‌شاه‌ قاجار درگذشت و ناصرالدین‌شاه‌ به جای وی به سلطنت نشست برقرار بود و در تمامی‌این مدت عزیزخان در خدمت او بوده مأموریت‌هایی در مناطق جنوب ایران انجام داده است. در سال 1264 هـ.ق /1226 هـ.ش که ناصرالدین‌شاه‌ به سلطنت رسید و امیرکبیر را صدر اعظم خود کرد چون شیرازی‌ها می‌دانستند که امیر با حسین‌خان مقدم رابطه خوبی نداشته و دشمنی دیرینه دارند به تحریک بعضی صاحب‌منصبان بر حسین‌خان مقدم (نظام‌الدوله) شوریدند و بر او تکلیف کردند که شیراز را ترک کند.این امر سبب شورش سختی شد. زد وخورد بسیاری را در شیراز بوجود آورده عده زیادی از مردم و دولتیان کشته شدند. در این حوادث عزیزخان نقش اول را به عهده گرفت، ‌از یک طرف شیرازیان که حسن عمل وی را می‌شناختند او را از طرف دولت برای مصالحه می‌خواستند «پس ریش‌سفیدان شهری از نظام‌الدوله درخواست نمودند که عزیزخان سرهنگ در تکیه حافظیه حاضر گشته سخن از در مصالحت و مسالمت کنند»18از طرف دیگر مسئولیت نظامی ‌ایالت بر عهده وی بود. « دو ماه متوالی اکثر ایام و لیالی در خارج با قشقایی، بلوکی با توپ و تفنگ و از داخل با شهری با تپانچه و شمشیر و سرنیزه جنگ نموده چندان که در مخاصمه و مدافعه غیرمغلوب و در مصالحه و متارکه مطلوب واقع شد. مجمل آنکه کفایت و کاردانی کافی، جلادت و شهامت وافی از وی صورت ظهور یافت به نوعی که همگان به کمال و دانش حزم مؤید و عزم مؤکد و رأی ثاقب و فکر صائب ممتاز گشته و به امضای حسین‌خان نظام‌الدوله حاکم به منصب سرتیپی سرافراز آمد.»19
دیوان بیگی شیرازی در حدیقة الشعراء از دوران شورش شیراز داستانی از عزیزخان مکری آورده است که شبی خواب دیده و خوابش را چنین نقل کرده بود « در خواب قلمدانم را گذاشتم چیزی بنویسم در قلمدان حتی قلم مور بسیار را دیدم در حرکتند یکی از دوستان تعبیر کرده بود که عن قریب مداخله کلیه در امر لشکر پیدا خواهی کرد. »20
عزیزخان در دوره صدارت امیرکبیر

امیرکبیرچون به صدارت رسید وارث مشکلات فراوانی از دوره صدارت حاج‌میرزا آقاسی شد و خود نیک می‌دانست که به تنهایی قادر به حل مشکلات نخواهد بود با درایت و نبوغ آدم‌شناسی‌اش شخصیتهایی ملی و بزرگی چون عزیزخان را یافت و چون از خصوصیات امیر بود که هر کجا لیاقتی می‌یافت درصدد استفاده از آن برای مملکت بر می‌آمده است. او را به تهران احضار کرد و در مناصب استحقاقی‌اش جای داد. « از صدق نیت و خلوص عقیدت عزیزخان مکری اطلاع و استحضار تام داشت و به دربار معدلت مدارش احضار نمود بر حسب استحقاق و اهلیت برتری، ظهور علامات مهتری، در حضرت پادشاهی تفویض منصب "آجودان باشی"21 عساکر نصرت مآثر به وی مستدعی گردید و پادشاه مصلحت دید اتابک اعظم را امضاء و حکم محکم بر طبق مسئلت و مدعا شرف صدور یافت »22
نادر‌میرزا مؤلف تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز از قول خود عزیزخان مکری چگونگی احضارش را از شیراز به تهران و ابتدای کار خود را در دولت امیرکبیر چنین بیان می‌کند: چون ناصرالدین‌شاه‌ به سلطنت رسید و تقی‌خان فراهانی صدراعظم شد با توجه به اینکه از تبریز او را شناختم به فکر فرو رفتم که اگر چه در تبریز با من مهربان بود و من به او نزدیک بودم اما وقتی او در پی مأموریتی به ارزنةالروم23رفت و من به تهران احضار شدم اگر چه اتا بیگ اعظم با من بر مهر بود روزگاری است که او برفته. ‌گفته‌اند هر چه از دیده برود از دل نیز برود و چون من این مناصب را از سفارش ‌میرزا نظرعلی قزوینی یافته‌ام و خبر راندن او را از درگاه صدارت امیر شنیده بودم به یقین اتا بیگ اعظم این به دل دارد و به ناچار این فوج از من بستاند و بینوا شوم.24

در این خیالات به سر می‌بردم تا اینکه روزی نامه‌ای به خط امیر اتابیگ اعظم بدستم رسید که در آن نوشته بود « عزیزا بیا تا عزیزت کنم.»25 نمی‌دانستم منظور چیست گاه می‌گفتم افزایش منصب است و گاه می‌گفتم حاکمیت سردشت را که زادگاه من است به من می‌دهد که همیشه آرزوی آن را داشتم و این را محال می‌دانستم تا به دارالخلافه تهران رسیدم دوستان من نیز که درآنجا بودند از موضوع هیچ خبر نداشتند. تا به دو فرسنگی رسیدم سواری نمودار شد از مقدمان نظامی‌ که به فرمان اتا بیگ اعظم پذیره بودند مرا از همه بمنصب بالاتر گرمی‌ کردند و تهنیت گفتند به‌ چندین نفر که با من رایگان بودند پنهانی اشارتی کردم که کار چیست و این نواخت بزرگ چه باشد متفق الکلمه گفتند هیچ ندانیم مگر آنکه دیروز اتابیگ فرمود:« عزیزخان می‌آید پذیره شوید.»26امیر مرا به حضور‌شاه‌ فرستاد برفتم مرا بار دادند ‌شاه‌نشاه مرا محترم داشت و فرمود: «نیکو خدمت‌های تو به هر جای اتابیگ اعظم به ما عرضه کرده است. اکنون هنگام پاداش است. تو را به تمامی ‌لشکر ایران آجودان‌باشی نصب کردم منشور و تشریف ما حاضر است. برو و به کارها هوشیار باش.» 27

امیر کفایت و درایت عزیزخان را کاملاٌ تشخیص داده بود و سردار روز به روز در دستگاه امیر محترم‌تر و عزیزتر می‌شد مقامی‌ که امیر به او بخشیده بود یعنی آجودان‌باشی کل عساکر در حقیقت قایم مقام امیر بود که سمت امارت نظام یعنی فرماندهی کل قوی محسوب می‌شد. سرهنگ فوج چهارم تبریز را بعد از ارتقاء مقام عزیزخان به پسر او علیخان سرهنگ دادند علی‌خان در دوران حیات سردار درگذشت. ‌

در پیش آمدهای مهم نظامی‌ مسئولیت اصلی متوجه عزیزخان سردار بود به همین دلیل وقتی در رجب 1266هـ.ق/1228هـ.ش شورش بابیه زنجان شروع شد امیر تصمیم گرفت عزیزخان را مأمور دفع شورش کند اما به دلیل اصرار‌شاه‌ و بعضی متنفذین درباری امیر ارسلان‌خان مجد‌الدوله دائی‌شاه‌ را به این مأموریت فرستاندند با این حال مراقبت کلی کار را به عزیزخان واگذاشتند. عزیزخان برای جلوگیری از خونریزی بی‌فایده با مشاورت و همراهی حسن‌خان وزیر نظام برادر امیر نظام سعی و تلاش بسیاری کرد او می‌خواست کار را با مصالحه تمام کند اما پیروان متعصب ملا محمد علی زنجانی از یک طرف دست از عقاید خود بر نداشتند و به وعده‌های دولتیان مطمئن نشدند لذا پس از چند مذاکره عزیزخان سردار از تسلیم محصورین زنجان مایوس شد و در سرکوب محصورین دستور اکید داد.
در خلال دفع شورش زنجان دولت ایران مطلع شد که "الکساندر نیکولاویچ"28 ولیعهد روسیه برای سر کشی قفقاز به ایروان می‌آید چون قفقاز سر حد ایران بود. برای ایجاد ارتباط حسنه امیرکبیر، عزیزخان را به ایروان فرستاد تا ورود ولیعهد را به حدود ایران تبریک گفته به این وسیله در تحکیم پایه‌های دوستی بین دو دولت ایران و روس تلاش کند.«کار گذارن دولت علیه ایران را به اقتضای اتحاد دولتین و مصالحه و و داد جانبین لازم بود که یک نفر از نام یافتگان دولت و مقربان حضرت که به زیور عقل و دانش و آگهی و بینش آراسته باشد و از عهده آداب و طریقه‌ی سلوک دریافت خدمت سلاطین و ملوک برآید به ایروان گراید و مراسم یک جهتی و مودت را به‌سزا انجام نماید.«لذا عزیزخان مکری با یک قطعه نشان تمثال همایون و یک رشته حمایل آسمان گون که خاصه سلاطین و ولیعهدان با عزّ و تمکین است و خطابی کریم و کتابی لازم‌التکریم از دارالخلافه به آذربایجان آمد و از آنجا عازم ایروان گردید.»29
روزنامه وقایع اتفاقیه در شماره هفتم خود به تاریخ هفدهم جماالدی الاول 1267هـ.ق / 1229هـ.ش درباره ورود عزیزخان به دارالخلافه تهران چنین می‌نویسد:« عالی جناب مقرب الخاقان عزیزخان آجودان باشی عساکر منصوره که بواسطه اتحاد فیمابین دولتین از جانب سنی‌الجوانب اعلیحضرت پادشاهی برای مزید اتحاد باحوالپرسی و منزل مبارکی نواب ولیعهد امپراتوری که به صفحات ایروان آمده بودند رفته بود و از ایروان مراجعت نموده و چندی برای نظم و سرکشی قشون آذربایجان در آن طرفها توقف نموده و در روز پنج شنبه نهم جمادی الاول وارد دارالخلافه گردیده شرفیاب حضور همایون سرکار اعلیحضرت پادشاهی و مورد الطاف و نوازشات نامتناهی گردید.»30
در اول رجب 1267هـ.ق/1229هـ.ش ناصرالدین‌شاه‌ به همراهی امیرکبیر عازم اصفهان شد. در این سفر ناصرالدین‌شاه‌ نیابت خود را در پایتخت به بهرام‌میرزا معز‌الدوله عمّ خود واگذاشت و عزیزخان سردار مکری که آجودان باشی کل عساکر ایران بود برای نظم قشون شهر و ارگ در تهران ماند و در حقیقت اختیار تمام در کارهای کشوری و لشکری در دست او قرار گرفت. این مسافرت پادشاه پنج ماه و هشت روز طول کشید روز هشتم ذی الحجه وارد دارالخلافه تهران شد.

عزیزخان که در منصب عالی لشکری ایران واقع شده بود و دستورات و توصیه‌های امیرکبیر را کاملاً اجرا می‌کرد به همین دلیل از همان آغاز مورد غضب مخالفان امیر از جمله مهدعلیا مادر ناصرالدین‌شاه‌ و‌ میرزا آقا‌خان نوری و دارو دسته آنها قرار گرفت، ماجرای اعزام سردار برای شورش بابیه زنجان و تهنیت ولیعهد روسیه و سپردن امور تهران به سردار حسادت آنها را برانگیخت و مخصوصاً در ماجرای سید علی محمد باب و ترور نافرجام‌شاه‌ که توسط پیروان او در شمال تهران انجام شد موضوع برای رسیدگی و سرکوب به عزیزخان محول شده بود در این ماجرا عزیزخان مستقیماً با عمال سفارت انگلیس که سر دسته آنها آقا‌خان نوری بود درافتاد، کینه و نفرت خیانتکاران و عوامل انگلیس از سردار بخصوص با افزایش توجه‌شاه‌ و امیر به او در قضیه مسافرت اصفهان به‌ اوج خود رسید اما آنها خواستند ریشه اصلی را بخشکانند و به همین دلیل ابتدا سراغ امیرکبیر رفتند برای این منظور عوامل بیگانه دربار با هم به راه افتادند و بالاخره‌شاه‌ را نیز با خود همراه کردند و به نتیجه رسیدند. «کار نزدیکان ملوک حسد و منازعت و بد سگالی و مناقشت است. ‌ و روز شب در پی یکدیگر باشند و گرد این معانی بر آیند و هرکه هنر بیش دارد در حق او قصد زیادت رود و او را بد خواه و حسود بیش یافته شود.»31

امیرکبیر چون آدم صادقی بود و نمی‌توانست با عوامل مزدور و خیانتکار همراهی کند و به هیچ وجه تطمیع نمی‌شد به قول دکتر پولاک«مظهر وطن‌پرستی بود یعنی همان اصلی که در ایران مجهول بود آنچه می‌دادند و او نمی‌گرفت خرج معدوم کردن وی می‌شد.»32 قربانی شد.

امیرکبیر را دشمنان ایران ‌خانه‌نشین کردند اما امیر همچنان برای حفظ شایستگانی که خود انتصاب کرده بود در تلاش و تکاپو بود چنانکه از نامه‌هایی که امیر و ناصرالدین‌شاه‌ در روزهای عزل امیر به هم نوشته‌اند بر می‌آید ‌شاه‌ امیر را مطمئن می‌کند که سردار در جای خود باقی خواهد ماند.‌ شاه‌ در نامه 21 محرم 1268هـ.ق،یعنی دو روز پس از عزل امیر می‌نویسد:«تا وقتی که شما هستید و من زنده‌ام از شما دست بر نخواهم داشت.آجودان باشی وزیر جنگ خواهد بود و تمام کسانی که شما آنها را گذاشته‌اید در مقامشان باقی خواهند بود و به قدرتشان نیز افزوده خواهد شد.»33
عزیزخان در دوران صدارت آقاخان نوری

بعد از عزل امیرکبیر از صدارت عزیزخان مانند سابق بر سر کار خود باقی بود آقاخان با کلیه دستگاه و کسان امیرکبیر بد بود و تمام آنان را از کار بر کنار کرد. آقا‌خان به دلیل حسادت که از ویژگیهای وی بود و اینکه عزیزخان نیز از پرورش یافتگان امیرکبیر بود مشتاق بود او را نیز به فرجام کار امیر برساند اما ناصرالدین‌شاه‌ به دلیل حسن کفایتی که در اداره امر قشون و تربیت افراد آن از او به ظهور رسیده بود علاقه زیادی به عزیزخان داشت و همواره شایستگی او را می‌ستود و چند بار عنایت و خلعت به او داده بود و هر چند این خود بر کینه آقا‌خان می‌افزود اما جرات و جسارت برخورد با این سردار را نداشت.

عزیزخان به دلیل شایستگی علمی ‌‌بخصوص در علوم نظامی ‌در مورخه 18 ربیع الثانی 1268هـ.ق به ریاست دارالفنون انتخاب شده و از طرف خود کارهای مدرسه را به محمد‌خان بیگلر بیگی واگذار کرد. در 18 شوال 1268هـ.ق / 1230هـ.ش پیروان باب درصدد ترور‌شاه‌ برآمدند اما کار از پیش نبردند و عزیزخان مکری به فرمان ‌شاه‌ مأمور به پیگیری و دستگیری آن جماعت شد.

در رجب سال1269هـ.ق / 1230هـ.ش به فرمان ‌شاه‌ منصب سردار کل عساکر منصوره را به سردار دادند و از این تاریخ به بعد است که عزیزخان به سردار کل معروف است. ‌اگر چه منصب سردار کلی به عزیزخان در اواخر رجب 1269هـ.ق از طرف ‌شاه‌ عطا شده بود ولی به علت شیوع و با ‌شاه‌ به دامنه‌های البرز رفته بود و این مقام تا ذی‌القعده صورت رسمی‌ پیدا نکرد پس از رفع و با در تهران روز سه شنبه 3 ذی القعده 1269هـ.ق/ 1231هـ.ش به دستور‌شاه‌ مجلس مفصلی ترتیب دادند و فرمان سردار عزیزخان مکری در مقابل جمیع سران سپاهی و فرماندهان لشکری خوانده شد و حمایل سردار کل و تمثال همایون را به پیکر عزیزخان آویختند و همه به او مبارک باد گفتند.34
روز هفتم همین ماه سردار کل به فرمان پادشاه با سپاهیان خود به سلطانیه عزیمت کـرد تا همراه دیگر سپاهیان که به آنجا می‌آمدند در حضور‌شاه‌ سان بدهند. ‌ این سان که در آن سی هزار پیاده و ده هزار سواره شرکت داشتند، در روز چهارم ذی‌الحجه از همان سال انجام گرفت کفایت و کاردانی این مرد بزرگ در این سان بزرگ مورد درود و خشنودی و رضایت‌شاه‌ واقع شد. و ‌شاه‌ یکی از اسبهای اصیل خوب خود را برای نشان دادن میزان محبت و علاقه خود به سر دار کل بخشید.35 نادر‌میرزا چنین می‌آورد «بدان سال که ‌شاه‌نشاهی به چمن سلطانیه بود من آنجا بودم. عزیزخان اردویی به قانون هندسی کرده بود که خیام این لشکر چنان برپای کرده بود از هیچ سویی راه نبوده است مگر از دو دروازه آن، نگهبان داشت که بی‌حکم و نشان سردار دخول و خروج جانداری محال بود این حشمت برخلاف رای صدر اعظم ایران بود و کینه این مرد نامدار را به دل گرفت تا دست یافت و او را بر افکندند.»36
در سال 1853 هـ.ق / 1232هـ.ش روابط عثمانی و روسیه به تیرگی گرایید و بالاخره منجر به جنگ بین دو دولت شد. در این جنگها فرانسه و انگلستان به همکاری عثمانی شتافتند و دولت ایران که در تعارض طرفداری یکی از دو دولت به سر می‌برد به این اکتفا کرد که چهل هزار سپاهی به فرماندهی عزیزخان سردار کل به سرحدات غربی آذربایجان بفرستد و‌ میرزا محمد‌خان قاجار دولو سرکشیکچی باشی به سی هزار نفر مأمور سرحدات کرمانشاه شد. در همین سال که ناصرالدین‌شاه‌ عمویش‌ میرزا حشمت‌الدوله را از ولایت آذربایجان عزل و به جای او عموی دیگرش فیروز‌ میرزا نصرت‌الدوله را را به آذربایجان گسیل داشت به عزیزخان سردار کل دستور داد تا ورود والی جدید امور آذربایجان را سرپرستی نماید. حضور عزیزخان در حدود مرزی 5 ماه به طول انجامید که مدتی را در خوی و بقیه را در تبریز گذرانید.«در 18صفر1270هـ.ق به علت جنگ روس و عثمانی عزیزخان سردار کل از راه احتیاط با لشکری به خوی آمد و مدتی در خوی و بعد تبریز توقف نمود.» 37 ‌میرزا آقا‌خان چنانکه همیشه کینه عزیزخان را در دل داشت در پی فرصتی بود به ویژه چون رجب 1273هـ.ق /1235هـ.ش با خیانتکاری ‌میرزا آقا‌خان نوری افغانستان که قسمتی از پیکر ایران بود از ایران جدا شد این امر ناصرالدین‌شاه‌ را از خوابی سیاه بیدار کرد و متوجه خیانتهای آقا‌خان کرد. البته‌ شاه‌ در این رهایی و بیداری مرهون سردار عزیزخان و مستوفی الممالک از یاران امیرکبیر بود که هنوز در دور و بر‌شاه‌ مانده بودند. بخصوص سردار عزیزخان مکری با توجه به تعصب شغل نظامی‌گری‌اش و عرق وطن‌پرستی و نقشی که از دوران محمدشاه قاجار در سرزمین افغانستان داشت و این می‌طلبید که آقا‌خان هرچه زودتر چاره‌ای بیابد. ‌ برای این کار ‌شاه‌ را بیش از پیش به عیاشی کشانید.38 به عنوان مثال در روزی که‌ شاه‌ مملکت برای سان قشون باید به میدان مشق می‌رفت در عریضه ای آقا‌خان به ‌شاه‌ می‌نویسد:«هوا سرد است ممکن است به وجود مبارک صدمه‌ای وارد شود دو تا ‌خانم بردارید ببرید ارغونیه عیش کنید.»39و همچنین این بزرگ‌مردان را از مرکز دور ساخت و به قولی«تقصیرات غیر واقع مجعول بعرض خدیو عنایت مشمول می‌رسانید. ‌ مستوفی‌الممالک را به آشتیان و سردار کل را به سردشت و آذربایجان فرستادند»40 . ‌

تا آنکه به مناسبت لشکر کشی عزیزخان به سرحدات عثمانی از مرکز دور شده آقا‌خان فرصت دسیسه‌چینی یافت و ‌شاه‌ را نسبت به سردار کل بدبین و دگرگون کرد. «صدر اعظم فرصت امکان مجاهرت نگاه می‌داشت و به انواع تدابیر و به هر مدخل فرو می‌رفت تا اینکه صحیفه جرایمی ‌مشتمل بر انواع علل و اغلوطه‌ای چند که اکثرش نه از منقول حجتی و نه از خارج بینتی داشته و نه ماحصلش را محصولی ونه ادلّه آن را مناسبت با مدلولی بود، فراهم یافت اگر چه به مرأت نورانی خاطر مبارک سلطانی ‌شاهد این مدعا عکس پذیر و هویدا بود، ولی نظر به اقتضای مصلحتی چند، ‌که مکنون ضمیر منیر مهر پیوندش می‌بود، حکم اعتزال سردار به دست خط مبارک شرف اصدار یافت.»41 به محض ورود سردار کل به تهران در سال 1273هـ.ق /1235هـش فرمان عزل عزیزخان را از همه منصب و مسئولیتها از ناصرالدین‌شاه‌ گرفت. آن را به دست حاج علی‌خان حاجب‌الدوله قاتل امیرکبیر داد تا برای اینکه سردار کل را بیشتر اذیت کرده و به وی توهین کنند در حضور تمامی ‌شاهزادگان، ‌بزرگان، ‌صاحب منصبان و مستوفیان بخواند. قاتل امیر به راحتی این کار را کرد چون او تجربه‌هایی برای از میان بدرکردن مردان بزرگ این مرزو بوم داشت. آقاخان گزارشی از اعمال عزیزخان مکری بر ‌شاه‌ تقدیم کرد که بر اساس آن برای هر امتیاز و نشانی که گرفته بود تقصیری مجعول ثابت کرد و‌ شاه‌ به مستند آن این حکم را ابلاغ کرد « جناب صدرالاعظم ما نظم تمامت امور و کفایت جمهور را به شما محول و موکول فرموده‌ایم و زشت و زیبایی مملکت را از شما می‌دانیم و ساختن کار سپاه و رعیت و امر کشور و لشکر و نظام و قورخانه و توپخانه و مدرسه و ارتقاء منال دیوان را از شما می‌خواهیم و بر شما واجب است بفزایش رونق دین و دولت خاطر ما آسایش‌دهی. چون عزیزخان مکری سردار سابق موافق این جریده معاصی او به حساب آمده گناه کرده حضرت است و لشکر را که پادشاهان تقویم دولت بدان توانند کرد بدست مماطلت و غفلت باز داد چندان که نظام سپاهی قرین تباهی افتاد امروز که بیستم شوال1273هـ.ق /1235هـ.ش است او را از منصب سرداری و وزارت نظام معزول ساختیم و از آن محل و مقام که او را بود فرو آوردیم تا از این پس مقیم‌خانه و ملازم کاشانه خویش باشد و بر شماست که هر که را بر صلاح و صواب نزدیک دانی به جای او منصوب داری.»42
البته‌میرزاآقا‌خان نوری بصلاح وصواب نزدیک دانست که پسر 15ساله‌اش ‌میرزا داوود‌خان را فرماندهی لشکر قرار دهد تا بیش از بیش هزار فامیل در روح و جان این ملت و مملکت ریشه دوانده به بیگانگان خدمت کنند. این کودک 15 ساله جانشین سرداری می‌شود که از سربازی و یاوری سپس سرهنگی و یک عمر تجربه نظامی‌ و خدمت به وطن بدین مقام دست یافته بود و البته و نه در میان بزرگان و نه عموم مردم کسی در مقام اعتراض نمی‌نشیند چون مردم ایران بدین کارها خو گرفته‌اند و جای سؤالی برای ایشان باقی نیست. آقا‌خان در کار خود توفیق یافت و در فاصله رجب 1273هـ.ق/1235هـ.ش که افغانستان را تقدیم به انگلستان کرد تا شوال همان سال‌شاه‌ جوان را در حصاری تنگتر گرفته راه را بر مردان خدمتگذار بست و هرکدام را به گوشه‌ای فرستاد سردار عزیزخان در محرم 1274هـ.ق/1236هـ.ش به سردشت رفت.43

چون آقا‌خان می‌ترسید که‌شاه‌ از کرده خود پشیمان شود و بار دیگر عزیزخان سردار را به مناصب خود بازگرداند او را راحت نگذاشته و اذیت و آزار خود را بر عزیزخان فزود. به برادرش ‌میرزا فضل‌الله نوری وزیر نظام که پیشکار آذربایجان شده بود دستور داد که عزیزخان سردار را از سردشت به تبریز فرا خوانده به نحو توهین‌آمیزی حسابهای سردشت را از او طلب کنند. عزیزخان در این هنگام سخت بیمار بود اما وزیر نظام که از ارتباط نهان عزیزخان سردار با‌شاه‌ و از ارسال نامه‌هایش به ‌شاه‌ خبر داشت برخلاف امر برادر در ظاهر عزیزخان را فرا خوانده و اذیت کرد، اما در نهان عزیزخان را مطمئن کرده بود که قصد اذیت او را ندارد. نادر‌میرزا از زبان وزیر نظام چنین روایت می‌کند:« برادر من آقا‌خان نوری به من سفارش کرده بود که چون به تبریز رسی عزیزخان را بطلب و بر او درشتی کن و فرو پیچ و به حق و ناحق مالی به اسم و منال از او بطلب و او را به روز و شب هیچ آسوده مگذار، ‌باشد به غیرت او نگنجد و تحمل نکند یا از اندوه بمیرد یا چیزی از زهرها بخورد و خود را برهاند و من از تشویش برهم. و مرا این درست است که‌ شاه‌نشاه را با او نظری نهانی است. لاجرم من به ظاهر نتوانستم فرمان نبرم او را بیاوردم، درشتها همه برای مصلحت کردم و به نهان اورا از خود مطمئن کرده بودم. ‌اگر او بدین بیماری مرده بود نام من زشت شدی و‌ شاه‌نشاه کین من به دلگرفتی.»44

آقا‌خان نوری همانند سایر مزدوران45خدمتگذار بیگانه برای مدتی مورد حمایت و البته بهره‌برداری و استفاده انگلیسیها برآمد انگلستان برای پیاده کردن چند پرونده و برنامه مهم در منطقه و ایران او را انتخاب و به کار گرفته بود و چون در آخرین کارش که جدا کردن افغانستان از پیکره‌ی ایران بود نقش خود را به خوبی بازی کرد تاریخ مصرفش تمام شده و او را در زباله‌دان تاریخ رها کردند، اما او در میان ملت خود چون شیطانی شناخته شده بود که جز مکر و حیله و پلیدی چیزی نداشت در آن زمان در میان مردم چنین شهرت داشت که، ‌« شیطان تا پس قلعه تهران می‌آید. در آنجا از مردم می‌پرسد که: ‌میرزا آقا‌خان در تهران است؟ جواب می‌دهند: بلی شیطان از آمدن به تهران منصرف شده و می‌گوید: جایی که ‌میرزا آقا‌خان نوری است. من راه ندارم، یا باید جای او باشد یا جای من. » 46
آقا‌خان چون کارش چاه کندن و خراب کردن امور دیگران بود بالاخره وقتی حمایت اربابانش را از دست داد و خیانتهایش مخصوصاً در قضایای افغانستان آشکار شد47در بیستم محرم1275 هـ.ق /1237هـ.ش عزل شده و تبعید گردید تا عجز و حقارت خود را ببیند و درسی برای آیندگان باشد اگر او می‌دانست آیندگان اسناد و نامه‌های سفارت انگلیس و مدارک محرمانه او را بررسی خواهند کرد شاید چنین نمی‌کرد.

سردارکلّ در پیشکاری آذربایجان

بعد از آنکه آقا‌خان معزول و به اصفهان تبعید شد و دودمانش برافتاد به دستور‌شاه‌ شش وزارتخانه تأسیس شده‌ میرزا جعفر‌خان مشیر‌الدوله به ریاست دارالشوراء تعین گردید.در همین زمان چون سردار کل در تبریز مریض بستری بوده خبر مرگش در میان مردم به قدری شایع بود که ناصرالدین‌شاه‌ بر مرگ سردار یقین پیدا کرده منصب وزارت او و سپه‌سالاری قشون را بر عهده ‌میرزا محمد‌خان کشیکچی باشی گذاشت. اما وقتی از سلامت سردار با خبر شد فوراً او را طلبید. چون بی‌کفایتی آقا‌خان و اطرافیانش باعث بی‌نظمی‌ و اغتشاش شده بود و ناصرالدین‌شاه‌ در چنین شرایطی به مردی مقتدر و سربازی فدا کار و وطن پرستی چون عزیزخان نیازمند بود ناصرالدین‌شاه‌ سردار کل را یک مرد کامل برای آن روزگار می‌دانست.« به دربار معدلت مدارش اعضار، کما فی السابق در خدمات محوله استقلال و اسقرار یافت. در این هنگامه و هنگام به مدارج اعتلا و اعتبارش افزود، اتابیگی‌شاه‌ زاده آزاد، و پیشکاری مملکت آذربایجان، ضمیمه مشاغل و مناصب سابقش گردید.» 48

بدین گونه سردار مکری نه تنها مناصب و مشاغل قبلی را پس گرفت بلکه به پیشکاری بهرام‌میرزا معز‌الدوله در آذربایجان مأمور شد. سردار کل در این دوره مختار مطلق بود و معز‌الدوله مردی آسوده بود و فقط حاکمی‌ تشریفاتی بود و البته سردار کل که مردی عاقل و دنیادیده بود، با معزالدوله ظواهر ادب و احترام را رعایت می‌کرد. سردار در سال 1276هـ.ق/1238هـ.ش به عضویت شورای وزراء مملکت انتخاب گردید. در دوره‌ای که در دوران پیشکاری بهرام‌میرزا معزالدوله در تبریز به سر می‌برد دو تن از نویسندگان آن زمان که صداقت در کلامشان جاری است، بسیار نیک مهری او را ستوده‌اند. نادر‌میرزا در تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز چنین آورده است عزیزخان« مردی با وقار و با شرم و مردمدار با انکه از اصل نامی‌ نبود نجیب بود. هرگز کسی نشنید که او به ملازمان نام منصب برد. میرآخور و ناظر فراش باشی را به نام خواندی. ‌هیچ کس از حضور و مجلس او دلتنگ نشدی.»49

میرزا محمد خرموجی که بنا به سفارش ناصرالدین‌شاه‌ کتابی نوشت به نام حقایق الاخبار و البته به دلیل آنکه صادقانه نوشته بود مقبول درگاه‌شاه‌ واقع نشد و به اجبار به عراق مهاجرت نمود. محققین کتاب او رابهترین منبع و صادقانه‌ترین کلام این دوره می‌شناسند، ببینیم که وی چگونه سردار کل را معرفی می‌کند. «در پیشکاری مملکت آذربایجان بساط عدل و رأفت بگسترد و رسوم محدث و بدعتهای مذموم را باطل گردانید و در ضبط مملکت شرط امانت و اثار صیانت و دقایق سیاست و لازمه حراست را ظاهر نمود با عامه حسن مماشات ظاهرساخته خلعت او خاص و عام بدون مضایقه و اعلام می‌پوشیدند و کأس عواطف و عوارف او وضیع و شریف می‌نوشیدند، سر آمد صفات حمیده واخلاق پسندیده او کوچک دلی و تواضع است نسبت به عموم مردمان خصوص آشنایان قدیم. این شیوه مرضیه را به نوعی مرعی و مسلوک می‌دارند که هیچ یک از ارباب فتوت دعوی برابری با او بخاطر نمی‌آرند. خلاصه اصحاب حرفت و ارباب آذربایجان از زراعت و تجارت مشغول امنی عام و نظامی ‌تمام الی هذه العام (1279 ه.ق)»50
آنچه از منابع به دست می‌آید نشان می‌دهد که سردار کل در پیشکاری آذربایجان پس از دوره‌ای که ‌میرزا فضل‌الله وزیر نظام پیشکار آذربایجان بود سعی بسیاری کرده تا مردم رنج دیده از دوره پیشین را سر و سامان داده در صدد خدمت به آنها برآید خسارتهای را که از ناحیه قدرت قبلی متوجه مردم بود با اهمیت دادن به کشاورزی و عمران جبران کرد عزیزخان در این دوره بسیار تلاش کرد تا این چنین خاص و عام زبان بر مدح او گشودند و نامش را جاوید ساختند.

ناصرالدین‌شاه‌ در محرم سال 1276 ه.ق /1238 ه.ش پس از عزاداری آن سال به سفر تبریز رفته و در بیست و پنجم محرم به تبریز رسیده عزیزخان مکری که دراین هنگام پیشکارآن ایالت بود با لشکرهای از طویف مکری، چاردولی و افشار و... از ‌شاه‌ ایران استقبال کرد چون در این کار و انجام وظایف خود شایستگی خود را نشان داده و مورد قبول‌ شاه‌ واقع شد‌ شاه‌ قاجار او را مورد تفقد خویش قرار داد. « به عطای یک قبضه شمشیر قبضه مرصع و خلاع فاخره سرافراز و مخلع گردید.»51

در سال 1277هـ.ق/1239هـ.ش ناصرالدین‌شاه‌ تصمیم گرفت مظفر‌میرزا را به عنوان ولیعهد انتخاب کند پس ‌شاه‌زاده بهرام‌میرزا معزالدوله را از ایالت آذربایجان معزول و ولیعهد را به جای او به تبریز فرستاد52 و چون پسرش مظفرالدین‌میرزا را به خوبی می‌شناخت و می‌دانست که مظفرالدین‌میرزا و افراد او توان اداره امور آن ایالت را ندارند عزیزخان مکری را به عنوان پیشکار انتخاب کرد تا بتوانند به کارهای آن ولایت سرو سامان داده آنجا را اداره کنند تأکید و توصیه او این بود که به حرف ولیعهد و اتباعش ترتیب اثری ندهند. در واقع حاکم واقعی آذربایجان شخص عزیزخان مکری بود، ولیعهد اختیاری دراداره امور آن ایالت نداشته است. بر اساس همین سیاست ناصری تقریباً تا زمان مرگ ناصرالدین‌شاه‌ آذربایجان که سرحد روسیه و عثمانی و همیشه هزاران مشکل داخلی و خارجی داشت اداره می‌شد.53 «سردار که شهامتی بسیار داشت کار مملکت از پیش گرفت. مردم مرفه و ممالک معمور بود»54 سردار چنان در کار نظام و نیروها و ترتیب عساکر موفق بود که بعدها در سال 1320 هـ.ق وقتی حسین قلی‌خان نظام مافی درباره ایالت آذربایجان و نیروهای آن سخن‌پردازی می‌کرد می‌نویسد،« جز در عهد عزیزخان سردار هیچ وقت قشون آذربایجان را اینطور (منظم) ندیده بودم.»55

یکی دیگر از وقایع سال 1277ه.ق / 1239هـ.ش حملات ‌میرزا حشمت‌الدوله به ترکستان و مرو بود تا بلکه اشتباهات آقاخان نوری را در آن ناحیه جبران کند. عزیزخان برای تدارکات نیروهای آذربایجان و تهیه مهمات در این لشکر کشی زحمتهای فراوانی کشیده و به همین دلیل از طرف پادشاه منصب "امیرنویانی"56 را به وی دادند57 بدین گونه از زحمات و تلاشهای سردار کل تقدیر شد.

عزیزخان مکری که کارهای عمرانی زیادی انجام داده در هر جای آذربایجان آثار خدمتگذاری او برجسته و نمایان است.علی‌الخصوص در سردشت که موارد شناخته شده آن معرفی خواهند شد. اما یکی از کارهای اساسی سردار کل در ناحیه سردشت احداث پل بر روی رودخانه زاب (که‌ڵوێ) می‌باشد چنان که از ماده تاریخی آن "پاینده باد جز امیر خوایگان"58 بر می‌آید سال1279ه.ق/1241ه.ش سال احداث پل می‌باشد. این پل که موجب ارتباط بیشتر ساکنین دو طرف پل شده اهمیت فراوانی برای مردمان منطقه داشته است. شاعران خوش قریحه در مورد اهمیت پل و شخصیت سردار به مدیحه‌سرایی پرداخته و قطعاتی سروده و ماده تاریخ آن را نیز ذکر کرده‌اند. ‌
فـرمانروای عهـد امیــرخــدایـــگان

ســردار کل سپهبد ایــــران عـزیـزخـان

ســرمایه فتـوت و پیــــرایه خــــرد

دیبـــاچه مــروت وشیـــــــرازه امـــان

فرمـاندهی که بنــــدگی استـــان او

عیشی است بی‌ملامت وسوریست بی‌زیان

از کــارروزگــاربسی عقـده‌ها گشود

تـــــا در ولای‌شاه‌ کمــر بست بر میــان

بی اختیـــار مــایل آثــــار کـارخیر

گـــویی زخیر محضش بسرشته‌اند جان

زان خیـــرها که مـاند تا انقضای دهر

زان کـــارها که مـــاند تا آخـــرالزمـــان

بــرآب رودخــانه سـردشت بست پل

کــــز وی به یــــادگاربمــاناد در جهــان

رودی چگـونه رودی چون فکراوعمیق

آبی چگــــونه آبــی چــون حکـم اوروان

کِلک" نثارش"59از پی تاریخ زد رقم

پایــنده بـاد جســـر امـــــیر خــدایگان

ناصرالدین‌شاه‌ در24 شوال 1281 هـ.ق /1243هـ.ش تغییراتی به وجود آورده با صدور فرمانی‌ میرزا محمد‌خان قاجار را به صدارت انتخاب کرد. صدر اعظم جدید با عزیزخان رابطه خوشی نداشت و سردار کل را به دلیل همین بدگمانی به تهران فرا خواند.« از هر کس فی‌الجمله بدگمان در اطاعت خود بود او را از کار خارج می‌کرد.» 60 عزیزخان در طول راه به وسیله نامه‌ای محمد‌خان را از خدمتکاری و کمک خود مطمئن کرده که آغاز نامه با این بیت بود:
ای تو همچون مصطفی من چون عمر

خدمتت را بر میـــان بندم کمر

این بیت شعر جرم سردار کل را دوچندان کرده و به قولی عذر بدتر از گناه برای سردار شد.«چون طایفه او از اهل سنت‌اند و بلکه خودش هم فی‌الجمله متهم بود این فقره به اتهامش افزود.»61 اما شرایط تغیر یافت‌ میرزا محمد‌خان صدر اعظم بر سر مهر آمد و سردار کل را با همان مقام منصبهای قبلی به تبریز مراجعت داد. در همان سال 1281 هـ.ق/1864 م سردار کل که پیشکار آذربایجان بود در چمن کاوکان در مناطق مراغه اردویی ترتیب داده و به تعلیم و آموزش شش هزار نفر سپاهی پرداخت ولیعهد اردوی مزبور را بررسی کرده و به دلیل توانمندی سردار در کارهای محول شده تحفه‌ای ‌شاها‌نه به سردار داد«یک توپ قبال نظامی ‌سردست و یک مروارید از ملابس تن پوش مبارک به افتخار سردار کل انفاظ شد.»62 درذیحجه 1283هـ.ق/ 1245 هـ.ش‌ میرزا محمدخان قاجار از صدارت معزول شده به ایالت خراسان رفت از این تاریخ به بعد ناصرالدین‌شاه‌ خود شخصاً به امور وزارت‌خانه‌ها رسیدگی می‌کرد.63 شاه سردار کل را به تهران احضار و به وزارت جنگ منصوب کرد 64 و نصره‌الدوله فیروز‌میرزا به جای وی به پیشکاری آذربایجان گماشته شد.

سردار کل در مدت پیشکاری در آذربایجان مالی برای خود در این ایالت اندوخته و قصبات و روستاهایی را مالک شده بود و ‌میرزا قهرمان قمشه‌ای ملقب به مشیر لشکر نیابت سردار کل را در مسایل مالی و ملکی داشته و به مدت 20 سال با سمت سر رشته‌داری کل قشون و استیفای نظام در خدمت سردار کل به سر می‌برد. 65 سردار کل چون در آذربایجان منابع مالی و ملکی داشت می‌خواست همیشه خود این ایالت را دردست داشته باشد و یا حداقل کسانی که به نحوی می‌توانند منابع مالی وی را در نظر داشته منافع وی را تأمین کنند در این ایالت بر قدرت برسند. بنابراین سردار کل هر وقت کسانی را در آذربایجان می‌دید که از هدف مورد نظر دور یا در مقابل برنامه‌های او بودند بر کنار کرده دیگرانی را در راستای اهداف خود به کار می‌گماشت. فیروز‌میرزا نصره‌الدوله که در مقابل دسیسه‌ها و برنامه‌های سردار توان مقابله نداشته به تهران برگشت و به جای او ‌میرزا صادق قایم مقام در سال 1284 هـ.ق/ 1246 هـ.ش با منصب پیشکاری به تبریز رفت اما سردار او را نیز مجبور به استعفا کرده از تبریز فراری داد.
ناصرالدین‌شاه‌ این بار طهماسب‌میرزا مؤید‌الدوله را با اختیارات تمام در سال 1285هـ.ق/1247 هـ.ش به تبریز فرستاد. مؤید‌الدوله در روز ورود به تبریز‌ میرزا قهرمان امین لشکر را که همه کاره و مشاور سردارکل بود توقیف و زندانی کرد. در زمینه دسیسه‌های سردار و تحریکات امین لشکر در جلب منافع سردار گزارش مفصلی تهیه کرد و به تهران فرستاد.‌ میرزا قهرمان امین لشکر را به پای محاکمه کشانیدند و در آغاز تحقیق و بررسی در کار او را به هفتاد هزار تومان جریمه محکوم کرند سردار کل چون متوجه شد که ‌میرزا قهرمان که خدمتکار اوست تحت فشار محاکمه دولت است دخالت کرده«بلکه مردانگی کرده»66 اعلام رسمی‌ کرد که امین لشکر هر چه کرده و هر چه گرفته مسئولیت کار متوجه او نبوده باید مرا جریمه کنید.«او نوکری بوده که از من حقوق می‌گرفت و اگر حسابی در کار باشد هیچگونه مسئولیت و بدهی متوجه او نیست و مبلغ مزبور باید از من گرفته شود نه از او.»67 وقتی مسئولان رسیدگی چنین شنیدند، اعلام کردند که اشتباهی در حساب صورت گرفته و درست آن است که ‌میرزا قهرمان امین لشکر مبلغ صدو پنجاه هزار تومان به دولت بدهی دارد و چون متوجه شدند که پرداخت چنین مبلغ سنگینی برایش میسر نیست چنین معین کردند که تمام املاک سردار را ضبط کرده از منافع این املاک قرض امین لشکر را پرداخت کرده و سردار را با حقوق مختصری به سلطان آباد (اراک) تبعید کنند.

تبعید سردار عزیزخان مکری به اراک مدت یک سال طول کشید مهدی بامداد و ‌میرزا احمد دیوان بیگی شیرازی احضار او را از تبعید و اتمام آن را سال 1286 هـ.ق/ 1248ه.ش دانسته در حالی که محمد حسن‌خان اعتماد سلطنه زمان اتمام تبعید و دعوت به تهران را در تاریخ منتظم ناصری اواخر سال 1285 هـ.ق/1247ه.ش به حساب آورده است. ‌اما در این میان آنچه بیش از پیش بر ابهّت سردار کل افزود مردانگی و وفای سردار در حق‌میرزا قهرمان بوده به قول نویسندگان آن دوره «این گفته عزیزخان مکری بسیار بر اهمیت و ابهّت و وجهۀ او افزود ودر انظار آنهایی که بی‌نظر بودند و با او غرضی نداشتند خیلی مستحسن واقع شد و او را به واسطه این جوانمردی تحسین بسیار نمودند.»68

در دسیسه‌ها و اخلال کار سردار نوشته‌اند که چون مؤید‌الدوله امین لشکر را زندانی کرده حساب مالهای آذربایجان و مسایل دیگری از وی خواستند سردار کل به ضیاءالدوله نوشته بود که با‌ شاهسون‌ها راه را نا امن کرده تا مؤید‌الدوله دچار مشکلاتی شود همچنین نادر‌میرزا به نقل از راویانی نوشته است که سردار کل مردم اورامانات را به عصیان تحریک می‌کرد تا آنکه رهبر شورشیان اورامانات محمد بیگ اورامانی کشته شد. پس از مدت یک سال سردار کل را به تهران خواندند و در روز ورود به تهران بزرگان شهر و مسئولین بلند پایه استقبال شایانی از ورودش به عمل آوردند سردار در مدتی که در تهران به سر می‌برد منصبی نداشت اما از احترام کاملی برخوردار بود و ناصرالدین‌شاه‌ املاکش را به وی باز پس داد. در میان مورخین تنها نادر‌میرزا به یک دوره تبعید سردار کل در این دوره اشاره می‌کند« او را طلیبده به در گاه آمد. نواختی دیده ندانم باز چه نیرنگی از زمانه پدید آمدکه او را به دماوند رفتن فرمود چند ماهی آنجا بود. پادشاه بطلبید و حکمرانی مازندران بدو دادند»69

مؤیدالدوله رقیب عزیزخان که همواره درصدد تضعیف سردارکل و ایجاد مشکلات برای او بود مدت دو سال در آذربایجان حکم راند و همیشه مراقب عزیزخان بود و بیم آن داشت که سردارکل در صورت قدرت‌گیری درصدد انتقام برآید در طرف دیگر منتهای آرزوی سردارکل حکومت آذربایجان بود تا هدفهای خود را دنبال کرده منافع خود را تأمین و دشمنانش را رسوا کند، برای سرداری که یک عمر مردانه میدان‌داری کرده دشمنان سرزمین را سرکوب کرده بود شکست در روزهای پیری سنگین به نظر می‌رسید و البته سردارکل کسی نبود که میدان را برای رقیبانش خالی کرده ‌خانه‌نشین شود بلکه تا آخرین لحظه زندگی مقاومت می‌کرد هرچند سال شمار عمرش از هشتاد می‌گذشت. ناصرالدین‌شاه‌ در اواخر سال( 1286 هـ. ‌ ق/1248هـ. ش) به سوی رشت و گیلان مسافرت کرد قبل از سفر به سردارکل سفارش کرد که در قزوین منتظر او بماند، ‌چنین شایع شد که ناصرالدین‌شاه‌ قصد دارد که در بازگشت از سفر گیلان سردارکل را روانه تبریز کند. این خبر چون به مؤیدالدوله رسید شدیداً نگران شده به فکر چاره افتاد هدایا و پیشکشهای فراوانی تهیه کرده به خدمت‌شاه‌ رساند و ناصرالدین‌شاه‌ را از اعزام سردار به تبریز منصرف کرد. و« چون از جانب‌شاه‌ با تلگراف به مؤیدالدوله مژده دادند که "مدعی برفت" به مژدگانی هزار دینار بستدند.»70

در ابتدای سال 1287هـ.ق/1249هـ.ش حکومت مازندران و ریاست فوج چهارم تبریز را که از زمان حضور در شیراز در دست سردار بود باز به وی دادند و چون در ساوجبلاغ مکری و سردشت املاک فراوانی برای خود فراهم کرده بود حکومت ساوجبلاغ را نیز ضمیمه مناصبش کردند، امّا سردار همه این مناصب را با بی‌میلی پذیرفت چون انتظار او بعد از عزلش از مقام ریاست کل عساکر ایران بیش از اینها بود و او به چیزی جز حکومت آذربایجان راضی نمی‌شد 

امّا در ابتدای سال (1287هـ. ق /1249هـ. ش ) بالاخره سردارکل به آرزوی دیرینه خود رسید،منصب پیشکاری آذربایجان را تقدیمش کردند با آنکه منابع درباره فاصله زمان تفویض حکم ایالت مازندران و پیشکاری آذربایجان سکوت کرده‌اند، نادرمیرزا می‌نویسد که در همان روزی که سردار تشریف حکومت مازندران را پوشیدحکم پیشکاری آذربایجان را به وی دادند او چنین آورده است. «روز دیگر سردار به درگاه شد که تشریف حکمرانی مازندران بپوشد و هیچکس را گمان نبود که جز این باشد. تشریف بیاوردند با خط‌ شاهانه که آذربایجان بدو داده بودند همه به حیرت شدند و این کار به شب پرداخته بودند.»72 در جای دیگر چنین آورده است«همان روز که تشریف آن حکومت همی‌پوشید بدل شد به پیشکاری آذربایجان، به منتهای آرزوی خود که همین بود برسید، مؤید‌الدوله برفت و او بیامد.»73سردار در سال (1287هـ.ق /1249هـ. ‌ش) چون به پیشکاری مظفرالدین‌میرزا در آذربایجان رسید ‌میرزا قهرمان امین لشکر را مجدداً به خدمت گرفت.74 امّا سردار دیگر پیرمردی شده و توان و قدرت زمانی را نداشت که برای بار اوّل در آذربایجان پیشکار بود و ولیعهد نیز در طول چند سالی که سردار در آذربایجان نبود رشد کرده دیگرانی در او نفوذ کرده بودند و حالا خواهان سرپرستی سردار نبود. عزیزخان سردار به ولیعهد پیغام فرستاد«کار درگاهی باید چون پیش باشد و فلان و فلان را باید از خود دور کنی و به جای آنان فلان و فلان باشند.»75 در جواب این سفارشات سردار ولیعهد نه تنها اجرای حکم نکرد بلکه« برآشفت و سخت گرفت و هرگز تن در نداد که سردار چون پیش مختار مطلق باشد در کار ملک و حضرت بی‌انباز باشد. »76
در وقایع سالهای (1283هـ. ق / 1245هـ. ‌ش) تا سال (1287 هـ. ق /1249 هـ. ش)که سردارکل از تبریز فرا خوانده شد و قدرتی در آذربایجان نداشت علی‌الخصوص ازسال( 1285 هـ. ‌ق/1247 هـ. ‌ش )، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز به قلم نادرمیرزا منبع دست اوّل و اصلی بود و عباس اقبال و مهدی بامداد و منابع دیگری که بررسی شده‌اند، مطلب را از نادرمیرزا گرفته‌اند امّا این نویسنده تفاوتی در قلمش احساس می‌شود در کتاب نادرمیرزا می‌خوانیم که «مؤیدالدوله (رقیب اصلی سردار ) دو سال در این ملک حکم همی‌ راند به سال دوم حکومت شهر تبریز و نواحی آن را نیز به نگارنده داد.»77 و چون تغییر جوهر انسانها به خاطر رسیدن به قدرت مسبوق به سابق و معلوم به حال است این تغییر ادبیات و تفاوت نوشتار برای خواننده سخت نمی‌آید.

چون سردارکل نتوانست در کارهای مهم دخالت کرده، ‌حکمش جاری نبود، ‌ رنجیده‌خاطر گشت آخر همان سال مورخه 18/شوال/1287 هـ.ق /1249 هـ.ش78 در شهر تبریز و در سرای خودش درگذشت. 79 او را در محله سرخاب تبریز کنار یک باغچه جنب بقعه "سیدحمزه‌"80 دفن کرده گنبدی بر مزارش ساختند « به جهت دفن عزیزخان مرحوم سردارکل بقعه و گنبدی ساختند که از بقعه سیدحمزه‌ راه دارد.»81 برروی سنگ قبرش که از سنگ مرمر سفید و بزرگی بود با خط نستعلیق بسیار زیبای چنین نوشتند«هو العَلی العزیز، هو الحَی الّذی لایموت، ‌قداستَقَّرفی رَوضة من ریاضِ الجنان مُتَمَسِّکاً بِحُبَّ عِترة سیدِ الإنسِ و الجنانّ متَرَنّمِاً بما تَضَمَّنَهُ الِّتیان:عُمدهُ اُمَرء ِآذربایجان المقَّلب سردارکل عزیزخان فی19شهر شوال1287 هـ. ق /1249 هـ.ش»82ناصرالدین‌شاه‌ در سفرنامه کربلای خود ص 218 چنین می‌نویسد «روز پنجشنبه 19/شوال/1287 هـ. ‌ق در پای طاق اتراق شدم صبح حمام رفته بودم تلگرافی از مستوفی‌الممالک رسید که شب چهارشنبه هیجدهم شوال 1287 ه.ق عزیزخان سردارکل بعد از بیست روز ناخوشی در تبریز فوت شده است، با اینکه سن سردار مرحوم قریب به هشتاد سال بود ازفوت او بسیار افسوس خوردم. »83

ویژگی و خصوصیات سردار عزیزخان مکری

ایستویک کاردار سفارت انگلیس که او را در 14/ربیع الاول/1278 هـ. ‌ق /1240 هـ. ‌ش برابر با 1862 م در تبریز دیده در کتاب خود"سه سال اقامت در ایران"سردارکل را چنین توصیف می‌کند.«سردارکل یکی ازخدمتگذاران پیر و قدیمی ‌ایران است نامش عزیزخان است و به یکی از قبایل کُرد منتسب است و مذهبش سنی بوده است با اینکه از خانواده‌ای شریف84 نیست‌ میرزا تقی‌خان وزیرمشهور به علت کفایت او را سمت آجودان‌باشی داد سردارکل مردی است تنومند و درشت استخوان با چشمانی در خون گرفته و چهره‌ای برافروخته» 85

عباس اقبال آشتیانی در مقاله عالمانه‌ای که در مجله یادگار نوشته است چنین نظر می‌دهد «سردارکل با اینکه مردی باکفایت و متواضع و بخشنده و زیرک محسوب می‌شده از طمع و جاه‌طلبی و دسیسه‌بازی بخصوص از قساوت خالی نبوده و حکایاتی در اذهان باقیست. »86

احمد دیوان بیگی شیرازی در کتاب حدیقة الشعراء می‌نویسد:« عزیزخان مردی متواضع و بخشنده و در عین حال طماع و جاه‌طلب و دسیسه‌باز و مال‌دوست، قساوتش نیز فراوان بود یک بار چهارده راهزن را در دیوار گچ گرفت و از این چهارده تن دو نفر را دستور داده بود به پای آویزان کنند و چندان بدینگونه نگونسار دارند تا بمیرند ولای گچ دیوار بروند. در طی کشتار بابیه در شوال 1268 هـ. ق /1230هـ. ش او بود که دستور قتل"قرةالعین" را صادر کرد و آن زن را با دستمال خفه کردند به چاه ‌انداختند.» یاکوب. ادوارد.پولاک درسفرنامه اش به نام"ایران وایرانیان"عزیزخان را چون نماینده ای از کُردها چنین معرفی میکند :«آنها)کردها)درکارهایشان به صلابت وشرافت شهره‌اند به همین دلیل‌شاه‌ فعلی(ناصرالدین‌شاه‌) حفاظت شخصی خود و‌خانواده اش را به یک سپاهی کُرد به نام آجودان باشی عزیزخان سپرده است زیرا دیگر می‌توان کامل اطمینان داشته باشد که وی در هر احوالی در کنارش خواهد بود»88

مناصب ومقاماتی که سردارکل دردوران خدمت به دست آورده ودرکتاب مآثرالآثاربه آنها اشاره شده است :
الف- وزارت جنگ،‌سپه سالاری اعظم،‌امارت کبرای نظام وسرداری کل قشون ظفرنمون علی اختلاف العناوین اولین نفرعزیزخان مکری سردارکل دو نوبت مآثرالآثار،‌ج اول،ص40

ب- آجودان باشی،اولین نفرعزیزخان مکری،مآثرالآثار،‌ج اول،ص49

ج- اداره مدرسه مبارکه دارالفنون،دومین نفر عزیزخان مکری،‌مآثرالآثار،‌ج اول،ص49

د- ریاست قورخانه،عزیزخان مکری،مآثرالآثار،‌ج اول،ص 49

هـ - پیشکاری آذربایجان، عزیزخان مکری دونوبت، مآثرالآثار،‌ج اول،ص53

زنان وفرزندان سردارکل

یکی از زنان محترمه مرحوم عزیزخان سردار حوریزادخانم بوده است که قریه ای در نزدیکی بوکان به نام کهریزه حوریزاد‌خانم به نام او هنوز باقی است. ‌زن دوم او خا نم تیلکوی بوده است که از طایفه تیلکو ازعشایر اطراف دیواندره بوده در اواخر عمر سردار پسری سیف الدین نام برای او به دنیا آورد89 سردارکل با امیرزاده‌خانم90 دومین دختر امیر کبیر اتابک اعظم وخواهر تنی احمدخان ساعد الملک91 نیز ازدواج کرد. سردارکل صاحب سه پسر شده است به نامهای: علی‌خان،حسین‌خان وسیف الدین، علی‌خان به جای پدر فرمانده فوج چهارم تبریز شد و درقشون ایران خدمت کرده است در زمانی که سردارکل وزیرجنگ شد درجه سرهنگی داشت روستای در نزدیکی بوکان که امروزمتصل به شهر بوکان است با توجه به محبوبیت علی‌خان از روستایی چاوان به علی آباد تغییر نام داده است92 وحسین‌خان درشوال سال 1286 هـ. ‌ق /1248 هـ. ش یک سال قبل از مرگ سردارکل درگذشت.

سیف‌الدین پسر سردارکل که به هنگام مرگ سردار کمتر از ده سال عمر داشت به حکومت ساوجبلاغ مکری فرستاده شد. «در پیری، ‌فرزندی خدای بدو داد سیف الدین‌خان نام کرد. اکنون برنای شده با هوش پادشاه بدین سال حکومت ساوجبلاغ مکری بدو داد»93

روان سردارامروزشاد شدکه پسرش زد از بلندی همت به چرخ شادروان سیف‌الدین که چند بار به حکومت ساوجبلاغ مکری رسید در حدود سال1308 هـ.ق /1268هـ.ش درگذشت. پسرش محمد حسین‌خان امیری هوشمند، بااطلاع و مورخ بوده و در شهامت و شجاعت شهرت بسزای داشته و به سال 1332 هـ.ق /1292 هـ.ش وقتی امرا ی ترک عثمانی به آذربایجان حمله کردند کشته شد. ‌«از محمد حسین‌خان تنها پسری به نام علی‌خان سردار باقی ماند که به نداری و پریشانی سر به بالین خاک نهاد و بدین سان‌ خاندان سردارخاتمه یافت.» 94

بعضی از خدمات فرهنگی وعمرانی سردارعزیزخان مکری

سردارمکری در زمینه کارهای عمرانی آثار و خدماتی از خود به یادگار گذاشته است. از جمله پل سردشت که ارتباط مردمان دوطرف پل را درمنطقه زادگاه سردار تسهیل کرده که درحوادث سال1279 هـ.ق/1241 هـ. ش شرح آن رفت،همچنین سردارکل حمامی‌ درسردشت بنا نهاده که امروز پس از صدو پنجاه سال همچنان استوار برجا مانده به "حمامی‌کون" مشهور است. ‌در مسیر مهاباد-سردشت کاروانسرای سنگی ساخته که در بین اهالی منطقه به کاروانسرای کورتک معروف می‌باشد نویسنده مآثرالآثار مرمت بقعه شیخ محمود شبستری «علیه الرحمة» و احداث بقعه عین علی وزین علی را در آذربایجان به سال 1281هـ. ‌ق /1243 هـ ش به عنوان کارها و خدمات عزیزخان سردارمعرفی کرده است.95 به پیشنهاد سردارکل زمینهای محوطه اطراف شهر تبریز رابه مالکان خصوصی واگذارکردند تا باعث آبادی و رشد منطقه گردد«عزیزخان مکری سردار به درگاه عرض کرد که دیوارها افتاده و کَندَه انبا شته شده. این حصار را فایدتی نمانده ،ارضی آن بفروشم، زری وافر به خزانه دولت رسد و مردم آبادانی‌ها کنند دستوری رسید. صلا در دادند.»96 ظاهراً سردارکل در زمینه تربیت افراد در مشاغل و کارهای لشکری وکشوری توانمند بود بیشترافرادی را که در منابع این دوره مورد بررسی قرارگرفته‌اند چنانکه دوره اولیه خودرا در خدمت سردار بوده‌اند بعدها مشاغل مهم مملکتی را در دست داشته‌اند از این افراد می‌توان به‌میرزا قهرمان امین لشکر ،‌میرزامحمدرضا وزیر و حاجی فتحعلی‌خان بیگلربیگی اشاره کرد ‌میرزا قهرمان بعد از سردارخود پیشکار آذربایجان شد97 محمدرضا وزیر به قول علی اکبر وقایع نگار کردستانی پس ازسردار در جمیع افواج ایران اقتداری حاصل کرده است98 و حاجی فتحعلی‌خان بیگلربیگی که صاحب منصبی بیگلربیگی آذربایجان یافته است99
سردارکل توجه ویژه به آثار هنری داشته وکارهای هنرمندان رابه دوستان وآشنایان به عنوان هدیه می‌داد وهمچنین مورخین ونویسندگان را موردتفقّد خویش قرار می‌داده است چنانکه نادر‌میرزا می‌نویسد «با من آن بزرگ را لطفی ونظری نیک بود وکارها فرمودی مقتدراً»100

دریکی ازجًنگهای خطی غزل زیررا به سردارعزیزخان مکری نسبت داده‌اندگویاسردارکل دستی درادب وشعرداشته است.

تاتـورا صورت گران تصـویر قامت کرده‌اند

دیده انصـاف اگـر باشد قیــامت کـرده‌اند

عـاشقـان راازقیــامت بیم نبودکـاین گروه

سالها درآتش عشق استقــــامت کرده‌اند

عـا شقان با جسـم لاغر حــامل بــارغمند

زیراین بارگــران خوب استدامت کرده‌اند

این حقــایق کز درون عـاشقان سرمی‌زند

عارفان را سربه سر زین ره ندامت کرده‌اند

درچمنــزار محبت خنـــدة گلهـــای دل

ازسحـــاب چشم عشاقان غرامت کرده‌اند

من ره امن سلامت دانـم ای نـــاصح ولی

عاشقـــان کوی وی ترک سلامت کرده‌اند

بردوچشم مست میگونش ازآن بـردم نمـاز

کــاندران محــراب ابرویش اقامت کرده‌اند

دانم آن زلف سیه را ازچه هندو خوانده‌اند

زانکـه دربت‌خانه رویت اقـامت کرده‌اند

عشق راپایان نبــاشد مکریـا خاموش باش

راویــان دراین حکایت بس روایت کرده‌اند 101

انتصاب سردارکل به پیشکاری آذربایجان وتاثیر آن بر وضعیت کُردها

کُردها تازمانی که برسرنوشت خود مسلط بوده‌اند هیچ نارضایتی عمده ای پدیدنیاورده اما انتصاب حاکمان غیرکُرد درمنطق کردستان موجب خشم مردم وتحریکات عثمانی بوده زمینه را برای قیام عشایر منا طق فراهم کرده است. امیر کبیر چون آدم کاردانی بود سهمیه نیروهای کردستان را افزایش داده وازمردان وشایستگان کرد کسانی چون سردارمکری راترفیع مقام داد اوبا این کار هم نارضایتی مردم مناطق کردنشین را کاهش داده هم توانست ازپتانسیل،‌لیاقت وکادانی کسانی چون سردارکل درقضایای مهم همچون شورش زنجان وسرحدات عثمانی بهره جوید. سردارکل خودموجب ورود دیگرعناصر کردبه خدمت دولت مرکزی شده آرامش رادرمنطقه موجب شده است«چون عزیزخان سردارکل ازآن طایفه مکری درآستان‌شاه‌نامه نامبردارگشت وبه مراتب ومقامات عالیه ارتقا نمود لاجرم کاراهالی آن دیار بارونق وسامان گردید ازپرتوحمایت وی جمعی ازآنان دارای منصب ونشان دولتی شدند. »102 بعدها جانشینان امیر کبیر ازتجربیات او درس نیاموختند وقایعی چون واقعه شیخ عبیدالله وبعدها حمزه آغامنگور واسماعیل آغا سمکو پیش آمد.

نام نیکوگربماند زآدمی‌

به کزو ماند سرای زرنگار

نتیجه: کردستان ایران که بخشی از سرزمین وسیع ایران می‌باشد مردمانی را در خود جای داده است که دغدغه سربلندی ایران و انسجام این سرزمین را دارند و در طول تاریخ همیشه مرزداران غیوری در شمال غرب و غرب ایران زمین بوده،‌فرزندان عزیز خود را فدای خاک ایران کرده‌اند،اما در طول تاریخ حاکمان مرکزی ایران از توانایی واستعدادهای آنها کمتر استفاده کرده سهمی‌از قدرت را به آنها نداده‌اند.

امیرکبیر که نامش در تاریخ ایران می‌درخشد خدمات بسیاری انجام داده که مهمترین این خدمات از بین بردن نابرابری‌ها و استفاده از شایستگانی از هر قوم،‌قبیله و ملت بوده است. این شایسته سالاری و استفاده از مردمان نواحی بخصوص در منطقه مکریان موجبات آرامش منطقه را فراهم کرده و این شایستگان که سردار کرد یکی از آنهاست خدمات فراوانی در شرق و غرب سرزمین ایران انجام داده‌اند. این نکته جای دقت است که قدرت در ایران هر چه بیشتر و با اصول شایسته سالاری در میان مردمان سرزمین ایران تقسیم شود نتایج بهتری بهبار خواهد آورد.

پی نوشت‌ها

1-یکی از دلایل خوشنامی‌و آوازه عزیزخان سردار را وطن دوستی و توجه بسیار زیاد‌میرزا تقی‌خان امیرکبیر نسبت به او میداند.حبیب اله تابانی چهره‌های منفور درتاریخ ایران معاصر،‌تهران نگاه،1382،‌ص128
2-مجتبی برزویی،‌اوضاع سیاسی کردستان(از1258تا1325ه.ق)تهران،‌فکرنو،‌1378،‌ص38
3-بابامردوخ روحانی،‌تاریخ مشاهیر کرد،‌تهران،‌سروش،‌1371،‌ج سوم،‌ص371
4-مجتبی برزویی،‌اوضاع سیاسی کردستا ن،پیشین ،ص39
5-دیوید مک داول ،تاریخ معاصر کرد ،‌ترجمه ابراهیم یونسی ،تهران ،‌پانیذ ،‌1380،‌ص142
6-میرزامحمدجعفرخان حقایق نگار خرموجی در کتاب حقایق الاخبار ناصری ضمن وقایع سال 1379ه.ق چنین ادعا می‌کند:«از قراری که به خط خود سردار کل در ظهر ورقه کتابی ضبط بود،‌واین بنده ملاحظه نموده،‌نسبت مشارالیه به این تفصیل به قبادخان منتهی می‌شود،‌»محمد جعفر خرموجی ،‌تاریخ قاجار (حقایق الاخبار ناصری)،‌به کوشش حسین خدیوجم ،‌تهران ،‌زوار،‌1344ه.ق ،‌ص294
7-چهره‌های منفور در تاریخ معاصر ایران ،‌حبیب اله تابانی ،‌پیشین،‌ص 126
8-درجه نظامی‌که در سابق معمول بوده و به جای آن کلمه سرگرد برگزیده شده است. د. محمد معین،‌فرهنگ فارسی معین،تهران،‌سی گل،‌1382،‌ج4،‌ص3629
9-احمد دیوان بیگی شیرازی ،‌حدیقه الشعراء،‌با تصحیح عبدالحسین نوایی،‌تهران،‌زرین،‌ج2،‌ص1172
10-همانجا،‌ص1172
11-مهدی بامداد،‌شرح حال رجال ایران در قرون 12و14و13ه.ق،‌تهران،‌زوّار،‌1371،‌ج2،‌ص327و بابامردوخ روحانی،‌تاریخ مشاهیر کرد،‌پیشین،‌ج3،‌ص377ومجله یادگار،‌سال چهارم،‌شماره1و2،‌ص40و محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه،‌تاریخ منتظم ناصری،‌تصحیح محمد اسماعیل رضوانی ،‌تهران،‌دنیای کتاب،‌1367،‌ج3،‌ص1641
12-نادرمیرزا،‌تاریخ وجغرافی دارالسلطنه تبریز،‌تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد،‌تبریز،‌ستوده،‌1373 ،ص261
13-محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه،‌چهل سال تاریخ ایران دردوره پادشاهی ناصرالدین‌شاه‌(مآثرالآثار)به کوشش ایرج افشار ،‌تهران،‌اساطیر،‌1363،‌ج2،‌ص465
14-مهدی بامداد،‌شرح حال رجال ایران در قرون 12و13و14ه.ق،‌پیشین،‌ج2،‌صص328-327
15-همانجا،‌ص328
16-همانجا،‌ص328،‌مجله یادگار،‌پیشین،‌ص41،‌واحمد دیوان بیگی شیرازی،‌حدیقه الشعراء،‌پیشین،‌ج2،‌ص117
17-محمد جعفر خرموجی،‌حقایق الاخبار ناصری پیشین،‌ص295
18-مجله یادگار،‌پیشین،‌ص43
19-محمد جعفر خرموجی،‌حقایق الاخبار ناصری،‌پیشین،‌ص295
20-احمد دیوان بیگی شیرازی،‌حدقه الشعراء،‌پیشین،‌ج2،‌ص1173
21-در اصطلاح نظام قاجاریه ،‌عنوان و سمت امیری بوده که نایب و قائم مقام،امیر نظام بود در دوره قاجار به کسانی که به این عنوان مشهور شده‌اند عزیزخان مکری و حسین‌خان مقدم مراغه ای بوده‌اند. عباس قدیانی،‌فرهنگ توصیفی تاریخ ایران از دوره اساطیری تا پایان عصر پهلوی ،‌تهران،‌فرهنگ مکتوب،‌1384،‌ج اول،‌ص32
22-محمد جعفر خرموجی،‌حقایق الاخبار ناصری،‌پیشین،‌ص295
23-ا میرکبیر از سا ل1259تا 1263ه. ق نما ینده ایرا ن درکنفرا نس ارزنه الر وم بوده است0فریدون آدمّیت،‌امیرکبیر وایران،‌تهران،‌شرکت سهامی‌انتشارات خوارزمی،‌1348،‌ص53
24-نادر‌میرزا،‌تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌ص261ومجله یادگار،‌پیشین،‌ص44
25-نادر‌میرزا تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌ص261ومجله یادگار،‌پیشین،‌ص44وفریدون آدمیّت،‌امیرکبیر وایران،‌پیشین،‌ص45
26-نادر‌میرزا،‌تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌ص262
27-همانجا،‌ص262
28-الکساندر نیکلاویچ یا الکساندر دوم(1881-1818م.)،‌تزار روسیه(1881-1855م.)پسر نیکلای اول،‌وی معاهده صلح با فرانسه راپس از جنگ کریمه امضا کرد،‌بردگی را ملغی نمود (1861م0)وبا عثمانی به جنگ پرداخت (1876-1877م0)،وبراثر آن معاهده برلن منعقد گردید.وی بدست نیهیلیست‌ها کشته شد. د. محمد معین،فرهنگ فارسی معین ،‌تهران،‌سی گل،1382،‌ج5 اعلام ،‌ص3990
29-محمد جعفر خرموجی،حقایق الاخبار ناصری،‌پیشین،‌ص74
30-روزنامه وفایع الاتفاقیه سال اول،شماره هفتم،‌هفدهم جمادی الاول،‌برگرفته از ،‌مجله یادگار،پیشین،‌ص48
31-کلیله و دمنه چ مینوی،‌ص141،‌به نقل از فریدون آدمیت،‌امیرکبیر و ایران،‌پیشین،‌ص647
32-اسماعیل رائین،‌حقوق بگیران انگلیس در ایران ،‌تهران،‌سازمان انتشارات جاویدان،‌1373،‌صص8-7
33-فریدون آدمیت،امیرکبیر وایران،پیشین،‌ص685
34-مجله یادگار،‌پیشین،‌ص49
35-همانجا،‌ص50وبابامردوخ روحانی،‌تاریخ مشاهیر کرد،‌پیشین،‌ج3،‌ص379
36-نادر‌میرزا،‌تاریخ وجغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌صص263-262
37-محمد جعفر خرموجی،‌حقایق الاخبار ناصری،‌پیشین،‌ص74ومحمد امین ریاحی،‌تاریخ خوی ،‌تهران،‌طرح نو،‌1378،‌ص262
38-اسماعیل رائین،‌حقوق بگیران انگلیس در ایران،‌پیشین،‌ص260
39-احمد‌خان ملک ساسانی،سیاستگزاران دوره قاجار،‌به کوشش مرتضی آل داوود،‌تهران،‌مگستان،‌1379،‌ص47
40-محمد جعفر خرموجی،‌حقایق الاخبار ناصری،‌پیشین،‌ص
41-محمد جعفر خرموجی،‌حقایق الاخبار ناصری،‌پیشین،‌ص296 وابراهیم افخمی،‌تاریخ فرهنگ وادب مکریان،‌سقز،‌انتشارات محمدی،‌بی تا،‌ص169
42-مجله یادگار،‌پیشین،‌ص52
43-مهدی بامداد،‌شرح حال رجال ایران در قرون 12و13و14هجری.پیشین،‌ج2،‌ص331وحسین سعادت نوری،‌رجال دوره قاجار،‌تهران،‌توحید،‌1364،‌ص290
44-نادر‌میرزا،‌تاریخ وجغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌صص264-263ومجتبی برزویی،‌اوضاع سیاسی کردستان،‌پیشین،‌صص45-44
45-«میرزا آقاخان در واقع جاسوس انگلستان در دربار ناصرالدین‌شاه‌ بود.»اسماعیل رائین حقوق بگیران انگلستان در ایران،‌پیشین،‌ص254
46-حبیب اله تابانی،‌چهره‌های منفور تاریخ معاصر ایران،‌پیشین،‌ص88
47-«عزیزخان مکری را یکی از از اصلی ترین عوامل شناساندن واقعیت کثیف وجودی‌میرزا آقاخان،‌به ناصرالدین‌شاه‌ قاجار و برکناری از صدارت و تبعیدش به دوردستها می‌دانند»،حبیب اله تابانی ،‌چهره‌های منفور در تاریخ معاصر ایران،‌ص128
48-ابراهیم افخمی،تاریخ فرهنگ و ادب مکریان،‌پیشین،‌ص169
49-نادر‌میرزا،‌تاریخ و جغرافی دارالسلطنه،‌پیشین،‌ص264
50-محمد جعفر خرموجی،‌حقایق الاخبار ناصری،‌ص297ومجله یادگار،‌پیشین،‌ص59و ابراهیم افخمی،‌تاریخ و فرهنگ وادب مکریان،‌پیشین،‌ص169
51-محمد جعفر خرموجی،حقایق الاخبار ناصری،‌پیشین،‌ص253
52-محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه،‌مآثرالآثار،‌پیشین،‌ج اول،‌ص465ومحمد جعفرخرموجی،‌حقایق الاخبار ناصری،‌پیشین،‌ص266ونادر‌میرزا تاریخ وجغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌256واحمد دیوان بیگی،‌حدیقه الشعراء،‌پیشین،‌ج2،‌ص1774
53-امین‌الدوله،خاطرات سیاسی امین‌الدوله،‌به کوشش حافظ فرمان فرمانفرمایان،‌تهران،‌انتشارات امیرکبیر،‌1370،‌ص253
54-نادر‌میرزا،‌تاریخ و جغرافی درالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌ص386
55-خاطرات و اسناد حسین قلی‌خان نظام مافی،‌به کوشش معصومه نظام مافی و دیگران،‌تهران،‌نشر تاریخ ایران،‌1361،‌ص278
56،‌مقامی‌بالاتر از امیر تومان در سپاهی،‌بالاترین منصب سپاهی در زمان قاجاریه. علی اکبر دهخدا،‌لغت نامه دهخدا،‌تهران،‌موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
57-عبدالله مستوفی،شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه) ج اول،‌ص93
58-بابامردوخ روحانی،‌تاریخ مشاهیر کرد،‌ پیشین،‌ج3،‌ص383و ابراهیم افخمی،‌تاریخ فرهنگ وادب مکریان،‌پیشین،‌ج اول ،ص160
59-نثار تخلص شعری‌میرزا مهدی بیان الملک پسر‌میرزا ابوالمحمدمنشی گرمرودی است.
60-احمد دیوان بیگی،حدیقه الشعراء،‌پیشین،‌ج2،‌1174
61-همانجا،‌ص1175 مجله یادگار،‌پیشین،‌ص54
62-محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه،‌تاریخ منتظم ناصری،پیشین،‌ج3،ص1866
63-عبدالله مستوفی،شرح ندگانی من،‌پیشین،‌ص107
64-محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه،‌صذر التواریخ،‌تصحیح محمد مشیری،‌تهران،‌وحید،‌1349،‌ص252واحمد دیوان بیگی شیرازی،‌حدیقه الشعراء،‌پیشین،‌ج2ص1175ومجله یادگار،‌پیشین،‌ص55ومحمد حسن‌خان اعتماد السلطنه،‌مآثر الآثار،‌پیشین ،‌ج2،‌ص465
65-کریم سلیمانی،‌القاب رجال دوره قاجاریه،تهران،‌نی1379،‌ص146
66-مهدی بامداد،‌شرح حال رجال ایران در قرون 12و13و14هجری،‌پیشین،‌ج2،‌ص332
67-همانجا،‌ج2،‌ص332
68-همانجا،‌ج2،‌332
69-نادر‌میرزا،‌تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌ص265
70-همانجا،‌ص390
71-مهدی بامداد،‌ شرح حال رجال ایران در قرون 12و13و14ه، ‌پیشین،‌ ج2،‌ص333 و مجله یادگار، ‌پیشین، ‌ص58وبابامردوخ روحانی، تاریخ مشاهیر کرد، ‌پیشین،‌ ج3،‌ص381 و احمد دیوان بیگی شیرازی، ‌حدیقه الشعراء، ‌پیشین،‌ ج2،‌ص1176
72-نادر‌میرزا،‌تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌ص390
73-همانجا،‌ص265
74-محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه،مآثرالآثار،‌پیشین،‌ج2،‌ص516وکریم سلیمانی،‌القاب رجال دوره قاجاریه،‌پیشین،‌ص146
75-نادر‌میرزا،‌تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌ص391
76-همانجا،‌ص391
77-همانجا،‌ص390
78-محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه در مآثر الآثار زمان دقیق فوت سردار را شب چهارشنبه 18/شوال1287ه.ق نوشته است.محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه،‌مآثر الآثار،‌پیشین،‌ج2ِص465
79-همانجا،‌ص266واحمد دیوان بیگی شیرازی،‌حدیقةالشعراء، پیشین، ج2،‌ ص1176و مجله یادگار، ‌پیشین، ‌ص58
80-سید حمزه:از سادات صحیح النسب که به شانزده واسطه به امام موسی کاظم می‌رسد و وفاتش در 714ه.ق بوده وی را در
محله سرخاب تبریز دفن کرده‌اند و اکنون مزارش زیارتگاه شیعیان آن دیار است.بر روی قبر سید حمزه قرانی است که ادعا می‌شود به دست مبارک حضرت علی (ع) نوشته شده است. مردم آن سامان همدیگر رابه آن قران سوگند می‌دهد.
81-نادر‌میرزا،‌ تاریخ و جغرافی دار السلطنه تبریز، ‌پیشین،‌ص288
82-بابامردوخ روحانی،‌تاریخ مشاهیر کرد،پیشین،‌ج3،‌صص382-381
83-ناصرالدین‌شاه‌،سفرنامه‌ی کربلا، تهران، ‌ص218و مهدی بامداد، ‌شرح حال رجال ایران در قرون 12و13و 4هجری، ‌پیشین، ‌ج2،‌ص333 و مجله یادگار، ‌پیشین، ‌ص59-58 و بابامردوخ روحانی، ‌تاریخ مشاهیر کرد، ‌پیشین، ‌ج3،‌ص382
84- منظورازشریف،‌محترم و نجیب نیست بلکه منظور نویسنده این است که از‌خانواده‌های درباری ،‌اشراف و‌شاه‌ زادگان نیست.
85-مهدی بامداد،‌شرح حال رجال ایران در قرون 12و13و14هجری،‌پیشین،‌صص335-334ومجله یادگار،‌پیشین،‌ص59
86-مجله یادگار،‌پیشین،‌ص59
87-احمد دیوان بیگی شیرازی،‌حدیقه الشعراء،‌پیشین،‌ج2،‌ص1177
88-یاکوب. ادوارد پولاک،‌(ایران و ایرانیان)،‌ترجمه کیکاووس جهانداری،‌تهران،‌انتشارات خوارزمی،ص24
89-ابراهیم افخمی،تاریخ فرهنگ و ادب مکریان،‌پیشین،‌ص163
90-محمود حکیمی،‌داستانهایی از زندگانی امیرکبیر،تهران،‌دفتر نشر فرهنگ اسلامی،‌1378،‌ص273و باستانی- پاریزی، ‌تلاش برای آزادی، ‌تهران، نوین، ‌1354، ‌ص146و فریدون آدمیت، ‌امیرکبیر و ایران، ‌پیشین، ‌ص23و علی شعبانی، 1000فامیل، ‌تهران، ‌زرین، ‌1375، ‌ص57
91-احمد‌خان ساعد الملک پسر امیرکبیر چون پس از قتل پدرش کسی را نداشت سالها بی‌کار و‌خانه نشین بود تا آنکه به کمک سردار کل که پیشکار مظفرالدین‌میرزا بود،سرتیپ فوج آذربایجان شده ساعد الملک لقب گرفت و بدین گونه جواب محبتهای امیر را داد.علی شعبانی،‌1000فامیل،‌پیشین،‌ص58
92-ابراهیم افخمی‌،‌تاریخ فرهنگ و ادب مکریان،‌پیشین،‌ص163
93-نادر‌میرزا،‌تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌ص265
94-بابا مردوخ روحانی،‌تاریخ مشاهیر کرد،‌پیشین،‌ج3،‌ص384ومیر شه‌ره‌ف‌خانی بدلیسی، ‌شه‌ره‌فنامه‌ (مێژوی ماله میرانی کوردستان)، وه‌رگێڕانی مامۆستا هه‌ژار ،‌هه‌ولێر، ‌ئاراس، ‌2006م، ‌ص376
95-محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه، مآثر الآثار،‌پیشین،‌ج اول،‌ص101
96-نادر‌میرزا،‌تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،‌پیشین،‌ص199
97-محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه،مآثرالآثار،‌پیشین،‌ج2،‌ص516
98-علی اکبر وقایع نگار کردستانی،‌حدیقه ناصریه در جغرافیا و تاریخ کردستان،‌به تصحیح محمد رئوف توکلی،‌تهران ،‌ارژنگ،‌1364،‌ص300وکریم سلیمانی،‌القاب رجال دورة قاجاریه،‌پیشین،‌ص154
99-نادر‌میرزا،‌تاریخ وجغرافی دارالسلطنه تبریز ،‌پیشین،‌ص232
100-همانجا،‌ص264
101-بابا مردوخ روحانی،‌تاریخ مشاهیر کرد،‌پیشین،‌ج3،‌ص383
102-عبدالقادر بن رستم بابایی،‌سیر الاکراد،‌تصحیح محمد رئوف توکلی،‌تهران،‌ارژنگ،‌1366،‌ص175

منابع:
1-القاب رجال دوره قاجاریه،‌کریم سلیمانی ،‌تهران،‌نی،‌1379
2- امیرکبیر و ایران ،فریدون آدمیّت ،تهران،شرکت سهامی‌انتشارات خوارزمی،چ سوم ،1348
3 - ایران در دوره سلطنت قاجار ،تهران ،مدبر ،1375
4- اوضاع سیاسی کردستان (از1258-تا 1325ه.ق)، مجتبی برزویی، تهران، فکر نو، چ اول، 1378
5- تاریخ خوی، ‌محمد امین ریاحی، ‌تهران، ‌طرح نو، ‌1378
6 - تاریخ قاجار(حقایق الاخبار ناصری) ،محمد جعفر خرموجی « حقایق نگار»تهران ،زوّار ،1344
7 - تاریخ مشاهیر کرد(ج3) ،بابا مردوخ روحانی ،تهران ،انتشارات سروش ،چ اول ،1371
8- تاریخ معاصر کرد ،دیوید. مک داول ،ترجمه ابراهیم یونسی ،‌تهران ،انتشارات پانیذ ،‌1380
9- تاریخ منتظم ناصری،‌محمدحسین‌خان اعتمادالسلطنه،‌تصحیح محمداسماعیل رضوانی،‌تهران،‌دنیای کتاب،1367
10- تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز،نادرمیرزا،تصحیح غلامرضا طبا طبایی مجد،تبریز،انتشارات ستوده ،1373
11- تلاش برای آزادی، ‌باستانی پاریزی،‌تهران،‌نوین،‌1354
12- جغرافیا و تاریخ بانه کردستان،‌محمد رئوف توکلی،‌ بی‌جا،‌1363
13- چهره‌های منفور درتاریخ معاصر ایران،حبیب اله تابانی،تهران،نگاه،‌1382
14– حدیقه الشعرا ،احمد دیوان بیگی شیرازی ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،‌زرین ،‌1372
15-حدیقه ناصریه درجغرافیاوتاریخ کردستان،‌علی اکبر وقایع نگار کردستانی،‌به تصحیح محمد رئوف توکّلی،‌تهران،ارژنگ،‌1364
16- حقوق بگیران انگلیس در ایران ،اسماعیل را ئین ،تهران،چ نهم،‌1373
17- خاطرات سیلسی امین‌الدوله،‌به کوشش حافظ فرمانفرمایان،‌تهران،امیرکبیر،زیر نظر ایرج افشار،چ سوم،‌1370
18- خاطرات و اسناد حسین قلی‌خان نظام مافی،به کوشش معصومه نظام مافی و دیگران،‌تهران،نشر تاریخ ایران ،‌1361
19- داستانهایی از زندگانی امیرکبیر،‌محمود حکیمی،تهران،‌دفتر نشر فرهنگ اسلامی،‌1378
20– رجال دورة قاجاریه ،حسین سعادت نوری ،تهران ،توحید ،‌1364
21– سفر نامه پولاک(ایران وایرانیان)،‌یاکوب.ادوارد پولاک،‌ترجمه کیکاووس جهانداری،تهران،خوارزمی،‌1368
22– سیاستگران دوره قاجار ،احمد‌خان ملک ساسانی ،‌تهران،مگستان،‌1379
23– سیرالاکراد،عبدالقادر بن رستم بابایی ،‌تصحیح محمد رئوف توکّلی،تهران،ارژنگ ،‌1366
24– شرح حال رجال ایران در قرن 13و13و14 هجری،مهدی بامداد،تهران،‌زوّار،‌1371 9
25-شرح زندگانی من(تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه ج اول)،‌عبدالله مستوفی،‌تهران،‌
26-شه‌ره‌فنامه(مێژووی ماڵه میرانی کوردستان) ئه‌میر شه‌ره‌ف‌خانی بدلیسی،وه‌رگێرانی مامۆستا هه‌ژار،هه‌ولێر ،ئاراس،‌2006
27-صدرالتواریخ،محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه،به اهتمام محمد مشیری ،تهران،وحید،1349
28 – صدر اعظم‌های سلسله قاجاریه ،پرویز افشاری،‌تهران،‌چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه،‌چ اول،‌1372
29– فرهنگ توصیفی تاریخ ایران از دوران اساطیری تا پایان عصر پهلوی(ج اول)،‌ عباس قدیانی، تهران، ‌انتشارات فرهنگ مکتوب، چ دوم، ‌1384
30– فرهنگ فارسی معین(ج2و4و5)،د. محمد معین ،تهران ،‌سی گل،1382
31– مآثر والآثار(چهل سال تاریخ ایران در دوره‌ پادشاهی ناصرالدین‌شاه‌،‌ ج اول)، محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه،‌ تهران، اساطیر چ دوم ،‌1363 –
32- مجله یادگار،‌سال جهارم،شماره 1 و 2 ،‌مقاله عباس اقبال اشتیانی،‌رجال دورةقاجاریه،‌عزیزخان سردار کل مکری
33- 1000 فامیل،‌ علی شعبانی،‌ تهران،‌ زرّین،‌1370

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

مراكز آموزش عالي بوكان

دانشگاه‌ پيام نور شهرستان بوكان

با استناد به آمارنامه استان در سال 1389، در دانشگاه پيام نور بوكان 3208 دانشجو كه 1877نفر از آنها خانم و 1331 نفر از آنها آقا هستند در رشته الهيات، مديريت دولتي، مديريت بازرگاني، علوم تربيتي، زبان و ادبيان فارسي ، تربيت بدني، رياضي، مترجمي زبان ، حقوق، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، علوم اجتماعي ، حسابداري، اقتصاد، مهندسي معماري، مهندسي آب و خاك، مهندسي فناوري و اطلاعات(IT)، مهندسمشغول به تحصيل هستند.كه مقطع آنها كارشناسي است.

دانشگاه پیام نور

حق التدریس ۲۵

کارمند ۳۴

کمک آموزشی ۲

هیات علمی ۲۵

جمع ۶۶

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان

در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان 1260 دانشجو كه 290 نفر از اين تعداد خانم و 970 نفر از آنها آقا هستند در رشته هاي فيزيك، معماري، حسابداري، برق، آموزش ابتدائي، عمران، كامپيوتر و ادبيات فارسي در مقطع كارداني و كارشناسي  مشغول به تحصيل مي باشند . در اين دانشگاه تعداد 90 نفر به عنوان اعضاي هيأت علمي و تعداد 31 نفر به عنوان كاركنان اين دانشگاه مشغول فعاليت مي باشند.

مدارس و دبيرستانهاي بوكان

با استناد به آمار نامه استان در سال تحصيلي 80-1379 در شهرستان بوكان تعداد آموزشگاههاي موجود در مقطع ابتدائي 217، راهنمايي 51، متوسطه عمومي و پيش دانشگاهي 26 واحد مي باشد و تعداد كلاس در مقطع ابتدائي 852، راهنمايي 332 و متوسطه عمومي 258 واحد مي باشد. سهم اين شهرستان از كل كلاس‌هاي استان در كليه مقاطع 32/6 درصد مي باشد، همچنين تراكم دانش آموز در كلاس تشكيل شده در كليه مقاطع تحصيلي 33 نفر مي باشد كه نسبت به ميانگين استان در رتبه هشتم قرار دارد.تعداد‌آموزشگاههاي‌موجود‌در‌شهرستان‌بوكان‌ در‌مقطع‌ابتدائي‌217‌واحد‌مي‌باشد‌‌

 
تعداد كلاس و كادر آموزشي دوره هاي مختلف تحصيلي در شهرستان بوكان بر حسب مناطق
 شهري ـ روستايي

دبيرستان

راهنمايي

ابتدايي

 

كادر آموزشي

كلاس

كادر آموزشي

كلاس

كادر آموزشي

كلاس

314

258

340

332

806

852

كل

314

258

271

271

376

462

شهري

ــ

ــ

61

61

384

390

روستايي

 منبع: سایت فرمانداری شهرستان بوکان

در اين شهرستان در سال تحصيلي 80-1379، 47002 دانش آموز مختلف مشغول به تحصيل مي باشند كه از اين ميزان 67/41 درصد از دانش آموزان خانم و 33/58 درصد از دانش آموزان آقا مي باشند، از كل دانش آموزان اين شهرستان 57/20 درصد در مناطق روستايي و 43/79 درصد در مناطق شهري مشغول به تحصيل مي باشند.

سهم اين شهرستان از كل دانش آموزان، دانش آموزان آقا و خانم استان به ترتيب 23/7 ،53/7 ،85/6 درصد مي باشد.

تعداد دانش آموزان شاغل به تحصيل در شهرستان بوكان بر اساس وضعيت مراكز آموزشي (شهري ـ روستايي)

پيش دانشگاهي

متوسطه عمومي

راهنمايي

ابتدايي

 

آقا

خانم

جمع

آقا

خانم

جمع

آقا

خانم

جمع

آقا

خانم

جمع

393

208

601

5188

2575

7763

7948

4561

12509

13883

12246

26129

كل

393

208

601

5188

2575

7763

6564

4379

10943

9486

8544

18030

شهري

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

1384

182

1566

4397

3702

8099

روستايي

 در اين شهرستان 1 آموزشگاه استثنائي با 15 كلاس آموزشي و 20 كادر آموزشي به ارائه خدمات آموزشي به دانش آموزان استثنائي مي پردازد، لازم به توضيح است كه در اين شهرستان در سال تحصيلي 80-1379 ، 134 دانش آموز استثنائي مشغول به تحصيل مي باشند.شهرستان‌بوكان‌داراي2‌واحد‌‌كتابخانة عمومي‌مي‌باشد

 

کتابخانه: واقع در پارک ملت

 

مراكز فرهنگي و هنري

 بااستناد به گزارش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان در سال 1380 مراكز فرهنگي و هنري بوكان به شرح زير مي باشد:

2 واحد كتابخانه عمومي (54/4 درصد از كتابخانه هاي عمومي استان) و 1 سالن سينما با ظرفيت 483 نفر (5/5 درصد از ظرفيت صندلي هاي سينماي هاي استان) و 2 واحد عرضه محصولات فرهنگي (12/3 درصد از واحدهاي عرضه محصولات فرهنگي) و 32 مركز بازيهاي رايانه اي (30/11 درصد از مراكز بازيهاي رايانه‌اي استان) و 1 چاپخانه (04/2 درصد از چاپخانه هاي استان).

 خدمات گردشگري شهرستان بوكان

خدمات حمل و نقل جاده اي شهرستان بوكان

با استناد به آمارنامه درسال 1379 كل راههاي موجود شهرستان بوكان اعم از آسفالته و شني به شرح زير مي‌باشد:

جمع كل راهها 94/382 كيلومتر (26/5 درصد از كل راهها) است كه از اين تعداد 54 كيلومتر را راه آسفالته اصلي (49/8 درصد از كل راههاي آسفالته اصلي) و 116 كيلومتر را راه آسفالته فرعي (53/6 درصد از راههاي آسفالته فرعي استان) و 12 كيلومتر را راه فرعي شني (42/4 درصد از كل راههاي فرعي شني استان) و 3/78 كيلومتر از آنها را راه آسفالته  روستايي (05/6 درصد از كل راههاي آسفالته روستايي استان) و 64/122 كيلومتر از آنها را راه شني روستايي (11/4 درصد از كل راههاي شني روستايي) تشكيل مي دهد.

در شهرستان بوكان 6 شركت تعاوني مسافربري فعاليت مي كنند، اين شهرستان داراي 35 دستگاه اتوبوس (75/4 درصد از كل اتوبوسهاي خارج شهري) و 65 دستگاه ميني بوس (31/13 درصد از كل ميني بوسهاي درون شهرهاي استان) و 68 سواري كرايه اي بين شهري (38/15 درصد از سواريهاي كرايه اي بين شهري استان) مي باشد. در شهرستان بوكان 6 دستگاه اتوبوس درون شهري و 20 دستگاه ميني بوس درون شهري و 350 تاكسي فعاليت مي كنند. همچنين شهرستان بوكان داراي 29 دفتر تاكسي تلفني با 321 خودرو است كه به ارائه خدمات مشغول هستند.

بررسي تصادفات استان نشان مي دهد كه در بهمن ماه 1380 در 16 تصادفي كه در شهرستان بوكان اتفاق
افتاده است 12 فقره خسارت مالي و 4 فقره خسارت جاني را در پي داشته است و از نظر تعداد تصادفات اين شهرستان در مكان هفتم قرار دارد.

 خدمات اقامتي و پذيرايي

شهرستان بوكان در سال 1379 فاقد هتل مي باشد، اما داراي 3 واحد مهمان پذير است كه هر سه از درجه 2 هستند و با داشتن 71 تخت 07/3 درصد از تختهاي مهمان پذير استان را تشكيل مي دهد.


خدمات بهداشتي

شهرستان بوكان داراي 1 بيمارستان با 140تخت (16/4 درصد از كل بيمارستانهاي استان) و (76/3 درصد از تختهاي بيمارستاني استان) و 1 راديولوژي دولتي‌(5 درصد از راديولوژي هاي دولتي استان) و 1 راديولوژي خصوصي (57/3 درصد از راديولوژي هاي خصوصي استان) و 1 فيزيوتراپي خصوصي (70/3 درصد از فيزيوتراپي هاي خصوصي استان) است. همچنين شهرستان بوكان داراي 12 مركز بهداشتي درماني (41/6 درصد از مراكز بهداشتي درماني استان) كه 7 واحد آن شهري  و 5 واحد آن روستايي است مي باشد و اين شهرستان داراي 60 خانه بهداشت (19/7 درصد از خانه بهداشت هاي استان) و 1 داروخانه دولتي (14/7 درصد از داروخانه هاي دولتي استان) و 7 داروخانه خصوصي ( 32/4 درصد از داروخانه هاي خصوصي استان) و 2 آزمايشگاه خصوصي (44/4 درصد از آزمايشگاههاي خصوصي استان) و 1 آزمايشگاه دولتي (5درصد از آزمايشگاههاي دولتي استان) و 1 مركز بهداشت (14/7 درصد از مراكز بهداشت استان) مي باشد و در اين شهرستان 50  پزشك عمومي (68/5 درصد از پزشكان عمومي استان) و 37 متخصص (25/6 درصد از پزشكان متخصص استان) و 11 دندانپزشك (68/4 درصد از دندانپزشكان استان به ارائه خدمات بهداشتي مي پردازند. بنا به گزارش مركز اورژانس شهرستان بوكان در سال 1380 افتتاح شد كه با 2 آمبولانس بصورت شهري ـ جاده اي در خدمت مردم و بيماران عزيز مي باشد. شهرستان ‌بوكان ‌داراي‌1‌بيمارستان‌140‌تخته‌مي‌باشد شهرستان‌بوكان‌داراي‌37‌پزشك‌متخصص‌مي‌باشد

بیمارستان 140 تختخوابی بوکان

خدمات فني

شهرستان بوكان با 3 جايگاه عرضه سوخت (47/2 درصد از جايگاههاي عرضه سوخت استان) و 2 فروشندگي سكودار به عرضه سوختهاي بنزين، گازوئيل و نفت سفيد  مي پردازند.


خدمات ورزشي و تفريحي

با استناد به آمارنامه استان در سال 1379، شهرستان بوكان شامل 1 ميدان فوتبال چمن، 1 ميدان فوتبال خاكي مي باشد همچنين اين شهرستان داراي 2 زمين واليبال و بسكتبال سرپوشيده و فاقد زمين واليبال و بسكتبال روباز است. همچنين در مورد ساير رشته هاي ورزشي شامل ژيمناستيك، تنيس روي ميز، شطرنج، بد مينتون  و .. داراي 1 ميدان روباز و 5 ميدان سر پوشيده است.

با استناد به گزارش شهرداري شهرستان بوكان در سال 1380، 6 پارك وجود دارد و جمع كل مساحت فضاي سبز بوكان 33 هكتار  است و سرانه فضاي سبز بوكان 5/2 متر مربع مي باشد.

خدمات بانكي

شهرستان بوكان در سال 1379 داراي 21 شعبه بانكي (97/3 درصد از شعبات بانكي استان) و فاقد شعبه ارزي مي باشد.

شعبات بانكي شهرستان بوكان به تفكيك زير است:

بانك مسكن 1 شعبه، بانك ملي 3 شعبه، بانك ملت 3 شعبه، بانك تجارت 3 شعبه، بانك صادرات 2 شعبه، بانك كشاورزي 4 شعبه، بانك رفاه 1 شعبه، بانك سپه 4 شعبه و مؤسسه مالي و اعتباري بنياد 1 شعبه در اين شهرستان دارد.

 خدمات ارتباطي

شهرداري بوكان داراي 1 اداره پست (66/6 درصد از ادارت پست كل استان) و 3 نمايندگي پست و 2 آژانس شهري مي باشد در شهرستان بوكان، 20512 تلفن نصب شده (26/6 درصد از تلفن هاي منصوبه استان) كه از اين تعداد 11280 تلفن (8/3 درصد از تلفنهاي مشغول به كار استان) مشغول به كار هستند. از تلفنهاي مشغول به كار  شهرستان 9117 تلفن براي واحدهاي مسكوني و 1749 تلفن براي واحدهاي تجاري و 414 تلفن در واحدهاي دولتي مشغول به كار هستند.

شهرستان بوكان داراي 124 تلفن همگاني داخل شهري( 04/7 درصد از تلفنهاي همگاني داخل شهري استان) و 12 تلفن همگاني راه دور (73/3 درصد از تلفنهاي همگاني راه دور استان) مشغول به كار هستند.

مراكز اطلاع رساني

در شهرستان بوكان تنها يك دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي وجود دارد كه به ارائه خدمات به مسافران و توريستها مي پردازد.

 خدمات عمومي

با استناد به گزارش شركت آب و فاضلاب استان  در سال 1380، در شهرستان بوكان نيز مانند اكثر

شهرهاي ديگر، تخليه بي رويه فاضلاب از طريق شبكه هاي جمع آوري فاضلاب سنتي به رودخانه سيمينه رود آلودگي شديد زيست محيطي را بوجود آورده است. براي جلوگيري از تخريب محيط زيست تصفيه
خانه و شبكه سيستم دفع فاضلاب شهري براي سه دوره بين سال هاي 1375 تا 1380، 1381 تا 1390، 1391 تا 1400 طراحي شده است و در دست مطالعه و بررسي است. محل تصفيه خانه در فاصله كمي از جاده آسفالته تبريز ـ بوكان قرار گرفته است. محل انتخابي براي احداث تصفيه خانه در فاصله 2 كيلومتري شهر بوكان واقع گرديده و عمدتاً به دليل جهات باد غالب موجود در منطقه و همچنين وجود موانع طبيعي 
از قبيل تپه ها و سيستم تصفيه انتخابي مشكلي از نظر انتشار بو و آلودگي زيست محيطي وجود نخواهد داشت.

بنا به گزارش شهرداري بوكان، اين شهرستان داراي 80 رفتگر (41/4 درصد از رفتگران استان) است و اين افراد با 11 ماشين رفتگري كار نظافت و دفع زباله را در سال 1380 بر عهده داشتند. در اين شهرستان
83 زباله دان نصب شده است. اين شهرستان داراي 7 گرمابه عمومي (96/12 درصد از كل گرمابه هاي استان) مي باشد.

مراكز خيريه

كميته امداد اصلي ترين مركز كمك رساني در شهرستان بوكان مي باشد كه در اين شهرستان 1 شعبه دارد و به مسافراني كه نياز به كمك داشته باشند كمك هاي لازم را ارائه مي كند.

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

1.     غار روستای قلعه‌چی نزدیک بوکان

2.     غار کول‌آباد میان بوکان و میاندوآب

3.     غار مکری در روستای خراسانه

4.     غار کونه‌کوتر در روستای ینگیجه بوکان

5.     غار کونه‌کوتر در روستای سهولان

6.     ایوان سنگی روستای آغجیوان

7.     قلعه سنگی روستای سماقان فرهادتراش دارای نه اتاق سنگی

8.     جلگه سردرآباد

9.     هه‌وزه‌ گه‌وره‌ چشمه‌ بزرگ آب و استخر دیدنی بوکان

10. مسجد جامع حمامیان

11. اطاقهای سنگی روستای بی‌بی‌کند

12. پارک ساحلی بوکان

13. پارک کوی محمدیه (معروف به پارک حسن زیرک)

14. مجتمع فرهنگی و تفریحی کیوه ره ش

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

وضعيت نيروي انساني در شهرستان بوكان

در آبان 1375 در اين شهرستان 29152 خانوار معمولي ساكن زندگي مي كرده اند . همچنين از 149224 نفر جمعيت 6 ساله و بيشتر اين شهرستان 22/64 درصد با سواد بوده اند كه نسبت با سوادي در ميان مردان 96/76 و در بين زنان 15/51 درصد بوده است .

 وضعيت اشتغال و بيكاري در شهرستان بوكان :

بر اساس سر شماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1385 ، شهرستان بوكان داراي 204308 نفر جمعيت بوده است كه 64630 نفر از آنها جمعيت فعال مي باشد و همچنين تعداد 58985 نفر شاغل و 5645 نفر بيكار( نرخ بيكاري 8/7 درصد) هستند .از كل جمعيت 101823 نفر زن و 102485 نفر مرد بوده و جمعيت روستايي 52619 نفر و جمعيت شهري 151689 نفر مي باشد.

از كل شاغلان اين شهرستان 73/64 د رصد ( 27229 نفر ) باسواد و 26/35 درصد ( 14835 نفر ) بيسواد بوده اند و 6/3 درصد ( 1513 نفر) شاغلان باسواد اين شهرستان داراي تحصيلات عالي مي باشند .سهم اين شهرستان از كل شاغلان با سواد استان 17/6 درصد شاغلان بيسواد 55/7 درصد و شاغلان داراي تحصيلات عالي استان 88/3 درصد مي باشد .

 وضعيت بخش كشاورزي در شهرستان بوكان :

- امور زراعي و باغي

بر اساس آمار منتشره از سوي جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي در سال1389، جمع كل اراضي كشاورزي اين شهرستان 110000  هكتار مي باشد كه از اين مقدار 3/77 درصد ( 85000 هكتار ) بصورت ديم و 7/22درصد ( 25000هكتار ) بصورت آبي كشت  مي شوند . كل توليدات اين شهرستان در سال زراعي 1390 ،200000تن بوده است كه 97/ درصد آن توليدات زراعي و3 درصد ديگر توليدات باغي مي باشد و اين شهرستان از لحاظ اراضي كشاورزي ، توليدات زراعي و باغي به ترتيب در رتبه هاي دوم و  چهارم و يازدهم استان قرار دارد . همچنين اين شهرستان در توليد عدس در رتبه اول و در توليد گندم و جو در مقام سوم استان قرار دارد .  شهرستان ‌بوكان‌ از ‌لحاظ ‌توليدات ‌باغي‌ در ‌رتبه ‌يازدهم استان ‌قرار‌دارد‌. شهرستان‌ بوكان‌در ‌توليد‌گندم در مقام‌ سوم‌ استان‌ قرار‌دارد.

- امور دام ، طيور و زنبور عسل

بر اساس آمار جهاد كشاورزي استان در سال 1389 ، تعداد زنبورستانهاي اين شهرستان 54واحد مي باشد كه 4290 كندوي مدرن در آنها نگهداري مي شود . ميزان توليد عسل در اين شهرستان در سال 1389 ، 41تن مي باشد كه 100 درصد توسط كندوهاي مدرن توليد شده است . اين شهرستان از نظر كيفيت توليد عسل در استان رتبه اول را دارد.

ميزان توليد گوشت سفيد مرغ در سال 1389 در اين شهرستان 5828 تن بوده است . اين شهرستان با دارا بودن 15 درصد از كل توليد گوشت سفيد مرغ استان از لحاظ توليد اين فرآورده در رتبه نهم استان قرار دارد . در سال 1389 در اين شهرستان تعداد 215960 رآس دام سبك و تعداد 50856 رآس دام سنگين و دو واحد اسب با 36 رآس اسب ،و دو واحد توليد خوراك دام با ظرفيت توليد 120 تن در سال  است و داراي رتبه اول استان از لحاظ تعداد تلقيح مصنوعي به ميزان 450 تلقيح در ماه را دارا است. 

ميزان توليد گوشت قرمز اين شهرستان در سال 1389 ، 18895 تن در روز و به صورت دام زنده مي باشد.. همچنين ميزان توليد شير خام در اين شهرستان 110تن در روز مي باشد كه بيشتر توسط گاو دو رگ و گاو بومي و گاو اصيل توليد شده است. شهرستان ‌بوكان ‌از ‌لحاظ ‌دارا ‌بودن‌ گاو ‌دو‌رگه ‌در‌ مقام ‌سوم‌ استان‌ قرار‌دارد.

- امور شيلات و كرم ابريشم :

بر اساس آمار منتشره از سوي اداره شيلات استان در سال 1389 ، تعداد مزارع پرورش ماهي اين شهرستان 5 واحد مي باشد كه به توليد ماهيان سرد آبي مي پردازد .و ميزان توليد ماهيان سرد آبي در اين شهرستان 66 تن در سال مي باشد. واحد پرورش ماهيان زينتي با ظرفيت توليد 450000 قطعه در سال در اين شهرستان فعال مي باشد.

منابع فعال طبيعي و نيمه طبيعي اين شهرستان براي پرورش ماهيان گرم آبي ( كپور ، آمور ، فيتوفاگ و … ) 2 واحد مي باشد كه مساحت بالغ بر 4550 هكتار را تشكيل مي دهد و توليد آنها در سال 1379 ، 90 تن بوده است . اين شهرستان از لحاظ دارا بوده مناببع طبيعي و نيمه طبيعي براي پرورش ماهيان گرم آبي در رتبه چهارم استان قرار دارد .  همچنين در اين شهرستان كرم ابريشم پرورش داده نمي شود .

 وضعيت بخش صنعت در شهرستان بوكان :

بر اساس سرشماري عمومي صنعت و معدن در سال 1390 ، تعداد كل كارگاههاي صنعتي اين شهرستان 140 واحد مي باشد . در اين 140 واحد كارگاه تعداد 3368 نفر به صورت دائم مشغول به كار مي باشند.

 تعداد پروانه هاي بهره برداري صادر شده از سوي اداره كل صنايع و معادن استان تا پايان سال 1390 در اين شهرستان 141 فقره  و تعداد مجوزهاي تأسيس كارگاه 148 فقره مي باشد.

بيشتر كارگاههاي صنعتي اين شهرستان به ترتيب در زمينه توليد منسوجات ، مصالح ساختماني، مواد شيميائي، فلزات، مواد معدني، سلولزي و مواد غذايي به فعاليت مشغولند. شهرستان‌بوكان‌ از ‌لحاظ‌ دارا ‌بودن‌كارگاههاي‌ بزرگ ‌و ‌كوچك‌ در رتبه‌هاي ‌هشتم ‌و ‌ششم‌ قرار‌دارد. 

وضعيت بخش معدن در شهرستان بوكان :

در سال 1390 تعداد معادن فعال اين شهرستان 1 واحد مي باشد كه ماده معدني استخاج شده از اين معادن مرمريت مي باشد . ضمناً در اين شهرستان تعداد 15 معدن داراي پروانه اكتشاف مي باشند.

 اين شهرستان از لحاظ تعداد معادن در رتبه نهم و ميزان سرمايه گذاري انجام شده در معادن در استان داراي رتبه 4 و از لحاظ ميزان سرمايه گذاري انجام شده در معادن در رتبه 12 استان قرار دارد .  

وضعيت معادن بهره برداري در شهرستان :

 

 

ميزان‌ذخيره‌(‌هزار‌تن)

 

 

نام معدن

نوع ماده معدني

قطعي

احتمالي

ميزان‌استخراج‌اسمي‌‌ سالانه‌(‌هزار‌تن‌)

ميزان‌سرمايه‌گزاري‌ ميليون‌ريال

مرمريت‌سرچاه‌آباد

مرمريت

68

-

7

6878/561

 منبع: سایت فرمانداری شهرستان بوکان

بازارهاي محلي شهرستان

در اين شهرستان بازارچه محلي يا هفتگي وجود ندارد

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

جمعيت و خانوار

طبق آمار آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان بوكان  در آبان ماه سال 1385 تعداد 204308 نفر جمعيت داشته است كه 03/7 درصد از جمعيت كل استان را شامل مي‌شود. از اين تعداد جمعيت 151689 نفر شهري (25/74) و 52619 نفر روستايي (75/25 درصد) مي‌باشند. همچنين 102485  نفر از جمعيت اين شهرستان را مردان و 101823 نفر را زنان تشكيل مي‌دهند.

جمعيت شهرستان بوكان طي بيست سال با رشدي مداوم از 20579 نفر در سال 1355 به 175541 نفر در سال 1375 رسيده است. متوسط نرخ رشد ساليانه آن در دهه اول مطالعه 169/0 و در دهه دوم 044/0 درصد بوده است. به اين ترتيب با توجه به متوسط نرخ رشد ساليانه استان كه در دهه‌هاي اول و دوم به ترتيب 036/0 و 022/0 درصد مي‌باشد. اين شهرستان از نرخ بالاتري نسبت به استان برخوردار بوده و از شهرستانهاي مهاجرپذير به حساب مي‌آيد.

جمعيت و خانوار شهرستان بوكان  به تفكيك نقاط شهري و روستايي در سال 55 و 65 و 75.

1375

1365

1355

شرح

175541

120020

55509

29179

20792

8383

71

93/5

62/31

112545

89672

22873

18947

10309

8638

22/34

2/6

32/20

20579

12657

7922

4099

3162

937

62/14

6/7

50/38

جمعيت شهرستان

جمعيت شهري

جمعيت روستايي

خانوار شهرستان

خانوار شهري

خانوار روستايي

تراكم نسبي جمعيت

ميانگين وسعت خانوار

درصد جمعيت روستايي

 منبع: سایت فرمانداری شهرستان بوکان

تعداد خانوار اين شهرستان به تبع جمعيت آن پيوسته روند افزايشي داشته و از 4099 خانوار در سال 1355 به 29179 خانوار در سال 1375 و به  42344 خانوار در آبان ماه سال 1385 افزايش يافته  است البته طي اين مدت از ميانگين وسعت خانوار كاسته شده و از 6/7 نفر در دوره اول به 93/5 نفر در دوره آخر رسيده است.

افزايش سريع تعداد خانوار در دهه دوم نيز بطوري كه ملاحظه مي‌شود تحت تاثير دو عامل رشد جمعيت و كاهش ميانگين وسعت خانوار بوده است. با افزايش جمعيت شهرستان بر تراكم نسبي جمعيت آن نيزافزوده شد و از 62/4 نفر در كيلومتر مربع در سال 1355 به 71 نفر در كيلو متر مربع در سال 1375 رسيده است.

 ساختار سني و جنسي

 در دوره مورد مطالعه ساختار سني جمعيت شهرستان به سوي تعادل گرايش دارد در سال 1385 سهم جمعيت كمتر از 15 سال شهرستان به 40/27درصد كاهش يافته است در حاليكه سهم جمعيت 64-15 ساله با افزايش روبرو بوده و به رقم 49/67 درصد رسيده است. اين امر در گروه سني 67/49 سال به بالا نيز اتفاق افتاده است. مسلماً كاهش شدت جواني جمعيت شهرستان به عنوان يك تحول مثبت تلقي مي‌شود. در آبان 1385، از 204308 نفر جمعيت شهرستان، 102485 نفر مرد و 101823 نفر زن بوده‌اند كه در نتيجه، نسبت جنسي برابر 101 به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر، در اين شهرستان در مقابل هر 100 نفر زن، 101 نفر مرد وجود داشته است.

گروههاي عمده سني شهرستان به تفكيك جنس و نقاط شهري و روستايي در سال 1375

 

نقاط روستايي

نقاط شهري

كل شهرستان

گروههاي عمده سني

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زن

مرد

جمع

درصد

55509

23637

11645

17799

2428

-

00/100

58/42

98/20

07/32

37/4

-

120020

50085

25380

39962

4593

1

00/100

73/41

15/21

30/33

83/3

-

86611

36511

18623

28592

2885

-

88930

37216

18403

29173

4137

1

175541

73727

37026

57765

7022

1

00/100

00/42

09/21

91/32

00/4

-

جمع

كمتر از 15 سال

15-24 سال

64-25 سال

65 سال و بيشتر

نامشخص

 منبع: سایت فرمانداری شهرستان بوکان

ميانگين سني جمعيت شهرستان در سال 1375 حدود 73/22 و ميانه سني معادل 12/18 محاسبه گرديده كه به شاخصهاي مربوط به استان نزديك مي‌باشد

 

نمودار 1- هرم سني جمعيت شهرستان بوكان

نمودار هرم سنی

منبع: سایت فرمانداری شهرستان بوکان

الگوي سكونت

اين شهرستان طي بيست سال از ميزان شهرنشيني نسبتاً بالايي برخوردار بوده است. به طوري كه ميزان شهرنشيني از 99/45 درصد در سال 1355 به 37/68 درصد در سال 1375 رسيده است.

يعني طي بيست سال 38/22 درصد بر ميزان شهرنشيني افزوده شده است.

1379

1375

1355

طبقه

درصد

تعداد روستا

درصد

تعداد روستا

درصد

تعداد روستا

 


00/100 

73/6

81/4

83/16

46/38

04/24

21/7

44/1

48/0

-

208

14

10

35

80

50

15

3

1

-

00/100

88/6

76/4

17/12

33/42

40/25

41/7

06/1

-

-

189

13

9

23

80

48

14

2

-

-

00/100

47/8

93/5

47/8

61/46

58/24

08/5

85/0

-

-

118

10

7

10

55

29

6

1

-

-

جمع

4-1 خانوار

9-5 خانوار

19-10 خانوار

49-20 خانوار

99-50 خانوار

199-100 خانوار

499-200 خانوار

999-500 خانوار

1000 خانوار و بيشتر

منبع: سایت فرمانداری شهرستان بوکان

در آبان 1375 در اين شهرستان از 29152 خانوار معمولي ساكن 100 درصد در واحد مسكوني معمولي زندگي مي‌كردند.

       دين و مذهب

در آبان 1385، از جمعيت شهرستان 93/99 درصد را مسلمانان تشكيل مي‌داده‌اند. اين نسبت در نقاط شهري 92/99 درصد و در نقاط روستايي 97/99 درصد بوده است. مذهب مردم بوكان در اكثريت سني و در اقليت شيعه مي‌باشد.

 توزيع نسبي جمعيت بر حسب دين به تفكيك ساكن و غير ساكن

دین

شهرستان

نقاط شهری

روستایی

غیرساکن

مسلمان

93/99

92/99

97/99

00/0

زرتشتي

02/0

01/0

02/0

00/0

مسيحي

00/0

01/0

00/0

00/0

كليمي

00/0

00/0

00/0

00/0

ساير و اظهار نشده

05/0

06/0

01/0

00/0

جمع

00/100

00/100

00/100

00/0

منبع: سایت فرمانداری شهرستان بوکان

مهاجرت

1. توزيع مهاجران برحسب آخرين محل اقامت قبلي

در فاصله سالهاي 1365 تا 1375 ، 28916 نفر به شهرستان وارد و يا در داخل اين شهرستان جا به جا شده‌اند. محل اقامت قبلي 76/31 درصد مهاجران، ساير استانها، 18/24 درصد شهرستانهاي ديگر استان محل سرشماري و 19/42 درصد شهر يا آبادي ديگري در همين شهرستان بوده است. محل اقامت قبلي بقيه افراد، خارج از كشور يا اظهار نشده بوده است.

مقايسه محل اقامت قبلي مهاجران با محلي كه در آن سرشماري شده‌اند نشان ميدهد، 17/53 درصد از روستا به شهر، 08/29 درصد از شهر به شهر، 33/5 درصد از روستا به روستا و 55/10 درصد از شهر به روستا در طي 10 سال قبل از سرشماري آبان 1375 مهاجرت كرده‌اند.

 مهاجران وارد شده طي 10 سال قبل از سرشماري آبان 1375 برحسب آخرين محل اقامت قبلي به تفكيك نقاط شهري و روستايي و جنس.

 

ساكن در نقاط روستايي

ساكن در نقاط شهري

جمع

آخرين محل اقامت قبلي

زن

مرد

زن

مرد

1565

1053

408

645

237

109

128

179

92

87

95

1

3243

902

408

494

560

429

131

1661

1605

56

105

15

10550

5117

-

5117

2772

1322

1450

2507

1529

978

121

33

13558

5129

-

5129

3423

1776

1647

4836

3781

1055

134

36

28916

12201

816

11385

6992

3636

3356

9183

7007

2176

455

85

جمع

شهرستان محل سرشماري

شهر

آبادي

شهرستانهاي ديگر در همين استان

شهر

آبادي

شهرستانهاي ساير استانها

شهر

آبادي

خارج از كشور

اظهارنشده 

 منبع: سایت فرمانداری شهرستان بوکان

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

در حدود 300 خانوار در اين شهر و روستاهاي اطراف آن به توليد صنايع دستي مشغولند. عمدة صنايع دستي اين منطقه شامل قالي بافي- سجاده بافي- پارچه بافي- حصير بافي و خراطي مي باشد. پولك دوزي از مشهورترين صنايع خانگي اين شهرستان است.

قالي بافي

قالي بافي بوكان به سبك سنتي در اندازه هاي پشتي و كناره و در طرحهاي 3 ترنج- هراتي- و ساير طرحهاي كردي افشار و... توليد مي شوند طرح قالي هاي بافت بوكان همانند اكثر قالي هاي كردي انتزاعي هستند نقوش موجود در بافته ها مستقيماً از عوامل طبيعي مانند كوه- رود- درخت- آتش و... الهام گرفته شده اند. رنگهاي مورد استفاده در آنها همان رنگهاي تند و درخشان مناطق كردنشين است. اما امروزه توليد فرشهايي با نقشه هاي شهري و گردان نيز در اين شهرستان رايج شده است.

قالی بافی

دست‌بافت پشم  بوكان

سجاده بافي

همانند ساير مسلمانان اهل تسنن كه مقيد به نماز خواندن روي سجاده مخصوص بخاطر تأمين طهارت مكان عبادت هستند اهالي بوكان نيز به توليد انواع سجاده از نوع جاجيم و گليم با طرحهاي ساده يا طرحهائي مخصوص (شبيه طرح محراب) اشتغال دارند اين دست بافته بدليل كوچكي و سبكب براحتي توسط نمازگذار قابل حمل است. در بافت سجاده معمولاً از پشم هاي خودرنگ استفاده مي شود و اغلب برنگهاي سفيد – سياه و قهوه اي است از اين رو سجاده يا تماماً قهوه اي بوده يا داراي زمينه سفيد با نقوش تيره است.

پارچه بافي

بدليل علاقه اقوام كرد به حفظ سنن و آداب و رسوم سنتي خود و پيروي از هويت فرهنگي خاصي كه به آن پايبند هستند توليد پارچه مخصوص لباس كردي كه "بوزو" ناميده مي شود توسط دستگاههاي پارچه بافي معمول است روش كار بدين صورت است كه استاد كار پس از دريافت پشم ريسيده شده و گرفتن سفارش اقدام به چله كشي و ماسوره پيچي نخ ها نموده و با توجه به ابعاد محصول مورد سفارش و نوع بافت آن از شانه هاي مختلفي استفاده مي نمايد سپس با حركت در آوردن ماكو به كمك دست كه در داخل آن ماسوره حاوي نخ هاي پود قرار داده و استفاده از پا براي ايجاد درگيري نخ هاي پود و تار عمل بافت را انجام مي دهد عرض دستگاههاي بافندگي از 20 تا 65 سانتي متر متفاوت است. عرض 20 سانت بيشتر براي تهيه پارچه لباسهاي كرسي معمول است و بطور متوسط از 22 متر آن يكدست لباس محلي كردي تهيه مي گردد. در برخي موارد نوعي پارچه توري براي تهيه پشه بند نيز توليد مي شود كه نخ هاي آن بسيار ظريف تر از پارچه معمولي است.

حصيربافي
بافت حصير با ساقه گندم و جو كه قبلاً خيس و انعطاف پذير شده است توسط دست وبدون استفاده از ابزارخاصي از ساير محصولات صنايع دستي اين منطقه است حصير توليد شده مصارف مختلفي از قبيل زيرانداز- پرده سايه بان و تزئين دارد.

حصیر و سبدبافی

خراطي
صنعت خراطي چوب به صورتي محدود در اين شهرستان متداول است براي توليد محصولات خراطي از چوب درختان گردو- بيد- صنوبر- گلابي و سنجد كاج و افرا استفاده مي شود و توليد انواع محصولات نظير چوب سيگار- عصا- چوب تعليمي- قليان- مهره هاي شطرنج و تخته نرد- پايه مبل- صندلي ميز آباژور معمول است. همچنين يكي از عمده اقلام توليدات خراطي ساخت دوك نخ ريسي دستي است كه در ريسندگي الياف براي ريسيدن پشم بكار برده مي شود. دوك بايد خيلي راست باشد. بعد از ساختن دوك مدتي آنرا در جاي خشك نگه مي دارند و اگر بعضي از آنها در اين مدت كج و معوج شده باشد آنها را روي آتش ذغال داغ كرده با خم گير آنها را راست مي كنند.
 
پولك دوزي و منجوق دوزي

منجوق و پولك دوزي از جمله صنايعي است كه به صورت خانگي و گاهي كارگاهي در اين شهرستان مرسوم است. دوخت پولك و منجوق بر لباسهاي سنتي عروسي زنان كرد و نيز كلاه كمربند – جليقه پولك دوزي شده كه در اصطلاح محلي سيخمه ناميده مي شود به جهت حفظ آداب و سنن محلي در نزد كردها از اهميت ويژه اي برخوردار است. پولك دوزي كاري زمان گير و مشكل است به عنوان مثال هر صنعتگر ماهر در هر روز فقط  عدد كلاه پولك دوزي شده توليد مي كند.

با تشکر از منــبــع این مطلب و تصاویر.

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

مسجد حماميان

در نزديكي شهر بوكان در كنار روستاي حماميان مسجد قديمي و نسبتاً سالم حماميان و بقاياي مدرسه قديمي حماميان و وضوخانه كه هم اكنون قسمتي از كلاسهاي آن سالم مانده ، قرار گرفته است . اين مسجد قبل از جنگ جهاني دوم در سال 1328 هجري بنا شده است و موسس آن مرحوم « محمود آقا ايلخاني زاده » و معمار آن شادروان « معمارباشي مراغه اي » بوده است . بناي مسجد بابلان مربع شكل و بصورت تك  گنبدي با مصالح سنگ لاشه اي در پي و آجر چهارگوش در بدنه و گنبد پوششي بصورت دو لايه با ظرافت خاصي بنا گرديده و بعد از احداث بناي مسجد واحدهايي تحت عنوان مدرسه متصل به بناي مسجد ساخته شده است .

مسجد حمامیان بوکان


مسجد جامع بوكان

مسجد جامع بوكان در بخش مركزي و قديمي شهر و در كنار تپه قديمي ، مشهور به تپه قلعه سردار و در ضلع شرقي سرآب كه از كوه فعل شكينه سرچشمه مي گيرد قرار گرفته است . اين اثر با طول و عرض 25*30 متر داراي شانزده گنبد كه بر روي نه ستون قرار گرفته احداث شده است . كه 6 عدد از اين ستونها از سنگهاي آهكي تراشدار مربوط به بناي اوليه اثر مي باشد ولي چهار گنبد آجري و سه عدد از    ستون ها با تيرآهن و روكش سيماني در گسترش بعدي مسجد در سال 1345 ساخته شده اند . تاريخ تاسيس مسجد جامع 1310 هجري است و معمار اين بنا مرحوم « علي اصفهاني » از معماران ماهر و چيره دست آن زمان بوده است . اين بنا در حال حاضر به عنوان محل برگزاري نماز جمعه بوكان مورد استفاده اهالي شهر قرار مي گيرد .

مسجد جامع بوکان، بنا در 1328

 مقبره سردار بوكان

اين بنا در شهر بوكان در داخل پارك عمومي قرار گرفته است و مربوط به دوره قاجاريه مي باشد . زيربناي مقبره در سطح 198 مترمربع بوده است و داراي يك گنبد مركزي ، ايوان و دو دهليز در طرفين مي باشد . مصالح بكار رفته در بنا در قسمت پي از سنگ لاشه بصورت تفليسي و ديوارها و گنبد و طلقها از آجر چهارگوش مي باشد ، در ضلع جنوبي كه ورودي بنا را تشكيل مي دهد ، ايواني با 2 ستون سنگي قرار گرفته است كه زيبايي خاص به مجموعه داده است ، مقبره مذكور مدفن خانواده سردار « عزيز خان مكري » داماد اميركبير و فرمانده كل قشون ناصرالدين شاه قاجار مي باشد كه مورد توجه اميركبير بوده است .

بناي مذكور با معماري سنتي يكي از آثار قديمي ارزشمند بوكان مي باشد كه به علت احترام خاص مردم به اين مكان معمولاً مورد بازديد اهالي بوكان قرار مي گيرد .

نمای بیرونی مقبره سردار


تپه عباس آباد ( قلعه )

قلعه تاريخي عباس آباد در بررسي باستان شناسي كه در سال 1367 ( هجري شمسي ) بر محور تپه تاريخي قالاچي در بوكان به انجام  رسيد ، در مجاورت جنوب شرقي روستايي به همين نام و بر روي تك ارتفاع آهكي كه در محل به « گردي تپه » اشتهار دارد مورد شناسايي قرار گرفت . دژ بر تمام ارتفاعات مجاور و نيز دشت وسيع در اطراف رودخانه تتاهو كه از جنوب به شمال در جريان است كاملاً مسلط   مي باشد . شكل قلعه بيضي نزديك به دايره است و برج هاي آن نيم دايره و توپر مي باشد . سنگهاي بكار رفته در جبهه بيروني آن همه بزرگ و تراشدار بوده است ، اما سنگهاي جبهه دروني حصار دژ از سنگ لاشه است و سنگ هاي كوچك از جنس آهكي با ملاتي احتمالاً از ماسه و آهك كه در داخل حصار بكار رفته در استحكام بدنه ديوار بسيار موثر بوده است . در داخل دژ بقايايي از ساختمان هاي سنگي است كه حتي فرم خود را نيز حفظ كرده اند ، اين بقايا كه به عنوان تاسيسات داخل دژ منظور شده از حيث زماني با ساختمان دژ هم دوره نيست و به يكي از استقرارهاي دوره اسلامي تعلق دارد . 

تپه عباس آباد

كل تپه

تپه اي باستاني است كه در حال حاضر بوسيله واحدهاي ساختماني احاطه گرديده است اين تپه در روستاي كل تپه در جنوب بوكان قرار رگفته است كه اين روستا به خاطر وجود چشمه هاي متعددي در كنار اين تپه باستاني بنا گرديده است كه نام روستا هم برگرفته از نام تپه است . ارتفاع نسبي اين تپه از 30 تا 40 متر بيشتر نمي شود شامل بقايايي از فرهنگ انسانهاي دوران ماد مي شود و علت اصلي انتخاب اين انسانها براي سكونت به احتمال قوي مسائل امنيتي و تدافعي بوده است . ازانجا آذربايجان غربي بويژه كناره هاي درياچه اروميه مركز آتشكده ها و آيين هاي ايران كهن بوده است قدمت كل تپه هم به زماني بر مي گردد كه در آن جا آتشكده هايي بوده است و نشاني از آتش را در خود پنهان دارد .

 

کل تپه

ديگر آثار باستاني و قديمي بوكان شامل بناها و آثار زير مي باشد :

قلعه داش كند ، آسياب كهنه ، قلعه قره كند ، كور خانه ، قبرستان قديمي قاجر ( هزاره اول و دوم قبل از ميلاد )، قلعه عباس آباد ( ساساني )، قلعه اوغلام، قلعه سماقان، قلعه چاورچين، سد قديمي ( قورميش )، دخمه علي كند ( صفويه )، قلعه بوغه، قلعه اميرآباد ، قبرستان كاني شيشه، گنبد سردار، قبرستان خراسانه، قبرستان شيخلو ، قبرستان داش ، قبرستان كافي موزه و ...

در اين شهرستان علاوه بر موارد فوق تپه‌هاي تاريخي ذيل نيز قابل اشاره مي‌باشد.تپه باستاني ساري قاميش، تپه عربلو، تپه اسكي بغداد، تپه قلاي سمبه، تپه قلاي درويشان، تپه تاباني، تپه كلك آبي، تپه شيخان كوچك، تپه شيخان بزرگ، تپه موجه، كول تپه، تپه قلاي تپه، تپه قلعه كهنه آل‌بلاغ، تپه روژبياتي، تپه داربسر، قلعه تپه يا قره تپه، تپه خليكه، تپه گرد خزينه، گردشين سرآو، تپه آشي، كلك تپه، گردشين رحيم‌خان، تپه محمود، تپه عثمان قره، تپه كاني گوزله، عبدالله تپه‌سي، تپه آغ تتر، تپه اوينه چي، تپه جوانمرد، تپه تازه قلا، قلاي تبت، تپه حيدرمست، تپه كاني دروزان، تپه بند، قلاي قلعه جوق، تپه و گورستان خراسانه، تپه‌هاي تركمن كندي، تپه ينگيجه، تپه كاني سيران، تپه‌هاي سردار‌آباد، تپه اسكندر ، تپه تكان تپه، تپه عبدالله آباد، تپه باغچه، تپه اسبوغه، تپه چاورچين، تپه محمودآباد، تپه اميرآباد، تپه گرد، تپه نليسكه، تپه مقصود، زمينهاي معروف به جره، تپه قلعه قره‌كند، تپه اوزون قشلاق، تپه ناچيت، تپه ايل تيمور، تپه قلاي داش كسان، تپه سردار‌آباد، تپه كوره خانه، تپه آسياب كهنه، گردمالان، تپه قالايچي.

با تشکر از منـبـع این مطلب.

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

شهر بوكان مركز شهرستان بوكان استان آذربايجان غربي با پهنه اي حدود 8 كيلومتر مربع در جنوب استان در مسير راه مياندوآب ـ سقز در 36 درجه و 31 دقيقه عرض شمالي و 46 درجه و 12 دقيقه طول خاوري نسبت به نصف النهار گرينويچ قرار دارد و ارتفاع آن از سطح درياي آزاد 1370 متر   مي باشد . درباره نام أين شهر نيز هماند ديگر شهرها نظرات زيادي وجود دارد . بعضي ها بر أين باورند كه « بو » به معني سرزمين و « كان » به معني معدن است و بوكان به معني سرزمين معدن است . اما باور غالب درباره نام أين شهر أين است كه واژه بوكان از دو كلمه « بوك » به معني عروس و « آن » علامت جمع تشكيل شده و بوكان در معناي « عروسان » معني مي دهد .

زيرا أين شهر به دليل دارا بودن آب و هواي مطبوع و باغهاي زيبا ، سرسبز و خرم ، همانند عروسي زيبا ، به آرايش طبيعت آراسته بوده است و همچنين بخاطر داشتن جايگاه چهارراهي ، بيشتر روستائيان پيرامون آن ، هنگام عروسي كه عروسشان را از يك آبادي به آبادي ديگر مي برده اند از ميان بوكان مي گذشتند و در پيرامون استخر آب آن به رقص و پايكوبي مي‌‌‌پرداخته‌اند . اين شهرستان از شمال به حومه شهرستان مياندوآب از شرق به شاهيندژ از جنوب به سقز كردستان و از سمت غرب به مهاباد متصل شده است . آب و هواي بوكان در زمستان سرد و پر برف و در تابستان نسبتاً گرم است . اراضي بوكان به علت وجود رودخانه سيمينه رود كه از شمال به جنوب در امتداد جاده شوسه ، بوكان به مياندوآب در جريان است حاصل خيز مي باشد .

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 

بوکان (کردی: بۆکان، Bokan) مرکز شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی ایران است. در سال ۱۳۲۷ تبدیل به شهر شده است.۱

بوکان در سال 1330

زبان مردم این شهر کردی سورانی است. جمعیت شهر بوکان براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، ۱۴۹٬۳۴۰ نفر بوده‌است.۲براساس سرشماری سال1385، بوکان پس از ارومیه و خوی، سومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان غربی به شمار می‌آید.۳همچنین براساس نتایج این آمارگیری، این شهر پس از کرمانشاه و سنندج و ایلام چهارمین شهر پرجمعیت کردنشین ایران, 51 امین شهر پرجمعیت ایران۴ ودرسال2002، 2438 امین شهر پرجمعیت جهان به شمار آمده است.۵ شهر بوکان در ۳۶ درجه و ۳۱ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد ۱۳۷۰متر می‌باشد.۶

نمایی از شهربوکان

وجه تسمیه

روایات زیادی در مورد ریشه نام این شهر وجود دارد. اختلاف نظر در مورد نام بوکان در میان نویسندگان و روایت‌گران از آنجا پدید آمده که بوکان با وجود قدمت فراوان، تاریخ مدونی ندارد. کشفیات هیئت باستان‌شناسی در سال ۱۳۵۰ و مطالعات پس از آن نشان داده منطقه بوکان از قدیم پادگان اشکانیان و ساسانیان بوده‌است. آثار باستانی زیادی که در این منطقه به دست آمده مؤید همین نظریه‌است.۷

·یکی از روایات در مورد ریشه نام بوکان این است که «بو» به معنی سرزمین و «کان» به معنای معدن بوده و بوکان به معنی سرزمین معادن است.۸

اما این نظر تنها در صورتی درست است که ما این اسم را با لهجه فارسی تلفظ کنیم یعنی «بوکان Bookan»، در حالی که ساکنین این شهر و اکثر مردم کرد زبان آن را بصورت «بوکان Bokan» ادا می‌کنند.

·از دیگر روایات مشهور این است که بوکان از دو کلمه «بوک» به معنی عروس و «آن» که علامت جمع است تشکیل شده و معنی عروسان یا عروس‌ها را می‌دهد. گویا بوکان در مسیر چند راه قرار داشته و اغلب روستائیانی که هنگام عروسی، عروسشان را از یک ناحیه به ناحیه دیگر می‌برده‌اند، از این روستا عبور می‌کردند و در پیرامون چشمه آب بزرگ و مشهور این شهر که کردها آن را «حه‌وزه گه‌وره» (Hewze Gewre) به معنی «آبگیر بزرگ» می‌نامند، به رقص و پایکوبی می‌پرداختند و از این رو این شهر به بوکان معروف شده‌است.

·نظر دیگری وجود دارد که نام شهر را برگرفته از کلمهٔ «بک» به معنی خدا می‌داند. با اضافه شدن ا و ن در آخرِ نام می‌توان گفت بوکان به معنی «سرزمین خدایان» است. این نظریه بسیار کهن است (مربوط به تمدن ماننایان. ایزیرتو) و به دلیل شرایط سیاسی و منطقه‌ای تاکنون ناگفته مانده‌است. ۹

·نظر دیگر در مورد وجه تسمیه شهر چنین است: شهر بوکان به دور چشمه بزرگ حه‌وزه گه‌وره‌ شکل گرفته‌است. به چنین چشمه‌هایی در زبان کُردی «کانی Kani» گفته می‌شود. واژه «بو Bo» در زبان کردی کاربردهای مختلفی دارد که اغلب در شکل ترکیبی به کار برده می‌شود؛ مانند بو کوی؟(کجا؟)

اما چگونگی ترکیب این کلمات و شکل‌گیری واژه بوکان بر اساس این نظریه از این قرار است که: در زمان‌های قدیم هنگامی که زنان قصد شستن وسایل خانه را داشتند آنها را با خود برداشته و به سمت رود یا چشمه‌ای که در نزدیکی محل اقامتشان بوده می‌بردند. ساکنان اطراف بوکان نیز به همین ترتیب، برای شستن ظروف و وسایل خود به این کانی یا حوض می‌رفتند و هنگامی که کسی سراغ نفری را که جهت انجام این امور به «کانی» رفته بود، می‌گرفت، نزدیکان وی در پاسخ می‌گفتند: «او به کانی رفته‌است» و به زبان کردی «چوه بوکانی» یعنی به «چشمه» رفته‌است. بدین ترتیب واژه «بوکانی» به افرادی گفته می‌شد که رفت و آمد زیادی به «کانی» مزبور انجام داشتند و سپس کم کم در آنجا ساکن شدند.

امروز حوض گوره (حه‌وزه گه‌وره)، در مرکز شهر واقع است و با آب گوارا و بی پایان خود آب امیرآباد (بوکان) را تأمین می‌کند. این چشمه که چشمه‌ای جوشان است و آب آن از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود نزد اهالی شهر از نوعی دلبستگی و جایگاه خاصی برخوردار است.۱۰

پیشینه تاریخی

قبل از اسلام

این شهرستان در حدود ۳۰۰۰ سال قبل تحت نام ایزیرتو پایتخت تمدن مانناییان بوده‌است. به دلیل نبودن موزه و امکانات کافی در این شهرستان آثار این تمدن به کوچکی دیده و بیان می‌شود نمونه‌های از آثار به تاراج رفته اش در موزه‌های جهان از قبیل موزه توکیو و موزه ارومیه دیده می‌شود. این تمدن در مناطق کردنشین شمالغربی ایران سکنی داشته‌اند. وجه بارز هنر ماننایی ظرافت و زیبایی وصف ناپذیر آن است که در تمدنهای معاصر آنها کم نظیر است. هنر معروف آنها ساخت آجرهای لعابدار بوده‌است. آجرهای با طرحهای رنگین که طرح آنها پس از گذشت حدود ۳۰۰۰ سال تقریباً سالم باقی مانده‌اند. نمونه بسیار زیبایی از این آجرها در موزه شرق کهن توکیو یافت می‌شود.

قاجاریه

بوکان در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار روستایی کوچک بود که دارای کمتر از ۱۴ خانوار و جمعیت آن حدود ۱۰۰ نفر بوده. این روستا جزو یکی ایل‌های قدیمی بنام خالکی یا دراصلاح دیگر خاکی بوده‌است. ایل خالکی که بر روستاهای مانند بوکان و سردشت در آن زمان حکمرانی می‌کرد. بزرگان بوکان در آن دوران از این روستا کوچک به مهاباد کوچ کردند. روستای علی آباد که قبل از حکومت سردارهای نامی چاوان نام داشت. به محبوبیت فرزند ارشد سردارکل علی خان مکری درآمد و تحت حکمرانی پدرش درمنظقه نشست. سردار سیف الدین خان در اطراف چشمهٔ خروشانی که در آبادی کوچک بوکان در سمت شمالی قرارداشت. در نزدیکی آن قلعه‌ای برروی تپه نزدیک به چشمه که همان حوض بزرگ امروزی بوکان است بناد کرد. این قلعه جلوه و شکوه خاصی به منطقه(بوکان, سردشت, مهاباد) سردار سیف الدین خان مکری می‌بخشید و از آن دوران به عنوان نمادی در شعر شاعران و سخن وران این منطقه بسیار مورد توجه قرار گرفته‌است. که امروزه درکمال سهل نگاری مسولان شهری بوکان این قلعه بجز خرابهٔ از آن چیزی دیگر باقی نمانده‌است.۱۱

جنگ جهانی اول

بوکان در جنگ جهانی اول هم در امان نماند پیشروی روس‌ها و عثمانیها به منتطقه بوکان سبب ویران شدن این منطقه گردید. سپس بعد از عقب نشینی عثمانی‌ها و روس‌ها سبب شد که منطقه به تاراج برود. نیروهای ایرانی نیز به علت بوجود آمدن این اوضاع نابسمان دست به غارت اموال مردم زدند و تجاوز این غارتگران ارمغانی جز قطحی و گرانی و بیساری از مشکلات آن زمان برای مردم درپی نداشت.۱۲

اقدامات مهم تاریخی

·نخستین درمانگاه بوکان در سال ۱۳۲۶ با پزشکی دکتر»فریدریش آلمانی«جراح و دستیاری همسرش آغاز به کار کرد.

·اولین روزنامه هم بنام هلاله در اسفند ماه ۱۳۲۴ از چاپخانه بوکان منتشر شد و اولین گروه‌های کوهنوردی به شیوه نوین در سالهای ۱۳۴۷ الی۱۳۵۰ توسط دبیرانی که از مرکز و شهرها به این شهر آمده بودند برپا شد.

·جمعیت بوکان در زمان ناصرالدین شاه قاجار هنگام تملک سردار»عزیزخان مکری«داماد امیر کبیر بخش کوچکی بوده و بیشتر از صد خانوار در آن نبوده‌اند. اولین مدرسه ابتدایی به شیوهٔ نوین در سال ۱۳۰۷ دایر گردید

·سفر ژاگ دمورگان و خاطرات جهانگردان به بوکان

جمعيت و تقسیمات سیاسی

طبق قانون تقسیمات کشور، درسال 1316ش بوکان به عنوان بخش در شهرستان مهاباد در استان آذربایجان تشکیل شد. درسال 1369 شمسی ، طبق تصویبنامة هیئت وزیران ، شهرستان بوکان به مرکزیت شهر بوکان مشتمل بر دو بخش تشکیل شد.

جمعیت این شهرستان طبق آمار تخمین زده شده و محاسبه شده در سال ۱۳۹۰ به 278،000 نفر می‌رسد اما بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت شهرستان بوکان برابر با ۲۰۴،۳۰۸ نفر بوده‌است، که از این تعداد ۱۰۲،۴۸۸ نفر آنان مرد و ۱۰۱،۸۲۰ نفر آنان زن بوده‌اند. همچنین شهرستان بوکان دارای ۲ بخش به نامهای مرکزی و سیمینه‌است و ۷ دهستان دارد.

بخش مرکزی دهستان‌های آختاچی، ایل تیمور، ایل گورک و بهی فیض اله بیگی و بخش سیمینه دهستان‌های آختاچی شرقی ـ آختاچی محلی و بهی دهبکری را شامل می‌شود. ۲

ابنیه تاریخی

مقبره سردار

مقبره تاریخی سردار که مربوط به دوره قارجه‌است که امروزه در پارک عمومی ملت شهربوکان قرارگرفته‌است. این مقبره در انتهای پارک قراردارد.مقبره در سطح ۱۹۸ متر مربع و دارای یک گنبد مرکزی، ایوان و دو دهلیز در طرفین است. مصالح به کار رفته در پی بنا از سنگ لاشه به صورت، دیوارها، گنبد و طاق‌ها از آجر چهار گوش است. در ضلع جنوبی – ورودی بنا – ایوانی با دو ستون سنگی قرار دارد. این مقبره محل دفن خانواده « عزیز خان مکری» داماد امیرکبیر و فرمانده کل قشون ناصرالدین شاه بوده‌است. مقبره سردار به عنوان یکی امکان‌های مهم تاریخی شهر ثبت شده‌است و نزد مردم از محبوبیت خاصی برخوداراست.۲۵

سردار عزیز خان مکری

قلعه باستانی که توسط عزیزخان، احیا شد

·تپه باستانی قلایچی

بوکان هویت تاریخی خود را از (قلعه باستانی قلایچی) در مجاورت روستای قلایچی در هشت کیلومتری شمال شرقی بوکان می‌گیرد؛ که بازمانده یکی از مراکز بسیار مهم تمدن (ماناها) در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در حوزه شمال غرب ایران که برخوردار از تمدن و قانون بودند؛ است. حاکمان قلعه تاریخی قلایچی معبد این قوم متمدن بودند که نزدیک به سه هزار سال پیش مدت زمانی در این ناحیه سکونت و حکم رانی کرده‌اند وآنچه از اجزای معماری این تمدن کهن در این قلعه باستانی به دست آمده با تمدن‌های مشابه و هم زمان خود از جمله (حسنلو) در نقده و (زیویه) در سقز که از نظر جغرافیایی با قلعه (قلایچی) هم حوزه‌است، قابل مقایسه و برابر دانست به گونه‌ای که آثار معماری مکشوفه از نظر مشخصات و نقشه بیش از هر چیز بیانگر یک معبد بزرگ است.

یکی از آجرهای لعابدار کشف شده در قلایچی در موزه ژاپن

نماد ساخته شده از آجرها و آثار آن تپه در میدان انقلاب (اسکندری) شهر بوکان

محدوده بیرونی غار قلایچی

·غار عمیق قلایچی

این غار عظیم با دهانه‌ای بزرگ به قطر ۸ متر، سالها با داستانهای فراوان پر رمزو رازترین مکان نامشکوف بوکان بود تا اینکه در سال ۱۳۸۱ نخستین تیم منتخب از کوهنوردان بوکان با جسارت و از جان گذشته گی زیاد موفق به فرود از چاه نخست این غار به طول ۱۱۰ متر شده و توانستند حس کنجکاوی اهالی را تا حدودی ارضا نمایند، سپس در سال ۱۳۸۴ تیم مجهزتری به سرپرستی زنده یاد مقبل هنرپژو کوهنوردی عضو تیم ملی توانست سه تالار عظیم این غار را بعد از چاه مورد شناسایی و طول مسیر پیمایش شده این غار را به حدود ۳۰۰ متر برساند. ازآن سال ببعد تیمهایی وارد این غار شده و هرکدام مقداری از آن را بازدید کردند تا بالاخره تیمی از باشگاه سنگنوردان بوکان موفق به پیشروی بیشتر و نقشه برداری حدود ۴۰۰ متر ازاین غار برای اولین بار شدند.

تپه‌های باستانی

در این شهرستان علاوه بر موارد فوق دارای برخی از تپه‌های تاریخی ذیل نیز هم می‌باشد. عبارتند از:

1.تپه باستانی ساری قامیش،

2.تپه عربلو،

3.تپه اسکی بغداد،

4.تپه قلای سمبه،

5.تپه قلای درویشان،

6.تپه کلک آبی،

7.تپه شیخان کوچک،

8.تپه شیخان بزرگ،

9.تپه موجه، کول تپه،

10.کلک تپه،

11.گردشین رحیم‌خان

12.برده کونته کانی رش،

13.تپه اوینه چی،

14.تپه جوانمرد

15.تپه و گورستان خراسانه

16.تپه‌های ترکمن کندی،

17. تپه ینگیجه،

18.تپه کانی سیران،

19.تپه‌های سردارآباد،

20.اسکندر،

21.تپه تکان تپه

22.تپه قلای کانی رش،

23.تپه قلعه قره‌کند

24.تپه اوزون قشلاق،

25.تپه ناچیت،

26.تپه آسیاب کهنه،

27.تپه قالایچی،[۲۶]

بناهای تاریخی

قلعه داش کند، آسیاب کهنه، قلعه قره کند، کور خانه، قبرستان قدیمی قاجر (هزاره اول و دوم قبل از میلاد)، قلعه عباس آباد (ساسانی)، قلعه اوغلام، قلعه سماقان، قلعه چاورچین، سد قدیمی (قورمیش)، دخمه علی کند (صفویه)، قلعه بوغه، قلعه امیرآباد، قبرستان کانی شیشه، گنبد سردار، قبرستان خراسانه، قبرستان شیخلو، قبرستان داش، قبرستان کافی موزه، مسجد جامع بوکان و...

ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی

وسعت

شهرستان بوکان با وسعت ۲۵۴۱٫۳۰۶ کیلومترمربع، حدود ۶٫۵۰ درصد از سطح استان را به خود اختصاص می‌دهد. این شهرستان در ارتفاعی حدود ۱۰۰۰ تا بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا بوده و شیب متوسط وزنی آن ۸ درصد محاسبه گردیده‌است. از سطح شهرستان ۳۰٫۳۱ درصد اراضی کوهستانی، ۲۹٫۷۳ درصد تپه‌ها و ۳۹٫۹۶ درصد بقیه را اراضی دشتی، سیلابی و... تشکیل می‌دهند. از نظر مختصات جغرافیایی در ۳۶ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی واقع گردیده‌است.

موقعیت جغرافیایی

شهرستان بوکان در منطقه تقریباً کوهستانی و معتدل قرار گرفته که از جهت شمال به شهرستان میاندوآب و از جنوب به شهرستان سقز و از شرق به شهرستان شاهین‌دژ و از غرب با شهرستان مهاباد همسایه‌است. مرکز این شهرستان شهر بوکان است. ۲۷

مسافت شهر تا مراکز استانی

نام شهر

مسافت (کیلومتر)

تهران

۶۱۰

تبریز

۲۲۰

سنندج

۲۲۸

شیراز

۱۵۱۸

قم

۷۳۵

کرمانشاه

۳۹۱

ارومیه

۱۸۳

رشت

۴۷۰

زنجان

۲۷۴

بندر عباس

۱۲۰۵

[۲۸]

گونه‌های جانوری موجود

مهمترین جانوران مهره‌دار شهرستان بوکان دوزیستان، خزندگان، پرندگان، ماهیان و پستانداران هستند. گونه‌های دوزیستان و خزندگان و ماهیان در بخش‌های مربوطه اشاره شده‌است ولی گونه‌های پستانداران شامل: قوچ‌ومیش، خرس، گرگ، روباه، شغال، رودک، سمور، زرد بر و انواع جوندگان هستند.

·انواع پرندگان تیز شامل:

کبک، کبک‌چیل، عقابها، شاهین، بحری، بالابان، لیل، دلیجه، انواع‌جغد، کرکس‌مصری، دال، حواصیل‌ها، لک‌لک سفید، غازخاکستری، اردک‌سرسبز، خوتکا، فیلوش، اردک‌ارده‌ای، آنقوت، غازپیشانی‌سفید، قره‌غاز، کشیم‌ها، اکراس، کاکاتی‌ها، انواع پرستوهای دریایی، سار، انواع دارکوب، چنگر، سبکبالان و میش‌مرغ می‌باشد.

میش مرغ

پرندهٔ نادری بنام میش‌مرغ در دشت‌های سوتا و سه‌کانیان و در این منطقه زیست می‌کند و در تمام فصول سال دیده می‌شود و مرحله حساس تخم‌گذاری را نیز در این منطقه می‌گذرانند و تعداد قابل توجهی از آن حدود ۱۵۰قطعه در این شهرستان هستند که با توجه به موقعیت منطقه و افزایش جمعیت در چند سال اخیر قابل ملاحظه می‌باشد و از طرف محیط‌زیست کاملاً تحت‌حفاظت قرار دارد. پرندگان شکاری و لاشخورها و انواع پرندگان سبک‌بال، کبک‌معمولی و چیل در سطح شهرستان زیست می‌نمایند ولی تعداد جمعیت وتنوع گونه‌ای پرندگان آبزی با مقایسه با پرندگان خشک‌زی کمتر بوده و پرندگان آبزی فقط در مسیر رودخانه سیمینه‌رود و زرینه‌رود در محدوده این شهرستان دیده می‌شود. از عمده‌ترین زیستگاه‌های چیرگ در ایران می‌توان به دشت‌های اطراف بوکان (دشت سوتاو حمامیان، دشت اینگیجه و آلبلاغ، دشت قازلیان و دشت سه‌کانیان) اشاره کرد که بیشترین جمعیت تولید مثل‌ کننده و زمستان گذران میش‌مرغ در ایران را در خود جای داده‌اند. بوکان آخرین پناهگاه این گونه با ارزش در ایران می‌باشد و میش مرغ یکی از مهمترین آثار طبیعی ملی در شهرستان بوکان بشمار می رود. ۲۹

میش مرغ

گونه‌های گیاهی

· شهرستان بوکان بدلیل موقعیت مناسب آب و هوای خوب و منحصرد به فرد خود تواسنته بخشی از گونه‌های گیاهی و جانوری را درخود پرورش و جذب کند درشکارگاها و سطح شهرستان. برخی از گونه‌های گیاهی و جانوری موجود دراین شهرستان عبارتند از:

بادام کوهی، نسترن وحشی، زالزالک، گلابی وحشی، انواع بلوط غرب، داغداغان، گز، پسته وحشی (بنه)، انواع‌گون‌ها، انواع‌گنگر، انواع‌سلمه‌تره، ختمی، فرفیون، شیرین‌بیان، گزنه، پونه، کاکوتی، بداغ‌اوتی، کلاه‌میرحسن، بومادران، گل‌گندم، غازآیاقی، آویشن، ریواس، کلاه‌میرحسن، شویدوحشی، ترشک، لاله، جگن، نی، سرخس، تربچه‌وحشی، بارهنگ، مرغ و....۳۰

برخی ازروستاهای شهرستان

داشاغل٫ اربنوس ٫ اسکی‌بغداد ٫ اشکوتان ٫ اورته کند ٫ اینگیجه ٫ باغچه ٫ بردزرد ٫ پاشبلاغ ٫ تیکان‌تپه ٫ ثمبه ٫ جمبوغه ٫ جوانمرد ٫ چهاردیوار ٫ چورکانی ٫ حاجی آبادتاتاهوو٫ حصار ٫ حصاربلاغ ٫ حمامیان ٫ حمزه‌آباد ٫ داشبند ٫ درویشان ٫ دولت‌آباد٫ رحیم‌خان رحیم‌مامه ٫ زیراندول ٫ ساریقامیش ٫ سرباغچه ٫ سلامت٫ سیدآباد ٫ شهری‌کند ٫ شیخلر ٫ قاضی اخوای(کنار روستای جوانمرد) ٫ قالیو ٫ قره‌داغ ٫ قره‌قاج ٫ قره‌کند ٫ قره‌گویز ٫ قروچا ٫ قزل‌گنبد٫ قوره‌براز ٫ کانیش قاقان ٫ کاولان ٫ کهریزان کهریزه ٫ کوسه ٫ کوکه ٫ گامیشان ٫ گرد قبران(انبار) ٫ گل‌تپه ٫ گلولان ٫ گندمان ٫ گوکجلی ٫ لاسه گلان٫ لگز ٫ محمودآباد (روستا)٫ ملالر (روستا) ٫ میرآباد ٫ ناچیت ٫ نوبهار ٫ هرمیله ٫ یکشوه ٫ تپی ٫ قاجر ٫ قرالی ٫ عیش آباد٫ قازلیان٫ قاطانقور٫ کانی رش٫ ۳۱

محلات

محله‌ها و معابر اصلی شهر بوکان

میدان فرمانداری، سه‌راه سنگینی، بیمارستان سابق، خیابان مولوی شرقی، مسجد نبی، کل‌تپه، شهرک فرهنگیان، فلکه اسکندری، عشایر، کوی محمدیه، کوی اندیشه، کوی آفتاب، کوی فرهنگیان، جاده حصار، خیابان ورزش، چهاراه لندن، کمربندی، ساحلی، ابوذر، باغ قاضی، دادگاه، قله، شهرک بهداری، کلهرآباد، حاجی شاخه، شهرک نساجی، علی‌آباد، اسلام‌آباد، امیرآباد، کهریزه امیرآباد، و سیدشکره [۳۲

جغرافیایی انسانی شهر

ساختار سنی و جنسی

در دوره مورد مطالعه ساختار سنی جمعیت شهرستان به سوی تعادل گرایش دارد در سال ۱۳۷۵ سهم جمعیت کمتر از ۱۵ سال شهرستان به ۴۲درصد کاهش یافته‌است در حالیکه سهم جمعیت ۶۴-۱۵ ساله با افزایش روبرو بوده و به رقم ۰۰/۵۴ درصد رسیده‌است. این امر در گروه سنی ۶۵ سال به بالا نیز اتفاق افتاده‌است. مسلماً کاهش شدت جوانی جمعیت شهرستان به عنوان یک تحول مثبت تلقی می‌شود. در آبان ۱۳۷۵، از ۱۷۵۵۴۱ نفر جمعیت شهرستان، ۸۸۹۳۰ نفر مرد و ۸۶۶۱۱ نفر زن بوده‌اند که در نتیجه، نسبت جنسی برابر ۱۰۳ به دست می‌آید. به عبارت دیگر، در این شهرستان در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۳ نفر مرد وجود داشته‌است. این نسبت برای اطفال کمتر از یکساله ۱۰۳ و برای بزرگسالان (۶۵ ساله و بیشتر) ۱۴۳ بوده‌است. نسبتهای مذکور در نقاط شهری به ترتیب، ۱۰۴ و ۱۲۳ و در نقاط روستایی ۱۰۳ و ۱۹۳ بوده‌است. از جمعیت این شهرستان ۰۰/۴۲ درصد در گروه سنی کمتر از ۱۵ ساله، ۰۰/۵۴ درصد در گروه سنی ۶۴-۱۵ ساله و ۰۰/۴ درصد در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر قرار داشته‌اند. میانگین سنی جمعیت شهرستان در سال ۱۳۷۵ حدود ۷۳/۲۲ و میانه سنی معادل ۱۲/۱۸ محاسبه گردیده که به شاخصهای مربوط به استان نزدیک می‌باشد

الگوی سکونت

این شهرستان طی بیست سال از میزان شهرنشینی نسبتاً بالایی برخوردار بوده‌است. به طوری که میزان شهرنشینی از ۹۹/۴۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۷/۶۸ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده‌است. یعنی طی بیست سال ۳۸/۲۲ درصد بر میزان شهرنشینی افزوده شده‌است. در آبان ۱۳۷۵ در این شهرستان از ۲۹۱۵۲ خانوار معمولی ساکن ۱۰۰ درصد در واحد مسکونی معمولی زندگی می‌کردند. تعداد خانوارهاي شهرستان بوكان درسال1390 بالغ بر56170خانواراست.

دین و مذهب

در آبان ۱۳۷۵، از جمعیت شهرستان ۹۴ درصد را مسلمانان تشکیل می‌داده‌اند. این نسبت در نقاط شهری ۹۲ درصد و در نقاط روستایی ۹۸ درصد بوده‌است. مذهب مردم بوکان در اکثریت سنی شافعی می‌باشد.

مهاجرت

در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵، ۲۸۹۱۶ نفر به شهرستان وارد و یا در داخل این شهرستان جا به جا شده‌اند. محل اقامت قبلی ۷۶/۳۱ درصد مهاجران، سایر استانها، ۱۸/۲۴ درصد شهرستانهای دیگر استان محل سرشماری و ۱۹/۴۲ درصد شهر یا آبادی دیگری در همین شهرستان بوده‌است. محل اقامت قبلی بقیه افراد، خارج از کشور یا اظهار نشده بوده‌است. مهاجران وارد شده طی ۱۰ سال قبل از سرشماری آبان ۱۳۷۵ برحسب آخرین محل اقامت قبلی به تفکیک نقاط شهری و روستایی و جنس.

سواد

در آبان ۱۳۷۵، از ۱۴۹۲۲۴ نفر جمعیت ۶ ساله و بیشتر شهرستان، ۳۰ درصد باسواد بوده‌اند. نسبت باسوادی در گروه سنی ۶الی۱۵ ساله ۴۲/۸۷ درصد و در گروه سنی ۱۵ ساله و بیشتر ۴۳ درصد بوده‌است. در بین افراد لازم التعلیم (الی۱۵ ساله)، نسبت باسوادی در نقاط شهری ۹۵ درصد و در نقاط روستایی ۹۰ درصد بوده‌است. درصد باسوادان در جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر حسب گروههای عمده سنی به تفکیک ساکن و جنس در این شهرستان، نسبت باسوادی در بین مردان ۹۶ درصد و در بین زنان ۱۵ درصد بوده‌است. این نسبت در نقاط شهری برای مردان و زنان به ترتیب ۲۷ درصد و ۵۶ درصد و در نقاط روستایی ۶۳ درصد و ۷۸ درصد بوده‌است. ۳۳

اماکن دیدنی

· غار قلعه‌چی غار روستای قلعه‌چی نزدیک بوکان

·سد بوکان

·غار کول‌آباد میان بوکان و میاندوآب

·ایوان سنگی روستای آغجیوان

·غار مکری قرآن در روستای خراسانه

·غار کونه کوتر در قریه ینگجه بوکان

·قلعه سنگی روستای سماقان فرهادتراش دارای نه اتاق سنگی

·جلگه سردرآباد

·حوض گوره چشمه بزرگ آب و استخر دیدنی بوکان

·مسجد جامع حمامیان

·اطاقهای سنگی روستای بی‌بی‌کند

·پارک ساحلی بوکان

·پارک کوی محمدیه (معروف به پارک حسن زیرک)

·مجتمع فرهنگی و تفریحی کیوه رش

صنایع دستی بوکان

·قالی بافی

·سجاده بافی

·پارچه بافی

·حصیربافی

·خراطی وپولک دوزی, گل دوزی و منجوق دوزی۳۴

 

سرشناسان

تاریخ

· سردار عزیز خان مکری وزیر جنگ آقا ناصر الدین شاه قاجار

· حاج محمد امین آقا ایلخانی زاده (آقای بوکان)

ورزش

·مقبل هنرپژوه (کوه نورد نامی بوکان)

اجتماع

·ادیب حسامی (داروساز )وی برای اولین بار درجهان دارو بسیار موٍثر برای ترمیم سوختگی بدن ساخت و کشف کرد۳۵

·دکتر محمد قسیم عثمانی استاد حسابداری دانشگاه بهشتی تهران و نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی دور هشتم بوکان

هنر

·استادحسن زیرک (خوانند بزرگ تاریخ کردستان)

زیرک در طاق بستان کرمانشاه، نفر وسط

تندیس حسن زیرک

· قادر عبدالله‌زاده (معروف به قاله مه ره)نوازنده مشهورشمشال (نوعی نی سنتی)در کردستان

·محمد و یاسین قریشی کاریکاتوریستان و نویسندگان معروف بوکان

·عثمان رحمان زاده«پدر ژپتوی ایران» (مجسمه ساز وطراح عروسکهای چوبی)۳۶

·ماموستا عباس حقیقی (شاعر نامی کورد- آثار وی دیوان، کولکه زیرینه، شه ونم، و برخی آثار چاپ نشده)۳۷

منابع

1.«بانک اطلاعات تقسیمات کشوری-جستجوی شهر». وب‌گاه رسمی وزارت کشور. بازبینی‌شده در مهر ۱۳۹۰. 

2. ۲۰و۲۱و۲۲. «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵، جمعیت تا سطح آبادی بر حسب سواد» (فارسی)‎. وب‌گاه رسمی مرکز آمار ایران. بازبینی‌شده در دی ۱۳۸۷. 

3. World Gazetteer Iran Citys

4.http://world-gazetteer.com/wg.phpx=&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-106&srt=1npn&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=x&srt=1npn

5.World's Largest Cities [rank: 2001-3000}

6.BASHASH, R. ۱۹۹۶. Decipherment of Boukan Inscription, in Shiraz (ed.) The proceedings of the first symposium of inscriptions and ancient texts: ۲۵-۳۹. Tehran: Iranian Cultural Heritage Organization Press (in Farsi).

7. BOEHMER, R.M. ۱۹۶۴. Volkstum und städte der Mannäer. Baghdader Mitteilungen III: ۱-۲۴.

8. EPHCAL, I. ۱۹۹۹. The Boukan Aramaic Inscription: Historical considerations. Israel Exploration Journal ۴۹: ۱۱۶-۱۲۱.

9.FALES, F.M. ۲۰۰۳. Evidence for West-East Contacts: The Bukan Stela and the Shigaraki Beaker. Paper given at Continuity of Empire: Assyria, Media, Persia, in the Intellectual Heritage of Assyria and Babylonia in east and west, Pad ova, ۲۶-۲۸ April 2001.

10.GODARD, A. ۱۹۴۹. Izirtu (Boukan), La capitale du pays des Manneens, Zibie et Armaid. Comptes de Academie des Inscriptions et Belles-Lettres: ۳۱۲-۳۱۳.

11.KARGAR, B. ۲۰۰۴. Qalaichi: izirtu: Center of Manna, Period Ib, in M. Azarnoush (ed.) Proceedings of the International Symposium on Iranian Archaeology; Northwestern Region: ۲۲۹-۲۴۵. Tehran: Iranian Center for Archaeological Research (in Farsi).

12. ۱۹۹۸. L'inscription araméenne de Bukân et son intérét historique. Comptes rendus L Academie des Inscriptions & Belles-Lettres: ۲۹۳-۳۰۱

13. ۱۹۹۹ La stèle araméenne de Bukân: mise au point épigraphique. Nouvelles Assyriologiues Breves et utilitaires LVII: ۵۷-۵۸.

14LEVINE, L.D. ۱۹۷۷. Izirtu. Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Bd, V, life.۳/۴: ۲۲۶.

15.SOKOLOFF, M. ۱۹۹۹. The old Aramaic Inscription from Bukan, A revised interpretation. Israel Exploration Journal ۴۹: ۱۰۵-۱۱۵.

16.TEIXIDOR, J. ۱۹۹۹. L'inscription araméenna de Bukân, relecture. Semitica ۴۹: ۱۱۷-۱۲۱.

17.YAGHMAEE, E. ۱۹۸۵. Discovery of a three thousand year old temple at Bukan. Keyhan newspaper Thursday, 12th March, p.6.

بقیه منابع در سایت دایره المعارف ویکی پدیا

 |+| نوشته شده     توسط سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بوکان  | 
 
  بالا